LP/2016/325 Predbežné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) V názve smernice (str. 10) odporúčame uviesť úplnú citáciu smernice 2013/34/EÚ a za slovo „mení“ vložiť slová „a dopĺňa“ z dôvodu, že predmetná smernica sa nielen mení, ale aj dopĺňa v čl. 1 o odsek 1a, o kapitolu 10 a v čl. 49 o odsek 3a. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) V čl. 1 (str. 14) odporúčame vypustiť slová „Zmeny smernice 2013/34/EÚ“ ako nadbytočné. V čl. 1 prvom bode odporúčame vypustiť slovo „tento“, v druhom bode slovo „táto“, v článku 48b štvrtom bode slovo „tomto“ ako nadbytočné. V čl. 48c druhom bode odporúčame vypustiť slová „prvého pododseku“; písmeno e) je pododsekom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V materiáli chýba časť „návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky“ a „Doložka vplyvov“ – súbory s týmto názvom sú síce zaradené, ale nie sú „vyplnené“ konkrétnym textom návrhu uznesenia. resp. konkrétnymi údajmi k doložke vplyvov - navrhujeme do textu materiálu doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame predkladateľa nahradiť doložku vybraných vplyvov riadnym predbežným stanoviskom vypracovaným v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 627/2013). Riadne predbežné stanovisko musí obsahovať v časti IV. vyplnenú tabuľku predpokladaných vplyvov. V prípade, ak predkladateľ identifikuje pozitívne vplyvy alebo negatívne vplyvy v niektorej z oblastí, vypracuje príslušnú analýzu vplyvov a následne predloží materiál Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov na záverečné posúdenie na adresu dolozka@mhsr.sk. Riadne predbežné stanovisko je možné nájsť na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/ jednotna-metodika-iys/138426s). Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 2.3.), jednotná metodika sa vzťahuje na prípravu návrhov predbežných stanovísk v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ (schválené uznesením vlády SR č. 627 z 23. novembra 2013). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Upozorňujeme predkladateľa na skutočnosť, že s účinnosťou od 1. apríla 2016 sa aj na predložený materiál vzťahuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (uznesenie vlády SR č. 76/2016); z tohto dôvodu bolo pri príprave a predkladaní predloženého materiálu potrebné dodržať postup podľa tejto metodiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Predložené predbežné stanovisko je potrebné vypracovať v súlade s aktuálne platným Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 76/2016). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail