LP/2016/437 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) 1. Upozorňujeme predkladateľa, že s účinnosťou od 1. apríla 2016 sa na predložený materiál vzťahuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (uznesenie vlády SR č. 76/2016); z tohto dôvodu bolo pri príprave a predkladaní predloženého materiálu potrebné dodržať postup podľa tejto metodiky (uskutočniť konzultácie s podnikateľským prostredím na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky; vykonať predbežné pripomienkové konanie, ak návrh predpokladá niektorý z vybraných vplyvov). 2. Predložené riadne predbežné stanovisko je potrebné vypracovať v súlade s aktuálne účinným Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 76/2016). 3. Podľa Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 76/2016) a tiež podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov v prípade identifikovaných vplyvov sú súčasťou riadneho predbežného stanoviska príslušné analýzy vplyvov vypracované v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. 4. Zároveň upozorňujeme predkladateľa na bod 9.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, podľa ktorého sa na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní (nejde o predbežné pripomienkové konanie) predkladajú Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Od 1.4.2016 platí Jednotná metodika pre posudzovanie vplyvov v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 76 z 24. februára 2016. Podľa novej úpravy sa Jednotná metodika vzťahuje aj na predbežné stanoviská. Doterajší bod IV. Dôsledky na rozpočet nahrádza nový bod IV. Vplyvy na vybrané oblasti s vloženou tabuľkou. V nadväznosti na uvedené žiadam bod IV. návrhu predbežného stanoviska upraviť v súlade s platnou metodikou. Beriem na vedomie, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame konzistentne vymedziť používané skratky napr. „produkty“ (napr. článok 11, 12, 14, 15, 17, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37). Rovnako odporúčame zosúladiť pojem „schvaľovací úrad“ a „schvaľovací orgán“ (napr. článok 11, 41, 53, 58, 69). Odôvodnenie: formulačná pripomienka – pri jednotlivých zhrnutiach textu nariadenia navrhujeme predkladateľovi tieto precizovať a vychádzať z textu navrhovaného nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Stanovisko SR odporúčame precizovať z dôvodu, že nie je zrejmé, čo sa myslí „zainteresovanými stranami“. Zároveň odporúčame stavisko v tak dôležitej otázke náležitým spôsobom doplniť , prípadne doplniť aj s naznačením alternatívneho riešenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame nahradiť slová „zamietnutia vydania“ slovami „odmietnutia udelenia“. Odôvodnenie: formulačná pripomienka - predmetnú terminológiu používa navrhované nariadenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame za slovo „ktoré“ vložiť slovo „nie“. Odôvodnenie: formulačná pripomienka - zosúladenie textu s textom navrhovaného nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame slovo „kupcovi“ nahradiť slovami „kupujúcemu“. Zároveň odporúčame za slová „v prílohe“ doplniť slovo „IX“ a za slovo „byť“ doplniť slovo „vyhotovený“. Odôvodnenie: formulačná pripomienka - zosúladenie textu s textom navrhovaného nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame slová „písomne aj elektronicky“ nahradiť slovami „doporučenou zásielkou alebo elektronickou poštou“. Odôvodnenie: formulačná pripomienka - zosúladenie textu s textom navrhovaného nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame za slová „v prílohách“ doplniť slová „VI a VII“. Odôvodnenie: formulačná pripomienka - zosúladenie textu s textom navrhovaného nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame predkladateľa použiť aktualizovaný vzor riadneho predbežného stanoviska vypracovaný v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 627/2013). Riadne predbežné stanovisko musí obsahovať v časti IV. vyplnenú tabuľku predpokladaných vplyvov. V prípade, ak predkladateľ identifikuje pozitívne vplyvy alebo negatívne vplyvy v niektorej z oblastí, vypracuje príslušnú analýzu vplyvov v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov a následne predloží materiál Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov na záverečné posúdenie na adresu dolozka@mhsr.sk. Vzor riadneho predbežného stanoviska je možné nájsť na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/ jednotna-metodika-iys/138426s). Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 2.3.), jednotná metodika sa vzťahuje na prípravu návrhov predbežných stanovísk v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ (schválené uznesením vlády SR č. 627 z 23. novembra 2013). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail