LP/2016/381 Návrh na zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky si k predloženému materiálu neuplatňuje pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vzhľadom k tomu, že sa navrhuje zmena termínu plnenia úlohy pripraviť návrh spotrebiteľského kódexu, odporúčame doplniť do predkladaného materiálu aj zmenu názvu úlohy a termínu plnenia úlohy B.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 86 z 2. marca 2016 k Tretej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Ministrovi hospodárstva SR bola uložená úloha B.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 86 z 2 . marca 2016 k Tretej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky "zakotviť v spotrebiteľskom kódexe potrebu používania štátneho jazyka v dokumentácii v súvislosti s reklamáciou tovarov a služieb a v komunikácii so spotrebiteľom" s termínom plnenia úlohy do 30. júna 2016. Z dôvodu, že spotrebiteľský kódex sa predkladaným materiálom premenúva na "spotrebiteľský zákonník" a mení sa aj termín plnenia úlohy vzťahujúcej sa na jeho predloženie, navrhujeme preto v predkladanom materiáli zohľadniť tieto skutočnosť a doplniť nový bod týkajúci sa tejto zmeny úlohy a termínu jej plnenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Materiál upraviť v zmysle bodu 2.2.1 (ods.1) Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (na obale doplniť číslo spisu predkladajúceho orgánu a meno, priezvisko a funkciu predkladateľa materiálu). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Upraviť predkladateľa v rámci uznesenia vlády SR č. 696 zo 4. decembra 2013 z: „minister hospodárstva“ na: „minister spravodlivosti a predseda Legislatívnej rady vlády SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail