LP/2016/450 Program starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zásadná pripomienka. Ohrozený prioritný biotop 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (Jaseňovo–jelšové podhorské lesy a Horské jelšové lužné lesy), ktorý sa nachádza podľa prílohy č. 6.6.15 na viacerých lokalitách kat. územia Osadné, Hostovice, Zvala, Smolník pod Cirochou, Ostrožnica, Veľká Poľana, Ruské, Pčoliné, Kalná Roztoka, Topoľa a Runina nie je vôbec vyznačený v prílohe č. 6.1 - Predmet ochrany NP Poloniny. Nikde v celom PS nie je tiež definované ako sa bude pristupovať k zachovaniu alebo zlepšovaniu jeho priaznivého stavu. Podľa PS je tento biotop zaradený do EFP 3, 4 a 14 čo predstavuje bežné hospodárenie podľa PSL, ktoré ale v prípade tohto ohrozeného prioritného biotopu môže viesť k zhoršovaniu jeho stavu. Pre ochranu tohto biotopu preto požadujem doplniť jeho lokalizáciu v prílohe č. 6.1 - Predmet ochrany NP Poloniny a tiež doplniť navrhované opatrenia do vlastného materiálu PS a tiež do Manažmentového plánu NP Poloniny. Ak jeho presný výskyt nie je známy, požadujeme v PS uviesť, že pred vykonaním akéhokoľvek zásahu do brehových porastov musí prebehnúť v rámci NP Poloniny jeho podrobné mapovanie. Odôvodnenie: Zaradenie tohto ohrozeného prioritného biotopu do EFP s bežným režimom obhospodarovania vedie k jeho postupnej degradácii a zhoršovaniu jeho stavu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zásadná pripomienka. Prioritný biotop 9180 - Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy, ktorý sa nachádza podľa prílohy č. 6.6.15 na viacerých lokalitách kat. územia Topoľa, Runina a Zboj v rámci EFP 3 a 4 nie je vyznačený v prílohe č. 6.1 - Predmet ochrany NP Poloniny. V prípade výskytu tohto prioritného biotopu v EFP 3 4 nie je nikde v PS o NP Poloniny definovaný spôsob zabezpečenia priaznivého stavu týchto biotopov. Navrhujem preto zaradiť všetky porasty s výskytom tohto prioritného biotopu do EFP 1 alebo 2. Odôvodnenie: Zaradenie tohto biotopu do EFP s bežným režimom obhospodarovania podľa PSL vedie k jeho postupnej degradácii a zhoršovaniu jeho stavu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V kapitole 2.3. v územnom plánovaní, cestovnom ruchu je uvedené vylúčenie akýchkoľvek plánovaných geologických prác. Z hľadiska pojmovej čistoty a jednoznačnosti odporúčame špecifikovať druh geologických prác a vysporiadať sa v príslušných častiach materiálu aj z dlhodobou existenciou prieskumného územia, ktoré bolo určené na vykonávanie geologicko - prieskumných prác. V prípade vylúčenia akýchkoľvek plánovaných geologických prác odporúčame tiež zdôvodnenie negatívneho pôsobenia konkrétnych geologických prác na predmet ochrany. Odôvodnenie: Okrem priameho dopadu – porušenia dlhodobého záväzku SR vyplývajúceho z existencie prieskumného územia a práv subjektu, ktorému bolo prieskumné územie určené, upozorňujeme, že pojem geologické práce zahŕňa aj základný a regionálny geologický výskum ( § 2 ods. 1 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V kapitole 2.3, bod 4 sa do zásad poľnohospodárstva dostalo vylúčenie dobývania nerastných surovín. Odporúčame doplniť materiál o špecifikáciu nerastných surovín, ktoré by sa nemali dobývať so zdôvodnením konkrétneho negatívneho pôsobenia na predmet ochrany. Odôvodnenie: Z hľadiska dlhodobého záväzku SR vyplývajúceho z existencie prieskumného územia a práv subjektu, ktorému bolo prieskumné územie určené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Navrhujeme slová "Gazdoraň, Hrúnok, Stinská Slatina" nahradiť slovami "Gazdoráň, Grúnik, Stinská slatina". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Navrhujeme slová "Východné a Západné Karpaty" nahradiť slovami "Východné Karpaty a Západné Karpaty" v príslušnom gramatickom tvare. Uvedená pripomienka platí pre celý text materiálu, vrátane predkladacej správy. Odôvodnenie: V uvedenom prípade ide o dva názvy, ktoré sa majú uvádzať v úplnej podobe. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Navrhujeme slová "Vodárenská nádrž Starina" nahradiť slovami "vodná nádrž Starina". Uvedená pripomienka platí pre celý text materiálu. Odôvodnenie: Iba "Starina" je názov, "vodná nádrž" je druhové označenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Navrhujeme slová "Potok Roztoka" nahradiť slovami "potok Ráztoka". Napríklad na str. 13, bod 2. str. 31. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Na str. 14 materiálu navrhujeme za slovami "v katastrálnom území" vypustiť slovo "obce". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Navrhujeme slovo "Čierniny" nahradiť slovom "Černiny". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Navrhujeme slová "Národná prírodná rezervácia Riaba skala" nahradiť slovami "Národná prírodná rezervácia Jarabá skala". Napr. na str. 13, bod 2, str. 31, str. 36. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 3. V prípade lesných biotopov žiadame z „Priorít“ vypustiť formuláciu „zabezpečenie autoregulačných procesov lesných ekosystémov“. Odôvodnenie: Formulácia nemá oporu v platnej legislatíve (ani v smerniciach EÚ) čo sa týka zabezpečenia primeranej ochrany biotopov európskeho významu. Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. podľa § 5 pozná termín „priaznivý stav ochrany prírodného biotopu“, ktorý je potrebné v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť (ods. 5). Forma pasívneho manažmentu - autoregulačné procesy (tzn. spôsob prístupu) nie sú zárukou zabezpečenia „priaznivého stavu biotopu“, naopak v mnohých prípadoch tento zákonom vyžadovaný priaznivý stav, forma prístupu – pasívny manažment znemožňuje dosiahnuť. Jedná sa o ideologický princíp, bez racionálneho opodstatnenia, ktorý nie je možné nadradiť platnej legislatíve. (Ústava SR, čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2). Spôsob dosiahnutia „priaznivého stavu“ nevylučuje uplatnenie autoregulačných procesov (do doby, kým vedie k dosiahnutiu priaznivého stavu) nemôže však byť tento spôsob nadradený nad cieľ, ktorým je priaznivý stav biotopu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 5. Žiadame vypustiť text cieľa 2.1. EFP2 „Dočasným aktívnym manažmentom dotknuté lesné ekosystémy doviesť k tomu, aby boli ekologicky stabilné a schopné autoregulácie“. Odôvodnenie: Nárazníkové zóny (buffer zóny) slúžia na ochranu jednak vlastného územia s prísnou ochranou, ale aj k ochrane okolitých porastov pred hrozbou prípadne šíriaceho sa škodlivého činiteľa z chráneného územia s vysokým stupňom ochrany (to znamená ochrana „z von aj z dnu“). Toto územie preto musí byť trvalo manažovateľné (§ 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 1. V dokumente programu starostlivosti (ďalej len „PS“) uviesť, že výskyt biotopov s identifikáciou ich stavu na danej lokalite je len orientačný. Odôvodnenie: Určenie predmetu ochrany by malo byť pri tvorbe takéhoto materiálu kľúčové. Lesné biotopy neboli identifikované podľa Metodického pokynu ŠOP SR „Mapovanie lesných biotopov jún 2013“ napriek tomu že v dobe vyhotovenie PS bol už platný, ale bol použitý Katalóg biotopov Slovenska (Stanová, Valachovič, 2002), ktorý z dôvodu jeho hrubých „rámcových“ kritérií nedáva záruku skutočného výskytu biotopov a identifikovanie jeho stavu na danom mieste. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Príloha 6.5.2 Mapa plôch v Národnom parku Poloniny oprávnených na podporu z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 nie je súčasťou materiálu predloženého na medzirezortné pripomienkové konanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Na str. 46 materiálu žiadame slovo "Smolník" v tabuľke s označením "katastr. územie" nahradiť slovami "Smolník nad Cirochou". Uvedené žiadame z dôvodu zosúladenia s aktuálnym číselníkom katastrálnych území. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Na str. 46 materiálu žiadame slovo "Starina" v tabuľke s označením "katastr. územie" nahradiť slovami "Starina nad Cirochou". Uvedené žiadame z dôvodu zosúladenia s aktuálnym číselníkom katastrálnych území. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Príloha 6.5.1 nezobrazuje parcely, preto navrhujeme neuvádzať slová “na jednotlivých parcelách”. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 13. Predmetná príloha, okrem iného, obsahuje Číslo operatívneho cieľa/opatrenia s uvedením Predpokladaného zdroju financovania. Žiadame vo všetkých uvedených cieľoch/opatreniach odstrániť ako zdroj financovania Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 z nasledovných dôvodov: 1. V opise operatívneho cieľa/opatrenia sú vymyslené činnosti (program nič také neobsahuje). 2. Ak by aj boli opatrenia formulované v súlade s programom, nie sú nárokovateľné (tým nie sú garantované) a finančne zabezpečené. Odôvodnenie: Na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 sú zaradené nasledovné položky: R.1.6. Riadená starostlivosť biodiverzitne bohatých nelesných spoločenstiev (lokality: Národná prírodná rezervácia Pod Ruským, Prírodná rezervácia Ruské, Prírodná rezervácia Gazdoráň, Prírodná rezervácia Bzaná) - Agroenvironmnetálne platby L.1.8. Podpora zastúpenia cenných listnáčov, jedle a duba na výmere 80 ha L.1.9. Optimalizácia siete zvážnic a revitalizácia erodovaných resp. nepoužívaných zvážnic P.1.1. Vykonávať pravidelnú starostlivosť o poloninské lúky (kosenie s následným odstránením biomasy, odstránenie náletovej vegetácie občasným výrubom) - Agroenvironmentálne platby P.1.2. Pravidelné kosenie lúk a pasienkov s následným odstránením biomasy - Agroenvironmentálne platby P.1.3. Vykonávať občasný výrub pre zachovanie štruktúry poľnohospodársky využívaných plôch - Agroenvironmentálne platby P.1.6. Udržať extenzívne pasenie - Agroenvironmentálne platby P.1.7. Odstrániť náletovú vegetáciu - Agroenvironmentálne platby P.1.11 Zabezpečenie certifikácie medu z NP Poloniny v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede P.1.12 Zriadenie „regionálnej medárne“ v rámci územia NP Poloniny P.1.13 Zvýšenie dotácie na opeľovaciu činnosť pre včelárov P.1.14 Záchrana pôvodných odrôd ovocných stromov P.1.15 Starostlivosť o ovocné stromy v národnom parku, hlavne nad VN Starina P.1.16 Vytvorenie ovocných sadov z miestnych starých odrôd P.1.17 Predaj ovocia z dvora P.1.18 Zriadenie „regionálnej pálenice“ P.1.19 Zber semien lúčnych tráv: využitie kvalitného genofondu lúčnych tráv a bylín na osievanie neproduktívnych plôch P.1.20 Zriadenie objektu na čistenie a uskladnenie semena P.1.21 Podpora chovu a pastvy dobytka z dôvodu potlačenia sukcesie na existujúcich TTP a zvýšenia biodiverzity. Materiál, ktorý schvaľuje vláda SR, by mal obsahovať pravdivé údaje a skutočné reálne finančné krytie (nie predpoklady). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 8. V prílohe č. 2 „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“, je uvedený vplyv na rozpočet verejnej správy len na roky 2016 – 2019 napriek tomu, že program starostlivosti je navrhovaný na obdobie 2017 – 2026, tzn. nie sú tam uvedené očakávané náklady na realizáciu PS na roky 2020 – 2026, t. j. v čase, keď už z najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné čerpať štrukturálne fondy a 100 % nákladov bude musieť byť hradených zo štátneho rozpočtu. Takisto sa v prílohe neuvádzajú straty štátnych podnikov (napriek tomu, že nemajú zo zákona nárok na kompenzáciu ujmy), ich straty budú mať v konečnom dôsledku dopad na štátny rozpočet). Žiadame prepracovať text prílohy č. 2 v intenciách pripomienky Odôvodnenie: Touto skutočnosťou sa analýza nezaoberá, čo je neprípustné, pretože vnáša neprijateľnú neistotu do vzťahov medzi vlastníkmi pozemkov a štátom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 6. Preformulovať text o „znižovaní finančných nákladov“ za podanie žiadosti o vydanie súhlasu a podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a úspore času, ktorý nie je potrebný na vybavenie žiadosti o vydanie súhlasu na výkon činnosti.... Odôvodnenie: Nadobudnutím účinnosti PS o NP nezíska užívateľ pozemkov žiadne ďalšie kompetencie (oproti dnes platnému právnemu stavu), ani nebude vyvinený od podávania žiadostí v žiadnom prípade oproti dnes platnému právnemu stavu. Nadobudnutím účinnosti PS užívateľ pozemkov nebude ušetrený od zákonom stanovených finančných nákladov spojených s podaním žiadosti a takisto nedôjde ani k úspore jeho času. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 11. V prílohe č. 6.6.13 „Opatrenia na dosiahnutie cieľov starostlivosti v Národnom parku Poloniny“ žiadame vo všetkých opatreniach stanoviť hodnotu merateľného ukazovateľa a v predpokladanom zdroji financovania špecifikovať aj iné zdroje. Odôvodnenie: Bez stanovenia merateľných ukazovateľov a bez stanovenia ich hodnôt nie je možné vykonať zodpovedné vyhodnotenie plnenia, ale najmä zostaviť realistický finančný plán, ktorý bude mať významný dopad na potrebu verejných financií a posúdenie z hľadiska princípu „value for money“, ktorý presadzuje vo verejných politikách súčasná vláda. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 12. Žiadame prepracovať prílohu č. 6.6.17 „Manažmentový plán NP Poloniny“ v súlade s pripomienku č. 8 a 11, s prílohou č. 6.6.13. Doplniť o sumárny prehľad merateľných ukazovateľov a finančný plán na jednotlivé opatrenia doplniť o jasné zdroje ich financovania, ktoré sa odrazia v analýze vplyvov PS na celé obdobie jeho platnosti, t. j. 2017 - 2026. Doplniť analýzu rizík k spôsobu financovania prostredníctvom nenárokovateľnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EU, nejasne zadefinovaných “iných zdrojov“, resp. opatrení bez definovaných zdrojov financovania. Odôvodnenie: Ako pri pripomienke č. 8 a 11. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 10. V prílohe č. 2 „analýza sociálnych vplyvov“ nie je riešený dopad obmedzujúcich opatrení vyplývajúcich z PS na príjmy štátu a obcí. Odôvodnenie: Obmedzením hospodárenia v lesoch (bez ohľadu na ich vlastníctvo) budú znížené celkové hospodárske výnosy fyzických a právnických osôb, čo sa odrazí na daňových príjmoch štátu (daň z príjmu, DPH), znížením jeho odvodových príjmov, stratou pracovných miest a daní z nehnuteľností. Keďže sa jedná o nezanedbateľné položky, žiadame analýzu ich dopadov dôsledne vyhodnotiť a doplniť do tohto materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 7. V prílohe č. 4 „Analýza sociálnych vplyvov“ nie je zohľadnený úbytok výnosov užívateľov pozemkov spôsobených obmedzením z titulu záujmov ochrany prírody. Odôvodnenie: Tento úbytok (voči štátnemu rozpočtu) nevykompenzuje ani zmluvná ochrana „zvýšených nákladov“ v prípade neštátnych subjektov. Z dôvodu transparentnosti treba uviesť aj straty (z výnosov a zvýšených nákladov) správcu štátnych pozemkov (štátu ako takého), napriek tomu, že podľa zákona nemá nárok na kompenzáciu. Tento stav sa však priamo, nezanedbateľne odrazí v hospodárení štátu (štátnom rozpočte). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 16. V zmysle požiadavky na zabezpečenie informovanosti verejnosti žiadame do PS a) doplniť vo forme samostatnej mapovej prílohy ekologicko-funkčný priestor EFP 1 identifikáciu pralesov a pralesných zvyškov, resp. stupňov prirodzenosti lesných porastov nad historickou ortofotomapov dostupnou na stránke http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/. b) doplniť (v slovenskom jazyku) do textovej časti, prípadne príloh k vlastnému materiálu v časovej osi prehľad požiadaviek a odporúčaní k Európskemu diplomu Rady Európy a k lokalite svetového prírodného dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka, ako aj hodnotiace správy expertov týchto inštitúcií, c) doplniť prehľad opustených historických lúk a pasienkov a vyhodnotiť úbytok poloprirodzených biotopov trvalých trávnych porastov a biotopov chránených druhov, d) vyhodnotiť súbeh požiadaviek ochrany prírody a krajiny a podmienok ochrany vodárenskej nádrže Starina. Odôvodnenie: Zákon o ochrane prírody a krajiny stanovuje činnosti, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť časti prírody, a preto musia byť najprv posúdené alebo povolené štátnymi orgánmi. Rovnako stanovuje podmienky ochrany v chránenom území, podmienky ochrany chránených druhov živočíchov a rastlín a podmienky ochrany drevín. Presadzovanie „statickej“ starostlivosti bolo zrejme jedným z dôvodov zmeny kategórie z časti chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty na NP Poloniny. Ochrana prírody bola zmenou kategórie chráneného územia nadradená iným činnostiam. Od tohto momentu je zrejme možné datovať konflikt medzi záujmami ochrany prírody, miestnym obyvateľstvom a obhospodarovateľmi pozemkov, ktoré sa vystupňovali problémami okolo plnenia podmienok a odporúčaní k Európskemu diplomu Rady Európy a svetovému prírodnému dedičstvu Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. Zo samotného Programu starostlivosti vyplýva, že ochranárske záujmy sú spojené viac s očakávaným, cieľovým stavom, ako s reálnym stavom. Zmene kategórie chráneného územia a prijímaniu medzinárodných záväzkov nepredchádzala žiadna dohoda zainteresovaných aktérov o spoločných prioritách, neprebehla žiadna výmena odborných argumentov o vymedzení územia a cieľoch ochrany, o predpokladaných sociálnych a ekonomických dopadoch. Miestne obyvateľstvo, obhospodarovatelia pozemkov a miestne samosprávy boli o zmenách a prijatých záväzkoch informovaní dodatočne, bez možnosti podieľať na rozhodovaní o výslednej podobe chráneného územia. Oceňujeme vypracovanie PS o NP Poloniny. K doterajším, všeobecne definovaným zákazom činností a nutnosti získavania súhlasu s navrhovanými činnosťami sa cez návrh dokumentácie ochrany prírody vytvára možnosť vykonávať aktívny manažment na zabezpečenie starostlivosti o národný park. Vypracovanie dokumentácie ochrany prírody – Programu starostlivosti o národný park Poloniny a jeho implementácia vytvára dobré predpoklady aj na prijatie legislatívneho materiálu na zmenu doterajšej ochrany. Očakávame však, že vypracovaniu návrhu na zmenu doterajšej ochrany bude predchádzať informovanie s cieľom prípravy verejnosti na diskusiu o téme zonácie národného parku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 14. Informovanie všetkých dotknutých subjektov s predmetným materiálom a nájdenie spoločného konsenzu. Do programu starostlivosti sa takto dostali opatrenia neschválené a dokonca neodkonzultované s dotknutými subjektmi. Odôvodnenie: Najväčší a rozhodujúci obhospodarovateľ lesa a poľnohospodárskej pôdy na území Národného parku Poloniny Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., nebol oboznámený o procese vypracovania takéhoto dôležitého materiálu. Máme za to, že v procese tvorby Programu starostlivosti o Národný park Poloniny je potrebné a žiaduce s podnikom konzultovať jestvujúci stav obhospodarovania lesa a poľnohospodárskej pôdy. Účasť podniku by vniesla viac odbornosti, nie domnienok a chcenia do návrhov obhospodarovania lesa a poľnohospodárskej pôdy v predmetnom programe. Táto pripomienka bola na prerokovaní písomne zaslaných pripomienok LPM Ulič, š. p. k predmetnému programu, konaného v Stakčíne 321.03.2016 vyhodnotená odborom starostlivosti o životné prostredie, okresného úradu Prešov ako pripomienka konštatačná a informačná. Zástupca LPM Ulič na prerokovaní uviedol, že štátny podnik bude v územiach vo svojej správe realizovať lesnícke opatrenia, ktoré budú vyjadrené v programe starostlivosti pre územia s 3. stupňom ochrany a budú nad rámec zákazov vyplývajúcich z 3. stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, len za situácie, ak budú podniku uhradené zvýšené náklady na realizáciu takýchto navrhovaných opatrení, čo predmetný dokument absolútne nerieši. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 17. V prílohe č. 1 „Doložka vybraných vplyvov“ je uvedené: „Národný park podľa odporúčaných medzinárodných kritérií Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) zodpovedá kategórii V : územie, ktoré získalo dlhodobou súčinnosťou človeka a prírody špecifický charakter výnimočných estetických, ekologických a/alebo kultúrnych hodnôt, často má jedinečnú biologickú rozmanitosť. Pre ochranu, zachovanie a ďalší vývin územia je nutné nerušené pokračovanie tohto tradičného spolužitia. Na zabezpečenie ochrany reprezentatívneho svetového prírodného dedičstva v Poloninách je vytvorený ekologicko-funkčný priestor (ďalej len „EFP“) EFP 1 - jadrová zóna a EFP2 - nárazníková zóna (lesy, v ktorých je potrebné zabezpečiť zmenu celkového prístupu k obhospodarovaniu lesov).“ Prepracovať v zmysle odôvodnenia. Odôvodnenie: Keď podľa medzinárodných kritérií je nutné nerušené pokračovanie tradičného spolužitia človeka a prírody, prečo je potom potrebné vytvárať zóny EFP a zmeniť celkový prístup k obhospodarovaniu lesov a navyšovať výmeru lesov z bezzásahovým režimom? Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 19. V prílohe č. 4 „Analýza sociálnych vplyvov“ v bode 4.2 uvádzate: „Program starostlivosti o národný park Poloniny má pozitívny vplyv na miestne obyvateľstvo. Spoločenskú objednávku ekosystémových služieb v súvislosti s ochranou flóry a fauny je možné označiť za zdroj rastu, ktorý by sa na trhu nevyskytoval bez verejnej intervencie.“. Uvedené riešiť až potom, keď v predmetnom materiáli bude doriešený hospodársky, sociálny a ekonomický dopad na vlastníkov a obhospodarovateľov dotknutých pozemkov a forma reálnych náhrad za obmedzenia vyplývajúce z PS, čo podľa nášho názoru doriešené nie je. Odôvodnenie: Národný park Poloniny sa nachádza v regióne, kde je v súčasnosti potrebné brať ohľad predovšetkým na hospodársku, sociálnu a ekonomickú situáciu obyvateľstva. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 18. V časti „popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:“ je uvedené: „Výpadok týchto potenciálnych príjmov je kompenzovaný poskytnutím náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania.“. Prepracovať v zmysle odôvodnenia. Odôvodnenie: Pre štátne podniky (LESY SR, LPM Ulič), v zmysle súčasne platnej legislatívy, žiadne náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania lesov vyplácané nie sú. Navýšenie výmery lesných pozemkov s bezzásahovým režimom, znamená nevykonávanie žiadnych lesníckych činností na týchto lokalitách, zníženie zamestnanosti, a tým pádom a negatívny vplyv na hospodárenie domácností. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 23. Bližšie špecifikovať jednotlivé opatrenia. Odôvodnenie: Pri jednotlivých opisoch opatrení nie je zrejmé, čo si pod tým autor predstavuje a následne potom pri zdrojoch financovania niektoré tieto opatrenia považujeme, že sú skôr nad rámec bežného obhospodarovania, ako jeho bežnou súčasťou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 21. Zreálniť systém financovania. Odôvodnenie: Platby na udržanie priaznivého stavu biotopu sú podmienené zapojením sa (no ani v prípade zapojenia sa vlastníkov nie sú garantované) neštátnych (štátne podniky bez nároku) vlastníkov a užívateľov do financovania opatrení z európskych fondov. Pravdepodobne dôjde k ďalšiemu zaťaženiu štátneho rozpočtu a nepriaznivého dopadu na štátne podniky v lesnom hospodárstve. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 22. V prílohe č. 2 na strane 8 je uvedený text „nadštandardné certifikované formy manažovania lesov“. Objasniť, o akú formu hospodárenia ide. Odôvodnenie: Vyše 70 % výmery lesných pozemkov je na Slovensku certifikovaných v systéme FSC alebo PEFC. Aké sú ďalšie nadštandardné certifikované formy? Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 25. Vlastný materiál, str. 56, kapitola „Zásady hospodárenia v lesných porastoch v EFP2“ uvádza: „V týchto porastoch platí 3. stupeň ochrany a nie je potrebné v týchto častiach zvyšovať stupeň ochrany. Pri manažmente týchto lesných porastov treba vychádzať zo súčasného stavu porastov, ich vekovej štruktúry a drevinového zloženia a mať na zreteli predovšetkým to, že tu nie je prvoradou funkciou produkcia dreva, ale manažment musí byť zameraný predovšetkým na podporu ďalších funkcií lesa a rešpektovať medzinárodné dohovory.“ Ide o lesy prevažne hospodárske v treťom stupni ochrany, kde primárna funkcia je produkcia drevnej hmoty, pri plnení ostatných mimoprodukčných funkcií lesov. Presnejšie zadefinovať spôsob financovania náhrad pre vlastníkov za hospodárenie nad rámec bežného hospodárenia. Opatrenia sú navrhnuté, ale spôsob náhrad nie, ktorého zabezpečenie bolo podmienkou vlastníkov. Odôvodnenie: Bez náhrad za túto stratu to nikdy nebude so súhlasom vlastnika leného pozemku, či ide o štátny podnik alebo súkromného vlastníka. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 26. Vlastný material, str. 66, kapitola 4 uvádza: “Zároveň sa bude viesť prehľad o plánovaných a reálne čerpaných finančných prostriedkoch”. Doplniť vetu o text “a o realizovaných náhradách rezortom životného prostredia za hospodárenie nad rámec bežného hospodárenia a za obmedzenie hospodárenia” Odôvodnenie: V súčasnosti nedostatočné poskytovanie náhrad vlastníkom a obhospodarovateľom lesných pozemkov za opatrenia nad rámec bežného hospodárenia a za obmedzenie bežného hospodárenia z titulu záujmov ochrany prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 24. Neuvádzať manažmentové opatrenia pri jednotlivých druhoch, keď je stav druhu neznámy. Odôvodnenie: V opačnom prípade môže ísť len o veľmi všeobecné opatrenia, ktoré nie sú veľmi adresné, a tým pádom aj málo efektívne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 9. Vo vlastnom materiáli, časť 3.2. „Stanovenie operatívnych cieľov v nadväznosti na ekologicko - funkčné priestory“ navrhujeme obmedziť množstvo operatívnych cieľov zameraných na výskum a monitoring, ktoré majú byť financované zo štrukturálnych fondov EU a žiadame posilniť podporu realizovania ekosystémových služieb aktívne vykonávaných v území miestnym obyvateľstvom na prospech posilnenia jeho biodiverzity. Odôvodnenie: Ciele a smerovanie prostriedkov štrukturálnych fondov EU presadzujú „dôrazné uplatňovanie výsledkovo orientovaného prístupu pri ich implementácii na obdobie 2014-2020, čím sa umožní jasné preukázanie prínosov týchto fondov k hospodárskemu rastu a zvýšeniu zamestnanosti“. Z toho dôvodu je nutné zamerať nasmerovanie týchto zdrojov predovšetkým do činností vykonávaných miestnymi obyvateľmi zameraných na realizáciu manažmentových opatrení v NP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 4. Žiadame porasty zaradené do EFP 1b prekategorizovať do EFP so stanoveným „aktívnym manažmentom“. V tomto duchu je potrebné upraviť aj v kap. 3.3. Všeobecné zásady hospodárenia, Zásady hospodárenia v lesných porastoch v EFP 1a a EFP 1b, ako aj kapitolu 3.4. a vlastný Manažmentový plán NP Poloniny (príloha 6.6.17). Odôvodnenie: Do EFP 1 so zavedeným bezzásahovým režimom sú zaradené aj porasty jadrovej zóny svetového prírodného dedičstva s 3. stupňom ochrany (EFP1b), čo nie je v súlade s platnou legislatívou, nakoľko navýšenie stupňa ochrany (resp. zavedenie obmedzení vyplývajúcich z vyššieho stupňa ochrany) nie je možné realizovať v rámci PS, ale len zonáciou chráneného územia prostredníctvom projektu ochrany. Takto navrhnutý postup prekračuje rámec zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 15. Európska komisia v 5. úlohe 2. cieľa Stratégie Európskej únie v oblasti biodiverzity do roku 2020 zaviazala členské štáty do r. 2014 zmapovať a posúdiť stav ekosystémov a ich služieb na svojom území. PS o NP Poloniny na roky 2017 – 2026 obsahuje podklady, ktoré umožňujú vytvorenie súvislej mapy ekosystémov v klasifikácii EUNIS a vykonať hodnotenie produkčných a mimoprodukčných funkcií ekosystémov. Do analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť, vo verejnej správe a financovanie návrhu žiadame doplniť a) hodnotením produkčných a mimoprodukčných funkcií ekosystémov, b) identifikáciu súčasnej „ponuky a objednávky“ na využívanie funkcií ekosystémov, c) identifikáciu súčasných poskytovateľov služieb a tovarov odvodených od produkčných a mimoprodukčných funkcií ekosystémov, d) identifikovať požiadavku na zmenu využívania produkčných a mimoprodukčných funkcií ekosystémov a zmenu tovarov a služieb podľa jednotlivých poskytovateľov, e) identifikovaním plôch s nadbytočnými, dostatočnými a nedostatočnými zdrojmi financovania objednávky služieb a tovarov odvodených od požiadavky na zmenu využívania funkcií ekosystémov, f) vyhodnotenie očakávaného vplyvu na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť, vo verejnej správe a financovanie návrhu Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 2. V dokumente PS uviesť, že výskyt, lokalizácia a stav lesných biotopov nebol exaktne zistený, a preto sú údaje týkajúce sa lesných biotopov a ich manažmentu len orientačné. Odôvodnenie: Na území Národného parku (ďalej len „NP“) Poloniny počas celej doby jeho existencie (od roku 1997), ani pred jeho samotným vyhlásením, nebol zmapovaný výskyt a lokalizácia lesných biotopov napriek tomu, že v kapitole 1.6.1.7. vlastného materiálu „Biotopy, flóra, spoločenstvá v časti Lesné spoločenstvá a druhy“ je uvedené: “Najrozšírenejším typom vegetácie sú lesy“. Toto považujeme za vážny nedostatok nastavenia objektívneho a adresného manažmentu v rámci PS ako aj pri vyhlasovaní vlastného NP. Na základe čoho vyhotovitelia PS stanovili v tab. č. 2: Prehľad biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany území európskeho významu prekrývajúcich sa s územím NP Poloniny a hodnotenie ich stavu (k 1. 1. 2015) „stav biotopu“? Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 20. V predkladanom dokumente doriešiť formu náhrad aj pre štátne podniky lesného hospodárstva. Odôvodnenie: Pre štátne organizácie lesného hospodárstva (Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., Lesy SR, š. p.), ktoré pozitívne vplývajú na zamestnanosť v tomto regióne, odvádzajú odvody do štátneho rozpočtu a obhospodarujú lesy desiatky rokov tak, že tam niektorí novodobí ochranári môžu hľadať pralesy a Slovenská republika dostane za tieto lesy diplom Rady Európy a sú vyhlásené za lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO, nie sú za obmedzenia hospodárenia na lesných pozemkoch a stratu príjmov, vyplývajúce z tohto dokumentu poskytnuté žiadne náhrady (aj keď to súčasne platná legislatíva neumožňuje, hoci v minulosti na túto náhradu štátne podniky nárok zo zákona mali). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
URZVNL (Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska) Pripomienka č.2: Pripomienka k: Doložka vplyvov " Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu". V doložke je uvedený vplyv na rozpočet verejnej správy len na roky 2017-2019 aj napriek tomu, že PS je navrhnutý na roky 2017-2026, teda aj na obdobie, keď už nebude možné čerpať štrukturálne fondy EU a navrhované opatrenia bude nutné financovať iba zo štátneho rozpočtu SR. Touto skutočnosťou sa analýza nezaoberá, čo je závažný nedostatok, ktorý prináša neistotu do vzťahov medzi vlastníkmi pozemkov a štátom. Žiadame preto doplniť analýzu rizík vyplývajúcich z tejto skutočnosti na realizovateľnosť PS resp. obmedziť platnosť PS iba do roku 2019 s tým, že po zmene spôsobu jeho financovania bude prehodnotený a prispôsobený možnostiam štátneho rozpočtu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
URZVNL (Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska) Pripomienka č.3: Pripomienka k: Doložka vplyvov" Analýza sociálnych vplyvov" V analýze nie je riešený dopad obmedzujúcich opatrení vyplývajúcich z PS na príjmy štátu a obcí. Obmedzením hospodárenia v lesoch (bez ohľadu na druh ich vlastníctva) budú znížené celkové hospodárske výsledky obhospodarovateľov lesov, čo sa odrazí na daňových príjmoch štátu(daň z príjmu, DPH), znížením zamestnanosti, znížením odvodov, a tiež príjmov obcí znížením dane z lesných nehnuteľností. Keďže NP Poloniny je tvorený v absolútnej prevahe lesnými pozemkami žiadame analýzu týchto dopadov dôsledne vyhodnotiť a doplniť do tohto materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
URZVNL (Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska) Pripomienka č.5: pripomienka k: Príloha č.6.6.17 Žiadame doplniť manažmentový plán NP Poloniny o sumárny prehľad merateľných ukazovateľov a finančný plán na jednotlivé opatrenia doplniť o jasné zdroje financovania, ktoré odrazia v analýze vplyvov na celé obdobie jeho platnosti t.j. 2017-2026.Ďalej žiadame doplniť analýzu rizík k spôsobu financovania prostredníctvom nenárokovateľnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EU, nejasne definovaných " iných zdrojov" a tiež opatrení bez definovania zdrojov financovania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
URZVNL (Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska) Pripomienka č.1: Pripomienka k: Vlastný materiál, časť 3.2. Navrhujeme obmedziť množstvo operatívnych cieľov zameraných na výskum a monitoring, ktoré majú byť financované zo štrukturálnych fondov EU a žiadame posilniť podporu realizovania ekosystémových služieb aktívne vykonávaných v území miestnym obyvateľstvom na prospech posilnenia biodiverzity NP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
URZVNL (Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska) Pripomienka č.1: Pripomienka k: vlastný materiál, časť 3.2. Navrhujeme obmedziť množstvo operatívnych cieľov zameraných na výskum a monitoring, ktoré majú byť financované zo štrukturálnych fondov EU a žiadame posilniť podporu realizovania ekosystémových služieb aktívne vykonávaných miestnym obyvateľstvom na prospech posilnenia biodiverzity NP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
URZVNL (Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska) Pripomienka č.4: Pripomienka k: Príloha č.6.6.13 V prílohe žiadame dopracovať a stanoviť merateľné ukazovatele pre opatrenia P 1.13 až 1.21.,upraviť merateľný ukazovateľ v opatrení L 1.9., vo všetkých opatreniach stanoviť hodnoty merateľných ukazovateľov a bližšie tiež špecifikovať predpokladaný zdroj financovania" iné zdroje". Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V kapitole 2.2.6 je spomínaná existencia prieskumného územia. Odporúčame zohľadniť tento fakt v kapitole 2.2 Odôvodnenie: Z hľadiska dlhodobého záväzku SR vyplývajúceho z existencie prieskumného územia a práv subjektu, ktorému bolo prieskumné územie určené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č.5 Pripomienka zásadná. V prílohe č.6.6.17 žiadame dopracovať v súlade s našimi pripomienkami č.2 a č.4: -Doplniť sumárny prehľad merateľných ukazovateľov a finančný plán na jednotlivé opatrenia doplniť o jasné zdroje ich financovania, ktoré sa odrazia v analýze vplyvov PS na celé obdobie jeho platnosti t.j. roky 2017-2026. -Doplniť analýzu rizík k spôsobu financovania prostredníctvom nenárokovateľnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EU, nejasne zadefinovaných "iných zdrojov" resp. opatrení bez definovania zdrojov ich financovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č.2 Zásadná pripomienka. Doložka vplyvov "Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť, vo verejnej správe a financovanie návrhu" V doložke je uvedený vplyv na rozpočet verejnej správy len na roky 2017-2019 aj napriek tomu, že PS je navrhnutý na obdobie 2017-2026, teda aj na obdobie, keď už nebude možné čerpať štrukturálne fondy EU a navrhované opatrenia bude nutné financovať iba zo štátneho rozpočtu SR. Touto skutočnosťou sa analýza nezaoberá, čo je neprípustné, pretože to vnáša neodôvodnenú neistotu do vzťahov medzi vlastníkmi pozemkov a štátom. Žiadame preto doplniť analýzu rizík vyplývajúcich z tejto skutočnosti na realizovateľnosť PS resp.obmedziť platnosť PS iba do roku 2019 s tým, že po zmene spôsobu jeho financovania bude tento prehodnotený a prispôsobený možnostiam štátneho rozpočtu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č.4 Pripomienka zásadná V Prílohe č.6.6.13 žiadame dopracovať: -Stanoviť merateľný ukazovateľ pre opatreniaP1.13 až P1.21 -Upraviť merateľný ukazovateľ v opatrení L1.9. -Vo všetkých opatreniach stanoviť hodnoty merateľných ukazovateľov -V predpokladanom zdroji financovania bližšie špecifikovať "iné zdroje". Odôvodnenie: bez stanovenia merateľných ukazovateľov a bez stanovenia ich hodnôt nie je možné vykonať zodpovedné vyhodnotenie ich plnenia, ale najmä zostaviť realistický finančný plán, ktorý bude mať významný dopad na potrebu verejných financií a tiež posúdenie z hľadiska princípu "value for money", ktorý presadzuje vo verejných politikách súčasná vláda. - Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V prílohe č. 6.6.17 Manažmentový plán Národného parku Poloniny sa v časti 5.4.1 a 5.4.2 okrem financovania aktivít z Operačného programu Kvalita životného prostredia a Program rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 uvádza ako jeden zo zdrojov financovania aj financovanie z Operačného programu Výskum a inovácie. V nadväznosti na uvedené žiadame do doložky vybraných vplyvov doplniť kvantifikáciu predpokladaných finančných dôsledkov na rozpočet verejnej správy, ktoré zodpovedajú Operačnému programu Výskum a inovácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č.3 Zásadná pripomienka Doložka vplyvov "Analýza sociálnych vplyvov" V analýze nie je riešený dopad obmedzujúcich opatrení vyplývajúcich z PS na príjmy štátu a obcí. Obmedzením hospodárenia v lesoch(bez ohľadu na druh ich vlastníctva) budú znížené celkové výnosy lesných podnikov, čo sa odrazí na daňových príjmoch štátu(daň z príjmu, DPH), znížením odvodových príjmov, stratou pracovných miest a daní z nehnuteľností. Keďže ide o nezanedbateľné položky žiadame analýzu ich dopadov dôsledne vyhodnotiť a doplniť do materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V kapitole: 1.6.2. Stručný opis predmetu ochrany Lesné biotopy neboli identifikované podľa Metodického pokynu ŠOP SR „Mapovanie lesných biotopov jún 2013“ napriek tomu že v dobe vyhotovenie PS bol už platný, ale bol použitý Katalóg biotopov Slovenska (Stanová, Valachovič, 2002), ktorý z dôvodu jeho hrubých „rámcových“ kritérií nedáva záruku skutočného výskytu biotopov a identifikovanie jeho stavu na danom mieste. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z doložky vybraných vplyvov vyplýva rozpočtovo nekrytý vplyv vo výške 150 285 eur v roku 2017 a v sume 165 987 eur rovnako v rokoch 2018 a 2019, ktorý súvisí s náhradami za obmedzovanie bežného obhospodarovania pozemkov. V doložke sa ďalej uvádza, že Ministerstvo životného prostredia SR si bude tieto výdavky uplatňovať pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019. V nadväznosti na uvedené a v zmysle § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zásadne žiadame doložku vybraných vplyvov prepracovať tak, aby všetky výdavky vyplývajúce z návrhu boli zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol na príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadame upraviť text na str. 80, v časti 5.8.3 Sčítanie veľkých šeliem, kde sa ako zdroj financovania uvádza „OP ŽP“. Operačný program Životné prostredie je operačným programom programového obdobia 2007 – 2013, kde oprávnené obdobie skončilo 31.12.2015. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) V prílohe - Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana, 7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana preformulovať text o „znižovaní finančných nákladov“ za podanie žiadostí o vydanie súhlasu a podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z. z.“, a úspore času, ktorý nie je potrebný na vybavenie žiadosti o vydanie súhlasu na výkon činnosti .... Zdôvodnenie: Nadobudnutím účinnosti programu starostlivosti o NP nezíska užívateľ pozemkov žiadne ďalšie kompetencie (oproti dnes platnému právnemu stavu), ani nebude vyvinený od podávania žiadostí v žiadnom prípade oproti dnes platnému právnemu stavu. Nadobudnutím účinnosti PS užívateľ pozemkov nebude ušetrený od zákonom stanovených finančných nákladov spojených s podaním žiadosti a tak isto nedôjde ani k úspore jeho času. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) V kapitole 3.2. Lesné ekosystémy v nárazníkovej zóne svetového prírodného dedičstva žiadame vypustiť text cieľa 2.1. EFP2 (Dočasným aktívnym manažmentom dotknuté lesné ekosystémy doviesť k tomu, aby boli ekologicky stabilné a schopné autoregulácie) Zdôvodnenie: Nárazníkové zóny (buffer zóny) slúžia na ochranu jednak vlastného územia s prísnou ochranou, ale aj k ochrane okolitých porastov pred hrozbou prípadne šíriaceho sa škodlivého činiteľa z chráneného územia s vysokým stupňom ochrany (to znamená ochrana „z von aj z dnu“) toto územie preto musí byť trvalo manažovateľné (§28 ods.3 zákona č. 326/2005 o lesoch) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) V prílohe Analýze sociálnych vplyvov nie je zohľadnený úbytok výnosov užívateľov pozemkov spôsobených obmedzením z titulu záujmov ochrany prírody. Tento úbytok (voči štátnemu rozpočtu) nevykompenzuje ani zmluvná ochrana „zvýšených nákladov“ v prípade neštátnych subjektov. Z dôvodu transparentnosti treba uviesť aj straty (z výnosov a zvýšených nákladov) správcu štátnych pozemkov (štátu ako takého), napriek tomu že podľa zákona nemá nárok na kompenzáciu. Tento stav sa však priamo, nezanedbateľne odrazí v hospodárení štátu (štátnom rozpočte). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) Podľa údajov uvedených v prílohe č. 6.6.12 Prehľad výskumných aktivít a monitoringu v Národnom parku Poloniny na území NP Poloniny počas celej doby jeho existencie (od 1997) ani pred jeho samotným vyhlásením nebol zmapovaný výskyt a lokalizácia lesných biotopov napriek tomu, že v kapitole 1.6.1.7. Biotopy, flóra, spoločenstvá v časti Lesné spoločenstvá a druhy je uvedené: “Najrozšírenejším typom vegetácie sú lesy“. Toto považujeme za vážny nedostatok nastavenia objektívneho a adresného manažmentu v rámci Programu starostlivosti ako aj pri vyhlasovaní vlastného NP. Na základe čoho vyhotovitelia PS stanovili v tab. č. 2: Prehľad biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany území európskeho významu prekrývajúcich sa s územím NP Poloniny a hodnotenie ich stavu (k 1. 1. 2015) „stav biotopu“? Preto žiadame v dokumente PS uviesť že výskyt lokalizácia a stav lesných biotopov nebol exaktne zistený, a preto sú údaje týkajúce sa lesných biotopov a ich manažmentu len orientačné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) Kapitola 1.6.3.1. Biotopy európskeho významu V prípade lesných biotopov žiadame z „Priorít“ vypustiť formuláciu „zabezpečenie autoregulačných procesov lesných ekosystémov“. Zdôvodnenie: Formulácia nemá oporu v platnej legislatíve (ani v smerniciach EÚ) čo sa týka zabezpečenia primeranej ochrany biotopov európskeho významu. Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002Z.z. podľa § 5 pozná termín „priaznivý stav ochrany prírodného biotopu“, ktorý je potrebné v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť (ods. 5). Forma pasívneho manažmentu - autoregulačné procesy (tzn. spôsob prístupu) nie sú zárukou zabezpečenia „priaznivého stavu biotopu“ naopak v mnohých prípadoch tento zákonom vyžadovaný priaznivý stav, forma prístupu – pasívny manažment znemožňuje dosiahnuť. Jedná sa o ideologický princíp, bez racionálneho opodstatnenia, ktorý nie je možné nadradiť platnej legislatíve. (Ústava SR, čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods.2). Spôsob dosiahnutia „priaznivého stavu“ nevylučuje uplatnenie autoregulačných procesov (do doby kým vedie k dosiahnutiu priaznivého stavu) nemôže však byť tento spôsob nadradený nad cieľ, ktorým je priaznivý stav biotopu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) Tab. č. 12 Prehľad ekologicko–funkčných priestorov v NP Poloniny a jeho ochrannom pásme Žiadame porasty zaradené do EFP 1b prekategorizovať do EFP so stanoveným „aktívnym manažmentom“. V tomto duchu je potrebné upraviť aj v kap. 3.3. Všeobecné zásady hospodárenia, Zásady hospodárenia v lesných porastoch v EFP 1a a EFP 1b, ako aj kapitolu 3.4. a vlastný Manažmentový plán NP Poloniny (príloha 6.6.17) Zdôvodnenie: Do EFP 1 so zavedeným bezzásahovým režimom sú zaradené aj porasty jadrovej zóny svetového prírodného dedičstva s 3. stupňom ochrany (EFP1b), čo nie je v súlade s platnou legislatívou, nakoľko navýšenie stupňa ochrany (resp. zavedenie obmedzení vyplývajúcich z vyššieho stupňa ochrany) nie je možné realizovať v rámci programu starostlivosti, ale len zonáciou chráneného územia prostredníctvom projektu ochrany. Takto navrhnutý postup prekračuje rámec zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) V prílohe č. 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, je uvedený vplyv na rozpočet verejnej správy len na roky 2016 – 2019 napriek tomu že program starostlivosti je navrhovaný na obdobie 2017 – 2026 tzn. nie sú tam uvedené očakávané náklady na realizáciu PS na roky 2020 – 2026 tj. v čase keď už z najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné čerpať štrukturálne fondy a 100 % nákladov bude musieť byť sanovaných zo štátneho rozpočtu. Tak isto sa v prílohe neuvádzajú straty štátnych podnikov (napriek tomu že nemajú zo zákona nárok na kompenzáciu ujmy), ich straty budú mať v konečnom dôsledku dopad na štátny rozpočet). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) V kapitole: 1.6.2. Stručný opis predmetu ochrany Lesné biotopy neboli identifikované podľa Metodického pokynu ŠOP SR „Mapovanie lesných biotopov jún 2013“ napriek tomu že v dobe vyhotovenie PS bol už platný, ale bol použitý Katalóg biotopov Slovenska (Stanová, Valachovič, 2002), ktorý z dôvodu jeho hrubých „rámcových“ kritérií nedáva záruku skutočného výskytu biotopov a identifikovanie jeho stavu na danom mieste. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienky č.1 Zásadná pripomienka Vlastný materiál, časť 3.2"Stanovenie operatívnych cieľov...." Navrhujeme obmedziť počet operatívnych cieľov zameraných na výskum a monitoring, ktoré majú byť financované zo štrukturálnych fondov EU a žiadame posilniť podporu realizovania ekosystémových služieb aktívne vykonávaných v území miestnym obyvateľstvom. Odôvodnenie: Ciele a smerovanie prostriedkov štrukturálnych fondov EU presadzujú" dôrazné uplatňovanie výsledkovo orientovaného prístupu pri ich implementácii na obdobie 2014-20120, čím sa umožní jasné preukazovanie prínosov týchto fondov k hospodárskemu rastu a zvýšeniu zamestnanosti". Z toho dôvodu je nutné zamerať nasmerovanie týchto zdrojov predovšetkým do činností vykonávaných miestnymi obyvateľmi zameraných na realizáciu manažnmentových opatrení v NP. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 3. Zásadná pripomienka: Kapitola 1.6.3.1. Biotopy európskeho významu V prípade lesných biotopov žiadame z „Priorít“ vypustiť formuláciu „zabezpečenie autoregulačných procesov lesných ekosystémov“. Zdôvodnenie: Formulácia nemá oporu v platnej legislatíve (ani v smerniciach EÚ) čo sa týka zabezpečenia primeranej ochrany biotopov európskeho významu. Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002Z.z. podľa § 5 pozná termín „priaznivý stav ochrany prírodného biotopu“, ktorý je potrebné v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť (ods. 5). Forma pasívneho manažmentu - autoregulačné procesy (tzn. spôsob prístupu) nie sú zárukou zabezpečenia „priaznivého stavu biotopu“ naopak v mnohých prípadoch tento zákonom vyžadovaný priaznivý stav, forma prístupu – pasívny manažment znemožňuje dosiahnuť. Jedná sa o ideologický princíp, bez racionálneho opodstatnenia, ktorý nie je možné nadradiť platnej legislatíve. (Ústava SR, čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods.2). Spôsob dosiahnutia „priaznivého stavu“ nevylučuje uplatnenie autoregulačných procesov (do doby kým vedie k dosiahnutiu priaznivého stavu) nemôže však byť tento spôsob nadradený nad cieľ, ktorým je priaznivý stav biotopu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 6. Zásadná pripomienka: V prílohe - Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana, 7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana preformulovať text o „znižovaní finančných nákladov“ za podanie žiadostí o vydanie súhlasu a podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z. z.“, a úspore času, ktorý nie je potrebný na vybavenie žiadosti o vydanie súhlasu na výkon činnosti .... Zdôvodnenie: Nadobudnutím účinnosti programu starostlivosti o NP nezíska užívateľ pozemkov žiadne ďalšie kompetencie (oproti dnes platnému právnemu stavu), ani nebude vyvinený od podávania žiadostí v žiadnom prípade oproti dnes platnému právnemu stavu. Nadobudnutím účinnosti PS užívateľ pozemkov nebude ušetrený od zákonom stanovených finančných nákladov spojených s podaním žiadosti a tak isto nedôjde ani k úspore jeho času. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 5. Zásadná pripomienka: V kapitole 3.2. Lesné ekosystémy v nárazníkovej zóne svetového prírodného dedičstva žiadame vypustiť text cieľa 2.1. EFP2 (Dočasným aktívnym manažmentom dotknuté lesné ekosystémy doviesť k tomu, aby boli ekologicky stabilné a schopné autoregulácie) Zdôvodnenie: Nárazníkové zóny (buffer zóny) slúžia na ochranu jednak vlastného územia s prísnou ochranou, ale aj k ochrane okolitých porastov pred hrozbou prípadne šíriaceho sa škodlivého činiteľa z chráneného územia s vysokým stupňom ochrany (to znamená ochrana „z von aj z dnu“) toto územie preto musí byť trvalo manažovateľné (§28 ods.3 zákona č. 326/2005 o lesoch) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 8. Zásadná pripomienka: V prílohe č. 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, je uvedený vplyv na rozpočet verejnej správy len na roky 2016 – 2019 napriek tomu že program starostlivosti je navrhovaný na obdobie 2017 – 2026 tzn. nie sú tam uvedené očakávané náklady na realizáciu PS na roky 2020 – 2026 tj. v čase keď už z najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné čerpať štrukturálne fondy a 100 % nákladov bude musieť byť sanovaných zo štátneho rozpočtu. Tak isto sa v prílohe neuvádzajú straty štátnych podnikov (napriek tomu že nemajú zo zákona nárok na kompenzáciu ujmy), ich straty budú mať v konečnom dôsledku dopad na štátny rozpočet). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V kapitole: 1.6.2. Stručný opis predmetu ochrany Lesné biotopy neboli identifikované podľa Metodického pokynu ŠOP SR „Mapovanie lesných biotopov jún 2013“ napriek tomu že v dobe vyhotovenie PS bol už platný, ale bol použitý Katalóg biotopov Slovenska (Stanová, Valachovič, 2002), ktorý z dôvodu jeho hrubých „rámcových“ kritérií nedáva záruku skutočného výskytu biotopov a identifikovanie jeho stavu na danom mieste. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 7. Zásadná pripomienka: V prílohe Analýze sociálnych vplyvov nie je zohľadnený úbytok výnosov užívateľov pozemkov spôsobených obmedzením z titulu záujmov ochrany prírody. Tento úbytok (voči štátnemu rozpočtu) nevykompenzuje ani zmluvná ochrana „zvýšených nákladov“ v prípade neštátnych subjektov. Z dôvodu transparentnosti treba uviesť aj straty (z výnosov a zvýšených nákladov) správcu štátnych pozemkov (štátu ako takého), napriek tomu že podľa zákona nemá nárok na kompenzáciu. Tento stav sa však priamo, nezanedbateľne odrazí v hospodárení štátu (štátnom rozpočte). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 2. Zásadná pripomienka: Podľa údajov uvedených v prílohe č. 6.6.12 Prehľad výskumných aktivít a monitoringu v Národnom parku Poloniny na území NP Poloniny počas celej doby jeho existencie (od 1997) ani pred jeho samotným vyhlásením nebol zmapovaný výskyt a lokalizácia lesných biotopov napriek tomu, že v kapitole 1.6.1.7. Biotopy, flóra, spoločenstvá v časti Lesné spoločenstvá a druhy je uvedené: “Najrozšírenejším typom vegetácie sú lesy“. Toto považujem za vážny nedostatok nastavenia objektívneho a adresného manažmentu v rámci Programu starostlivosti ako aj pri vyhlasovaní vlastného NP. Na základe čoho vyhotovitelia PS stanovili v tab. č. 2: Prehľad biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany území európskeho významu prekrývajúcich sa s územím NP Poloniny a hodnotenie ich stavu (k 1. 1. 2015) „stav biotopu“? Preto žiadam v dokumente PS uviesť že výskyt lokalizácia a stav lesných biotopov nebol exaktne zistený, a preto sú údaje týkajúce sa lesných biotopov a ich manažmentu len orientačné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 4. Zásadná pripomienka: Tab. č. 12 Prehľad ekologicko–funkčných priestorov v NP Poloniny a jeho ochrannom pásme Žiadame porasty zaradené do EFP 1b prekategorizovať do EFP so stanoveným „aktívnym manažmentom“. V tomto duchu je potrebné upraviť aj v kap. 3.3. Všeobecné zásady hospodárenia, Zásady hospodárenia v lesných porastoch v EFP 1a a EFP 1b, ako aj kapitolu 3.4. a vlastný Manažmentový plán NP Poloniny (príloha 6.6.17) Zdôvodnenie: Do EFP 1 so zavedeným bezzásahovým režimom sú zaradené aj porasty jadrovej zóny svetového prírodného dedičstva s 3. stupňom ochrany (EFP1b), čo nie je v súlade s platnou legislatívou, nakoľko navýšenie stupňa ochrany (resp. zavedenie obmedzení vyplývajúcich z vyššieho stupňa ochrany) nie je možné realizovať v rámci programu starostlivosti, ale len zonáciou chráneného územia prostredníctvom projektu ochrany. Takto navrhnutý postup prekračuje rámec zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail