LP/2016/694 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na mieniace sa podmienky trhu

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
CIF (Creative Industry Forum) V druhom odseku zásadne žiadame vypustiť slová „avšak v podmienkach SR je otázna aplikácia pravidiel upravených týmto spôsobom, nakoľko doterajšia prax v SR ukázala, že aj keď vytváranie samoregulačných kódexov umožňuje zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, samotné dotknuté subjekty o túto formu úpravy vzťahov neprejavili relevantný záujem.“ Nie je pravdou, že neexistuje relevantný záujem regulovaných subjektov. Všetky trhovo významné regulované subjekty sú členmi Rady pre reklamu, ktorá ako jediný orgán samoregulácie pre oblasť reklamy/komerčnej komunikácie existuje v SR viac ako 20 rokov. Skutočnosť, že regulátor nepovažuje Radu pre reklamu za relevantný samoregulačný mechanizmus, nie je vinou dotknutých subjektov. Navyše ani právna úprava neupravuje právne významný koregulačný mechanizmus, a preto je akákoľvek snaha regulovaných subjektov nateraz zbytočná. Štát len deklaruje záujem podpory samoregulácie alebo koregulácie v predmetnej oblasti, ale v skutočnosti neumožňuje a nepripúšťa žiadne, ani nevýznamné spravovanie veci dotknutými subjektmi v oblasti vysielania, t. j. nielenže neumožňuje samoreguláciu (koreguláciu) v harmonizovanej oblasti, najmä v oblasti reklamy, ochrany maloletých či uplatňovania jednotného systému označovania tak, ako by to umožňovala smernica, ale trvá aj na štátnej regulácii v iných (neharmonizovaných) oblastiach, hoci k tomu nie je zaviazaný, napr. pri objektívnosti a nezávislosti spravodajstva a publicistiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CIF (Creative Industry Forum) Žiadame zásadne prepracovať stanovisko ku kvótam európskej produkcie. Žiadame, aby bola Slovenská republika konzistentná, pokiaľ ide o odmietanie povinných kvót. Fórum kreatívneho priemyslu už v procese verejnej konzultácie požadovalo zrušenie kvót, osobitne pokiaľ ide o iné ako nové diela nezávislej európskej produkcie. Samotná požiadavka na pôvod nových audiovizuálnych diel podľa AVMSD zvýšila síce angažovanosť napríklad televíznych vysielateľov v koprodukciách s nezávislými producentmi, to však nemožno spravodlivo očakávať od tých poskytovateľov on-demand služieb, ktorí nie sú producentmi obsahov, ale len ich distributérmi. Kvóty, ktorými sa reguluje obsah vysielania, nepovažujeme vo všeobecnosti za vhodný spôsob regulácie. Osobitne ustanovenia o kvótach európskej produkcie, ktoré nezohľadňujú, či ide o nezávislú novú produkciu, považujeme za neobjektívne a prekonané. Naďalej zastávame názor, že ide o neprimeraný zásah do základného práva šíriť informácie (sloboda prejavu). Uvedené ustanovenie považujeme za odporujúce čl. 11 Charty základných práv EÚ, a to osobitne s poukazom na čl. 52 ods. 3 Charty, podľa ktorého „V rozsahu, v akom táto charta obsahuje práva, ktoré zodpovedajú právam zaručeným v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zmysel a rozsah týchto práv je rovnaký ako zmysel a rozsah práv ustanovených v uvedenom dohovore. Toto ustanovenie nebráni tomu, aby právo Únie priznávalo širší rozsah ochrany týchto práv.“ Regulačné opatrenia podporujúce nezávislú európsku produkciu, pokiaľ nenarúšajú slobodu prejavu, pričom sú primerané, subsidiárne a tvoria synergiu s inými nástrojmi podpory, považujeme za účinné a relevantné z hľadiska rozvoja kinematografického priemyslu. Takými opatreniami môžu byť schémy automatickej podpory, zvýhodnenie bilaterálnych a multilaterálnych európskych koprodukcií a pod. Keďže v prípade implementácie pôjde o aplikáciu práva EU, žiadame, aby SR vo svojom stanovisku vznieslo výhradu o rozpore so základnými právami a aby uvedené kvóty boli podrobené testu ich súladu so základnými právami a slobodami garantovanými Chartou, predovšetkým slobodou prejavu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CIF (Creative Industry Forum) Navrhovanú pozíciu SR v bode 16 žiadame nahradiť touto pozíciou: „ SR víta navrhované uvoľnenie pravidiel pri prerušovaní niektorých programov reklamou alebo telenákupom. K skráteniu minimálneho časového intervalu prerušenia vysielania programu televíznou reklamou alebo telenákupom z pôvodných 30 minút na 20 minút SR neuplatňuje výhrady.“ Fórum kreatívneho priemyslu už vo verejnej konzultácii upozornilo na to, že existuje neodôvodnená nerovnováha medzi reguláciou lineárnych služieb a nelineárnych služieb. Dostupnosť rôznych distribučných kanálov umožňuje, aby sa spotrebiteľ bránil pred vyššou mierou reklamy výberom vhodného distribučného kanálu. Najmä kvantitatívna regulácia reklamy v lineárnych službách je prekonaná. Na rozdiel od navrhovanej pozície SR sa preto neobávame, že liberalizovanie prerušovania spôsobí zhoršenie ochrany spotrebiteľa (spôsobené tým, že príliš časté zaraďovanie reklamy naruší integritu vysielaných programov). Pri súčasnom rozvoji audiovizuálnych služieb je kvantitatívne obmedzenie platné pre televízne vysielanie samoúčelné. Ako je zrejmé z prostredia nelineárnych služieb, kde kvantitatívne obmedzenia neexistujú (a to ani pri prerušovaní streamingu on-demand), poskytovateľ je nútený samoregulovať dĺžku aj rozsah komerčných oznamov, aby bol konkurencieschopný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti je vyznačený pozitívny vplyv a rozpočtovo nezabezpečený negatívny vplyv. V zmysle platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, v prípade, ak predkladateľ identifikuje pozitívne vplyvy alebo negatívne vplyvy v niektorej z oblastí, vypracuje príslušnú analýzu vplyvov. Ak v súčasnosti nie je možné vplyvy kvantifikovať, objasňujúce skutočnosti v súvislosti s posudzovaním vplyvov predkladateľ môže uviesť v poznámke. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MI (Mediálny inštitút) Podľa čl. 10 ods. 1 prvá veta Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP): „Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice.“ Výkon týchto slobôd podľa čl. 10 ods. 2 EDĽP síce môže podliehať zákonným obmedzeniam, ktoré sú však „nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.“ Ustanovenie kvót pre on-demand služby je takým obmedzením (podmienkou) predovšetkým práva prijímať a rozširovať informácie, ktoré však nie je nevyhnutné v žiadnom taxatívne vymedzenom záujme podľa čl. 10 ods. 2 EDĽP. Zároveň podľa čl. 11 ods. 1 Charty základných práv EÚ: „Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice.“ Pri uplatňovaní Charty je potrebné zohľadniť predovšetkým čl. 53, podľa ktorého: „Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že obmedzuje alebo poškodzuje ľudské práva a základné slobody uznané v rámci príslušného rozsahu ich pôsobnosti, právom Únie, medzinárodným právom a medzinárodnými zmluvami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo všetky členské štáty, a najmä Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj ústavami členských štátov.“ V tomto zmysle možno konštatovať, že navrhované ustanovenie smernice týkajúce sa kvót pre on-demand služby je v rozpore aj s Chartou EÚ, keďže slobodu prejavu podľa čl. 11 Charty nemožno s ohľadom na znenie čl. 53 Charty uplatňovať spôsobom, ktorý je v rozpore s čl. 10 ods. 2 EDĽP. Na základe uvedeného zásadne žiadame, aby SR zaujala k uvedenému zavedeniu kvót zamietavé stanovisko a v tomto zmysle upravila svoju pozíciu. Keďže takto navrhnuté kvóty sú nezlučiteľné so slobodou prejavu garantovanou EDĽP a Chartou, zároveň odporúčame, aby sa podpora európskej produkcie v rámci mediálnych služieb riešila inak, napr. adresnou dotačnou schémou na úrovni EÚ a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CIF (Creative Industry Forum) Z bodu 17 žiadame vypustiť slová: „ no zároveň sa domnieva, že takéto opatrenie môže taktiež potenciálne zhoršiť mieru ochranu spotrebiteľa“. Fórum kreatívneho priemyslu už vo verejnej konzultácii upozornilo na to, že existuje neodôvodnená nerovnováha medzi reguláciou lineárnych služieb a nelineárnych služieb. Dostupnosť rôznych distribučných kanálov umožňuje, aby sa spotrebiteľ bránil pred vyššou mierou reklamy výberom vhodného distribučného kanálu. Najmä kvantitatívna regulácia reklamy v lineárnych službách je prekonaná. Ako je zrejmé z prostredia nelineárnych služieb (vrátane sponzorovaných on-demand streamingových služieb), kde kvantitatívne obmedzenia neexistujú, poskytovateľ je nútený samoregulovať dĺžku aj rozsah komerčných oznamov, aby bol konkurencieschopný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V súvislosti s našou pripomienkou k analýze sociálnych vplyvov je potrebné upraviť aj príslušný text o sociálnych vplyvoch v predkladacej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Podľa Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 76/2016) a tiež podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „jednotná metodika“) sú v prípade identifikovaných vybraných vplyvov súčasťou riadneho predbežného stanoviska príslušné analýzy vplyvov vypracované v súlade s jednotnou metodikou (prílohy č. 2 až 7 jednotnej metodiky). V tejto súvislosti odporúčame v časti IV. predbežného stanoviska identifikovať pozitívne sociálne vplyvy (namiesto žiadnych sociálnych vplyvov) a doplniť predložený návrh o analýzu sociálnych vplyvov so zhodnotenými vplyvmi návrhov, ktoré zvyšujú úroveň ochrany spotrebiteľa so zameraním na opatrenia zvyšujúce úroveň ochrany maloletého spotrebiteľa ( bod 4.2 analýzy sociálnych vplyvov). Ak nie je možné vykonať aj kvantitatívnu analýzu navrhovaných opatrení, predkladateľ uvedie iba ich kvalitatívne zhodnotenie a dôvod chýbajúcej kvantifikácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) str. 4 a str. 12 - "Európsky súdny dvor" navrhujeme nahradiť oficiálnym názvom "Súdny dvor Európskej únie" Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) posledná veta prvý odstavec - navrhujeme opraviť "mieniace sa podmienky trhu" na "meniace sa podmienky trhu" Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Odporúčame za slová „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)“ doplniť slová „(Ú. v. EÚ L 95/1, 15.4.2010)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠP (Štátna pokladnica) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail