LP/2016/571 Akčný plán rozvoja okresu Lučenec

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri systémovom opatrení C.2 odporúčame zvážiť participáciu MPRV SR ako partnera. Odôvodnenie: MPRV SR môže participovať na odbornom vzdelávaní, avšak len formou poskytnutia špecializovaných kurzov v rámci jednotlivých oblastí pôdohospodárstva, a to cez spoluprácu s Agroinštitútom, š.p., ktorý vie zabezpečiť odborné vzdelávanie priamo v regiónoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri systémovom opatrení B.2 odporúčame zvážiť participáciu MPRV SR ako partnera. Odôvodnenie: Verejné projekty na stimuláciu cestovného ruchu z IROP nie je možné podporiť, nakoľko ide o negatívnu prioritu v rámci EŠIF. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Systémové opatrenie B.1 - žiadame rešpektovať podmienky európskych programov. Odôvodnenie: Podpora podnikania v pôdohospodárstve je podporovateľná zo strany MPRV SR len prostredníctvom finančných prostriedkov alokovaných v Programe rozvoja vidieka. V zmysle schválených úloh v Akčnom pláne rozvoja najmenej rozvinutého okresu Kežmarok, MPRV SR vyvinie maximálne úsilie na zmenu bodovacích a hodnotiacich kritérií tak, aby sa zohľadnil vo väčšej miere faktor nezamestnanosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri systémovom opatrení A.3 žiadame rešpektovať podmienky poskytnutia európskych zdrojov. Odôvodnenie: Pri koordinácii MAS a RRA na území okresu musí byť dodržaný princíp „zdola nahor“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Odporúčame zvážiť participáciu MPRV SR ako partnera pri systémovom opatrení A.2 Odôvodnenie: Vytvorenie Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec nie je možné podporiť prostredníctvom IROP, programov CS. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri identifikovaní IROP ako vhodného zdroja financovania aktivít rozvoja okresu Lučenec žiadame vnímať ich súlad s cieľmi programu, ako aj ich identifikáciu v rámci špecifických cieľov Regionálnej integrovanej územnej stratégie BBSK. Odôvodnenie: Základným implementačným nástrojom IROP sú Regionálne integrované územné stratégie v ktorých sú zohľadnené potreby územia tak, aby reflektovali na oprávnené aktivity, možnosti čerpania finančných prostriedkov a výšky disponibilnej alokácie z IROP. V rámci týchto možností je potrebné identifikované potreby najmenej rozvinutých okresov zahrnúť do prípadnej aktualizácie RIÚS. Iniciátorom aktualizácie RIUS-ov však musia byť samosprávne kraje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Žiadame odstrániť zoznamy indikovaných projektových zámerov, v rámci ktorých sú uvedené konkrétne aktivity, konkrétnych subjektov, z vlastného materiálu. Odôvodnenie: Indikované projektové zámery a ich zoznam žiadame presunúť do prílohy ku vlastnému materiálu a osobitne žiadame uviesť, že tento zoznam nezakladá povinnosť tieto projektové zámery schváliť. Je to možné len po splnení podmienok jednotlivých európskych programov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) 3. V odstavci 4 na str. 8 nie je uvedený zdroj údajov. Podľa databázy ŠÚ SR, do ktorej sú predmetné údaje preberané z Centra vedecko-technických informácií MŠVVaŠ SR, Vami uvedené údaje nie sú správne. Štatistické údaje o počte škôl, tried, detí a žiakov k 15.9.2015 sú nasledovné: - materské školy- 38, deti 1 742 - základné školy spolu - 39, triedy 319, žiaci 5 653 - ZŠ pre 1.-4. ročník- 22, triedy 53, žiaci 698 - ZŠ pre 1-9 ročník- 17, triedy 266, žiaci 4 955 V tomto zmysle Vám odporúčame upraviť materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) 2. V odstavci 2 na str. 4 odporúčame uvedený údaj o počte obyvateľov (74 401) k 31.12.2015 upraviť, keďže počet obyvateľov v okrese k 31.12.2015 je 74 106 obyvateľov (zdroj: databázy ŠÚ SR, DATAcube.). Súčasne odporúčame zmeniť názov Tabuľky č.1 na „Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti k 31.12.2014 (v%)“ a Tabuľky č.2 na „Základné vekové charakteristiky vo vybraných územných oblastiach k 31.12.2014“. Taktiež v Tabuľke č.2 odporúčame doplniť merné jednotky (% pri podiele obyvateľstva podľa vekových skupín a roky pri vyjadrení priemerného veku). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) 1. V odstavci 3 na str. 3 nie sú údaje o okrese správne uvedené. Štatistické údaje k 31.12.2015 (zdroj: databázy ŠÚ SR, DATAcube.) sú nasledovné: - rozloha okresu 825,6 km2 - hustota obyvateľstva 89,9obyv./km2 - počet obyvateľov 74 106 obyv. - 5 obcí okresu má menej ako 200 obyv. - 22 obcí okresu má 200-499 obyv. V tomto zmysle Vám odporúčame upraviť materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 3 Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie žiadame upraviť znenie bodu 13 nasledovne: – „Vytvoriť predpoklady pre podporu existujúcich foriem odborného vzdelávania a prípravy v súlade s potrebami trhu práce a špecifickými podmienkami NRO.“ Odôvodnenie: Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave v súčasnosti ponúka široké možnosti pre organizáciu OVP. Z tohto dôvodu nie je žiaduce, aby popri existujúcich formách organizácie OVP vznikali ďalšie, ktoré nemajú legislatívne a vecné opodstatnenie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 3 Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie žiadame vypustiť bod 8. Navrhovaný systém štipendií na stredných školách je už riešený ustanovením § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 3 Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie žiadame vypustiť bod 14. Odôvodnenie: Možnosť zaradiť odbor vzdelávania do siete je legislatívne upravený v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku zaraďovaniu odborov vzdelávania do siete škôl a školských zariadení sa vyjadruje aj príslušná stavovská alebo profesijná organizácia, čím je zabezpečené prepojenie na potreby zamestnávateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Pri navrhovaných opatreniach týkajúcich sa kapitoly MŽP SR sa uvažuje s financovaním z OP KŽP. Konkrétny negatívny dopad na rozpočtové zdroje kapitoly (zdroj 111) uvádzaný nie je, a preto z tohto pohľadu nemáme k materiálu zásadné pripomienky. Máme však za to, že Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy by mala obsahovať všetky alternatívne zdroje financovania, a nielen regionálny príspevok (z analýzy vplyvov v predloženej podobe vyplýva, že okrem regionálneho príspevku sa neuvažuje s inými zdrojmi financovania). Vzhľadom na každoročný nedostatočný objem výdavkov kapitoly MŽP SR na zdroji 111 upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade, ak v danom okamihu vzniknú prípadné nároky na rozpočet, budú môcť byť riešené len v rámci možností schválených limitov rozpočtu kapitoly, a v tomto znení žiadame upraviť text v časti 2.1.1. analýzy vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V kap. „VI. Integrácia existujúcich programov“ sa uvádzajú úlohy vyplývajúce z uznesení vlády SR č. 45/2016 a č. 476/2015, týkajúce sa zapracovania do hodnotiacich kritérií bodového zvýhodnenia projektov najmenej rozvinutých regiónov. Riadiaci orgán pre OP KŽP s cieľom zvýhodňovania projektov najmenej rozvinutých okresov v rámci procesu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložil členom Monitorovacieho výboru pre OP KŽP (ďalej len „výbor“) v marci 2016 na hlasovanie písomným rozhodovacím procesom per rollam „Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov OP KŽP“ (ďalej len „návrh úpravy kritérií“). Napriek tomu, že z výsledkov hlasovania vyplynula skutočnosť, že predložený návrh úpravy kritérií mohol byť považovaný za schválený, riadiaci orgán pre OP KŽP predmetný návrh stiahol. Dôvodom stiahnutia predmetného návrhu bola skutočnosť vyplývajúca z komunikácie s Úradom vlády SR, že k systémovému riešeniu na zabezpečenie podpory najmenej rozvinutých okresov v nadväznosti na úlohu C.1. uznesenia vlády SR č. 476/2015 k návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebiehala na koordinačnej úrovni diskusia. V tejto súvislosti na str. 39, v kap. „VI. Integrácia existujúcich programov“, v časti týkajúcej sa uznesenia vlády SR č. 45/2016, 2. odrážka, žiadame zvážiť odôvodnenosť ponechania (resp. možnosť vypustenia) textu: „bodové zvýhodnenie projektov najmenej rozvinutého okresu tak, aby bol na zabezpečenie vyrovnávania regionálnych rozdielov zohľadnený zámer podpory rozvoja najmenej rozvinutého okresu“ a zároveň na str. 40, v kap. „VI. Integrácia existujúcich programov“,, v časti týkajúcej sa uznesenia vlády SR č. 476/2015, 1. odrážka žiadame zvážiť odôvodnenosť ponechania (resp. vypustenie) textu: „alebo prideľovania bodov v rámci hodnotiacich a výberových kritérií podľa miery rozvinutosti regiónov v procese schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok“. Odôvodnenie: Pripomienka vyplýva z usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu k podpore najmenej rozvinutých okresov zo dňa 22.04.2016, v ktorom je uvedené, že „pri následnej úprave hodnotiacich a výberových kritérií je však nevyhnutné brať na zreteľ to, že za účelom predchádzania diskriminácie nie je možné v procese hodnotenia vo vyššej miere zvýhodniť projekty z najmenej rozvinutých okresov nad projektmi s iným geografickým miestom realizácie, ako je územie okresu zaradeného do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.“ Je teda na zváženie, či bude Centrálny koordinačný orgán zabezpečovať následne aj úpravu, resp. súlad znenia predmetných úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR s Usmernením k podpore najmenej rozvinutých okresov zo dňa 22.04.2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Na str. 21 v časti „B. Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie pracovné miesta /Dopytová stránka trhu práce“ je v tabuľke v riadku „Kľúčoví partneri (gestori):“ uvedené Ministerstvo životného prostredia SR. Vzhľadom na to, že MŽP SR nemá v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v kompetencii oblasť poľnohospodárstva žiadame o vypustenie skratky „MŽP SR“ v predmetnej tabuľke v rámci riadku „Kľúčoví partneri (gestori):“. Predmetnú aktivitu taktiež nie je možné podporiť zo zdrojov MŽP SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Na str. 14 v „IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu okresu Lučenec...“ je v tabuľke v riadkoch B.1 a B.2 uvedené Ministerstvo životného prostredia SR. Vzhľadom na to, že MŽP SR nemá v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v kompetencii oblasť poľnohospodárstva, priemyslu a podnikateľského prostredia žiadame o vypustenie skratky „MŽP SR“ v predmetnej tabuľke. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Na str. 14 v kapitole „IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu okresu Lučenec...“ je v príslušnej tabuľke v oblasti A, Ministerstvo životného prostredia SR. Vzhľadom na skutočnosť, že v uvedenej oblasti MŽP SR nevystupuje ako partner ani v jednom opatrení, žiadame o vypustenie skratky „MŽP SR“ v predmetnej tabuľke. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vzhľadom na fakt, že jednotlivé projektové zámery v rámci opatrení nie sú bližšie lokalizované a nie je stanovený rozsah aktivít a činností, odporúčame lokalizáciu a rozsah jednotlivých činností konzultovať so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina vopred, aby sa predišlo prípadným stretom záujmov. Uvedené sa týka projektov s možným vplyvom na chránené územia(napr. budovanie cyklotrás, atď.). Zároveň žiadame doplniť text predkladaného materiálu o odporúčanie konzultácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Máme za to, že v materiáli je potrebné posúdiť a zapracovať informácie týkajúce sa ochrany prírody, chránených území, biotopov a druhov európskeho a národného významu, ktoré sú špecifickými hodnotami vybraného územia. Doplnenie textu odporúčame v nasledovnom znení: „V záujmovom území okresu Lučenec sa z hľadiska ochrany prírody a krajiny nachádza okrem 1. stupňa ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, tiež územie Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina s 2. stupňom ochrany. Zároveň tu evidujeme niekoľko maloplošných chránených území so 4. a 5. stupňom ochrany a ich ochranné pásma (Chránený areál Volavčia kolónia, Prírodná pamiatka Čakanovský profil, Prírodná rezervácia Kerčík, Národná prírodná rezervácia Šomoška, Prírodná pamiatka Belinské skaly, Prírodná pamiatka Soví hrad, Národná prírodná rezervácia Pohanský hrad, Prírodná rezervácia Príbrežie Ružinej, Prírodná rezervácia Ružínske jelšiny, Prírodná pamiatka Krivánsky potok). Taktiež sa tu nachádzajú územia európskeho významu NATURA 2000 (SKCHVÚ021 Poiplie a Územie európskeho významu SKUEV 0365 Dálovský močiar, SKUEV0357 Cerová vrchovina, SKUEV0358 Soví hrad). Ďalej sa tu nachádzajú vybudované náučné chodníky, rozhľadne a iné náučné lokality a náučné body ochrany prírody.“ Presné znenie textu nechávame v kompetencii predkladateľa. Uvedené je možné doplniť na str.8. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V kapitole H. Spôsoby financovania Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec žiadame upraviť vetu na str. 36 – 37 v znení „Úspešnosť aktivít závisí od predloženia a schválenia príslušných projektov v súlade s podmienkami operačných programov, ako aj od rozsahu zapojenia súkromných zdrojov.“ nasledovne: „Úspešnosť aktivít závisí od predloženia a schválenia príslušných projektov a ich súladu s oprávnenými aktivitami operačných programov a podmienkami podpory stanovenými v príslušných výzvach, ako aj od rozsahu zapojenia súkromných zdrojov.“ Odôvodnenie: Keďže charakteristika projektov v rámci predmetného materiálu je veľmi všeobecná, je potrebné poukázať na potrebu ich súladu s príslušným operačným programom a podmienkami príslušnej výzvy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Na str. 32 v rámci opatrenia D.4 Environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadu a verejné služby žiadame vo vzťahu k predpokladanému zdroju financovania z OP KŽP vypustiť štvrtú odrážku „zriadenie skládok BRO“. V tejto súvislosti žiadame tiež z tabuľky Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu D.4. Environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadu a verejné služby vypustiť projektový zámer „Zriadenie skládok BRO - typový projekt“. Odôvodnenie: V súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z environmentálneho acquis a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva je cieľom podpory z OP KŽP v oblasti odpadového hospodárstva zvýšiť zhodnocovanie odpadov. Dôraz sa kladie predovšetkým na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov, pričom predchádzanie vzniku odpadov je na prvom mieste v hierarchii nakladania s odpadmi, ktorá je definovaná v zákone NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z dôvodu plnenia záväzkov vyplývajúcich z rámcovej smernice o odpade a v súlade s cieľmi stanovenými smernicou 1999/31/ES je potrebné, aby SR dobudovala infraštruktúru v oblasti zhodnocovania, a to predovšetkým recyklácie nie nebezpečných odpadov a nebezpečných odpadov a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov. Vzhľadom na uvedené nebude finančná pomoc z OP KŽP smerovaná na zriaďovanie skládok biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ale na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Zriaďovanie skládok biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov nie je v rámci OP KŽP oprávnenou aktivitou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Na str. 32 v rámci opatrenia D.4 Environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadu a verejné služby sa ako predpokladaný zdroj financovania uvádza aj OP KŽP. Upozorňujeme, že z hľadiska zamerania podpory v rámci OP KŽP nie sú oprávnené aktivity ako „výroba prefabrikátov“, „výroba druhotných palív a tuhých alternatívnych palív“ a „adaptácia budovy na viacúčelový objekt“. Vzhľadom na všeobecný popis aktivít v rámci tohto opatrenia žiadame k uvedenému podopatreniu vložiť vetu: „Podmienkou podpory projektov je ich súlad s cieľmi a oprávnenými aktivitami OP KŽP, ako aj s podmienkami podpory stanovenými v príslušných výzvach.“, prípadne v kapitole H. Spôsoby financovania Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec žiadame upraviť vetu na str. 36 – 37 v znení „Úspešnosť aktivít závisí od predloženia a schválenia príslušných projektov v súlade s podmienkami operačných programov, ako aj od rozsahu zapojenia súkromných zdrojov.“ nasledovne: „Úspešnosť aktivít závisí od predloženia a schválenia príslušných projektov a ich súladu s oprávnenými aktivitami operačných programov a podmienkami podpory stanovenými v príslušných výzvach, ako aj od rozsahu zapojenia súkromných zdrojov.“ Odôvodnenie: Keďže charakteristika projektov v rámci predmetného podopatrenia je veľmi všeobecná, je potrebné špecifikovať charakter projektov minimálne poukázaním na potrebu ich súladu s príslušným operačným programom a podmienkami príslušnej výzvy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Odporúčam zjednotiť používanie pojmov „obecné hliadky“ a „občianske hliadky“ a súčasne vítam aktivitu v časti G, bod. 7 „Je potrebné zabezpečiť stabilitu systému financovania práce terénnych pracovníkov, vrátane občianskych hliadok“. Odporúčam na konci pripojiť aj slová „ a rómskych občianskych hliadok.“ Rovnako vítam aktivitu v uvedenej časti a v bode s cieľom zníženia kvalifikačného prahu v regulácií zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov , pretože napriek skutočnosti nastavovania systémových štandardov pre pracovníkov komunitných centier od zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 24d), pričom kvalifikačné predpoklady sa odvíjajú od § 84 zákona č. 448/2008 Z. z., s odkazmi na zákony č. 245/2008 Z. z. a č. 553/2003 Z. z. aj § 84 ods. 7 uvedeného zákona obsahuje odkaz na zákon č. 219/2014 Z. z. a teda aj na nariadenie vlády č. 5/2016 Z.z. Som toho názoru, že uvedenú otázku je potrebné riešiť komplexne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Na str. 21 v rámci Aktivity B.2.1 Podpora minimálne 5 podnikateľských projektov v priemysle a službách v rámci opatrenia B.2. Podpora vzniku nových a existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle, službách a cestovnom ruchu požadujeme vypustiť „OP KŽP“ ako predpokladaný zdroj financovania. Odôvodnenie: Podpora vzniku nových a existujúcich podnikateľských subjektov však nie je predmetom podpory OP KŽP, preto nie je možné OP KŽP uvádzať ako zdroj financovania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V Opatrení D.2, str. 30, v tabuľke, - v časti „Predpokladané zdroje financovania“ žiadame vypustiť „NP Cesta na trh práce“, nakoľko NP je zameraný na podporu zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ. K tomu poznamenávame, že NP v pôsobnosti MPSVR SR sú financované v rámci OP ĽZ. - v časti „Celkový rozpočet“ žiadame doplniť – ESF podľa schválenej výšky ŽoNFP. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V Opatrení D.2., str. 30, odporúčame vypustiť druhú odrážku „integrácia hendikepovaných občanov v podnikateľskom sektore“ a štvrtú odrážku „právne poradenstvo k riešeniu bytových otázok MRK“, nakoľko nejde o problematiku sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách. Uvedené odporúčame vypustiť aj v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Opatreniu D.2. Zvýšenie kapacity sociálnych služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V Opatrení D.1., str. 29, žiadame vypustiť „OP ĽZ“ z dôvodu, že nie je jasná špecifikácia danej služby, ktorá je v kompetencii samosprávy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V Aktivite C.2.2, str. 28, v tabuľke, - v časti „Predpokladané zdroje financovania“ žiadame za „OP ĽZ“ doplniť text „PO 1 Vzdelávanie“ - v časti „Celkový rozpočet“ žiadame doplniť – ESF podľa schválených ŽoNFP pri DOP výzve/príp. ŽoNFP, - v časti „Vytvorené pracovné miesta“ – pre ESF irelevantné, cez PO 1 nie je možné podporovať vytvorenie pracovných miest. - v časti „Kľúčoví partneri (gestori):“ žiadame „MPSVR SR“ nahradiť „MŠVVŠ SR“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V Aktivite B.4.1., str. 23. Odporúčame bližšie špecifikovať oblasti, nakoľko nie je zrejmé, čo zahŕňa napr. oblasť „sociálne práce a malé opatrovateľské služby“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V Aktivite B.2.1., str. 21, v tabuľke, - v časti „Predpokladané zdroje financovania“ žiadame za „OP ĽZ“ doplniť - možnosť financovania cez DOP výzvy. V rámci OP ĽZ nie je možná priama podpora cez národný projekt, iba cez dopytovo orientovanú výzvu. - v časti „Z toho orientačne EŠIF“ žiadame doplniť - z ESF podľa schválených ŽoNFP pri DOP výzve. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V Aktivite B.1.2., str. 20, v tabuľke, - v časti „Predpokladané zdroje financovania“ žiadame za „OP ĽZ“ doplniť - možnosť financovania cez dopytovo orientované (DOP) výzvy. V rámci OP ĽZ nie je možná priama podpora cez národný projekt, iba cez dopytovo orientovanú výzvu. - v časti „Z toho orientačne EŠIF“ žiadame doplniť - z ESF podľa schválených ŽoNFP pri DOP výzve. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V Aktivite A.2.2., str. 18, v tabuľke, v časti „Predpokladané zdroje financovania“ žiadame vypustiť „OP ĽZ“ vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle Partnerskej dohody je zriadenie Integrovanej siete Informačno-poradenských centier v kompetencii Úradu vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti IV., str. 14, odporúčame v názve oblasti F skratku „BSK“ nahradiť skratkou „BBSK“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Odporúčam v Aktivite/opatrení C.2.2. Podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania (strana 28) uviesť v 6-tom riadku tabuľky aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , vzhľadom ku skutočnosti, že jeho pôsobnosť je daná skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 1 až 3, § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov v súlade s bodom, A.3. uznesenia vlády č. 229/2014, a v rámci uvedeného postavenia Prioritná os č. 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít má teda postavenie aj poskytovateľa príspevku aj v rámci investičnej priority: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach. Jedným z cieľov uvedenej prioritnej osy OP ĽZ je aj rozšírená kapacitná sieť MŠ materských škôl prostredníctvom ich rekonštrukcie, modernizácie školských objektov a ich vybavenia vrátane výstavby materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Odporúčam v kapitole II (strana 10), Zhodnotenie rozvojového potenciálu okresu Lučenec, v časti Limitmi ekonomického a sociálneho rozvoja okresu Lučenec, ktoré je potrebné riešiť v rámci Akčného plánu skutočnosť, bod „zlé životné podmienky znevýhodnených skupín obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych komunít“, doplniť informáciu na konci „ v obciach Mučín, Ružiná, Šíd, Veľká nad Ipľom, Bulhary a Čakanovce percentuálny podiel Rómov prekračuje hranicu od 30 % až do 57,67 %.“. Rovnako odporúčam identifikovať aj také skutočnosti, že v ôsmych sídelných koncentráciách nie je zabezpečená dodávka vody verejným vodovodom, odvod verejnou kanalizáciou a podobne. Odôvodnenie: Identifikáciu uvedenej problematiky predkladám v súlade s pripomienkou v prvom poradí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Vzhľadom ku skutočnosti, že úloha B.1. navrhovaného uznesenia ukladá aj splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zabezpečiť plnenie opatrení a úloh vyplývajúcich z Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec, privítal by som precízáciu vo vymedzení niektorých opatrení s jasným pozitívnym dopadom na integráciu Rómov žijúcich v sídelných koncentráciách marginalizovaných rómskych komunít v okrese Lučenec. Nielen alternatívne poznámky v podobe (MRK). Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku podávam s poukazom na § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 336/2015 Z. z. vzhľadom ku skutočnosti, že ako občania Slovenskej republiky tvoria integrálnu súčasť obyvateľov okresu, a odstraňovanie ich zaostávania, ako najviac postihnutej časti obyvateľstva koncentrovanou chudobou, by malo byť osobitne zvýraznenou súčasťou odstraňovania zaostávania okresu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Navrhujeme predkladateľovi doplniť Analýzu vplyvov na životné prostredie aj v bode 5.3 v prípade projektov a aktivít v cezhraničnom geoparku, a aj vzhľadom na skutočnosť, že okres Lučenec sa nachádza v prihraničnej oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti D. „Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby“, str. 16, 28 až 33, odporúčame zapracovať do uvedenej oblasti aj služby podpory a pomoci pre rodiny s deťmi, z dôvodu ako je už vyššie uvedené v odôvodnení vo všeobecnej pripomienke k vlastnému materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti I., na str. 9 absentuje analýza v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vrátane zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, odporúčame ju zapracovať do materiálu, a to vzhľadom k tomu, že ide o AP rozvoja okresu regiónu a analýza by mala mapovať aj uvedenú oblasť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K časti I., str. 9, v materiáli chýbajú podstatné informácie o sociálnych službách, ktoré sú poskytované alebo zabezpečované v okrese Lučenec. Absentujú informácie o druhovosti sociálnych služieb – sociálne služby krízovej intervencie, sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, podporné služby. Žiadame doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti I., str. 9, v prvom odseku žiadame slovné spojenie „Sociálne zariadenia“ nahradiť slovným spojením „zariadenia sociálnych služieb“. Zároveň v druhom odseku žiadame slová „domov dôchodcov“ nahradiť slovami „zariadenie pre seniorov“. Ide o zosúladenie terminológie v zmysle zákona o sociálnych službách. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V materiáli absentuje oblasť ochrany detí a služieb podpory a pomoci pre rodiny s deťmi, odporúčame ju do materiálu v rámci jednotlivých oblastí rozvoja zapracovať. Aj napriek tomu, že predkladateľ materiálu napr. v časti C., str. 25 a 28 a ďalšie časti materiálu venuje pozornosť aj podpore efektívnej a flexibilnej siete predprimárneho a primárneho vzdelávania, kde sú zahrnuté napr. aj materské školy odporúčame, aby do materiálu bola zapracovaná aj časť, týkajúca sa ochrany detí a služieb podpory a pomoci pre rodiny s deťmi, ktorej rozvoj môže mať pozitívny dopad na ďalšie oblasti rozpracované v predkladanom materiáli, a to vzhľadom k tomu, že z nášho pohľadu nejde o zanedbateľnú cieľovú skupinu. Poznamenávame, že v samotnom materiáli sa v časti III., bod Infraštruktúra, str. 12 na konci píše, že: ..„Ide tiež o dobudovanie environmentálnej infraštruktúry umožňujúcej udržateľný rozvoj ekonomických aktivít v okrese, o zlepšenie kvality a dostupnosti sociálnej infraštruktúry vrátane zdravotnej starostlivosti, dobudovanie špecifických zariadení sociálnej infraštruktúry reflektujúcich nielen starnutie obyvateľstva, ale aj potreby mladých rodín s deťmi...“ V materiáli sa aj na str.10 v časti medzi Limitmi ekonomického a sociálneho rozvoja okresu Lučenec, ktoré je potrebné riešiť v rámci Akčného plánu o .i. uvádza napríklad aj nedostatok integrovaných výchovných a preventívnych programov pre mládež. Z uvedeného dôvodu odporúčame venovať väčšiu pozornosť aj uvedenej oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Na strane 2, v druhom odseku v časti „Akčný plán sleduje jednu prierezovú prioritu – zamestnanosť......“ odporúčame zosúladiť označenie jednotlivých oblastí rozvoja s vlastným materiálom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť úlohu B.14 uloženú ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny. Nesúhlasíme s prehodnotením požiadavky na kvalifikáciu terénnych sociálnych pracovníkov, nakoľko tieto požiadavky ukladá zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci. Čo sa týka komunitných sociálnych pracovníkov, cez ESF sa nastavujú systémové štandardy na komunitné centrá vo vzťahu k poskytovaniu daných služieb a k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktoré reflektujú na potrebu zapojenia sa uchádzačov z úrovne miestnej komunity. Navrhované opatrenie žiadame vypustiť v celom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť úlohu B.13 uloženú ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny „iniciovať návrh na legislatívnu zmenu zákona o službách zamestnanosti (§ 6 ods. 2 písm. a))...“. Materiál nijako neodôvodňuje potrebu iniciovať uvedenú legislatívnu zmenu, ako aj jej vplyv na rozvoj okresu. Nakoľko ide o závažnú systémovú zmenu, táto vyžaduje podrobnejšie preskúmanie situácie. Navrhované opatrenie žiadame vypustiť v celom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) S navrhovanou úlohou B.12 návrhu uznesenia vlády nesúhlasíme a žiadame ju vypustiť. Úloha nie je ničím podložená, z materiálu nie je zrejmý demotivačný efekt sociálnych podpôr a štátnych sociálnych dávok, preto nevidíme dôvodov na preskúmanie tohto efektu. Podotýkame, že štátne sociálne dávky sa poskytujú bez ohľadu na aktivity, ktoré poberateľ vykonáva (t.j. bez ohľadu, či vykonáva zárobkovú činnosť alebo nie) ako aj bez ohľadu na príjem, ktorý poberateľ z výkonu zárobkovej činnosti má. Pomoc v hmotnej núdzi je už v súčasnosti poskytovaná na tak nízkej úrovni, že jej prípadné ďalšie znižovanie by viedlo k riziku extrémnej chudoby príjemcov pomoci v hmotnej núdzi. Domnievame sa, že už v súčasnosti nastavené podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi nedemotivujú príjemcu. Ide o podmienky ako je napr. povinnosť zúčastniť sa na výkone činností pre priznanie plnej výšky dávky v hmotnej núdzi. Naopak od roku 2015 sa poskytuje ako motivačný prvok pre dlhodobo neaktívnych alebo dlhodobo nezamestnaných osobitný príspevok. Máme za to, že motivácia prijať zamestnanie by mala spočívať skôr v adekvátnom ohodnotení práce. Navrhované opatrenie žiadame vypustiť v celom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Pre aktivitu B.3 žiadame vypustiť ako predpokladané zdroje financovania SARIO. Odôvodnenie: Čo sa týka podpory investícií do infraštruktúry priemyselných areálov, MH SR vie podporiť uvedené v rámci programu 07K 08 Podpora regionálneho rozvoja, kde je možné poskytnúť dotáciu mestám, obciam na vybudovanie infraštruktúry v rámci „Výzvy na predloženie žiadosti na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb“. Teda je potrebné o dotáciu požiadať. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené je aj jednou z priorít Programového vyhlásenia vlády SR, MH SR bude požadovať navýšenie kapitálových výdavkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Banskobystrický samosprávny kraj n e o d p o r ú č a materiál „Akčný plán rozvoja okresu Lučenec“ predložiť na schválenie na rokovanie vlády SR a odporúča ho doplniť, opraviť chyby a podrobnejšie dopracovať najmä v časti „IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie ...“ v spolupráci nielen s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ale aj s ďalším kľúčovými aktérmi regionálneho rozvoja okresu o časti, ktoré vyplývajú z už vypracovaných a schválených programových, strategických a koncepčných dokumentov. Zdôvodnenie: 1. BBSK považuje prípravu a rozpracovanie opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec za nedostatočné, pretože do prípravy neboli zapojení viacerí kľúčoví aktéri rozvoja okresu. Ani v analytickej časti a v zhodnotení rozvojového potenciálu nie sú zahrnuté viaceré podstatné faktory rozvoja okresu - najmä za oblasť cestovného ruchu a verejno-súkromných partnerstiev. Okrem BBSK neboli k jeho vypracovaniu prizvaní ani napr. Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, ktorá má vypracovanú koncepciu rozvoja cestovného ruchu a Partnerstvo Južného Novohradu, ktoré získalo aj pozitívne hodnotenie na partnerstvom vypracovanú integrovanú stratégiu rozvoja územia (CLLD), ktorou sa uchádza o pridelenie štatútu „miestnej akčnej skupiny“. 2. V materiáli sú aj iné závažné chyby, napr. ako predpokladaný zdroj financovania je pri viacerých opatreniach uvádzaný IROP, hoci dané aktivity nie sú z tohto programu oprávnené, resp. RIÚS, ktorý nemôže byť zdrojom financovania, pretože je to implementačný nástroj. (Toto už bolo pripomienkové aj v rámci pripomienkovania Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota). Navrhujeme pri každom opatrení/projektovom zámere uviesť špecifický cieľ v rámci jednotlivých operačných programov, z ktorého bude zrejmé, z čoho sa daná aktivita môže financovať. V rámci porovnávania výdavkov na realizáciu projektov, napr. v aktivite B.4.2 a indikatívneho zoznamu projektových zámerov, nesedí suma uvedená ako zdroj EŠIF 300 tis. EUR, v tab. indikatívny zoznam nie je uvedená suma za EŠIF,... aký je teda predpoklad financovania z EŠIF 3. Pri aktivite C.2.1 - Vytvorenie/dobudovanie 3 centier odborného a praktického vzdelávania sú uvádzané chybné názvy škôl -„SOŠ Zvolenská“ neexistuje - pravdepodobne sa myslí SOŠ hotelových služieb a dopravy, ktorá sídli na Zvolenskej ceste 83; „SOU Stavebná Lučenec Salaj“ - ide pravdepodobne o SOU stavebné zaniknuté v r. 2008 a „Salaj“ je pravdepodobne skomolené meno riaditeľa Strednej odbornej školy technickej“ - RNDr. Pavla Salaia (viď str. 27). 4. V nadväznosti na možné chýbajúce finančné prostriedky v rozpočte BBSK na spolufinancovanie projektov bez predchádzajúceho prerokovania s BBSK nesúhlasíme ani s projektovými zámermi uvedenými v Indikatívnom zozname projektových zámerov (str. 27). Taktiež je bez podrobnejšieho popisu projektových zámerov diskutabilná aj predpokladaná výška nákladov na jednotlivé projektové zámery, pretože už teraz je zrejmé, že v prípade realizácie navrhovaných projektov pre ďalšie NRO kraja by BBSK nebol finančne schopný zabezpečiť ani vypracovanie jednotlivých projektov a následné ich spolufinancovanie. 5. BBSK nesúhlasí ani so systémovými a podporným opatreniami v časti F. (str. 34), kde sa predpokladá s vytvorením Rady pre hospodársky rozvoj BBSK. BBSK má (ako už bolo uvedené pri pripomienkovaní Akčného plánu rozvoja Rimavská Sobota) vytvorenú Komisiu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve BBSK, ktorá má podobnú úlohu, ako sú navrhované ciele Rady pre hospodársky rozvoj BBSK a spolupracuje aj s ďalšími komisiami pri ZBBSK. Nesúhlasíme ani s otváraním a doplňovaním už existujúcej RIÚS BBSK, ktorá bola 9. marca 2016 schválená Riadiacim orgánom pre IROP. BBSK odporúča v záujme skutočnej a úspešnej realizácie podpory NRO zamerať činnosť expertnej skupiny splnomocnenca vlády pre najmenej rozvinuté okresy na: - spoluprácu a koordináciu aktivít kľúčových aktérov rozvoja okresu - pri jednotlivých opatreniach akčného plánu vychádzať aj z projektových zámerov, ktorú sú súčasťou RIÚS BBSK a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na r. 2015 - 2023 - na dobudovanie rýchlostnej komunikácie R2 spájajúcej Zvolen - Lučenec - Rimavskú Sobotu a Košice - podporu MAS a tvorby nových verejno-súkromných partnerstiev v NRO - stanovenie jasných kritérií pre poskytnutie regionálneho príspevku a následnú udržateľnosť projektov pre prijímateľov a na stanovenie základných indikátorov projektov už pri tvorbe projektových zámerov k jednotlivým opatreniam akčného plánu - aj na podporu značky „regionálny produkt“ domácich a tradičných regionálnych produktov (v BBK už sú zavedené tri značky - regionálny produkt HONT, Podpoľanie a Gemer - Malohont) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V predkladacej správe je uvedený hlavný cieľ akčného plánu znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Lučenec podporou vytvorenia 1 440 pracovných miest do roku 2020. Vo vlastnom materiáli v časti III. Východiská Akčného plánu je na str. 13 uvedený cieľ znížiť mieru nezamestnanosti podporou vytvorenia pracovných miest do roku 2021. Uvedené odporúčam zosúladiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Zároveň navrhujem vynechať aj odporúčanie C.1. pre guvernéra Národnej banky Slovenska súvisiace so sprísnením dohľadu nad poskytovaním pôžičiek nebankovými a pôžičkovými spoločnosťami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V Opatrení C.2., str. 28, v tabuľke Indikatívny zoznam projektových zámerov k aktivite C.2.2 odporúčame neuvádzať „mesto Fiľakovo – Komunitné centrum“, nakoľko opatrenie C.2. je zamerané na kompletizáciu systému inkluzívneho vzdelávania v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi požiadavkami trhu práce. Komunitné centrum je zariadenie sociálnych služieb v zmysle § 24d zákona o sociálnych službách a teda patrí k časti D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V Opatrení C.1., str. 26, v tabuľke, v časti „Celkový rozpočet“ žiadame neuvádzať sumu, ale uviesť „podľa schválených žiadostí cez Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V opatrení C.1., str. 26, odporúčame: v prvom odseku uviesť, že ide o pripravovaný NP Cesta na trh práce, v druhom odseku, štvrtá odrážka, slovo „zamestnania“ nahradiť slovami „samozamestnania UoZ“, z dôvodu zosúladenia s navrhovanými aktivitami pripravovaného NP Cesta na trh práce. v treťom odseku slová „Ide najmä o:“ nahradiť nasledovným znením: „V súčasnosti sa za účelom podpory zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ s osobitným zreteľom na znevýhodnených UoZ a mladých UoZ do 29 rokov realizujú nasledovné NP:“, v treťom odseku, - druhá odrážka, za slovo „miesta“ doplniť slová „pre UoZ u toho istého zamestnávateľa“, - tretia odrážka, slová „prvého zamestnávateľa“ nahradiť slovami „UoZ v prvom pravidelne platenom zamestnaní“, - piata odrážka, vypustiť slová „ dlhodobo nezamestnaných a inak“, - šiesta odrážka, za slovo „práce“ doplniť zátvorku „(50+)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V Aktivite B.4.2., str. 23, odporúčame vypustiť zátvorku „(napr. MRK)“. Zároveň v tabuľke, - v časti „Predpokladané zdroje financovania“ žiadame za „OP ĽZ“ doplniť – v zmysle schválených zámerov národných projektov a podmienok DOP výziev, - v časti „Z toho orientačne EŠIF“ žiadame doplniť – z ESF podľa schválených ŽoNFP pri DOP výzve/príp. ŽoNFP. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V Aktivite B.4.1., str. 23, v tabuľke, - v časti „Predpokladané zdroje financovania“ žiadame za „OP ĽZ“ doplniť - možnosť financovania cez DOP výzvy, - v časti „Z toho orientačne EŠIF“ žiadame doplniť – z ESF podľa alokácie na DOP výzvu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) AZZZ SR podporuje spoločné pripomienky k dokumentu ohľadom integrácie dopravy za ŽSR a ZSSK: ZSSK ako dopravca s celoslovenskou pôsobnosťou podporuje a vytvára prostredie na vznik IDS vo všetkých regiónoch Slovenska. ZSSK stabilizovaným, kompaktným a systémovým GVD aj v regióne Lučenec vytvorila stabilné podmienky pre budovanie koordinovaných dopravných systémov a podmienky pre vytvorenie prestupných väzieb medzi jednotlivými dopravnými systémami v prímestskej doprave regiónu. Otázkou je dobudovanie infraštruktúry integrovanej dopravy – priblíženie zastávok jednotlivých dopráv, vybudovanie nových prestupných miest, zvýšenie komfortu a možností prestupu medzi jednotlivými druhmi dopráv. Integrácia dopravy však nie je celkom možná bez zapojenia prímestskej autobusovej dopravy a teda bez zainteresovania sa samosprávneho kraja, ako objednávateľa výkonov v tomto smere. Predkladaný dokument zatiaľ neponúka konkrétne riešenia, len vo všeobecnosti pomenúva problém a navrhuje teoretické riešenia a možnosti investícií do realizácie úprav smerovaných k vytvorenie IDS v regióne. Čerpanie investícií na vybudovanie IDS v okrese Lučenec je podmienené schválením finančných prostriedkov z fondu EÚ, preto, podľa vyjadrenia mesta, neboli zatiaľ bližšie konkretizovaní jednotliví partneri a predpokladané opatrenia. IDS je však systém vyžadujúci koordináciu vo väčšom meradle, z pravidla minimálne v rozsahu ucelenej časti samosprávneho kraja so systémovými riešeniami v oblasti infraštruktúry, tarifného zabezpečenia a zabezpečenia dopravnej obsluhy. ZSSK je na riešenia aj v BBSK – Lučenci plne pripravená (vytvorený GVD, dostatočná kapacita), otázkou je pripravenosť a ochota iných dopravcov a subjektov pôsobiacich v prímestskej doprave regiónu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV., bod B. Opatrenie B.2., aktivita B.2.3. Podpora udržateľného cestovného ruchu nie je bližšie popísaná. Navrhujem doplniť približný opis aktivít, ktoré by potenciálne spadali pod túto aktivitu obdobne, ako sú popísané ostatné aktivity (napr. aktivita A.2.2. alebo B.1.1.) z dôvodu, že na aktivitu B.2.3. by podľa indikatívnych plánov mohlo byť vynaložených 29 miliónov eur, z toho 15 miliónov z EŠIF a 305 tisíc eur z regionálneho príspevku. Vzhľadom na významnú podporu z verejných zdrojov je potrebný detailnejší popis aktivity. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu okresu Lučenec, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania v rámci štruktúry oblastí na str. 14 je potrebné v oblasti F. Systémové opatrenia na úrovni BSK nahradiť skratku „BSK“ skratkou „BBSK“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z bodu B.1. navrhujem vypustiť ministra financií vzhľadom na to, že plnenie navrhovaných opatrení a úloh akčného plánu nie je vo vecnej pôsobnosti ministerstva financií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri systémovom opatrení A.3 žiadame rešpektovať podmienky poskytnutia európskych zdrojov. Odôvodnenie: Pri koordinácii MAS a RRA na území okresu musí byť dodržaný princíp „zdola nahor“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Predkladateľovi dávame na zváženie uvedenie predpokladaných zdroje financovania z OP VaI pre projekty v rámci Aktivity B.2., kde je uvedené MH SR ako kľúčový partner (gestor). Odôvodnenie: OP VaI neumožňuje podporiť tu uvedený druh aktivity, pokiaľ nepôjde o inovačný projekt. Nie je možné podporiť obstaranie technológie bez identifikovanej inovácie procesu, produktu, alebo organizačnej inovácie. Podporiť bežnú obnovu technológie nie je možné. Pri uvedených projektoch vie MH SR podporiť v zmysle zákona o investičnej pomoci len tých investorov, ktorí si podajú investičný zámer a budú žiadať investičnú pomoc. Prijímateľom môže byť iba PO alebo FO zapísaná v OR SR, alebo ZR SR pri splnení všeobecných podmienok pre najmenej rozvinuté okresy: 1. Musí ísť o priemyselnú výrobu podľa klasifikácie SK NACE 2. Minimálna investícia 200 tis /100 tis pre MSP 3. Minimálny počet nových pracovných miest: 10 4. Podiel technológií na investičných nákladoch: min. 30 %. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že predpokladaný pozitívny vplyv súvisiaci s možným zvýšením daňových príjmov a pod. nie je možné v súčasnosti kvantifikovať. Zároveň beriem na vedomie, že prípadné výdavky na vypracovanie akčného plánu, monitorovanie, činnosť Rady pre rozvoj okresu Lučenec, poskytovanie podpory a pod. budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok (tieto výdavky nie je možné jednoznačne kvantifikovať podľa subjektov, programov a zdrojov krytia). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Navrhujem vynechať opatrenie č. 4 v časti G (str. 35) týkajúce sa právnej úpravy poskytovania úverov a pôžičiek z dôvodu, že uvedený problém bol riešený v prijatej legislatíve účinnej od roku 2015. Novelou zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov sa zaviedol licenčný proces pre spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery nebankovým spôsobom (tzv. nebankovky) a sprísnili sa kritériá pre poskytovanie spotrebiteľských úverov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV., bod B. V opatrení B.3. (str. 22), aktivite C.2.2. (str. 28) a opatreniach D.3. (str. 31), D.4. (str. 32) a E.1. (str. 33) je potrebné v tabuľke doplniť do predpokladaných zdrojov financovania regionálny príspevok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V aktivite B.4.2. žiadame vypustiť IROP ako zdroj financovania. Odôvodnenie: Z hľadiska možností financovania podpory regionálneho rozvoja v rámci IROP ide o neoprávnenú aktivitu. Subjekty sociálnej ekonomiky je možné podporiť len z OP ĽZ: Predmetné je deliacou líniou podpory z IROP a OP ĽZ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti C. Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita a kariéra/Ponuková stránka trhu práce na strane 25 za odsek, "• podpora efektívnej a flexibilnej siete predprimárneho a primárneho vzdelávania" vložiť nový odsek, ktorý znie • „rozvíjať pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Časť VI., Aktivita C.2.2, str. 28. Kľúčoví partneri (gestori) Pripomienka: medzi Kľúčovými partnermi nie je uvedené MV SR ako SO pre OP ĽZ, pre prioritnú os 6 v rámci ktorej budú budované nové priestorové kapacity pre materské školy Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Časť VI., aktivita B.4.2., str.24 Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu B.4. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky Pripomienka: Chýba popis projektového zámeru pre subjekt Fiľakovo juh - Radzovce, Šiatorská, Čakánovce, Biskupice, Belina Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Časť VI., aktivita B.4.1., str. 23 v tabuľke je ako predpokladaný zdroj financovania uvedené aj MV SR Pripomienka: Zdrojom pre financovanie uvedenej aktivity bude MV SR ako SO pre OP ĽZ, stačí ak je MV SR uvedený ako kľúčový partner. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Časť VI., aktivita B.1.2., str. 20 v tabuľke je ako predpokladaný zdroj financovania uvedené aj OP ĽZ. Pripomienka: Vzhľadom na charakter aktivity (oblasť poľnohospodárstva) považujeme uvedenie OP ĽZ za nesprávne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Podporné systémové opatrenie č. 11 na realizáciu AP na úrovni ÚŠS preformulovať nasledovne: „Upraviť kritériá poskytovania nenávratných finančných príspevkov v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020, pri dodržaní princípu nediskriminácie a priorít a cieľov programu, tak, aby boli v maximálnej možnej miere zohľadnené špecifiká najmenej rozvinutých okresov.“ Odôvodnenie: V rámci úpravy podmienok poskytovania NFP z PRV SR 2014 – 2020 nie je možné selektívne pristupovať ku jednotlivým výzvam. Úpravu bodovacích a hodnotiacich kritérií musí schváliť Monitorovací výbor a musí mať všeobecný charakter s dosahom na celý program. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Časť VI. Integrácia už existujúcich rezortných programov, resp. prierezových programov a návrh odstránenia prekážok na ich využívanie, strana 40, úloha vyplývajúca z uznesenia č. 45/2016: „Zmeniť podmienky realizácie projektov s podporou európskych štrukturálnych a investičných fondov a programu cezhraničnej spolupráce zaradených do Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov v príručkách pre prijímateľov pomoci tak, aby zohľadňovali dobrovoľne prijaté záväzky na uplatňovanie prvkov sociálneho verejného obstarávania, predovšetkým pokiaľ ide o projekty s verejným využitím.“ Pripomienka: Akým spôsobom má byť zmenená príručka pre prijímateľa ako dokument upravujúci podmienky realizácie projektov v súvislosti so zohľadnením dobrovoľne prijatých záväzkov na uplatňovanie prvkov sociálneho verejného obstarávania? Operačný program Ľudské zdroje kladie dôraz na využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, preto bolo uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní zakomponované do Zmluvy o poskytnutí NFP ako zmluvná povinnosť Prijímateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V indikatívnom zozname projektov k opatreniu E.1 je uvedená aktivita „Vybudovanie príjazdovej cesty v obci do závodu významného zamestnávateľa“. Žiadame túto aktivitu neuvádzať ako podporovateľnú z IROP. Odôvodnenie: Tento projektový zámer nie je v súlade s IROP. Nie je možné preto zabezpečiť jeho financovanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V indikatívnom zozname projektov k opatreniu E.1 je uvedená aktivita „R2 – Lovinobaňa – Tomášovce – Ožďany“. Žiadame túto aktivitu neuvádzať ako podporovateľnú z IROP. Odôvodnenie: Dobudovanie rýchlostnej cesty R2 nie je možné realizovať z IROP. Odporúčame obrátiť sa na MDVRR SR v rámci OP II. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Systémové opatrenie B.1 - žiadame rešpektovať podmienky európskych programov. Odôvodnenie: Podpora podnikania v pôdohospodárstve je podporovateľná zo strany MPRV SR len prostredníctvom finančných prostriedkov alokovaných v Programe rozvoja vidieka. V zmysle schválených Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V aktivite B.4.1. žiadame vypustiť IROP ako zdroj financovania. Odôvodnenie: Z hľadiska možností financovania podpory regionálneho rozvoja v rámci IROP ide prevažne o neoprávnenú aktivitu. Oprávnené z IROP sú iba sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 vo vzťahu k infraštruktúrnym aktivitám. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V aktivite B.2.3. žiadame vypustiť IROP ako zdroj financovania. Odôvodnenie: Z hľadiska možností financovania podpory regionálneho rozvoja v rámci IROP ide o neoprávnenú aktivitu. Pre informáciu k programom CS: V danom programe plánujeme podporu MSP v rámci 1. PO (Príroda a kultúra) prostredníctvom strešného projektu (PPLight). Táto podpora však bude pravdepodobne len do výšky 200.000 eur (de minimis). MSP sa budú môcť zapojiť do programu aj v rámci 3. PO (Mobilita pracovnej sily), ktorá chce prostredníctvom akčných plánov (prepojenie 3-8 projektov s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta) podporovať zamestnanosť v prihraničných regiónoch. Tu bude môcť byť pravdepodobne využitá aj iná forma štátnej pomoci ako len de minimis. Do akčných plánov sa môžu zapájať miestne samosprávy, inštitúcie verejnej a štátnej správy, MSP, MVO, akademická obec... Je možné v rámci akčných plánov budovať nové cesty, pokiaľ slúžia na podporu zamestnanosti, resp. vytvárania nových pracovných miest. Schéma PPLight ako aj akčné plány v rámci 3. PO sú v štádiu prípravy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V opatrení D.4. žiadame vypustiť IROP ako zdroj financovania. Odôvodnenie: Uvedený popis projektových zámerov nie je v súlade so zameraním IROP. Preto nie je možné takého projekty z programu podporiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V opatrení D.3. odporúčame zvážiť IROP ako vhodnú formu financovania a účasť MPRV SR ako kľúčového partnera. Odôvodnenie: Uvedený popis projektových zámerov nie je v súlade so zameraním IROP. IROP môže podporiť iba aktivity energetickej efektívnosti v oblasti bytových domov prostredníctvom finančných nástrojov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V opatrení D.2. odporúčame zvážiť IROP ako vhodnú formu financovania a účasť MPRV SR ako kľúčového partnera. Odôvodnenie: Z hľadiska možností financovania podpory regionálneho rozvoja v rámci IROP ide o oprávnenú aktivitu, avšak je potrebné ju identifikovať so špecifickými cieľmi v rámci RIUS BBSK. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V rámci opatrenia D.1. je spomínaný indikatívny projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy chirurgického pavilónu – zateplenie a výmena okien, rozšírenie zdravotného personálu“. Žiadame ju neuvádzať ako indikovaný projekt, ktorý môže byť podporený z IROP. Odôvodnenie: Z pohľadu IROP je potrebné uviesť že samotná aktivita pre energetickú efektívnosť v oblasti zdravotníctva nie je oprávnená. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V opatrení C.1. žiadame vypustiť IROP ako zdroj financovania. Odôvodnenie: Z hľadiska možností financovania podpory regionálneho rozvoja v rámci IROP ide o neoprávnenú aktivitu. Podpora je možná, z pohľadu MPRV SR, len cez štátnu pomoc na podporu poľnohospodárskej zamestnanosti pre znevýhodnené osoby. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V aktivite B.2.2. žiadame vypustiť IROP ako zdroj financovania. Odôvodnenie: Z hľadiska možností financovania podpory regionálneho rozvoja v rámci IROP ide o neoprávnenú aktivitu. Podpora zamestnanosti a podnikateľského sektora z IROP je možná v rámci CLLD. Podpora podnikateľských inkubátorov nie je predmetom podpory z IROP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Odporúčame preformulovať alebo vypustiť vetu „V okolí Cerovej vrchoviny je významná oblasť pestovania tabaku.“, Odôvodnenie: V rokoch 2014 a 2015 nebol v okrese Lučenec vysiaty tabak. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V aktivite B.1.2. žiadame vypustiť IROP ako zdroj financovania. Odôvodnenie: Z hľadiska možností financovania podpory regionálneho rozvoja v rámci IROP ide o neoprávnenú aktivitu. Podpora zamestnanosti a podnikateľského sektora z IROP je možná v rámci CLLD. V takomto prípade IROP nezahŕňa medzi oprávnených prijímateľov malých a stredných farmárov a regionálne odbytové organizácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Odporúčame rozšíriť pôsobnosť opatrení ohľadne podpory projektov v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach a vziať do úvahy aj vytvorenie klastrov, združení právnických osôb z výrobného a akademického prostredia za účelom vývoja a prenosu do praxe inovácií a nových technológií v poľnohospodárstve. Odôvodnenie: Upozorňujeme, že vytváranie organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo medziodvetvových organizácií v sektore poľnohospodárstva sa riadi najmä ustanoveniami kapitoly III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, napr. zriaďujú sa z podnetu výrobcov a plnia ciele uvedené v nariadení. Sme názoru, že podmienka členstva v organizácií výrobcov pre potenciálne schválenie podpory z PRV je diskriminujúca a nie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V aktivite B.1.1. žiadame zreálniť indikovanú alokáciu pre podporu minimálne 4 malých a stredných farmárov zameraných na živočíšnu výrobu. Odôvodnenie: Z hľadiska reálnych disponibilných zdrojov v rámci podopatrenia 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, ako aj z hľadiska napĺňania cieľov PRV SR 2014 – 2020, je indikovaná výška podpory príliš vysoká. Úspešnosť projektu nie je garantovaná, nakoľko sa jedná o súťaž, ktorá bude hodnotená odbornými hodnotiteľmi PPA za dodržania všetkých kritérií spôsobilosti žiadateľom a na princípe dodržania transparentnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V opatrení A.3 žiadame dodržať podmienky poskytnutia finančných prostriedkov z európskych programov. Odôvodnenie: Žiadame dodržať princíp „zdola nahor“, ako základ podpory integrovaných územných stratégií (MAS). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V aktivite A.2.1. žiadame vypustiť IROP ako zdroj financovania. Odôvodnenie: Z hľadiska možností financovania podpory regionálneho rozvoja v rámci IROP ide o neoprávnenú aktivitu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri systémovom opatrení D.4 žiadame vypustiť MPRV SR ako partnera. Odôvodnenie: MPRV SR nemá mechanizmy ako podporiť ochranu životného prostredia. Ide len o pridružený cieľ v rámci niektorých opatrení IROP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri systémovom opatrení D.3 žiadame vypustiť MPRV SR ako partnera. Odôvodnenie: Dostupné sociálne bývanie je neoprávnenou aktivitou v rámci IROP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V aktivite B.1.1. žiadame vypustiť IROP ako zdroj financovania. Odôvodnenie: Z hľadiska možností financovania podpory regionálneho rozvoja v rámci IROP ide o neoprávnenú aktivitu. Podpora zamestnanosti a podnikateľského sektora z IROP je možná v rámci CLLD. V takomto prípade IROP nezahŕňa medzi oprávnených prijímateľov malých a stredných farmárov a regionálne odbytové organizácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Navrhujeme do opatrení doplniť systém predaja konečnému spotrebiteľovi, nakoľko je to nástroj na podporu regionálnych produktov. Odôvodnenie: Predaj konečnému spotrebiteľovi je jednou z priorít Programového vyhlásenia vlády SR a rezortu pôdohospodárstva. MPRV SR na tieto účely vypracovalo potrebnú legislatívu – NV SR č. č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam a NV SR č. 359/2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Uvedené predpisy umožňujú farmárom predávať svoje produkty priamo z farmy spotrebiteľom, dodávať miestnym maloobchodným prevádzkarniam, prípadne si zriadiť vlastnú predajňu na farme alebo predajné miesto na trhovisku, zriaďovať malé bitúnky a rozrábkarne a tým ponúkať spotrebiteľom vysokohodnotné, kvalitné a čerstvé slovenské produkty a potraviny čo prispieva k rozvoju regiónov, bez sprostredkovateľa predaja čím sa nezvyšuje cena o marže sprostredkovateľa a stáva sa tak konkurencieschopnejšou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Odporúčame prehodnotiť redistribúciu regionálneho príspevku aj v rámci rozvoja pôdohospodárstva v okrese. Odôvodnenie: Pre poľnohospodárstvo sa neuvažuje so žiadnym regionálnym príspevkom, hoci sa v úvode konštatuje, že okres má výborné podmienky pre poľnohospodársku výrobu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Žiadame preformulovať úlohu B.9 nasledovne: Upraviť kritériá poskytovania nenávratných finančných príspevkov v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020, pri dodržaní princípu nediskriminácie a priorít a cieľov programu, tak, aby boli v maximálnej možnej miere zohľadnené špecifiká najmenej rozvinutých okresov. Odôvodnenie: V rámci úpravy podmienok poskytovania NFP z PRV SR 2014 – 2020 nie je možné selektívne pristupovať ku jednotlivým výzvam. Úpravu bodovacích a hodnotiacich kritérií musí schváliť Monitorovací výbor a musí mať všeobecný charakter s dosahom na celý program. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Žiadame preformulovať úlohu B. 8. nasledovne: Vytvoriť podmienky pre podporu poľnohospodárskej zamestnanosti prostredníctvom mechanizmov štátnej pomoci tak, aby boli zohľadnené špecifiká okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti. Odôvodnenie: Zamestnávanie v poľnohospodárstve je možné priamo podporiť výlučne cez schému štátnej pomoci na podporu zamestnávania znevýhodnených a značne znevýhodnených osôb. V zmysle pravidiel poskytovania štátnej pomoci pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu je akákoľvek iná forma priamych stimulov pre zamestnávanie vylúčená, resp. je priamo podmienená notifikačným procesom, ktorý spravidla trvá cca 1 rok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Odporúčame zvážiť participáciu MPRV SR ako partnera pri systémovom opatrení A.1 Odôvodnenie: Podpora a inštitucionalizácia aktivít sieťovania a kooperačných štruktúr okresu, podpora vzniku podnikateľských klastrov nie je podporovateľná prostredníctvom IROP. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Do Opatrenia B.5. Podpora regionálnych produktov doplniť možnosť zapojiť sa výrobcom slovenských potravín v okrese Lučenec do Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK, ktorého cieľom je podpora spotreby domácej potravinovej produkcie a zviditeľnenie domácich kvalitných výrobkov a tak posilnenie ich konkurencieschopnosti na domácom trhu. Odôvodnenie: Na podporu zvýšenia pridanej hodnoty koncových regionálnych produktov a ich umiestnenie na trhu navrhujeme zvážiť zapojenie a vytypovanie tradičných výrobkov v danom regióne a ich príp. zápis do Registra chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie a označenie zaručená tradičná špecialita) vedeného Európskou komisiou v rámci systému Politika kvality EÚ pre poľnohospodárske výrobky a potraviny. Hlavným cieľom systému je chrániť názvy výrobkov pred ich zneužitím a napodobňovaním a poskytuje výrobcom nástroj na priamu komunikáciu so spotrebiteľom o vlastnostiach výrobku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR žiadame vypustiť bod B.11. Odôvodnenie: Možnosť zaradiť odbor vzdelávania do siete je legislatívne upravený v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku zaraďovaniu odborov vzdelávania do siete škôl a školských zariadení sa vyjadruje aj príslušná stavovská alebo profesijná organizácia, čím je zabezpečené prepojenie na potreby zamestnávateľov Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR Žiadame vypustiť úlohu B.10. Odôvodnenie - Zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave už Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo podmienky pre organizáciu odborného vzdelávania a prípravy rôznymi formami, ktoré je možné individuálne prispôsobiť potrebám zamestnávateľov aj stredných odborných škôl. Z tohto dôvodu nie je žiaduce, aby popri existujúcich formách organizácie OVP vznikali ďalšie, ktoré nemajú legislatívne a vecné opodstatnenie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Časť VI., Aktivita C.2.2, str. 28. Kľúčoví partneri (gestori) Pripomienka: medzi Kľúčovými partnermi nie je uvedené MV SR ako SO pre OPĽZ, pre prioritnú os 6 v rámci ktorej budú budované nové priestorové kapacity pre materské školy Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Časť VI., aktivita B.4.1., str.23 v tabuľke je ako predpokladaný zdroj financovania uvedené aj MV SR Pripomienka: Zdrojom pre financovanie uvedenej aktivity bude MV SR ako SO pre OP ĽZ, stačí ak je MV SR uvedený ako kľúčový partner Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Časť VI., aktivita B.4.2., str.24 Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu B.4. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky Pripomienka: Chýba popis projektového zámeru pre subjekt Fiľakovo juh - Radzovce, Šiatorská, Čakánovce, Biskupice, Belina Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Časť VI., aktivita B.1.2., str.20 v tabuľke je ako predpokladaný zdroj financovania uvedené aj OPĽZ. Pripomienka: Vzhľadom na charakter aktivity (oblasť poľnohospodárstva) považujeme uvedenie OPĽZ za nesprávne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Časť VI. Integrácia už existujúcich rezortných programov, resp. prierezových programov a návrh odstránenia prekážok na ich využívanie, strana 40, úloha vyplývajúca z uznesenia č. 45/2016: „Zmeniť podmienky realizácie projektov s podporou európskych štrukturálnych a investičných fondov a programu cezhraničnej spolupráce zaradených do Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov v príručkách pre prijímateľov pomoci tak, aby zohľadňovali dobrovoľne prijaté záväzky na uplatňovanie prvkov sociálneho verejného obstarávania, predovšetkým pokiaľ ide o projekty s verejným využitím.“ Pripomienka: Akým spôsobom má byť zmenená príručka pre prijímateľa ako dokument upravujúci podmienky realizácie projektov v súvislosti so zohľadnením dobrovoľne prijatých záväzkov na uplatňovanie prvkov sociálneho verejného obstarávania? Operačný program Ľudské zdroje kladie dôraz na využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, preto bolo uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní zakomponované do Zmluvy o poskytnutí NFP ako zmluvná povinnosť Prijímateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Predkladateľovi odporúčame, že v prípade využitia finančných zdrojov z IROP, Prioritná os 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch je možná podpora infraštruktúry (budova, technológie) len v území krajských miest, služby kreatívneho centra budú obsluhovať celý región daného kraja. V rámci Prioritnej osi č. 3 bude možné podporiť malé a stredné podnikanie v rámci aktivity č. 3 pod názvom Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 27 vlastného materiálu v položke C.2.1 navrhujeme v texte pod názvom úlohy vypustiť slová: „a okrem iného aj na podporu duálneho vzdelávania“. Odôvodnenie: Podpora duálneho vzdelávania je úlohou zamestnávateľov a príslušných stavovských a profesijných organizácií, budovanie COVP plní úlohu centra excelentnosti pre žiakov SOŠ a ďalšie vzdelávanie dospelých v priestoroch školy, nie na pracovisku praktického vyučovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 27 vlastného materiálu v položke C.2.1 navrhujeme slová vypustiť slová „a praktického“ a za slovo „vzdelávania“ vložiť slová „a prípravy“. Odôvodnenie: Podpora duálneho vzdelávania je úlohou zamestnávateľov a príslušných stavovských a profesijných organizácií, budovanie COVP plní úlohu centra excelentnosti pre žiakov SOŠ a ďalšie vzdelávanie dospelých v priestoroch školy, nie na pracovisku praktického vyučovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 16 vlastného materiálu, v bode C.2 „Podpora účasti na CŽV – vytvorenie siete CŽV“ v položke C.2.1 navrhujeme slová vypustiť slová „a praktického“ a za slovo „vzdelávania“ vložiť slová „a prípravy“. Odôvodnenie: Podpora duálneho vzdelávania je úlohou zamestnávateľov a príslušných stavovských a profesijných organizácií, budovanie COVP plní úlohu centra excelentnosti pre žiakov SOŠ a ďalšie vzdelávanie dospelých v priestoroch školy, nie na pracovisku praktického vyučovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 36 vlastného materiálu žiadame vypustiť bod 13 – „Iniciovať zmeny procese získavania akreditácií pre stredné školy na nové odbory tak, aby sa znížila byrokratickosť tohto procesu a zabezpečila pružnejšia reakcia na potreby trhu práce v NRO.“ Odôvodnenie: Možnosť zaradiť odbor vzdelávania do siete je legislatívne upravený v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku zaraďovaniu odborov vzdelávania do siete škôl a školských zariadení sa vyjadruje aj príslušná stavovská alebo profesijná organizácia, čím je zabezpečené prepojenie na potreby zamestnávateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 36 vlastného materiálu žiadame upraviť znenie bodu 12 nasledovne: – „Vytvoriť predpoklady pre podporu existujúcich foriem odborného vzdelávania a prípravy v súlade s potrebami trhu práce a špecifickými podmienkami NRO.“ Odôvodnenie: Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave v súčasnosti ponúka široké možnosti pre organizáciu OVP. Z tohto dôvodu nie je žiaduce, aby popri existujúcich formách organizácie OVP vznikali ďalšie, ktoré nemajú legislatívne a vecné opodstatnenie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Požadujeme v návrhu uznesenia vlády SR upraviť úlohu B.5. a preformulovať do nasledovného znenia: "B.5. upraviť právnu úpravu výkonu exekúcie tak, aby priniesla zrýchlenie, zefektívnenie a zníženie administratívy vymáhania nárokov veriteľov a vyššiu ochranu povinných pokiaľ ide o postihnuteľnosť ich majetku na zamedzenie vzniku dlhovej špirály." Zároveň požadujeme upraviť pri bode B. a tiež pri bode B.5. adresáta úlohy, t. j. uloženie úlohy pre "podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti" z pôvodného uloženia úlohy pre "ministerku spravodlivosti". Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail