LP/2016/648 Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR: Odporúčame opraviť názov hlavného mesta Spojených arabských emirátov na „Abú Zabí“ v súlade so štandardizovaným geografickým názvoslovím Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu komuniké: V tretej vete návrhu komuniké odporúčame použiť výraz „dohoda“ bez veľkého začiatočného písmena, nakoľko sa tam neuvádza plný názov zmluvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR: V celom texte návrhu uznesenia odporúčame zmeniť zavedenú skratku „Dohoda“ na „dohoda“. Nakoľko ide o skrátený a nie o plný názov dokumentu, v súlade s pravidlami slovenského pravopisu nie je dôvod preň používať začiatočné veľké písmeno. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V slovenskej verzii vlastného materiálu (dohody) odporúčame v článku 14 odsek 1 nahradiť bodku na konci vety čiarkou a doplniť nasledovnú vetu v úvodzovkách „podliehajúc úprave citlivých a dôverných informácií.“ Odôvodnenie: V slovenskej verzii dohody chýba ekvivalent slovného spojenia „subject to redaction of sensitive and confidential information.“, ktorý sa nachádza v anglickej verzii. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Navrhujeme zosúladiť slovenské a anglické znenie návrhu dohody v preambule v druhom odseku zhora, ktorý začína slovom „SEEKING“/v slovenskej verzii "SNAŽIAC SA". Odôvodnenie: V anglickej verzii chýba ekvivalent slovenskému výrazu „podpory a ochrany medzinárodne ako aj v príslušnej krajine uznaných pracovných práv“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V anglickej verzii vlastného materiálu odporúčame v článku 19 odsek 1 za slovo submission doplniť slovo „of“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V slovenskej verzii vlastného materiálu odporúčame v článku 20 slovné spojenie „legal place“ nahradiť slovom (v príslušnom tvare) „mieste“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V anglickej verzii vlastného materiálu odporúčame v článku 19 odsek 6 slovné spojenie „in his or her discretion“ nahradiť za slovné spojenie „at his or her discretion“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V slovenskej verzii vlastného materiálu odporúčame v článku 1 odsek 2 písmeno e) slovo „in“ vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V slovenskej verzii vlastného materiálu odporúčame v článku 5 odsek 3 písmeno a) a písmeno b) slovo „viacstrannej“ nahradiť slovom „mnohostrannej“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V slovenskej verzii vlastného materiálu (dohody) odporúčame v článku 1 odsek 11 skratku „ICSID“ nahradiť slovným spojením „Medzinárodného centra pre riešenie investičných sporov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: odporúčame zosúladiť časť C článok 19 bod 3 s časťou D článkom 25 bod 2. Odôvodnenie: Čl. 19 ustanovuje v bode 3 ako tretieho rozhodcu štátneho príslušníka tretej krajiny, čl.25 bod 2 to neustanovuje, navyše sa tieto ustanovenia v určitej časti javia ako duplicitné. To isté sa vzťahuje aj na lehotu ustanovenia tribunálu, ak v čl. 19 je lehota 90 dní, v čl. 25 75 dní. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Predkladaciu správu odporúčame gramaticky upraviť, napr. v ods. 2 za slovo "rozvoji" vložiť predložku "v", v ods. 3 a 4 slovo "Dohoda" nahradiť slovom "dohoda" vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 1 bod 2 písm. a) žiadame nepreložené anglické slová nahradiť vhodnými slovenskými výrazmi v spolupráci s terminologickou komisiou MF SR. Odôvodnenie: Čl. 6 Ústavy Slovenskej republiky. § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku. Čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 1 bod 1 odporúčame nahradiť slová "vlastníctve vlády" nahradiť slovami "vlastníctve štátu" a slová "kontrolou vlády" slovami "kontrolou štátu". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky odporúčame z názvu vypustiť slová "aktu medzinárodného práva". Odôvodnenie: Nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Časť A, článok 1 – Definície, bod 1 Pojem „podnik“ znamená akýkoľvek ziskový subjekt ustanovený alebo založený podľa príslušných zákonov, či už v súkromnom vlastníctve alebo vo vlastníctve vlády alebo pod súkromnou kontrolou alebo kontrolou vlády, ako napríklad korporácia, verejná obchodná spoločnosť, živnosť, združenie, alebo podobná organizácia; a pobočka ktoréhokoľvek takéhoto subjektu. V uvedenom článku je potrebné zameniť slovné spojenie „...vo vlastníctve vlády...“ na „...vo vlastníctve štátu...“ a rovnako slovné spojenie „...kontrolou vlády...“ na „...kontrolou štátu...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Obal materiálu: 1. Namiesto „Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie“ je potrebné uviesť „Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky“. Odporúčame vyňať z textu spojenie „Návrh Akt medzinárodného práva“ 2. V časti „Obsah materiálu“ odporúčame v b.4 – 6 a 8 – 9 uviesť krátky názov prílohy 3. V súlade s čl. 19 ods. 1 Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv návrh na uzavretie medzinárodnej zmluvy prezidentskej alebo vládnej povahy musí byť pred jeho predložením na rokovanie vlády SR spolupodpísaný ministrom zahraničných vecí. V tomto zmysle je potrebné obal materiálu doplniť nasledovne: „Spolupodpisuje: Miroslav Lajčák minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Návrh uznesenia vlády SR: 1. V názve návrhu uznesenia vlády SR odporúčame vyňať z textu spojenie „aktu medzinárodného práva Návrh“ 2. V bode C.1. časti „poveruje“ odporúčame ponechať iba znenie „predložiť Dohodu po jej podpise Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu a na rozhodnutie, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá má prednosť pred zákonmi“ tak, ako je to zaužívane v zmluvnej praxi pri uzavieraní medzinárodných zmlúv. Uznesenie vlády SR má byť krátke a výstižné, preto neodporúčame rozširovať znenie bodu C.1., v ktorom ide o poverenie pre predsedu vlády SR, detailným popisom povinného postupu MF SR pri uzatváraní medzinárodnej zmluvy 3. V časti „Vykonajú“ odporúčame na druhom mieste uviesť ministra financií Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Text dohody: 1. V článku 16 ods.1 odporúčame namiesto „v rámci 6 mesiacov“ uviesť „ v dobe 6 mesiacov“ 2. V čl.17 – 25 odporúčame namiesto slova „tribunál“ uviesť „rozhodcovský súd“ resp. „arbitráž“. Slovo tribunál je anglickým ekvivalentom týchto výrazov v slovenskom jazyku 3. V článku 18 ods.3 odporúčame namiesto „spoločná interpretácia“ uviesť „spoločný výklad“ 4. V článkoch 15,17,19,22 a 23 je potrebné namiesto „Konvencia ICSID“ uviesť „Dohovor ICSID“ 5. V článku 26 ods.1 odporúčame namiesto „podľa zákona“ uviesť „podľa právnych predpisov“ 6. V záverečnej klauzule je potrebné namiesto „Vyhotovené v dvoch“ uviesť „Dané v dvoch pôvodných“ tak, ako je to zaužívané v zmluvnej praxi pri uzavieraní medzinárodných zmlúv. Tiež je potrebné vyňať z textu „v...“ ako zbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Text dohody: 1. V článku 16 ods.1 odporúčame namiesto „v rámci 6 mesiacov“ uviesť „ v dobe 6 mesiacov“ 2. V čl.17 – 25 odporúčame namiesto slova „tribunál“ uviesť „rozhodcovský súd“ resp. „arbitráž“. Slovo tribunál je anglickým ekvivalentom týchto výrazov v slovenskom jazyku 3. V článku 18 ods.3 odporúčame namiesto „spoločná interpretácia“ uviesť „spoločný výklad“ 4. V článkoch 15,17,19,22 a 23 je potrebné namiesto „Konvencia ICSID“ uviesť „Dohovor ICSID“ 5. V článku 26 ods.1 odporúčame namiesto „podľa zákona“ uviesť „podľa právnych predpisov“ 6. V záverečnej klauzule je potrebné namiesto „Vyhotovené v dvoch“ uviesť „Dané v dvoch pôvodných“ tak, ako je to zaužívané v zmluvnej praxi pri uzavieraní medzinárodných zmlúv. Tiež je potrebné vyňať z textu „v...“ ako zbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) ČASŤ A, DEFINÍCIE A ROZSAH PÔSOBNOSTI ČLÁNOK 1, DEFINÍCIE, bod 1 – pôvodné znenie odporúčame nahradiť týmto znením: „1. Pojem „podnik“ znamená akýkoľvek trhovo orientovaný (alebo podnikateľský) subjekt ustanovený alebo založený podľa príslušných zákonov, či už v súkromnom vlastníctve alebo vo vlastníctve vlády alebo pod súkromnou kontrolou alebo kontrolou vlády, ako napríklad korporácia, verejná obchodná spoločnosť, podnik jednotlivca (alebo podnik fyzickej osoby), združenie, alebo podobná organizácia; a pobočka ktoréhokoľvek takéhoto subjektu.“ Odôvodnenie: Navrhnuté výrazy pre pojem „podnik“ sú všeobecnejšie, keďže jednoznačne zahŕňajú aj tie podnikateľské subjekty, ktorých výsledkom ročného hospodárenia môže byť strata, nielen zisk. V ďalšom texte predmetného bodu navrhujeme použiť výraz „podnik jednotlivca“, resp. „podnik fyzickej osoby“ ako preklad pre „sole proprietorship“, keďže v slovenských podmienkach zohľadňujú navrhnuté výrazy nielen podniky živnostníkov, ale aj podniky slobodných povolaní a samostatne hospodáriacich roľníkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) v súlade so zaužívanou praxou odporúčame preformulovať uznesenie v súlade s názvom materiálu nasledovne „uznesenie vlády Slovenskej republiky č. ... z. .... k Návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o podpore a vzájomnej ochrane investícií“; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) odporúčame zachovať štandardnú formu používanú pre obaly materiálov, ktoré sa predkladajú na rokovanie vlády, t. j. vypustiť úvod „návrh akt medzinárodného práva z ... 2016“, Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) odporúčame vykonať gramatické úpravy v texte predkladacej správy a doložky prednosti (napr. „do veľkej mieri“ opraviť na „do veľkej miery“) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail