LP/2016/625 Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Znenie bodu 5 odporúčame upraviť takto: „5. V čl. 5 sa doterajšie odseky 6 až 10 označujú ako odseky 5 až 9.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Počtom vnútorných orgánov ide o komplikovanú štruktúru, ako keby malo ísť o orgán verejnej správy. Iné poradné orgány vlády takúto zložitú štruktúru nemajú. Odporúčame zjednodušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Má ísť o poradný a iniciatívny orgán vlády, ale podľa článku tam majú byť zástupcovia takmer celej vlády. Prečo si má vláda sama niečo radiť. Záujmy a potreby vlády si vyrieši vláda sama na svojom zasadnutí. Odporúčame vypustiť alebo aspoň výrazne znížiť počet zástupcov vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Nenachádzame tam zastúpenie komôr v oblasti kultúry, hoci sú zriadené zákonom a povinne združujú architektov a reštaurátorov, čo je pre oblasť ochrany pamiatok dôležité. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Slová „podpredseda vlády“ odporúčame nahradiť slovami „podpredseda vlády a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) - V predkladacej správe a Návrhu na zmenu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru odporúčame uviesť celý názov uznesenia č. 456 zo dňa 12. septembra 2012 nasledovne: „uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 456 z 12. septembra 2012 k návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre kultúru“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Do materiálu je potrebné doplniť doložku vybraných vplyvov v súlade s časťou 2.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame doplniť slová ,,V Bratislave, dňa ...“ a doplniť meno a priezvisko pána ministra kultúry SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame predkladateľa, aby ako samostatnú časť návrhu materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky predložil vypracovanú Doložku vybraných vplyvov. Odôvodnenie: V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len Jednotná metodika), účinnej od 1. apríla 2016, je Doložka vybraných vplyvov súčasťou nelegislatívneho materiálu predkladaného na rokovanie Vlády SR. Bod 2.2 Jednotnej metodiky ustanovuje: „Jednotná metodika sa vzťahuje na prípravu návrhov nelegislatívnych materiálov, ktorých súčasťou je uznesenie Vlády Slovenskej republiky predkladaných v súlade so Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky.“ Bod 4.2 Jednotnej metodiky ustanovuje: „Doložka a analýzy vplyvov k návrhu legislatívnemu zámeru, k návrhu legislatívneho materiálu a k návrhu nelegislatívneho materiálu sa predkladajú ako samostatná súčasť tohto návrhu.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame slová ,,Tento návrh nadobúda“ nahradiť slovami ,,Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame za slovami ,,sa mení“ doplniť slová ,,a dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K materiálu je potrebné doplniť doložku vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba doplnenia vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail