LP/2016/450 Program starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026

Zoznam hromadných pripomienok

Autor Text pripomienky Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka LZ VLK Lesoochranárske zoskupenie VLK (LZ VLK), so sídlom 082 13 Tulčík 310, predkladá nasledujúcu pripomienku k materiálu Program starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026, číslo legislatívneho procesu LP/2016/450. Pripomienkovaný materiál predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) dňa 25. mája 2016 pod rezortným číslom 5115/2016-2.1. Dátum ukončenie MPK je 08. jún 2016. (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/450) 1. Predložený návrh Programu starostlivosti o Národný park Poloniny (ďalej len „PS o NP Poloniny“) obsahuje zásadné nedostatky a preto je z nášho pohľadu nereformovateľný. Žiadame preto jeho kompletné prepracovanie v zmysle nižšie uvedených podmienok: a) Predložený PS o NP Poloniny neobsahuje základný predpoklad, ktorý by mal plánovací dokument obsahovať, a to víziu rozvoja Národného parku Poloniny na obdobie platnosti navrhovaného dokumentu. b) V súvislosti s chýbajúcou víziou predložený dokument nenavrhuje rozvojové aktivity, ktoré by prinášali ekonomické a sociálne benefity pre miestnych obyvateľov z nedeštruktívneho využívania prírodných hodnôt NP. c) Predložený dokument nijako nereflektuje na hlavný problém NP Poloniny, ktorým je absolútne nedostačujúca výmera prísne chránených území (7%) v pomere k rozlohe celého NP Poloniny. V tejto súvislosti LZ VLK navrhuje brať do úvahy Tézy nového zákona o ochrane prírody a krajiny, schválené vedením Ministerstva životného prostredia SR, dňa 7.6.2011 - http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/ps-543/tezy-noveho-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-7.6.2011.doc, ako ideový zámer pre moderný prístup k ochrane prírody na Slovensku. d) Navrhovaný dokument nereflektuje celosvetový vývoj myslenia v ochrane prírody, ktorý sa za posledných 30 rokov odklonil od myšlienky „Poznaj a chráň“, kde predmetom ochrany boli chránené druhy, k ideám ochrany evolučných procesov, ktoré ustúpili z antropocentrického prístupu k ochrane prírody a predmetom ochrany sa stáva ekosystém a prirodzené procesy v ňom prebiehajúce, pričom chránenou hodnotou je ich samotná existencia. V prípade, že našu pripomienku nie je možné zapracovať, ako alternatívu navrhujeme podať návrh na zrušenie Národného parku Poloniny, pretože nespĺňa účel, pre ktorý bol zriadený. Nenapĺňa podmienky uvedené v § 19, ods. 1, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v ktorom sa uvádza, že národný park je „rozsiahlejšie územie ... v ktorom je ochrana prírody nadriadená nad ostatné činnosti“. Národný park Poloniny zároveň nespĺňa medzinárodné štandardy pre kategóriu chráneného územia „Národný park“ a jeho hlavný plánovací dokument je v rozpore s moderným chápaním ochrany prírody vo svete. Pripomienka je zásadná. Detail