LP/2016/686 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) Navrhujeme v predmetnom návrhu smernice upraviť proces spracovávania a uchovávania zhromaždených osobných údajov osôb nachádzajúcich sa na osobných lodiach obdobným spôsobom ako je to upravené v „Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti“. Odôvodnenie: Slovenská informačná služba predmetnú pripomienku navrhuje z dôvodu, že lodná doprava predstavuje jednu z možností prepravy osôb, ktoré môžu predstavovať riziko pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie. Predmetný návrh smernice upravuje možnosť spracúvať a používať zhromaždené osobné údaje iba na účely tejto smernice, a nie na iné účely, a teda nie je možné využiť takéto údaje na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov, resp. na zisťovanie a elimináciu prípadného rizika pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie. Taktiež predmetný návrh smernice upravuje dobu uchovávania zhromaždených osobných údajov do momentu bezpečného ukončenia predmetnej plavby lode alebo v núdzovej situácii alebo v prípade nehody do ukončenia možného vyšetrovania alebo súdneho konania. Predmetné zmeny znemožňujú štátnym orgánom členských štátov Európskej únie využívanie zhromaždených osobných údajov na identifikáciu rizikových osôb, prípadne neskoršie zisťovanie pohybu rizikových osôb, ako aj využívanie zhromaždených osobných údajov na boj proti nelegálnej migrácii, terorizmu alebo inej závažnej trestnej činnosti. Uvedenou pripomienkou sa zároveň eliminuje neopodstatnený rozdiel v spracúvaní a uchovávaní údajov týkajúcich sa osôb využívajúcich dotknuté druhy prepravy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vzhľadom na to, že prijatie návrhu smernice nepredpokladá žiadne sociálne vplyvy, je potrebné z predkladacej správy vypustiť informáciu o očakávanom možnom pozitívnom vplyve návrhu na zamestnanosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi upraviť prvý odsek, nakoľko nekorešponduje so zvyškom materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame doplniť vplyv návrhu na služby pre občana a zároveň pri očakávaní vplyvov na zamestnanosť zosúladiť vplyvy s tabuľkou vplyvov v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vplyvov, nakoľko sa vplyv na zamestnanosť radí medzi sociálne vplyvy upravené v Analýze sociálnych vplyvov v bode 44 Prílohy č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vplyvov. Pri preukázaní vplyvu na zamestnanosť odporúčame predkladateľovi pripojiť odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail