LP/2016/637 Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave"

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR navrhujem zmeniť termín plnenia úlohy B.1. uloženej ministrovi kultúry „predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál o posune harmonogramu realizácie rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie a s tým súvisiacich nákladov“ z „do 31. 12. 2016“ na „do 30. 9. 2016“ z dôvodu prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu doložky vybraných vplyvov žiadam nevyznačovať žiadnu z možností v riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“, nakoľko predložený návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS neuplatňuje k predloženému materiálu žiadnu pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail