LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) 8. žiadame vlastný materiál Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 doplniť o nasledovný bod. Názov úlohy: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ÚOŠS: Dôvod predloženia: Riešenie problémov aplikačnej praxe. Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) II. Pripomienky k jednotlivým častiam 1. v bode 12. „Návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon c. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 91/2016 Z.z. na mesiac december žiadame v odôvodnení úlohy doplniť na záver nasledovné: „a riešenie problémov aplikačnej praxe.“ Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) 7. žiadame vlastný materiál Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 doplniť o nasledovný bod. Názov úlohy: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 527/2007 Z. z. o o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež ÚOŠS: MZ SR Dôvod predloženia: Riešenie problémov aplikačnej praxe. Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) 6. žiadame vlastný materiál Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 doplniť o nasledovný bod. Názov úlohy: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ÚOŠS: MZ SR Dôvod predloženia: Riešenie problémov aplikačnej praxe. Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) 5. žiadame vlastný materiál Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 doplniť o nasledovný bod. Názov úlohy: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ÚOŠS: Úrad pre verejné obstarávanie. Dôvod predloženia: Riešenie problémov z aplikačnej praxe, predovšetkým potreby zvýšenia finančných limitov vo verejnom obstarávaní pre podlimitné civilné zákazky a podlimitné koncesie ako nástroja na zníženie administratívnej záťaže vo verejnom obstarávaní a podpory miestneho rozvoja. Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) 4. žiadame vlastný materiál Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 doplniť o nasledovný bod. Názov úlohy: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ÚOŠS: MPSVR SR Dôvod predloženia: Riešenie problémov aplikačnej praxe. Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) v rámci elektronizácie spoločnosti má záujem o rozširovanie spôsobu komunikácie so svojimi klientmi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Vzhľadom na veľký rozsah komunikácie VšZP smerom ku klientom by bolo žiaduce zefektívniť spôsob doručovania a spätnej väzby formou integrácie VšZP a ÚPVS a zároveň rozšíriť skupinu subjektov, ktorým môže doručovať korešpondenciu elektronicky. Komunikáciu prostredníctvom ÚPVS považujeme z pohľadu klienta za vysoko efektívnu, avšak nutnou podmienkou je, aby subjekt so schránkou aktivovanou pre doručovanie mal povinnosť preberať poštu na dennej báze. Z uvedeného dôvodu navrhujeme do plánu legislatívnych úloh vlády SR zaradiť v roku 2016 zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a do tohto zákona doplniť: • aby aktivácia elektronických schránok fyzických osôb bola povinná (tak, ako v prípade právnických osôb). Zdôvodnenie: V roku 2016 VšZP fyzickým a právnickým osobám bude zasielať výsledky ročného zúčtovania formou listovej zásielky „do vlastných rúk“ v predpokladanom počte cca 800 000 ks. Pri poštových nákladoch 1,4 eur za jednu zásielku by v prípade odosielania do elektronických schránok ÚPVS VšZP ušetrila náklady, ktoré by využila na integráciu informačného systému s ÚPVS; • povinnosť právnických a fyzických osôb prijímať elektronicky doručované elektronické úradné správy každodenne. Zdôvodnenie: §13 odsek 1) a 2) zabezpečuje právnickej osobe prístup do elektronickej schránky automaticky už pri jej zriadení, bez možnosti deaktivácie, avšak v zákone nie je pre právnickú osobu, resp. po doplnení Zákona 305/2013 Z.z. o automatickú aktivácie schránky na doručovanie pre fyzickú osobu, uvedená povinnosť prijímať elektronicky doručované elektronické úradné správy každodenne. Jedná sa o obdobu povinnosti orgánu verejnej moci, ktorý má túto povinnosť v zákone exaktne napísanú viď §30: (7) Orgán verejnej moci je povinný prijímať elektronicky doručované elektronické úradné správy každodenne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Legislatívnu úlohu č. 11 na mesiac december „Návrh transplantačného zákona“ žiadame v nezmenenom znení uviesť v mesiaci jún a z úloh na mesiac december vypustiť. Odôvodnenie: Termín splnenia tejto úlohy je potrebné posunúť z dôvodu lehoty určenej na transpozíciu smerníc uvedených v časti dôvod predloženia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V úlohe č. 10 na mesiac december „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ v časti dôvod predloženia žiadame pôvodný text nahradiť nasledovným textom: „Novela zákona súvisí s kompletnou novelou prílohy 3, ktorú je nutné zmeniť z dôvodu nového znenia prílohy V smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES z 13. 1. 2016, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov C(2016) 1 final.“. Odôvodnenie: Ide o precizovanie dôvodu predloženia návrhu zákona. Predmetná novela zákona z vecného hľadiska nesúvisí s návrhom transplantačného zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) 3. žiadame vlastný materiál Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 doplniť o nasledovný bod. Názov úlohy: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. ÚOŠS: MZ SR, MPSVR SR Dôvod predloženia: Rozšírenie rozsahu ošetrovateľských úkonov poskytovaných niektorými poskytovateľmi sociálnych služieb a úprava podmienok poskytovania ošetrovateľských úkonov, riešenie problémov aplikačnej praxe. Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) 2. žiadame vlastný materiál Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 doplniť o nasledovný bod. Názov úlohy: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ÚOŠS: MF SR Dôvod predloženia: Riešenie problémov aplikačnej praxe. Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) 1. žiadame vlastný materiál Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 doplniť o nasledovný bod. Názov úlohy: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. ÚOŠS: MF SR Dôvod predloženia: Riešenie problémov aplikačnej praxe. Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR) Do návrhu plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 žiadame doplniť úlohu – návrh zákona, ktorým sa zavedie osobná hmotná zodpovednosť osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi aspoň tak, ako je to uvedené v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky: „Vláda pripraví návrh zákona s cieľom dosiahnuť, aby vopred určené kategórie osôb s priamymi rozhodovacími právomocami vo vzťahu k správe majetku štátu boli viazané jednotným štandardom hmotnej zodpovednosti za zverené zdroje. Na tieto účely vláda určí štandard osobnej hmotnej zodpovednosti, nie na nižší, ako je štandard odbornej starostlivosti podľa Obchodného zákonníka, určí kategórie osôb, ktoré budú takýmto štandardom viazané, zákonnou úpravou zabezpečí, aby tento štandard bol povinnou súčasťou aktov upravujúcich výkon činností týchto osôb pri správe majetku štátu a vytvorí procesné pravidlá umožňujúce efektívnu súdnu ochranu nárokov štátu voči osobám, ktoré takýto štandard nedodržia.“ Takto vymedzený záväzok síce nezahŕňa všetky osoby vykonávajúce funkciu vo verejnej správe, no malo by byť urgentnou prioritou vlády Slovenskej republiky zaviesť osobnú hmotnú zodpovednosť aspoň v rozsahu, v ktorom sa k tomu zaviazala. Potrebu akútneho riešenia uvedenej problematiky zo strany občanov dokazuje najmä petícia občanov Slovenskej republiky podaná Národnej rade Slovenskej republiky 14. decembra 2015 (číslo materiálu PREDS-919/2016 a PREDS-955/2016) s viac než 105 000 platnými podpismi. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Navrhujeme do Plánu zaradiť na mesiac september 2016 úlohu č. 13 v znení: „13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ÚOŠS: MŠVVaŠ SR Dôvod predloženia: Predmetom návrhu bude úprava financovania prvého stupňa základných škôl zohľadnením počtu žiakov a nevyhnutného počtu tried, zrušenie zvýhodneného normatívu pre druhý stupeň základnej školy pri školách s počtom žiakov do 250, doplnenie zohľadňovania dĺžky praxe pedagogických a odborných zamestnancov a zjednodušenie súčasnej právnej úpravy financovania vypustením nadbytočných ustanovení.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V názve úlohy č. 4 na mesiac júl 2016 odporúčame za slovo „zákona“ doplniť predložku „o“. V odôvodnení úlohy č. 8 na mesiac júl 2016 odporúčame vložiť v slove „sfinancovaním“ medzeru za predložku „s“. Odôvodnenie: Jazyková úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Navrhujeme do Plánu zaradiť na mesiac september 2016 úlohu č. 14 v znení: „Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ÚOŠS: MŠVVaŠ SR Dôvod predloženia: Návrh zákona vychádza zo strategického materiálu pre oblasť výskumu a inovácií do roku 2020 „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR“ a z Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2014. Zámerom novej právnej úpravy je transformácia SAV a jej ústavov na verejné výskumné inštitúcie s cieľom podporiť zapojenie SAV a iných inštitúcií výskumu a vývoja do spolupráce so súkromným sektorom vo výskume a vývoji a odstránenie prekážok vo využívaní súkromných zdrojov na financovanie výskumu a vývoja. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Úlohu č. 13 vypustiť: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park. Odôvodnenie: Uvedená úloha nie je novou úlohou. Ide už o jestvujúcu úlohu vyplývajúcu z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 883/2010 z 15.decembra 2010, ktorej termín plnenia bol listom predsedu vlády SR č. 10373/2015/KPV z 16. novembra 2015 posunutý na 31.decembra 2016. Navrhovaná pripomienka má zabrániť vzniku dvoch duplicitných totožných úloh. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Za 13. bod vložiť 14. bod, ktorý znie: 14. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd Dôvod predloženia:Zavedenie spoplatnenia za odbery vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy ako ex ante condicionalita pre OPKŽP, PRV, IROP - podmienka čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Úlohu č. 3 presunúť na mesiac august. Návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Úlohu č. 10 presunúť na mesiac august. Návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Uplatňujeme si pripomienku k materiálu č. LP/2016/415 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2016, k bodu č. 6 mesiac jún, a to zmenu termínu predloženia návrhu zákona o štátnej službe z júna 2016 na september 2016. Odôvodnenie: Vedúci úradu vlády SR listom č. 150/18277/2016/OŠSVS zo dňa 24. mája 2016 požiadal predsedu vlády SR o posunutie termínu predloženia návrhu zákona o štátnej službe na rokovanie vlády SR z júna 2016 na september 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť z návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2016 úlohu z mesiaca september pod poradovým číslom 12. – názov úlohy - Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza materiál Návrh na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie, v ktorom je v Prílohe č.1 pod poradovým číslom 313. uvedené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES, kde ako subjektom zodpovedným za implementáciu nariadenia je na prvom mieste uvedené Ministerstvo hospodárstva SR. Z uvedeného dôvodu bude možné oznámiť spôsob implementácie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES až po dohode s Ministerstvom hospodárstva SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V mesiaci august 2016 pri úlohe č. 5 žiadam názov úlohy uviesť v tomto znení: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V mesiaci august 2016 pri úlohe č. 4 žiadam v názve úlohy na konci doplniť slová „a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a časť Dôvod predloženia žiadam preformulovať takto: „Transpozícia smernice Rady 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V mesiaci august 2016 pri úlohe č. 3 „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ v časti Dôvod predloženia žiadam slová „transpozícia Smernice Rady 2015/2060, ktorou sa zrušuje smernica o zdaňovaní príjmu z úspor“ nahradiť slovami „transpozícia smernice Rady 2015/2060 z 10.novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V mesiaci júl 2016 pri úlohe č. 3 „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ v časti Dôvod predloženia žiadam doterajší text „Iniciatívny návrh.“ nahradiť textom „Úprava niektorých ustanovení z hľadiska zistení aplikačnej praxe.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V poslednej vete druhého odseku predkladacej správy odporúčame doplniť za slovom "tiež" doplniť slovo "na". V piatom odseku odporúčame vypustiť členenie na písmená a za slovo "zákonov" vkladá slovo "a". Odôvodnenie: Jazyková pripomienka. V poslednej vete je potrebné doplniť aj zhodnotenie vplyvu návrhu vplyvov na služby verejnej správy pre občana podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zásadná pripomienka zástupcov verejnosti pre akceptovanú hromadnú pripomienku verejnosti požadujúcu novelizáciu zákona o sťažnostiach Žiadame do legislatívneho plánu úloh na rok 2016 doplniť úlohu: "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z." Zdôvodnenie: V septembri 2014 verejnosť predložila úradu vlády hromadnú pripomienku, ktorú podporilo viac ako 2500 ľudí, pričom v nej požadovala aj novelizáciu zákona o sťažnostiach a uskutočnenie odbornej verejnej diskusie k zákonu o sťažnostiach. Dôvodom potreby novelizácie sú viaceré kontroverzné ustanovenia zákona o sťažnostiach účinného od roku 2010, ktoré boli opakovane podrobené odbornej kritike. Vo vyhodnotení pripomienkového konania a aj v zápisnici z rozporového konania Úrad vlády k príslušnej pripomienke uviedol: "7. Žiadame uskutočniť odbornú verejnú diskusiu ku zákonu o sťažnostiach a na základe jej výsledkov v roku 2015 znovelizovať jeho znenie." "Stanovisko Úradu vlády SR: Úrad vlády SR navrhne zaradenie zmeny zákona o sťažnostiach do Plánu legislatívnych úloh vlády v roku 2015 na mesiac november a zriadi k jeho zmene pracovnú skupinu s účasťou zástupcov verejnosti a ďalšej odbornej verejnosti. Záver: Rozpor bol odstránený." Stanovisko je verejne dostupné aj na portáli Rokovania vlády SR : http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-168764?prefixFile=m_ Navrhovaná úloha bola zaradená v pláne legislatívnych úloh na mesiac november 2015, avšak nebola splnená a bola podľa informácií z úradu vlády posunutá na júl 2016. Nie je však uvedená v aktuálnom pláne legislatívnych úloh. Žiadame preto splnenie tejto úlohy a zaradenie do plánu legislatívnych úloh na rok 2016. Zástupcovia verejnosti pre hromadnú pripomienku, ktorej sa Úrad vlády zaviazal vyhovieť akceptovaním pripomienky: Štefan Szilva, Viglašska 7, 851 07 Bratislava 57, szilva @ changenet.sk Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk Ľubor Illek, Šancová 68, 81105 Bratislava, Lubor.Illek @ soit.sk Michal Makovník, Strečnianska 1, 851 05 Bratislava, mimakovnik @ gmail.com Marcel Zajac, Púpavova 15, 841 04 Bratislava, zajac @ changenet.sk Ján Fabičovic, Štvrť SNP 144/59, 914 51 Trenčianske Teplice, fabicovic @ fki.sk Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava, ivankuhn @ institute.sk Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava, oks @ oks.sk Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 2. Navrhujeme do Plánu zaradiť na mesiac október 2016 nový bod “Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2015 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Za gestora zákona navrhujeme Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národnú banku Slovenska ako spolugestora. Odôvodnenie: Ide o návrh novely zákona, ktorý bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie v roku 2015 a po rozporových konaniach s rôznymi asociáciami a rezortmi nebol ukončený legislatívny proces. S ohľadom na závažnosť niektorých navrhovaných ustanovení je preto žiaduce v podmienkach nových Legislatívnych pravidiel vlády SR začať nové legislatívne konanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 1. Navrhujeme do Plánu zaradiť na mesiac október 2016 nový bod „Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení iných zákonov“. Za gestora zákona navrhujeme Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národnú banku Slovenska ako spolugestora. Odôvodnenie: Ide o pokračovanie návrhu zákona, ktorý bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie na jeseň 2015 a po rozporových konaniach s rôznymi asociáciami a rezortmi nebol nebol ukončený legislatívny proces. S ohľadom na závažnosť navrhovaných ustanovení je preto žiaduce v podmienkach nových Legislatívnych pravidiel vlády SR začať nové legislatívne konanie bez zbytočného odkladu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) V časti „Na vedomie:“ odporúčame uviesť aj generálneho prokurátora Slovenskej republiky, pretože podľa čl. 13 ods. 2 písm. f) Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky je Generálna prokuratúra Slovenskej republiky jedným z povinne pripomienkujúcich subjektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Návrh Plánu na mesiac november doplniť o P. č. 4., a to: "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov" Odôvodnenie: Dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba doplniť a precizovať niektoré ustanovenia, ktoré spôsobujú problémy v aplikačnej praxi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V názove úlohy č. 1 v mesiaci august odporúčame slová na konci „a ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahradiť slovami „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Odôvodnenie: Uvedenými návrhom sa budú novelizovať dva ďalšie zákony. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložku vybraných vplyvov odporúčam nevypĺňať a vypustiť z kompletného materiálu. Informáciu, že na materiál sa neuplatňuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov odporúčam uviesť do predkladacej správy. Odôvodnenie: Ide o materiál, na ktorý sa vzťahuje výnimka z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov podľa bodu 2.4 písm. c). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 1. K tabuľke „Júl“ riadok č. 2 - návrh na zmenu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy: V stĺpci „Dôvod predloženia“ navrhujeme doplniť aj dôvod „Poskytnutie prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy vykonávaný stavovskými organizáciami v zdravotníctve zriadenými podľa zákona o poskytovateľoch.“ Odvodnenie: Podľa § 4 zákona č. 416/2001 Z. z. sa na prenesený výkon štátnej správy vyšším územným celkom a obciam poskytujú prostriedky štátneho rozpočtu. Stavovské organizácie v zdravotníctve taktiež na základe zákona vykonávajú prenesený výkon štátnej správy (zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý je reprezentovaný hlavne vydávaním licencií, vedením registrov licencií, registrov zdravotníckych pracovníkov a vydávaním hodnotení plnenia povinnosti sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, na ktorý by mal štát taktiež prispieť. Absencia finančných prostriedkov od štátu na prenesený výkon štátnej správy vykonávaný stavovskými organizáciami v zdravotníctve spôsobuje inhibíciu samosprávnych činností komôr, pre ktoré stavovské organizácie pôvodne vznikli a bolo by vhodné zdravotnícku profesijnú samosprávu (organizácie vzniknuté a existujúce na základe zákona) v oblasti financovania preneseného výkonu štátnej správy so samosprávou územnou. 2. V tabuľke „Júl“ riadok 7. návrh na zmenu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach: V stĺpci „Dôvod predloženia“ navrhujeme doplniť aj dôvod „Administratívne zjednodušenie vykazovania tzv. peňažného a nepeňažného plnenia.“ Odôvodnenie: Súčasná právna úprava neprimerane administratívne zaťažuje poskytovateľov vzdelávania, ktorými sú aj stavovské organizácie, ktoré sú už aj tak finančne poddimenzované z titulu preneseného výkonu štátnej správy bez akéhokoľvek príspevku štátu. Umožnenie rozvoja samosprávnych činností – vzdelávanie, poradenstvo a podobne. 3. V tabuľke „Júl“ riadok 8. návrh na zmenu zákona o zdravotných poisťovniach(alebo doplniť na iné vhodné miesto nový riadok): V stĺpci „Dôvod predloženia“ navrhujeme doplniť aj dôvody „Sprístupnenie dát o chorobnosti obyvateľstva. Ďalej zákonná úprava kritérií a procesov na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a na optimalizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Uverejňovanie reálnych cien výkonov a cien uhrádzaných poisťovňou. Oznamovanie uznaných ale zdravotnou poisťovňou neuhradených zdravotných výkonov.“ Odôvodnenie: Programové vyhlásenie vlády SR. Absencia dát o incidencii (prvozistení v danom kalendárnom roku) a prevalencii (celkový výskyt = všetci zistení bez ohľaldu na kalendárny rok, v ktorom bolo zistenie vykonané) v jednotlivých diagnózach prakticky znemožňuje akékoľvek plánovanie v zdravotníctve. Dátami disponujú zdravotné poisťovne, avšak nie sú zaviazané ich spracúvať a sprístupňovať verejnosti. Dlhodobá absencia všeobecne odborne akceptovaných kritérií na tvorbu normatívov siete, normatívov optimálnej siete ako aj všeobecne odborne akceptovaných kritérií a procesov na uzatváranie zmlúv poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti bez zapojenia regiónov a stavovských a profesiových zdravotníckych organizácií spôsobuje ignoráciu potrieb pacientov, ktorá sa potom odráža v nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, regionálnych nerovnostiach v zdraví a negatívnych výsledkoch zdravia obyvateľstva. Stransparentňovanie. 4. V tabuľke „August“ riadok 3. návrh na zmenu zákona o dani z príjmov: V stĺpci „Dôvod predloženia“ navrhujeme doplniť aj dôvod „Úprava stavovských organizácií v zdravotníctve zriadených podľa osobitného predpisu ako príjemcov 2 % príspevku z daní.“ Odôvodnenie: Absentujúce explicitné vyjadrenie v zákone spôsobuje, že stavovské organizácie v zdravotníctve, napriek tomu, že z povahy ich činnosti vyplýva, že majú charakter mimovládnych organizácií a ich činnosť je hradená hlavne z dobrovoľných príspevkov, nemôžu byť príjemcom 2 % dane na podporu svojej činnosti. Nakoľko dobrovoľné príspevky fyzických osôb nepostačujú ani na plnenie bazálnych úloh preneseného výkonu štátnej správy vyplývajúcich zo zákona, rozvoj samosprávnych kompetencií stavovských organizácií sa prakticky zastavil a radi by sme ho týmto spôsobom v prospech zdravotníckych pracovníkov opätovne aktivovali. Podľa nášho názoru by bolo by vhodné, keby sa sprístupnila aspoň možnosť príjmu príspevku z daní v zákone o dani z príjmov. 5. V tabuľke „December“ bod 9. návrh na zmenu zákona o zdravotnej starostlivosti: V stĺpci „Dôvod predloženia“ navrhujeme doplniť aj dôvody „Úprava primárnej, sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti ako nevyhnutých pojmov pre rozvoj systému dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Zadefinovanie verejného zdravotníctva ako súhrnu zdravotnej starostlivosti a ochrany, podpory a rozvoja zdravia. Definícia primárnej zdravotnej starostlivosť podľa odporúčaní Panelu expertov Európskej komisie pre efektívne investovanie do zdravia z roku 2014. Úprava definície správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti aj o zisťovanie rizikových faktorov zdravia a zisťovanie príčin ochorení. Ustanovenie používania Medzinárodnej klasifikácie funkčných porúch popri Medzinárodnej klasifikácii chorôb v starostlivosti o zdravie pacienta. Úprava Národnej komisie MZ SR pre tvorbu a implementáciu štandardných diagnostických a terapeutických postupov ako poradného orgánu MZ SR s multidisciplinárnym zameraním.“ Odôvodnenie: Zlepšenie starostlivosti o pacienta (lepšie zameranie na potreby pacienta). Zohľadnenie odborných multidisciplinárnych kritérií pri tvorbe „ciest pacienta“ v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, správnej laboratórnej praxi a podobne. Doplnenie chýbajúcich definícií, ktorých chýbanie spôsobuje aplikačné problémy pre nedorozumenia v základných pojmoch. 6. V tabuľke „December“ bod 10. návrh na zmenu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti: V stĺpci „Dôvod predloženia“ navrhujeme doplniť aj dôvody „Úprava medicínskych laboratórií a postavenia zdravotníckych pracovníkov v nich pracujúcich. Rozšírenie kompetencií Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov o výkon činností aj vo vzťahu k laboratórnym diagnostikom, klinickým fyzikom, logopédom a liečebným pedagógom, ktorí svoje povolanie nevykonávajú v zdravotníctve. Zavedenie pojmu „združená prax“. Umožnenie výkonu samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) aj právnickým osobám. Zavedenie nového typu poskytovateľa pre rýchlu diagnostiku a terapiu. Umožnenie vzdelávania a uznania praxe na účely vzdelávania v zdravotníckom systéme aj odborníkom – liečebným pedagógom a psychológom a podobne z iných rezortov. Rozšírenie kompetencií Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov aj o výkon činností voči verejným zdravotníkom s vysokoškolským vzdelaním, zdravotníckym informatikom, bioštatistikom, zdravotníckym matematikom a zdravotníckym manažérom. Úprava doterajších úloh komôr v § 49 ako úloh vykonávaných voči všetkým registrovaným zdravotníckym pracovníkom a rozšírenie kompetencií aj o podieľanie sa na tvorbe zdravotnej politiky štátu, posudzovaní materiálno-technického a personálneho vybavenia zdravotníckych zariadení a podobne. Úprava etických kódexov jednotlivých zdravotníckych povolaní, výkonu funkcií v komorách ako profesionálnych funkcií a korekcia niektorých procesných záležitostí týkajúcich sa správneho konania vykonávaného komorami smerom k zjednodušeniu konania.“ Súčasne s tým v zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti postavenie medicínskych laboratórií v rovnakom režime ako majú lekárne. Odôvodnenie: Subsumovanie medicínskych laboratórií pod pojem spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (ďalej len „SVLZ“) je už prekonané a ani procesne nezodpovedá realite. Riešenie nedostatku lekárov pre medicínske laboratóriá. Výsledky rokovaní so zástupcami verejných zdravotníkov a rokovaní s ostatnými vysokoškolskými povolaniami pôsobiacimi v zdravotníctve, ktoré nikde nepatria. Pojem „združená prax“ je potrebný na základe výsledkov okrúhlych stolov MZ SR a SKIZP pre budúcu virtuálnu aj reálnu integráciu existujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Umožnenie výkonu samostatnej zdravotníckej praxe aj právnickým osobám rozvinie možnosti poskytovania domácej špecializovanej zdravotnej starostlivosti v byte chorého alebo v jeho inom prirodzenom sociálnom prostredí. Úprava pojmu „centrum rýchlej diagnostiky a terapie“ resp. ekvivalentu vo výpočte poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, umožní transformáciu doterajších nemocníc, ktoré už z rôznych dôvodov nespĺňajú stanovené štandardy pre nemocnice (oddelenia, operačné sály, úseky, personálne vybavenie, materiálno-technické vybavenie), ale ešte stále plnia a v dosť dobrom kvalitatívnom štandarde liečebno-preventívnu funkciu, na zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti (pobyt pacienta na lôžku menej ako 24 hodín) zamerané na rýchlu diagnostiku a terapiu. Úprava výkonu kompetencií (§ 49) – zosúladenie s praxou, podľa ktorej už dnes stavovské organizácie v zdravotníctve nezastupujú len svojich dobrovoľných členov, ale všetkých v komore registrovaných zdravotníckych pracovníkov. Etické kódexy – zohľadnenie špecifík jednotlivých povolaní. Posilnenie spolupráce s regiónmi pri zabezpečovaní potrebnej kvality. Profesionalizácia komôr. K návrhu zákona o rozsahu: Doterajšia právna úprava umožňuje zdravotným poisťovniam neuhradiť zdravotné výkony vykonané medicínskymi laboratóriami tzv. nad rámec stanoveného limitu, pritom medicínske laboratóriá pracujúce analogicky ako lekárne – t.j. na základe indikácie lekára - nemajú žiadnu legálnu možnosť rozsah indikovaných laboratórnych vyšetrení ovplyvniť resp. lekárom indikovaný analytický výkon nevykonať. Požadujeme preto, aby aj medicínskym laboratóriám bola zabezpečená plná úhrada vykonaných výkonov ako je zabezpečená pri lekárňach. 7. V tabuľke „December“: Navrhujeme doplniť aj návrh na zmenu zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov prípadne aj predpis o samospráve obcí, ktorým by sa posilnili samosprávne kompetencie územnej samosprávy nielen v oblasti zdravotníctva, ale aj v oblasti vytvárania podmienok pre ochranu, podporu a rozvoj zdravia obyvateľstva, regionálnych rád zdravia ako orgánov územnej samosprávy pre riešenie aktuálnych problémov súvisiacich so zdravím a zdravotníctvom obyvateľstva na danom území ako aj na plánovanie a implementáciu regionálnych a lokálnych politík zdravia. Odôvodnenie: Programové vyhlásenie vlády v časti týkajúcej sa podpory tzv. regionalizácie zdravotníctva (t.j. lepšie zohľadňovanie zdravotných potrieb obyvateľstva daného územia). Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v uplynulom roku organizovala okrúhle stoly k Integrovanému regionálnemu operačnému programu – implementácia častí týkajúcich sa integrácie v zdravotníctve a následne absolvovala sériu rokovaní v jednotlivých regiónoch, z ktorých vyplynulo, že je potrebné posilniť originálne kompetencie vyšších územných celkov a obcí v oblasti podpory zdravia a zdravotnej starostlivosti na svojom území. Posledná úprava sa v tejto oblasti uskutočnila v roku 2001 (zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky) je už zastaralá a nepostačuje na dosiahnutie lepších výsledkov v ukazovateľoch zdravia obyvateľov daných území. V Bratislave, 24. mája 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Slová "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony" požadujeme nahradiť slovami "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony". Dôvod predloženia materiálu ostáva nezmenený. Nosným zákonom bude Exekučný poriadok a nie Civilný sporový poriadok ako MS SR pôvodne zamýšľalo. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail