LP/2016/424 Návrh Národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti. 2. 2. 1 Financovanie návrhu navrhujeme text preformulovať tak, aby bolo jasné, že výdavky na zabezpečenie účasti delegácie SR na posudzovacom zasadnutí budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtových kapitol na rok 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľke č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy žiadame opraviť číslo podprogramu MV SR, nakoľko v platnej programovej štruktúre MV SR sa podprogram 06V OG nenachádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia Dátumy v návrhu uznesenia nie sú v súlade Metodickým pokynom na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Pri úlohe B.2 chýba predložka „do“ a mesiac nie je skloňovaný. Pri úlohe B.1. a úlohe B.2. mesiac nie je uvedený slovom, ale číslom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Odporúčame preformulovať text na str. 109, kap. 4.7.2.2. Odborné technické prostriedky národnej organizácie havarijnej pripravenosti, odsek „Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko (CMRS)“ tak, aby bol v súlade s „Návrhom Koncepcie organizácie, fungovania a rozvoja IZS na roky 2011 – 2015 – nové znenie, schválené uznesením vlády SR č. 33/2011. Odôvodnenie: Návrh Koncepcie organizácie, fungovania a rozvoja IZS na roky 2011 – 2015 – nové znenie na str. 11 v 4. odseku definuje úlohy CMRS. Jeho úlohou nie je koordinácia činnosti orgánov krízového riadenia pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Text na str. 98 v tabuľke „výsledky konkrétnych okamžitých opatrení vykonaných na JE Bohunice po havárii vo Fukušime“, v 1. stĺpci, 5. riadku odporúčame slovné spojenie „Skúška opätovného získania prídavnej pre JE V2 Bohunice“ preformulovať. Odôvodnenie: Takto uvedený text v tabuľke nedáva zmysel. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme predkladaný materiál upraviť v súlade s kodifikovanou podobou štátneho jazyka a v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Odôvodnenie: Vzhľadom na predloženie uvedeného materiálu vláde SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme v bode 6.5. Akčný plán zvážiť uvádzanie Dohody s Ministerstvom obrany o vzájomnej pomoci a spolupráci a jej zabezpečenie v prípade vzniku mimoriadnej situácie v jadrovom zariadení (No. SE/2012/22100-01). Odôvodnenie: V archíve Ministerstva obrany SR sa uvedená dohoda nenachádza, a rovnako nie je z názvu tejto dohody zrejmé, s kým Ministerstvo obrany SR dohodu uzavrelo. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V predkladanom materiáli „návrh Národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti“ navrhujeme pri uvádzaní účastníkov Súčinnostného cvičenia EMO 2015 pred slová „a OS Slovenskej republiky“ vložiť slová „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“, a rovnako aj pri uvádzaní účastníkov cvičenia TUKAN 2015 uviesť aj „ozbrojené sily Slovenskej republiky“. Ďalej v celom texte, v súvislosti s uvádzaním účastníkov jednotlivých súčinnostných cvičení, uvádzať slová „ozbrojené sily Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: Do Súčinnostného cvičenia EMO 2015 bol zapojený aj výkonný orgán Ministerstva obrany SR a rovnako sa cvičenia TUKAN 2015 zúčastnili aj ozbrojené sily SR. Vzhľadom na to, že materiál predkladaný vláde SR má všeobecný charakter, nie je potrebné podrobne uvádzať súčasti ozbrojených síl SR (súčasťou ozbrojených síl SR je prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, nie prápor protichemickej ochrany, ako sa v materiáli uvádza). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K obalu materiálu V časti „Podnet“ odporúčame slová „ÚV SR“ nahradiť slovami „uznesenie vlády SR“. Uvedené uvádzanie skratky uznesenia vlády SR odporúčame zmeniť aj v iných častiach predkladaného materiálu. Odôvodnenie: Podnetom na vypracovanie a predloženie materiálu na rokovanie vlády SR je úloha z uznesenia vlády SR č. 250 zo dňa 21. 05. 2014, bodu B.1. Podľa Smernice na prípravu na predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky v platnom znení a metodického pokynu k uvedenej smernici je zaužívané používať slovné spojenie „uznesenie vlády SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. Na strane 11 oporúčame legislatívnu skratku (ďalej len Dohovor) nahradiť legislatívnou skratkou (ďalej len „dohovor“) a dôsledne ju používať vo všetkých častiach materiálu. 2. Na strane 17 v treťom odseku odporúčame slovo „Zákonom“ nahradiť slovom „zákonom“. 3. Na strane 19 v prvom odseku odporúčame za slovo „vláda“ vložiť skratku „SR“. 4. Na strane 22 v prvom odseku odporúčame slovo „Smernicu“ nahradiť slovom „smenicu“. 5. Na strane 43 v piatom odseku odporúčame slová „§ 23 ods. (2)“ nahradiť slovami „§23 ods. 2“. 6. Na strane 44 v podbode 2.7.2 odporúčame slová „V zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. § 23, odsek (2)“ nahradiť slovami „Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 541/2004 Z. z.“. 7. Na strane 72 v prvom odseku odporúčame zaviesť legislatívnu skratku (ďalej len „fond“) a dôsledne ju používať v texte. Odôvodnenie: 1. až 7. Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. Ako legislatívne skratky nemožno použiť skratky zostavené zo začiatočných písmen slov, preto ich odporúčame v texte zaviesť ako obyčajné skratky. 2. Materiál obsahuje veľké množstvo legislatívno-technických chýb, napr. neúplné názvy zákonov, vyhlášiek. Odporúčame zvážiť ich úpravu a doplnenie do materiálu, ako aj doplnenie legislatívnych skratiek na také miesto, kde sa skracované slová použili prvýkrát. Odôvodnenie: 1. a 2. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail