LP/2016/642 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. zasadnutí Prípravného výboru konferencie Organizácie spojených národov o otázkach bývania a udržateľnom rozvoji miest – Habitat III, 25. – 27. júla 2016, Surabaya, Indonézia a konferencii Habitat III, 17. – 20. októbra 2016, Quito, Ekvádor

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme termín plnenia úlohy D.1. dať do súladu so Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a s Metodickým pokynom na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR nasledovne: D.1. požiadať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o vystavenie poverovacích listín pre delegáciu SR na zasadnutie v zmysle bodu A.1. do 18. júla 2016, D.2. požiadať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o vystavenie poverovacích listín pre delegáciu SR na konferenciu v zmysle bodu A.2. do 3. októbra 2016, Odôvodnenie: Termín plnenia úlohy D.1. v návrhu uznesenia vlády SR znie: do 18. júla 2016 na zasadnutie v zmysle bodu A.1. a do 3. októbra 2016 na konferenciu v zmysle bodu A.2. Takto sformulovaný termín plnenia úlohy nie je v súlade: 1) s čl. 6. ods. 2, písm. b) Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, 2) s bodom 5.1., ods. 19 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2016, ktorý je zabezpečený v rozpočte kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume 16 095 eur a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v sume 23 042 eur. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, v bode 2.1, v tab. č. 1 je potrebné k uvedeným kapitolám doplniť program, v rámci ktorého sú výdavky rozpočtované. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V názve materiálu na obale a v návrhu uznesenia vlády odporúčam doplniť miesto konania 3. zasadnutia Prípravného výboru konferencie OSN o otázkach bývania a udržateľnom rozvoji miest - Habitat III., t. j. „Surabaya, Indonézia“. Zároveň odporúčam vo všetkých častiach materiálu vypustiť v názve materiálu čiarku pred slovami „ a konferencii“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Za uvedený dátum konferencie 25.-27. júla 2016 navrhujeme doplniť miesto jej konania „Surabaya, Indonézia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme pôvodný bod D.2. označiť ako bod D.3. Odôvodnenie: Technická pripomienka z dôvodu, že bol vložený nový bod D.2. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Do tabuľky č.1 bodu 2.1 odporúčame doplniť, že „financovanie bude realizované z programu „SK PRES 2016 0D401“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V súvislosti s účasťou delegácie na konferencii Habitat III v Ekvádore navrhujeme, aby vzhľadom na skutočnosť, že téma udržateľného rozvoja miest je spojená aj s ochranou biodiverzity a životného prostredia, predkladateľ zvážil, či by nebolo vhodné, doplniť informáciu o prípadnej spolupráci s MŽP SR, účasťou zástupcov MŽP SR na konferencii, ktorú predkladateľ požaduje, a tiež informáciu o úlohe zástupcov MŽP SR na predmetnej konferencii. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Slovo "Návrh" odporúčame nahradiť slovom "návrh". Táto pripomienka platí aj pre komuniké. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vzhľadom na to, že téma udržateľného rozvoja miest je spojená aj s ochranou biodiverzity a životného prostredia, navrhujeme, aby predkladateľ zvážil či by nebolo vhodné, aby bola do predloženého materiálu doplnená aj informácia o prípadnej spolupráci s MŽP SR, účasti zástupcov MŽP SR na konferencii, ktorú predkladateľ požaduje a tiež o úlohe zástupcov MŽP SR na danej konferencii. Dovoľujeme si oznámiť či bude potrebná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vzhľadom na to, že téma udržateľného rozvoja miest je spojená aj s ochranou biodiverzity a životného prostredia, navrhujeme, aby predkladateľ zvážil či by nebolo vhodné, aby bola do predloženého materiálu doplnená aj informácia o prípadnej spolupráci s MŽP SR, účasti zástupcov MŽP SR na konferencii, ktorú predkladateľ požaduje a tiež o úlohe zástupcov MŽP SR na danej konferencii. Dovoľujeme si oznámiť či bude potrebná Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS neuplatňuje k predloženému materiálu žiadnu pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail