LP/2016/592 Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) V názve úlohy "Návrh koncepcie rozvoja Správy štátnych a hmotných rezerv Slovenskej republiky" navrhujeme vypustiť spojku "a". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) NBS neuplatňuje k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V Bode B.1. návrhu uznesenia vlády odporúčam upraviť termín v súlade s článkom 6 ods. 1 a 2 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, podľa ktorých v navrhovaných úlohách musí byť presne a jednoznačne formulované, komu sa majú uložiť, uviesť presné termíny ich splnenia alebo u trvalých úloh termíny vyhodnotenia plnenia a neuvádzať ukladané úlohy v prílohe uznesenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) slová "bude spracovaná koncepcia obrany a bezpečnosti SR, vrátane zefektívňovania systému obrany štátu". nahradiť slovami: "(časť „Ozbrojené sily“) ako súčasť opatrení na zvýšenie obranyschopnosti SR". Odôvodnenie pripomienky: Spresnenie znenia, dokument je predovšetkým projekciou dlhodobého rozvoja obranných kapacít SR (nie je o bezpečnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS neuplatňuje k predloženému materiálu žiadnu pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) mesiac: december úloha č. 2. Odporúčame pôvodný text nahradiť textom: „Návrh komplexného organizačného, finančného a legislatívneho riešenia implementácie Akčného plánu FLEGT (EÚ) v podmienkach SR, najmä v oblasti implementácie nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva a nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva“ úloha č. 4. V názve úlohy je potrebné vypustiť slovo „a“, a to vzhľadom na potrebu správneho označenia Správy štátnych hmotných rezerv SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Do Plánu práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016 na mesiac september žiadame doplniť úlohu č. 3. Názov úlohy: Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a program jej realizácie Predkladá: MPSVR SR Spolupracujúci rezort: ministerstvá, sociálni partneri Poradný orgán: HSR SR Dôvod predloženia: Stratégia na roky 2016 až 2020 v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 – 2020 nadväzuje na doterajšiu Stratégiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a program jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020. Materiál sa predkladá aj v súlade s Novým strategickým rámcom EÚ na roky 2014 –2020: Zdravie a bezpečnosť pri práci. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) mesiac: september úloha č. 2. Odporúčame v názve úlohy slová „Vymedzenie povinnosti“ nahradiť slovami „Návrh riešenia“, a to vzhľadom na potrebu zosúladenia označenia úlohy s vymedzením „dôvodu predloženia“ tejto úlohy, v súlade s ktorým „Materiál bude obsahovať návrh riešenia, zdôvodnenia, rešpektovanie smernice EÚ, ako aj legislatívny postup pre navrhovanú zmenu...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZa (Mesto Žilina) V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2014, bolo uložené podpredsedovi vlády a ministrovi financií, spolu s ministrom hospodárstva, pod bodom B.22. „realizovať v spolupráci s primátorom mesta Žilina opatrenia smerujúce k vysporiadaniu návratnej finančnej výpomoci poskytnutej mestu Žilina na základe uznesenia vlády SR č. 850/2005 na financovanie výstavby obytného súboru Krasňany zo strany štátu formou vysporiadania pohľadávky voči mestu Žilina“. Výsledkom následných rokovaní bolo prijatie čiastkového riešenia, ktorým bolo podpísanie Dodatku č. 2 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci pre Mesto Žilina č. MF/025647/2005-441 a č. MH SR 616/2005-500-001, ktorým došlo k zníženiu sumy záväzku a súčasne k predĺženiu splatnosti do 31.12.2016. Išlo však zatiaľ len o čiastkové, nie úplné riešenie. Objektívnou skutočnosťou je fakt, že mesto Žilina má povinnosť do konca roka 2016 uhradiť zostávajúcu časť záväzku, čo nie je vzhľadom na možnosti mesta reálne a malo by to veľmi negatívny dopad naň. Zároveň je podľa nášho názoru aj vzhľadom na uvedené uznesenie vlády vhodné a potrebné definitívne túto úlohu doriešiť. Preto navrhujeme doplniť plán práce vlády aj o doriešenie úlohy pod bodom B.22 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2014 zo dňa 8.10.2014, a to v primeranom termíne vzhľadom na vyššie uvedený termín splatnosti návratnej finančnej výpomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) mesiac: August P.č. Názov úlohy 1. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2015 2. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2015 Mesiac : September 2. Vymedzenie povinnosti zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika mesiac: December P.č. Názov úlohy 1. Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí 3. Strategický plán rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2030 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail