LP/2016/618 Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V názve uznesenia vlády SR odporúčame vyňať z textu slovné spojenie „nelegislatívneho všeobecného materiálu Návrh“. Do bodu B.1 navrhujeme doplniť pred uvedený text „podpísať Zmluvu alebo“ V bode B.3 navrhujeme spojenie „,ktorá má“ vyňať a vložiť za slovo „republiky“ V bode D.1 odporúčame vyňať spojenie „po vyslovení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky“ V bode D.2 je potrebné vyňať spojenie „po výmene ratifikačných listín“ /v uzneseniach vlády SR je zaužívaná všeobecná formulácia tejto úlohy bez ohľadu na konkrétny spôsob smerujúci k nadobudnutiu platnosti medzinárodnej zmluvy/. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Navrhujeme vyňať časť vety „a ktorá bude po ratifikácii a vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, prednostná pred zákonmi“, lebo toto sa javí v danej vete ako duplicitné ustanovenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V preambule namiesto spojenia „sa dohodnúc“ navrhujeme uviesť „sa dohodli“. V čl.2 ods.2 odporúčame spojenie „neurčitý čas“ nahradiť spojením „dobu neurčitú“ a slovenskú verziu čl.2 ods.1 je potrebné uviesť do súladu s anglickou verziou takto : „...,ktorými si zmluvné strany diplomatickou cestou vzájomne oznámia ukončenie vnútroštátnych právnych postupov potrebných na nadobudnutie jej platnosti.“ V záverečných ustanoveniach odporúčame namiesto slova “rozdielneho“ uviesť „rozdielnosti“ v súlade s anglickou verziou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi dopracovať doložku vybraných vplyvov, konkrétne v rámci časti „1. Základné údaje: predpokladaný termín predloženia na MPK a predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR“. Doložka vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu, nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 1.4. 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V prípade, že v bode 9. Doložky vybraných vplyvov sú vyznačené žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, riadok „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ sa nevyznačuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Slovo „Návrh“ odporúčame nahradiť slovom „návrh“. Táto pripomienka platí aj pre komuniké. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail