LP/2016/562 Plán obnovy relevantných budov 2016

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Upozorňujeme, že v prípade, ak predkladateľ očakáva pozitívny vplyv predložených návrhov opatrení na zamestnanosť, ide o vplyv, ktorý je sledovaný v rámci analýzy sociálnych vplyvov (bod 4.4). Z tohto dôvodu odporúčame v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov a Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov identifikovať pozitívny sociálny vplyv v doložke vybraných vplyvov a k materiálu priložiť analýzu sociálnych vplyvov. Dovoľujeme si informovať, že analýza sociálnych vplyvov nepredstavuje len kvantitatívne zhodnotenie sociálnych vplyvov navrhovaných opatrení, ale v prvom rade je jej predmetom ich kvalitatívne zhodnotenie; to znamená, že ak predkladateľ nevie kvantitatívne vyhodnotiť predpokladané sociálne vplyvy, v analýze uvedie len dôvod chýbajúcej kvantifikácie. V opačnom prípade odporúčame v predkladacej správe vypustiť informáciu o vplyve predkladaného materiálu na zamestnanosť a doplniť informáciu o sociálnych vplyvoch predkladaného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR, vlastného materiálu, relevantných príloh a analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu žiadame v celom rozsahu vypustiť úlohy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Odôvodnenie: V nadväznosti na prehodnotenie finančných možností kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 nie je možné zaradiť do Plánu obnovy relevantných budov 2016 žiadnu akciu, ktorá je uvedená v predmetnom návrhu Plánu obnovy relevantných budov 2016 za rezort Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Upozorňujeme na to, že z pojmu „podlahová plocha budovy v m2“ na str. 2 nie je zrejmé, či ide o celkovú podlahovú plochu alebo zastavanú plochu. Taktiež v zoznamoch budov uvedených na webstránke MDVRR SR za rok 2013, 2014 a 2015 je uvedená nešpecifikovaná položka „Plocha (m2)“, z čoho tiež nie je zrejmé, či ide o celkovú podlahovú plochu alebo zastavanú plochu. Navrhujeme dať do súladu položku v materiáli a v zoznamoch s požiadavkou vyplývajúcou z § 10 ods. 6 písm. a) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a používať pojem „celková podlahová plocha“ v m2. Odôvodnenie: Potreba zosúladenia textu a zoznamov s požiadavkou vyplývajúcou z § 10 ods. 6 písm. a) zákona č. 321/2014 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V tabuľke odporúčame doplniť stĺpec s reálnou mernou spotrebou energie pre jednotlivé budovy podľa fakturačných údajov. Odôvodnenie: Pre danú budovu sa reálna spotreba energie v kWh/(m2.a) môže výrazne líšiť od potreby energie podľa obdobia výstavby v kWh/(m2.a), čo má následne vplyv aj na potenciál úspor energie, ako aj na investičnú náročnosť a návratnosť investície do obnovy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Pri poradovom čísle 1 odporúčame prepočítať potrebu energie na vykurovanie a overiť, či stavebné povolenie vydané v 12/2006, ako je uvedené v materiáli, je stále platné. Odôvodnenie: Uvedená hodnota potreby energie na vykurovanie vo výške 444 370 kWh/(m2.a) je neprimerane vysoká. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Pri budovách s poradovým číslom 10, 11 a 12 odporúčame doplniť zdroj financovania. Odôvodnenie: Zdroje financovania sú požiadavkou vyplývajúcou z § 10 ods. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 321/2014 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) ÚV SR bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Navrhujeme pripomienky formálneho charakteru zaslané elektronicky. Odôvodnenie: Pripomienky formálneho charakteru s cieľom jednoznačnosti textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Navrhujeme pripomienky formálneho charakteru zaslané elektronicky. Odôvodnenie: Pripomienky formálneho charakteru s cieľom jednoznačnosti textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) V položke p.č. 17 ÚPV SR žiadame ako Predpokladaný mesiac a rok ukončenia obnovy uviesť "08/2017" namiesto "12/2007" a ako Predpokladané náklady uviesť sumu "1 995 777,37" namiesto "1 904 854". Takáto úprava je potrebná z dôvodu zosúladenia údajov s údajmi uvedenými v Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na tento projekt, ktorú ÚPV SR zaslal SIEA. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) V položke p.č. 15 Úrad priemyselného vlastníctva SR žiadame ako mesto uviesť "Banská Bystrica" namiesto "Bratislava" a rozsah plochy budovy namiesto "10 725" uviesť "8 722". Ide o úpravu potrebnú pre zosúladenie údajov so skutočnosťou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Odporúčame upraviť formuláciu bodov B.1. až B.3. tak, aby bola v súlade s platnou legislatívou, podľa ktorej je vlastníkom dotknutých budov zásadne štát; ministerstvá a ostatné ÚOŠS sú "len" ich správcami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) - v Prílohe č. 2 (Zoznam budov určených na obnovu) upraviť údaje za pôsobnosť Ministerstva obrany SR podľa zasielanej prílohy, - v nadväznosti na zmenené údaje za MO SR vyplývajúce z Prílohy č. 2 upraviť súvisiace údaje vo vlastnom materiáli (napr. str. 4), v prílohe vplyv na rozpočet verejnej správy a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) na str. 1 vlastného materiálu v časti Stanovenie fondu budov a zoznam budov ÚOŠS nahradiť znenie písm. b) nasledujúcim textom: „budovy, ktoré užívajú ozbrojené sily alebo ústredné orgány štátnej správy a ktoré slúžia na účely obrany štátu, okrem samostatných obytných priestorov alebo budov s úradmi pre ozbrojené sily;“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) v texte úlohy B. 3. návrhu uznesenia odporúčame zmeniť text „na roky 2017 až 2019“ na text „na roky 2018 až 2020“ a termín plnenia úlohy zmeniť na „do termínu predloženia návrhu rozpočtu kapitoly na MF SR“. Dôvodom je skutočnosť, že návrhy rozpočtov na roky 2017 až 2019 už boli spracované a zaslané Ministerstvu financií SR, Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v tabuľke č. 1 nie je v rámci vplyvov na ŠR uvedená suma spolufinancovania zo štátneho rozpočtu k prostriedkom EÚ. Túto kvantifikáciu je potrebné doplniť spolu s uvedením informácie o zabezpečení týchto prostriedkov v rozpočte s tým, že rozpočtovo nekrytý vplyv bude nulový. Zároveň je potrebné pri jednotlivých kapitolách štátneho rozpočtu doplniť príslušné programy v rámci ich programovej štruktúry a dopracovať aj tabuľku č. 4 v členení podľa jednotlivých kapitol. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Pripomienky k doložke vybraných vplyvov boli ministerstvom financií uplatnené už v rámci predbežného pripomienkového konania, ale neboli akceptované. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bode B.3. navrhujem upraviť text úlohy na „v rozpočte na roky 2017 až 2019 zohľadniť podmienky obnovy budov ...“ a termín plnenia úlohy upraviť z termínu „do 31. augusta 2016“ na termín „do 31. decembra 2016“ vzhľadom na to, že úloha sa ukladá jednotlivým kapitolám štátneho rozpočtu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov je v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu uvedený rozpočtovo zabezpečený vplyv „Čiastočne“, pričom v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v tabuľke č. 1 sú všetky výdavky uvedené ako zabezpečené v rozpočte. Uvedené je potrebné zosúladiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) našu zásadnú pripomienku k prílohe č.1 odoslanú 10.6.2016 považujte za bezpredmetnú a k celému materiálu neuplatňujeme žiadnu pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V prílohe č.1 sú nesprávne zadané údaje. Správne údaje sú nasledovné: Obj. Hlboká 2 má 6 096m2, obj. Pražská č.1 má 2 612m2. Je potrebné doplniť novovybudovaný obj. Pražská č.7 o celkovej úžitkovej ploche 4 025m2 o potrebe energie 59(kWh/(m2.a)). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) číselné údaje pri Štatistickom úrade SR týkajúce sa potreby energie podľa obdobia výstavby v kWh/m2.a nie sú správne uvedené. Žiadame vykonať v tomto smere nápravu v zmysle uvedenej tabuľky. P.č. Plocha v m2 Názov Ulica Mesto Rok kolaudácie Potreba energie podľa obdobia výstavby kWh/m2.a Plocha (m2) 11 Štatistický úrad SR Miletičova 3 Bratislava 1973 173 9009 12 Hanulova 5/C Bratislava 1981 228 3898 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail