LP/2016/624 Návrh Dohody o hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) znenie dohody zosúladiť s Pravidlami pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax schválenými uznesením vlády SR č. 743/2009 (najmä čl. 7 záverečných ustanovení: napr. 1. Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca odo dňa doručenia neskoršieho oznámenia, ktorým sa zmluvné strany navzájom informujú o splnení všetkých podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto dohody. 2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 3. Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomným oznámením. Platnosť tejto dohody končí šesť (6) mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) text celého materiálu si vyžaduje jazykovú úpravu, Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Výrazy „Vyhotovené ..... duplicitne ......“ nahradiť výrazmi „Dané ........ v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé.....“). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V článku 2 písm. a) bod (vi) odporúčam slovo „teda“ nahradiť slovom „veda“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Odporúčam z materiálu vypustiť duplicitné dokumenty (obal, uznesenie vlády, doložka vybraných vplyvov). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. Na obale materiálu (tak ako v celom materiáli – text dohody, návrh uznesenia vlády SR, predkladacia správa, doložka vplyvov, návrh komuniké) je potrebné uviesť názov dohody v znení „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o hospodárskej spolupráci“, t.j. tak, ako je to zaužívané v súlade s Pravidlami pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a medzinárodnú prax 2. V súlade s čl. 19 ods. 1 Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv návrh na uzavretie medzinárodnej zmluvy prezidentskej alebo vládnej povahy musí byť pred jeho predložením na rokovanie vlády SR spolupodpísaný ministrom zahraničných vecí. V tomto zmysle je potrebné vyňať meno ministra z časti „Predkladá“ a obal materiálu doplniť nasledovne: „Spolupodpisuje: Miroslav Lajčák minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V názve uznesenia vlády SR odporúčame vyňať z textu slovné spojenie „nelegislatívneho všeobecného materiálu Návrh“ 2. V bode A.1. odporúčame namiesto „s návrhom“ uviesť „s uzavretím“ 3. V bode B.1. je potrebné vyňať z textu opakovanie v druhom riadku „ako alternáta“ 4. V časti Vykonajú je potrebné uviesť ministra hospodárstva na prvom mieste. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V prvej vete piateho odseku je potrebné namiesto „vstúpi do platnosti“ uviesť „nadobudne platnosť“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V preambule dohody v legislatívnej skratke je potrebné namiesto „(ďalej iba „Zmluvné strany“)“ uviesť „(ďalej len „zmluvné strany“)“ a slovo „zmluvné“ v celom texte uviesť s malým písmenom. Slovo „dohoda“ tiež odporúčame v texte uviesť s malým písmenom 2. V ods.1 článku 1 je potrebné namiesto „zákonmi a“ uviesť „právnymi“ 3. V ods.2 článku 1 je potrebné namiesto „bilaterálne“ uviesť „dvojstranné“ 4. V prvej vete článku 2 odporúčame namiesto „ako je uvedená v Článku 1“ uviesť „podľa článku 1“ a slovo „článku“ v texte uviesť s malým písmenom. V písm.(a) tohto článku odporúčame namiesto „implementácii“ uviesť „vykonávaní“ 5. V prvej vete článku 3 odporúčame namiesto “právne predpisy a nariadenia“ uviesť „vnútroštátne právne predpisy“ 6. V ods.3 článku 4 odporúčame namiesto slova „implementáciu“ uviesť „vykonávanie“ a namiesto „sa stanú“ uviesť „budú“ 7. V ods.1 článku 5 je potrebné namiesto „Ustanovenia tejto Dohody sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté“ uviesť „Ustanoveniami tejto dohody nie sú dotknuté“. V ods.2 tohto článku je potrebné namiesto „Táto Dohoda sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté“ uviesť „Touto dohodou nie sú dotknuté“ 8. V článku 6 je potrebné namiesto „stranami“ uviesť „zmluvnými stranami“ a namiesto „týkajúci sa“ odporúčame uviesť „ktorých sa týka“ 9. V ods.1 článku 7 je potrebné namiesto „Táto Dohoda vstúpi do platnosti v prvý deň tretieho mesiaca po dátume odo dňa prijatia oznámenia od každej Zmluvnej strany, ktoré potvrdzuje“ uviesť „Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúcom po dni doručenia posledného oznámenia, ktorým si zmluvné strany oznámia“ 10. Odsek 2 článku 7 je potrebné úplne preformulovať v znení „Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú, pokiaľ ju ktorákoľvek zo zmluvných strán nevypovie písomným oznámením druhej zmluvnej strane. Platnosť dohody skončí šesť (6) mesiacov po dní doručenia oznámenia o výpovedi.“ tak, ako je to uvedené v anglickom znení dohody 11. V ods.3 článok 7 odporúčame namiesto „zmenená a doplnená písomnou formou po vzájomnej dohode“ uviesť „menená a dopĺňaná písomne na základe vzájomnej dohody“ 12. V záverečnej klauzule je potrebné namiesto slova „Vyhotovené“ uviesť „Dané“ a namiesto „duplicitne“ uviesť „v dvoch pôvodných vyhotoveniach“ tak, ako je to v anglickom znení dohody. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1/ V článku 2 ods. (a) bode (vi) navrhujeme zmenu slovného spojenia "teda a technika" na "veda a technika". 2/ V článku 7 ods. 2 navrhujeme v prvej vete za slovo "druhej" doplniť slovo "zmluvnej". V článku 7 ods.2 navrhujeme v druhej vete za slovo "platnosti" doplniť slovo "Dohody" a za predložku "o" doplniť slovo "jej". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Navrhujeme v čl. 2 písm. a) bod (vi) opraviť štylistickú chybu v slove "teda", ktoré má podľa znenia v anglickom jazyku znieť ako slovo "veda". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V článku 2, písm. (a), navrhujeme vypustiť bod (vi) veda a technika. Odôvodnenie: Vláda Slovenskej republiky podpísala 25. novembra 2013 s vládou Kórejskej republiky „Dohodu o vedecko-technickej spolupráci“, ktorá je stále v platnosti a aktivity v oblasti vedy a techniky v zmysle kompetenčného zákona vykonáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail