LP/2016/468 Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2015

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Ministerstvo hospodárstva SR odporúča upraviť bod 4. doložky vybraných vplyvov, tak aby obsahoval výpočet inštitúcií, ktoré spolupracovali na príprave materiálu a predkladali špecifické údaje. V súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov majú byť v doložke vybraných vplyvov uvedené všetky subjekty, ktorých sa daný návrh týka, či už priamo alebo nepriamo. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky neuplatňuje žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nemá pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. Na strane 4 v druhom odseku odporúčame legislatívnu skratku „(ďalej len Strednodobá stratégia)“ nahradiť legislatívnou skratkou „(ďalej len „Strednodobá stratégia“)“. 2. Na strane 4 v treťom odseku odporúčame legislatívnu skratku „(ďalej len Výbor DAC/OECD)“ nahradiť legislatívnou skratkou „(ďalej len „Výbor DAC/OECD“)“. 3. Na strane 4 v šiestom odseku odporúčame slová „prvý krát“ nahradiť slovom „prvýkrát“. 4. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 odporúčame slova´ „o oficiálnej rozvojovej pomoci“ nahradiť slovami „o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a vypustiť slová „v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov“. 5. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 odporúčame slovo „výboru“ nahradiť slovom „Výboru“. 6. Na strane 5 v treťom odseku odporúčame slovo „agenda“ nahradiť slovom „Agenda“. 7. Na strane 5 v treťom odseku odporúčame skratky „PPV“ a „MiZVaEZ SR“ pridať do zoznamu skratiek. 8. Na strane 5 v treťom odseku odporúčame slovo „Uznesením“ nahradiť slovom „uznesením“. 9. Na strane 6 v treťom odseku odporúčame pred slová „ako aj“ vložiť čiarku a slová „dva krát“ nahradiť slovom „dvakrát“. 10. Na strane 12 v bode 3.1 časti SAMRS odporúčame legislatívnu skratku „(ďalej len zameranie)“ nahradiť legislatívnou skratkou „(ďalej len „zameranie“)“. 11. Na strane 34 odporúčame odkaz 8 k poznámke pod čiarou umiestniť za bodku. Táto pripomienka platí aj pre odkaz 9. 12. Na strane 36 v druhom stĺpci druhom riadku odporúčame za slovo „č.“ vložiť medzeru a v stĺpci indikátor nahradiť slovo „novelizovaného“ slovom „nového“. Táto pripomienka platí aj pre druhý stĺpec tretí riadok s tým, že v stĺpci indikátor treba nahradiť slová „novelizovanyćh výnosov“ slovami „nových opatrení“. Odôvodnenie: 1. a 2. Legislatívna technika. 3. Gramatická pripomienka. 4. a 5. Legislatívna technika. 6. až 9. Gramatické pripomienky. 10. a 11. Legislatívna technika. 12. Legislatívna technika a zosúladenie s vyhodnotením. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. V obsahu materiálu odporúčame skontrolovať označenie strán. 2. V materiáli odporúčame dôsledne používať zavedené skratky zo zoznamu skratiek. Odôvodnenie: 1. a 2. Gramatické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) a Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Označenie bloku: „Zodpovedná osoba“ v rámci bodu B.2. a B.3 návrhu uznesenia vlády SR je potrebné vypustiť vzhľadom na to, že body B.1 – B.3 majú uvedenú rovnakú zodpovednú osobu (minister zahraničných vecí a európskych záležitostí), ktorá sa vzťahuje ku všetkým nasledovným bodom, uvádza sa teda len nad bodom B.1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Termín „priebežne“ v bode B.2 návrhu uznesenia vlády SR je potrebné upraviť v súlade s čl. 6 ods. 2 písm. b) Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, ktorý znie: „b) pri navrhovaní úloh treba uviesť, komu sa majú úlohy uložiť, navrhované úlohy formulovať vecne a uviesť termíny ich splnenia alebo u trvalých úloh termíny vyhodnotenia plnenia; úlohy musia byť reálne a v navrhovaných termínoch splniteľné,“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Národná banka Slovenska neuplatňuje k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z návrhu uznesenia vlády SR, z úlohy B.2 žiadame vypustiť ministra financií z dôvodu, že v predloženom materiáli sa bližšie nešpecifikuje a nekvantifikuje „každoročné zvyšovanie objemu finančných prostriedkov na rozvojovú spoluprácu“ a materiál sa venuje iba hodnoteniu roka 2015. V nadväznosti na uvedené dávame do pozornosti uznesenie vlády SR č. 620/2005, kde plnenie úlohy B.4 (súvisiacej so zvýšením podielu oficiálnej rozvojovej pomoci na HDP) bolo predĺžené v súlade so záväzkami Slovenskej republiky do roku 2030. Navrhovanú úlohu B.2 preto považujeme za čiastočne duplicitnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail