LP/2016/312 Akčný plán rozvoja okresu Sobrance

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 16 požadujeme preformulovať bod C.5. takto: Rozvíjať pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 26 v nadväznosti na návrh preformulovať úlohu C.5 žiadame preformulovať aj opatrenie C.5. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V bode C. 3 odporúčame nahradiť slová "Tréningového centra odborného vzdelávania" slovami "Tréningového centra" a na konci doplniť slová "s dôrazom na zavedenie systému duálneho vzdelávania.". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Do bodu B. doplniť slová "ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu". Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. Na str. 23, v časti Indikatívny zoznam projektových zámerov k podopatreniu B.3 v rámci bodu B.3.2 Podpora subjektu sociálnej ekonomiky v oblasti založenia plantáže s rýchlorastúcimi drevinami a ich následného spracovania požadujeme v tabuľke, v riadku „Predpokladané zdroje financovania“ vypustiť ako zdroj financovania OP KŽP. Zdôvodnenie: Podpora subjektu sociálnej ekonomiky v oblasti založenia plantáže s rýchlorastúcimi drevinami a ich následného spracovania nepatrí medzi oprávnené aktivity v rámci OP KŽP, a preto nie je možné tento program uvádzať ako možný zdroj financovania. Zároveň si dovoľujeme predkladateľa materiálu požiadať o preverenie možnosti financovania daného projektového zámeru prostredníctvom napr. Programu rozvoja vidieka SR, ktorý je gescii Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v prípade kladného výsledku aj o doplnenie Programu rozvoja vidieka medzi predpokladané zdroje financovania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) na str. 26 v kapitole D. Prioritná oblasť „Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v území zlepšením podmienok pre život a podnikanie rozvojom technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšením kvality služieb“ odporúčame v texte pod názvom kapitoly: „Táto prioritná oblasť zahŕňa výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu dopravnej a technickej infraštruktúry, infraštruktúry na ochranu životného prostredia vrátane protipovodňových opatrení, základnej infraštruktúry miest a obcí, podpory zlepšenia odpadového hospodárstva, vrátane separácie a zhodnocovania odpadov,...“ nahradiť slovo „separácie“ a upraviť text takto: „Táto prioritná oblasť zahŕňa výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu dopravnej a technickej infraštruktúry, infraštruktúry na ochranu životného prostredia vrátane protipovodňových opatrení, základnej infraštruktúry miest a obcí, podpory zlepšenia odpadového hospodárstva, vrátane triedenia komunálnych odpadov a zhodnocovania odpadov, ...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. na str. 13 v kapitole III. Východiská Akčného plánu, v poslednej odrážke odporúčame v texte: - „príprava a rozvoj územia prostredníctvom budovania, modernizácie a rekonštrukcia dopravnej a technickej infraštruktúry, resp. komunikácií na všetkých úrovniach, infraštruktúry na ochranu životného prostredia, vrátane protipovodňových opatrení, základnej infraštruktúry miest a obcí, podpory zlepšenia odpadového hospodárstva, vrátane separácie a zhodnocovania odpadov, sociálnej a...“ nahradiť slovo „separácie“ a upraviť text takto: - „príprava a rozvoj územia prostredníctvom budovania, modernizácie a rekonštrukcia dopravnej a technickej infraštruktúry, resp. komunikácií na všetkých úrovniach, infraštruktúry na ochranu životného prostredia, vrátane protipovodňových opatrení, základnej infraštruktúry miest a obcí, podpory zlepšenia odpadového hospodárstva, vrátane triedenia komunálnych odpadov a zhodnocovania odpadov, sociálnej a...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V Doložke vybraných vplyvov v časti 10. Poznámky sa uvádza, že „negatívne vplyvy budú predstavovať výdavky štátneho rozpočtu súvisiace s poskytnutím regionálneho príspevku prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MDVRR SR v celkovej výške 68 miliónov EUR v období rokov 2016 – 2020 ( z toho 600 tisíc EUR v roku 2016, 1 990 tisíc EUR v roku 2017, 970 tisíc EUR v roku 2018 a spolu 340 tisíc EUR v rokoch 2019 – 2020)“. Uvedená výška regionálneho príspevku je v rozpore so sumou podľa časového rozloženia príspevku ako aj s informáciu v predkladacej správe a v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v prílohe č. 2 , kde sa uvádza, že z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2016 – 2020 vo výške cca 68 miliónov EUR sa predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 3,9 milióna EUR formou regionálneho príspevku. Žiadame údaje v materiáli zjednotiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Pri navrhovaných opatreniach týkajúcich sa kapitoly MŽP SR sa uvažuje s financovaním z OP KŽP a Environmentálneho fondu. Negatívny dopad na rozpočtové zdroje kapitoly (zdroj 111) uvádzaný nie je, a preto nemáme k materiálu zásadné pripomienky. Máme však za to, že doložka vplyvov na rozpočet by mala obsahovať všetky alternatívne zdroje financovania, a nielen regionálny príspevok (z analýzy vplyvov v predloženej podobe vyplýva, že okrem regionálneho príspevku sa neuvažuje s inými zdrojmi financovania). Vzhľadom na každoročný nedostatočný objem výdavkov kapitoly MŽP SR na zdroji 111 upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade, ak v danom okamihu vzniknú prípadné nároky na rozpočet, budú môcť byť riešené len v rámci možností schválených limitov rozpočtu kapitoly, a v takomto zmysle žiadame upraviť text v časti 2.1.1. analýzy vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že materiál nebude mať žiadne vplyvy na životné prostredie, pritom opatrenia navrhované v samotnom akčnom pláne sú takej povahy, že ich realizácia predpokladá pozitívny, resp. v niektorých prípadoch aj negatívny vplyv na životné prostredie (napr. opatrenia v časti B, D). Žiadame v Doložke vybraných vplyvov uviesť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 2. Rovnako v Doložke vybraných vplyvov nie je Ministerstvo životného prostredia uvedené ako dotknutý rezort, ale opatrenia uvedené v Akčnom pláne rozvoja okresu Sobrance sa týkajú kompetencií rezortu životného prostredia. Materiál v uznesení ukladá úlohy aj ministrovi životného prostredia. Žiadame v Doložke vplyvov uviesť MŽP SR ako dotknutý subjekt. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 6. V časti A.2 Podpora založenia a budovania Okresného projektového centra Sobrance zabezpečujúceho tieto aktivity – je MŽP SR uvedené ako kľúčový partner, žiadame vypustiť, aktivita nespadá do gestorstva MŽP SR (MŽP SR nie je uvedené na str. 17 v rozpísaní danej aktivity). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 7. V časti B.1. Podpora projektov v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach - je MŽP SR uvedené ako kľúčový partner, žiadame vypustiť, aktivita nespadá do gestorstva MŽP SR (MŽP SR nie je uvedené na str. 19 v rozpísaní danej aktivity). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľkách k jednotlivým opatreniam, resp. podopatreniam je potrebné uviesť v rámci predpokladaných zdrojov všetky zdroje v súlade s členením celkových nákladov (napr. v podopatreniach D.1.1., D.1.2.). V prípade, že sa uvažuje s regionálnym príspevkom, je potrebné uviesť jeho výšku aj osobitne (napr. v podopatrení B.1.1.). V opatreniach, resp. podopatreniach, v ktorých sa neuvažuje s regionálnym príspevkom navrhujem v záujme jednoznačnosti uviesť nulovú hodnotu, resp. tento riadok vynechať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. v rámci opatrení akčného plánu odporúčam doplniť Slovak Investment Holding (ďalej len „SIH“) k predpokladaným zdrojom financovania ku všetkým projektom pod opatrením B.3. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a k opatreniu D.3. Podpora obecného podniku a individuálnej svojpomocnej výstavby pre marginalizované rómske komunity v obci Úbrež s cieľom skvalitnenia bývania a podpory integrácie. Opatrenia nepočítajú so zapojením SIH ako jedným z možných zdrojov financovania uvedených oblastí. V rámci SIH pritom bude vytvorený podfond sociálnej ekonomiky za účelom podpory práve takýchto projektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V častiach B. a D. je potrebné zosúladiť predpokladané objemy regionálneho príspevku členené podľa jednotlivých opatrení, resp. podopatrení s údajmi v tabuľke 8 “Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Sobrance“ (str. 32). Napr. v opatrení D.6. je v rámci celkových nákladov uvedený regionálny príspevok vo výške 750 tis. eur, zároveň je tu uvedená výška regionálneho príspevku vo výške 650 tis. eur a v tabuľke 8 je pri tomto opatrení uvedená suma 650 tis. eur. V časti B.3. je uvedená suma regionálneho príspevku 900 tis. eur, čomu nezodpovedá sumár za podopatrenia B.3.1. až B.3.5. Podobne je to aj pri opatrení D.1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľke 8 je v roku 2017 výška regionálneho príspevku celkom 1 890 tis. eur, v doložke je suma 1 990 tis. eur, zároveň celková suma regionálneho príspevku je v tabuľke 3 800 tis. eur, v doložke vybraných vplyvov a v ostatných častiach materiálu sa uvádza suma celkom 3 900 tis. eur. Uvedené je potrebné upraviť a zosúladiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z bodu B.1. navrhujem vypustiť ministra financií vzhľadom na to, že plnenie navrhovaných opatrení a úloh akčného plánu nie je vo vecnej pôsobnosti ministerstva financií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov v bode 10. Poznámky navrhujem za text „Pozitívny vplyv na hospodársky rast Slovenskej republiky, pozitívny vplyv na zamestnanosť v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti, t. j. v najmenej rozvinutých regiónoch.“ vložiť text „Zároveň v spojitosti s nárastom zamestnanosti možno očakávať pozitívny vplyv na rozpočet vďaka poklesu výdavkov na podporu sociálne odkázaných domácností v okrese Sobrance.“. Nárast zamestnanosti vďaka realizácii projektov obsiahnutých v akčnom pláne prispeje k zníženiu niektorých výdavkov rozpočtu verejnej správy, napr. výdavkov na dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a iné dávky pre sociálne najslabšie domácnosti. Ďalej je v bode 10. Poznámky uvedené, že negatívne vplyvy budú predstavovať výdavky štátneho rozpočtu súvisiace s poskytnutím regionálneho príspevku prostredníctvom kapitoly MDVRR SR v celkovej výške 68 mil. eur. Vzhľadom na to, že tieto výdavky sa predpokladajú vo výške 3 900 tis. eur a suma 68 mil. eur je odhadovaná celková výška verejných financií, žiadam tento text upraviť. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v bodoch 2.1.1 a 2.2.4. je potrebné za text „Výšku príjmov v súčasnosti nie je možné vyčísliť.“ doplniť text „Zároveň v spojitosti s nárastom zamestnanosti možno očakávať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy vďaka poklesu výdavkov na podporu sociálne odkázaných domácností v okrese Sobrance. Veľkosť uvedeného pozitívneho efektu však nie je možné v súčasnosti predvídať.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • Odporúčame pri mierach nezamestnanosti uvádzať zdroj, či ide o údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky alebo údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVAR) - napr. v časti „I. Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Sobrance“ v prvom odseku. Zdôvodnenie: precizovanie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • V časti „IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania“ žiadame na str. 16 nahradiť slová „Domova sociálnych služieb“ slovami „Zariadenia pre seniorov“. To isté žiadame upraviť aj v časti D. (D.1.1 Vytvorenie Domova sociálnych služieb v obci Koromľa pre seniorov - str. 26, D.1.2 Vytvorenie Domova sociálnych služieb pre seniorov v obci Lekárovce – str. 27). Zdôvodnenie: v zmysle ustanovení zákona o sociálnych službách už nie je možné v súčasnosti zriaďovať pre cieľovú skupinu seniori domovy sociálnych služieb, nakoľko v domovoch sociálnych služieb je možné poskytovať sociálnu službu len týždennou alebo ambulantnou formou (nie celoročnú sociálnu službu) a len fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku (§ 38, ods. 1 zákona o sociálnych službách). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • Následne v časti „IV. Návrhy opatrení a úlohy na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania“, na str. 24 požadujeme opatrenie „C.1 Realizácia Národného projektu Cesta na trh práce v okrese Sobrance“ zmeniť na „Realizácia Národných projektov ÚPSVAR“ a v rámci podopatrenia „C.1.1 Zlepšenie postavenia UoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ a znevýhodnených UoZ“ vymenovať všetky národné projekty, ktoré sa realizujú v rámci tohto podopatrenia: - NP Praxou k zamestnaniu – mentorské zapracovanie a prax u zamestnávateľa, - NP Absolventská prax štartuje zamestnanie – finančný príspevok na vykonávanie absolventskej praxe a podpora následného vytvorenia nového pracovného miesta, - NP úspešne na trhu práce – podpora zamestnanosti mladých u prvého zamestnávateľa a samozamestnania, - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti – podpora zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných, - NP Šanca na zamestnanie – podpora zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných a inak znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov, - NP Chceme byť aktívni na trhu práce – podpora vytvorenia pracovných miest pre znevýhodnených UoZ nad 50 rokov veku - NP cesta na trh práce – realizáciou projektu sa očakáva lepšie uplatnenie občanov na trhu práce v najmenej rozvinutých okresoch a zníženie nezamestnanosti najmä zo skupín znevýhodnených UoZ ako sú dlhodobo nezamestnaní občania, starší ako 50 rokov veku a UoZ s nižším vzdelaním. V nadväznosti na uvedené doplnené národné projekty požadujeme upraviť aj predpokladanú výšku celkového rozpočtu v tabuľke na str. 25. Zdôvodnenie: doplnenie národných projektov, ktoré sa realizujú za účelom zlepšenie postavenia UoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ a znevýhodnených UoZ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K Vlastnému materiálu – časť IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu – k úlohe D. 6 – Vybudovanie Liečebného a relaxačného centra v meste Sobrance s využitím tradície kúpeľníctva (s. 17) Ministerstvo zdravotníctva SR nesúhlasí s uvedením rezortu ako kľúčového partnera - gestora. Taktiež (s. 29) Vybudovanie Liečebného a relaxačného centra v meste Sobrance s využitím tradície kúpeľníctva - Ministerstvo zdravotníctva SR nesúhlasí s uvedením rezortu ako kľúčových partnerov (gestorov). Odôvodnenie: Uznanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a kúpeľného miesta upravuje § 33 - § 39 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno prevádzkovať len na základe povolenia, ktoré vydáva Štátna kúpeľná komisia. Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno prevádzkovať na miestach, kde sa nachádzajú prírodné liečivé zdroje, alebo na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, kde možno zabezpečiť kúpeľné prostredie podľa § 36 uvedeného zákona. Predložený materiál vo svojej analytickej časti neuvádza, že na danom území okresu sa nachádza prírodná liečivá voda a prírodne minerálne vody alebo kúpeľné miesto s uznaným štatútom kúpeľov. Ministerstvo zdravotníctva SR preto nevidí priestor na gestorovanie predmetnej úlohy Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • V časti „IV. Návrhy opatrení a úlohy na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania“, na str. 8, pôvodný text „V obci Remetské Hámre sa nachádza detský domov, ktorého kapacita je 90 detí. V súčasnosti je však potrebné hľadať preň nové využitie vzhľadom na zmenu koncepcie týchto sociálnych služieb.“ žiadame nahradiť nasledovným textom „V obci Remetské Hámre sa nachádza detský domov. Kapacita detského domova je 90 miest, ktorá sa však bude mierne znižovať. V súčasnosti je potrebné hľadať preň nové využitie vzhľadom na zmenu koncepcie týchto zariadení.“ Zdôvodnenie: precizovanie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • V časti „IV. Návrhy opatrení a úlohy na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania“, G. Zdroje financovania, v tabuľke č. 8 na str. 32 požadujeme zmeniť text z „C.1 Realizácia Národného projektu Cesta na trh práce v okrese Sobrance“ na „Realizácia Národných projektov ÚPSVAR“. Zdôvodnenie: Zosúladenie textu s predchádzajúcimi požiadavkami na úpravu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • V časti „IV. Návrhy opatrení a úlohy na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania“, na str. 15 opatrenie „C.1 Realizácia Národného projektu Cesta na trh práce v okrese Sobrance“ požadujeme zmeniť na „Realizácia Národných projektov ÚPSVAR“. Zdôvodnenie: V materiáli nie sú uvedené všetky národné projekty. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • Vzhľadom na zmenu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnú od 1. apríla 2016 je potrebné vypracovať analýzu sociálnych vplyvov podľa novej šablóny (je dostupná na webstránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/jednotna-metodika-iys/138426s). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť bod A.1. návrhu uznesenia vlády SR. Zásadne nesúhlasíme s udelením výnimky podľa bodu 2.5 c) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „jednotná metodika“). Odôvodnenie: Udelenie výnimky podľa bodu 2.5 c) jednotnej metodiky musí podliehať schváleniu vládou SR v procese pred prípravou materiálu, nie až v štádiu jeho predloženia na medzirezortné pripomienkové konanie, či priamo na rokovanie vlády SR. Podľa platnej jednotnej metodiky materiál predkladaný na rokovanie vlády SR v zmysle Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, akým je aj tento, z dôvodu jeho značných vplyvov, ako aj prínosov v tomto prípade pre okres Sobrance, mal prejsť celým procesom posudzovania vybraných vplyvov, vrátane predloženia do predbežného pripomienkového konania a konzultácií. Práve v týchto častiach procesu sa vyšpecifikujú optimálne požiadavky, opatrenia a ďalšie návrhy na riešenie nepriaznivej situácie priamo z podnikateľského prostredia. Z uvedeného materiálu tiež nevyplýva, že bol konzultovaný s podnikateľským prostredím tohto regiónu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť termín plnenia úlohy „raz ročne k 31. decembru do roku 2020“, prípadne preformulovať úlohu v zmysle, že povinnosťou predkladateľa je informovať napr. vládu SR, Akčnú radu pre rozvoj okresu Sobrance a pod. o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance. Odôvodnenie: Navrhnuté znenie úlohy B.1., tak ako je navrhnuté, nie je v súlade s čl. 6 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a s bodom 2.2.2 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, podľa ktorých „Návrh uznesenia vlády SR má presne a jednoznačne formulovať rozhodnutie vlády, najmä úlohy, ktoré majú príslušní členovia vlády a iné osoby plniť“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame do zoznamu kľúčových partnerov (gestorov) uviesť MŠVVŠ SR. Zároveň dávame do pozornosti, že MH SR bude aj v r. 2016 vyhlasovať výzvu na podporu priemyselných klastrových iniciatív. Ide o financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu, konkrétne z kapitoly MH SR. Upozorňujeme však, že výzva nie je špecificky teritoriálne zameraná a poloha klastra nie je v hodnotení bodovo hodnotená. Podmienkou je takisto minimálne dvojročná existencia priemyselnej klastrovej organizácie. V prípade, že potenciálny žiadateľ bude z okresu Sobrance a splní všetky podmienky stanovené vo výzve, dôjde čiastočne aj k naplneniu tejto úlohy. Odôvodnenie: Uvedené opatrenie bude možné podporiť z OP VaI v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu sieťovania podnikov, vrátane klastrov a technologických platforiem, zapojených do VaI aktivít. Výzva spadá pod špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách a jej vyhlásenie je plánované v priebehu roka 2016. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Z textu opatrenia nie je zrejmé, ako sa opatrenie bude plniť a čo bude jeho náplňou, teda o aké zariadenia občianskej vybavenosti, napr. podľa druhu činnosti pôjde, či o sociálne služby, školstvo, športové zariadenia, zdravotníctvo, cestovný ruch, finančné služby, obchod, a pod. Minimálne odporúčame ako jedného z kľúčových partnerov (gestorov) uviesť MDVRR SR, ktoré má v kompetencii agendu cestovného ruchu a MZ SR zodpovedné za zdravotnícke zariadenia. Sme toho názoru, že MH SR nemá kompetencie na podporu občianskej vybavenosti v okrese a žiadame zo zoznamu kľúčových partnerov (gestorov) vypustiť MH SR. Odôvodnenie: MH SR nemá na plnenie uvedenej úlohy kompetencie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame prehodnotiť uvedenie MH SR ako jediného kľúčového partnera (gestora), minimálne pri opatrení B.2.1.2 zvážiť zaradenie MŠVVŠ SR a MPSVR SR a pri opatrení B.2.2.2 zaradenie MDVRR SR. Odôvodnenie: MH SR nemá na plnenie uvedených úloh kompetencie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na rozdiel od uvedených rezortov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame zo zoznamu kľúčových partnerov (gestorov) vypustiť MH SR. Odôvodnenie: MH SR nemá na plnenie uvedenej úlohy kompetencie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V bode B.2 Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle a službách žiadame v stĺpci kľúčoví partneri (gestor) vypustiť z textu SIEA. Odôvodnenie: SIEA nie je uvedená ako kľúčový partner (gestor) v podrobnejšom rozpise projektov na str. 21. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) 1. V časti 3.2 v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľ nesprávne vyhodnotil konzultácie. Žiadame do tejto časti uviesť podnikateľské subjekty alebo ich zastupiteľské organizácie, s ktorými boli konzultácie vykonané. Odôvodnenie: V zmysle bodu 5. jednotnej metodiky je hlavným účelom konzultácií zvýšenie transparentnosti prípravy návrhov legislatívnych a nelegislatívnych materiálov a vytvorenie priestoru pre zapojenie dotknutých podnikateľských subjektov do ich tvorby v počiatočnom štádiu procesu prípravy. Konzultácie sa uskutočňujú pred predložením materiálu na predbežné pripomienkové konanie. 2. V časti 3.3 Náklady regulácie žiadame predkladateľa o konkretizovanie a kvantifikovanie pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie. Zároveň predkladateľ nepriamo uvádza negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pričom v Doložke vplyvov negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie nie sú vyznačené. Žiadame predkladateľa o zosúladenie a prípadné doplnenie Doložky vplyvov o negatívne vplyvy na podnikateľské subjekty, vrátane MSP. Odôvodnenie: Na webovom sídle MH SR sa nachádzajú všetky potrebné informácie o procese posudzovania vybraných vplyvov a jednotnej metodike, vrátane kalkulačky nákladov. 3. Odporúčame predkladateľovi prehodnotiť text uvedený v časti 3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu a 3.5 Inovácie a nahradiť ho relevantnými odpoveďami v zmysle predložených otázok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vplyvov. Odôvodnenie: Podľa jednotnej metodiky (bod 7.1) sa predkladajú na predbežné pripomienkové konanie materiály, ktoré majú identifikovaný jeden alebo viacero vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana). Materiál má identifikovanú väčšinu z uvedených vplyvov, avšak nebol zaslaný na predbežné pripomienkové konanie, čím bol obídený proces posudzovania vplyvov podľa jednotnej metodiky účinnej od 1. apríla 2016. Okrem uvedeného predkladateľ porušil viacero bodov jednotnej metodiky - nezaslal informáciu o príprave materiálu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov, nerealizoval proces konzultácií s podnikateľskými subjektmi, ani test MSP, do úvahy neboli vzaté žiadne alternatívne riešenia. Predkladaný materiál je preto po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame predkladateľa o vyznačenie predpokladaných vplyvov na podnikateľské prostredie na MSP v časti 9. Doložky vybraných vplyvov. Vyznačeniu vplyvov má predchádzať test MSP. Zároveň upozorňujeme predkladateľa, že v zmysle jednotnej metodiky nebol vykonaný test MSP napriek predpokladu existencie vplyvov na malé a stredné podniky. Odôvodnenie: Predložené opatrenia sa týkajú všetkých kategórií podnikateľských subjektov, vrátane malých a stredných. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame priložiť novú verziu Doložky vybraných vplyvov, doplnenú aj o vyznačenie predpokladaných vplyvov služby verejnej správy na občana a zároveň vypracovanie analýzy k tomuto vplyvu. Odôvodnenie: Na základe schválenia zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré nadobudli účinnosť 1. apríla 2016 uznesením vlády SR č. 76 z 24. februára 2016. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Str. 15 – 17 v „Systémových opatreniach a kľúčových aktivitách Akčného plánu“ žiadame prehodnotiť MV SR ako gestora úloh uvedeného v bodoch C.5, D.2, D.7 a to z dôvodu jeho pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame predkladateľa zosúladiť text o výške negatívnych vplyvov na výdavky štátneho rozpočtu, kde je celkovo uvedené 68 mil. Eur s analýzou vplyvov na rozpočet verejnej správy, kde je za roky 2016-2020 uvedených 3,9 mil. Eur. Odôvodnenie: Nesúlad vo výške vykazovanej finančnej pomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V tabuľke 8 v poslednom riadku žiadame nahradiť v druhom stĺpci údaj 1890 údajom 1990. Odôvodnenie: V predchádzajúcich častiach materiálu sa uvažuje v r. 2017 s poskytnutím regionálneho príspevku vo výške 1990 tis. Eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Str. 26 žiadame prehodnotiť MV SR ako gestora úloh uvedeného v opatrení C.5, a to z dôvodu jeho pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Do uznesenia B doplniť ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ministerku spravodlivosti a ministra zdravotníctva Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) str. 26, Indikatívny zoznam projektových zámerov k Opatreniu D.1. V rámci jednotlivých projektových zámerov žiadame odstrániť z "Predpokladaných zdrojov financovania" OP ĽZ . Nakoľko sa OP ĽZ nenachádza ani v opatrení "D.1 Zlepšiť dostupnosť služieb seniorov prostredníctvom Domova sociálnych služieb.." a takisto ako kľúčoví partneri nie je uvedené žiadne ministertvo, ktoré spravuje financovanie z OP ĽZ. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na nesúlad regionálneho príspevku 200 tis. EUR za opatrenie D.1 a regionálnych príspevkov jednotlivých zámerov k opatreniu D.1 (140 tis. EUR) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) str. 23, Opatrenie B.3 Podpora subjektov sociálnej ekonomiky, celkové náklady v materiáli je uvedená suma 1 095 tis. EUR a regionálny príspevok je 900 tis. EUR. Ak zrátame celkové náklady jednotlivých podopatrení (B.3.1, B.3.2, B.3.3, B.3.4 a B.3.5) dostaneme sumu 1 455 tis. EUR a v rámci regionálneho príspevku 890 tis. EUR. Navrhujeme zosúladiť jednotlivé sumy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujem preformulovať A.2.4. takto: Podopatrenie A.2.4. Vytvorenie centra na podporu udržateľnej lokálnej ekonomiky Centrum vytvorí predpoklady pre prípravu kapacít a vytvorenie podmienok pre koordinovaný rozvoj udržateľnej lokálnej ekonomiky v okrese vrátane zelenej infraštruktúry s dôrazom na zníženie potreby energie, energetickú efektívnosť a využitie obnoviteľných zdrojov. Centrum bude integrované v okresnom projektovom centre a bude poskytovať analýzy, informačný systém, osvetu, vzdelávanie a ďalšiu podpornú činnosť pre subjekty územnej spolupráce. Navrhujem: Výška regionálneho príspevku je podľa tabuľky na strane 33 vlastného materiálu vyčíslená v celkovej sume 3 800 tis. zatiaľ čo v sumáre na strane 31 je uvedená indikatívna suma regionálneho príspevku 3 900 tis. eur. Odporúčame zjednotiť a následne upraviť návrh uznesenia v bode B. 3. Navrhujem: Pod opatrením B.1 zmeniť RP na 260 tis. EUR, pod opatrením D.7 doplniť sumu 150.tisíc EUR, pod opatrením D.6 uviesť jednu sumu 750 tisíc EUR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) suma RP sa uvádza len pri opatreniach, ale nevyčíslila sa pri podopatreniach, resp. projektových zámeroch (až na nejakú výnimku), odporúčame všetky tabuľky (str. 14 -30) dopracovať, upraviť, resp. doplniť náklady projektov, predpokladané zdroje, gestorov, partnerov a termíny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) v bode „B. ukladá“ navrhujeme vyčiarknuť podpredsedu vlády SR pre investície. Zdôvodnenie: Plnenie navrhovaných opatrení a úloh vyplývajúcich z Akčného plánu nespadá do priamej pôsobnosti podpredsedu vlády pre investície. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) • opatrenie C.4, D.2.2., D.4 - žiadame odstrániť ako predpokladaný zdroj financovania OP V, v rámci ktorého oprávnenosť výdavkov skončila k 31.12.2015 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Žiadame odstrániť CLLD ako predpokladaný zdroj financovania v rámci nasledovných podopatrení: B 1.1.1, B 1.1.2, B 1.1.3, B 1.1.4, B.1.1.6, B.3.4, D.4. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V tabuľke na strane 15 v bode B.1.1.4, v popise kľúčových opatrení na strane 19 podopatrenie B.1.1 vo 4. odrážke a v indikatívnom zozname projektových zámerov k Podopatreniu B.1.1 na strane 20 v bode B.1.1.4 - vypustiť z názvu slová „a farmaceutické“ a ponechať názov projektového zámeru „Podpora rozšírenia kapacít na spracovanie regionálnych surovín (olejniny) na výrobu za studena lisovaného oleja pre potravinárske účely“, keďže sa jedná o podporu podnikateľských subjektov v pôdohospodárstve a potravinárskom priemysle. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V rámci celého materiálu žiadame upraviť formulácie navrhovaných systémových opatrení a kľúčových aktivít Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance, ktorých zdrojom financovania je navrhovaný PRV a IROP a programy cezhraničnej spolupráce zároveň gestorom (kľúčovým partnerom) určené MPRV SR tak, aby z jednotlivých formulácii nevyplývala povinnosť PRV, IROP a programov cezhraničnej spolupráce na podporu konkrétnych navrhovaných projektov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri formulovaní stanovísk ku prezentovaným opatreniam pristupujeme v dobrej viere, že zabezpečenie podpory na jednotlivé aktivity bude plne v súlade s podmienkami poskytovania nenávratných finančných príspevkov v zmysle PRV a operačných programov. MPRV SR teda v prvom rade vytvorí podmienky pre to, aby sa mohli subjekty o spolufinancovanie indikatívnych projektov uchádzať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 14 a 18 v bode A.2.2 Podpora MAS na úrovni okresu upozorňujeme, že nie je možné garantovať udelenie štatútu MAS žiadateľovi na úrovni okresu, je možné garantovať len udelenie štatútu MAS na úrovni kraja. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Žiadame prehodnotiť termíny realizácie projektových zámerov v časti B.1.1 a stanoviť ich všeobecne na roky 2016 – 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Požadujeme zmeniť slová „minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“ na „ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) tab. č. 8 Poskytnutie regionálneho príspevku – prepočítať a upraviť výšku poskytnutého regionálneho Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 19 v projektovom zámere B.1.1.1 Podpora chovu hydiny a jej spracovania..., žiadame uviesť informáciu, že maximálna výška nenávratného finančného príspevku z PRV je na úrovni 2 mil. EUR na projekt. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) strana 24., časť B.3.4 Zlepšenie ubytovacích kapacít a poskytovania služieb v obci Inovce s cieľom podpory cestovného ruch v súvislosti drevenou architektúrou regiónu požadujeme vypustiť „IROP (CLLD)“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V časti „F. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni štátu“ žiadame odstrániť 3. a 4. odrážku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V projektovom zámere B.3.3 a v opatrení D.4 žiadame špecifikovať úlohu Lesov SR ako kľúčového partnera v projekte. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V celom materiáli žiadame opraviť skratku „OP PRV“ na „PRV“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) strana 28, časť Opatrenie D.4. Vybudovanie komplexného centra lesnej pedagogiky ako predpoklad zatraktívnenia územia požadujeme vypustiť „IROP (CLLD)“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) V časti/kapitole E s názvom „Systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni Košického samosprávneho kraja“ žiadam doplniť ciele Rady pre hospodársky rozvoj KSK o nasledujúci cieľ: „ vytvorenie podmienok na zvyšovanie podielu rómskych žiakov a študentov pokračujúcich v procese vzdelávania na gymnáziách, stredných odborných školách a vysokých školách. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, s príslušnými nelegislatívnymi aktmi Európskej únie na úseku integrácie rómskych komunít, vzdelávania a investovania do detí, pričom zohľadňujem stav uvádzaný aj v materiály Košického samosprávneho kraja názvu východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016-2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) V opatrení C 5 Experimentálne overovanie diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiadam nahradiť vetu: „Cieľom je zreálnenie a postupné zníženie počtu detí na špeciálnej základnej škole a ich integrácia“ vetou: „Cieľom je zreálnenie a postupné zníženie počtu rómskych detí na špeciálnej základnej škole a ich integrácia.“ . Odôvodnenie: Navrhovaná formulácia cieľa zohľadňuje hlavný zámer a ciele vnútroštátneho strategického rámca integrácie Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania a je v súlade s radou odporúčaní vydaných orgánmi EÚ na úseku integrácie Rómov v oblasti vzdelávania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Odporúčam vo vlastnom materiály odstrániť z predpokladaných zdrojov financovania operačný program vzdelávanie (OP V) (napr. strana 25), ktorý bol relevantným zdrojom financovania v predchádzajúcom programovom období. Odôvodnenie: Pripomienku predkladám v súlade so štruktúrou operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, počínajúc uznesením vlády Slovenskej republiky č. 139 z 20. marca 2013 k návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 2. Na str. 23, v časti Indikatívny zoznam projektových zámerov k podopatreniu B.3, v bode B.3.3 Podnik sociálnej ekonomiky Sobrance v spolupráci s Lesy SR, štátny podnik a odštepný závod Sobrance - vytvorenie subjektu sociálnej ekonomiky s cieľom údržby lesných ciest, protipovodňových opatrení, protipožiarnych opatrení, prečisťovania vodných tokov, realizovania údržby lesných ciest a ekologických prác, žiadame za vetu: „Aktivita predpokladá spoluprácu s ÚPSVaR.“ vložiť nasledujúcu vetu: „Podmienkou podpory projektov je ich súlad s cieľmi a oprávnenými aktivitami operačného programu, ako aj s podmienkami podpory stanovenými v príslušných výzvach.“ Zdôvodnenie: Keďže text indikatívneho projektového zámeru B.3.3 iba vo všeobecnej rovine definuje navrhované aktivity, nie je možné stanoviť ich oprávnenosť na financovanie prostredníctvom uvádzaných operačných programov. Preto je potrebné špecifikovať charakter projektov minimálne poukázaním na potrebu ich súladu s cieľmi a aktivitami operačných programov a podmienkami príslušných výziev. Zároveň si dovoľujeme predkladateľa materiálu požiadať o preverenie možnosti financovania daného projektového zámeru prostredníctvom napr. Programu rozvoja vidieka SR, ktorý je gescii Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v prípade kladného výsledku aj o doplnenie Programu rozvoja vidieka medzi predpokladané zdroje financovania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Na str. 29, v časti Opatrenie D.7 Zlepšenie občianskej vybavenosti mesta Sobrance ako predpokladu zlepšenia kvality života, žiadame za na koniec vety: „Ide o rad projektov realizovaných s podporou z EŠIF.“ Vložiť slová: „...pričom podmienkou podpory projektov je ich súlad s cieľmi a oprávnenými aktivitami operačného programu, ako aj s podmienkami podpory stanovenými v príslušných výzvach.“ Zdôvodnenie: Keďže text opatrenia D.7 iba vo všeobecnej rovine definuje navrhované projektové zámery, nie je možné stanoviť ich oprávnenosť na financovanie prostredníctvom uvádzaných operačných programov. Preto je potrebné špecifikovať charakter projektov minimálne poukázaním na potrebu ich súladu s cieľmi a aktivitami operačných programov a podmienkami príslušných výziev. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 4. Na str. 29, v časti opatrenie D.8. Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. Etapa požadujeme vypustiť „OP KŽP“ ako zdroj financovania. Zdôvodnenie: Takto formulovaná aktivita/opatrenie nie je oprávnená na podporu z OP KŽP. Prostredníctvom OP KŽP je oprávnená na podporu výlučne inštalácia malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a to prostredníctvom národného projektu SIEA „Zelená domácnostiam“. V súvislosti s navrhovaným opatrením si zároveň dovoľujeme požiadať o preverenie možnosti jeho financovania prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu/Štátneho fondu rozvoja bývania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 5. V kap. VI. Integrácia existujúcich programov sa uvádzajú úlohy vyplývajúce z uznesení vlády SR č. 45/2016 a č. 476/2015, týkajúce sa zapracovania do hodnotiacich kritérií bodového zvýhodnenia projektov najmenej rozvinutých regiónov. Riadiaci orgán pre OP KŽP s cieľom zvýhodňovania projektov najmenej rozvinutých okresov v rámci procesu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložil členom Monitorovacieho výboru pre OP KŽP (ďalej len „výbor“) v marci 2016 na hlasovanie písomným rozhodovacím procesom per rollam „Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov OP KŽP“ (ďalej len „návrh úpravy kritérií“). Napriek tomu, že z výsledkov hlasovania vyplynula skutočnosť, že predložený návrh úpravy kritérií mohol byť považovaný za schválený, riadiaci orgán pre OP KŽP predmetný návrh stiahol. Dôvodom stiahnutia predmetného návrhu bola skutočnosť vyplývajúca z komunikácie s Úradom vlády SR, že k systémovému riešeniu na zabezpečenie podpory najmenej rozvinutých okresov v nadväznosti na úlohu C.1. uznesenia vlády SR č. 476/2015 k návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebiehala na koordinačnej úrovni diskusia. V tejto súvislosti na str. 34, v kap. VI. Integrácia existujúcich programov, v časti týkajúcej sa uznesenia vlády SR č. 45/2016, 2. odrážka, žiadame zvážiť odôvodnenosť ponechania (resp. možnosť vypustenia) textu: „bodové zvýhodnenie projektov najmenej rozvinutého okresu tak, aby bol na zabezpečenie vyrovnávania regionálnych rozdielov zohľadnený zámer podpory rozvoja najmenej rozvinutého okresu“a zároveň na str. 35, v kap. VI. Integrácia existujúcich programov, v časti týkajúcej sa uznesenia vlády SR č. 476/2015, 1. odrážka žiadame zvážiť odôvodnenosť ponechania (resp. možnosť vypustenie) textu: „ alebo prideľovania bodov v rámci hodnotiacich a výberových kritérií podľa miery rozvinutosti regiónov v procese schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok“. Zdôvodnenie: Pripomienka vyplýva z usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu k podpore najmenej rozvinutých okresov zo dňa 22.04.2016, v ktorom je uvedené, že „pri následnej úprave hodnotiacich a výberových kritérií je však nevyhnutné brať na zreteľ to, že za účelom predchádzania diskriminácie nie je možné v procese hodnotenia vo vyššej miere zvýhodniť projekty z najmenej rozvinutých okresov nad projektmi s iným geografickým miestom realizácie, ako je územie okresu zaradeného do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.“ Je teda na zváženie, či bude Centrálny koordinačný orgán zabezpečovať následne aj úpravu, resp. súlad znenia predmetných úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR s Usmernením k podpore najmenej rozvinutých okresov zo dňa 22.04.2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 5. Na str. 31, v bode F. Systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni štátu, v 5. odrážke, 3. pododrážke požadujeme do textu: „dopytovú výzvu na vybudovanie priestorov pre rozšírenie výrobných kapacít“ doplniť názov operačného (resp. iného) programu, v rámci ktorého má byť uvedená dopytová výzva vyhlásená, avšak nie Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zdôvodnenie: Keďže v texte 5. odrážky sú vo všetkých ostatných pododrážkach (1., 2. a 4.) uvedené opatrenia týkajúce sa zdrojov financovania v pôsobnosti MŽP SR, t.j. OP KŽP alebo Envirofond, vzniká dojem, že aj „dopytovú výzvu na vybudovanie priestorov pre rozšírenie výrobných kapacít“ je potrebné vyhlásiť v rámci OP KŽP. Avšak vybudovanie priestorov pre rozšírenie výrobných kapacít nie je oprávnenou aktivitou na podporu z OP KŽP. Navyše, bez uvedenia názvu operačného (resp. iného) programu, v rámci ktorého má byť uvedená dopytová výzva vyhlásená, je predmetné opatrenie neadresné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 3. Na str. 31, v bode F. Systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni štátu, v 5. odrážke, 1. pododrážke navrhujeme text: „pripraviť osobitnú výzvu v rámci aktivity 4.4.1A OP KŽP pre NRO (vypracovanie a implementácia plánov udržateľnej energetiky)“ preformulovať takto: „v rámci aktivity 4.4.1A OP KŽP (vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií a z nich vychádzajúcich plánov udržateľnej energetiky) bodovo uprednostniť NRO, resp. pripraviť osobitnú výzvu pre NRO,“ Zdôvodnenie: Uprednostňujeme NRO bodovo zvýhodniť v rámci hodnotiacich kritérií jednotlivých projektov, pred vyhlasovaním samostatnej výzvy na NRO pre vypracovanie nízkouhlíkových stratégií. Zároveň odporúčame, aby zmienený „plán udržateľnej energetiky“ vychádzal z nízkouhlíkovej stratégie, keďže táto je obsahovo širší dokument (jej súčasťou je napr. aj doprava a rozvoj podnikania). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 4. Na str. 31, v bode F. Systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni štátu, v 5. odrážke, v 2. pododrážke považujeme za potrebné do textu: „zahrnúť do národného projektu Odborne o energii vypracovanie metodického postupu na tvorbu nízkouhlíkových stratégií regiónov...“ vložiť za projekt Odborne o energii slová: „...a/alebo národného projektu Žiť energiou“. Zdôvodnenie: Uvedenú aktivitu je možné riešiť kombináciou oboch národných projektov, a to „Odborne o energii“, ako aj „Žiť energiou“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti I. Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Sobrance v tabuľke č. 1 navrhujem upraviť zdroj pod tabuľkou zo „STATdat“ na „DATAcube“ vzhľadom na to, že priemerná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR na základe údajov zo STATdat bola v roku 2014 vo výške 858 eur a DATAcube uvádza výšku 957 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti F. žiadam preformulovať bod „Legislatívne upraviť limitovanie času exekučných konaní“ na text „Upraviť legislatívu exekučných konaní s cieľom ich zrýchlenia a zefektívnenia“ vzhľadom na to, že časové ohraničenie exekučného konania by postavilo oprávnených do zásadne oslabenej pozície. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame pri týchto opatreniach ako zdroj financovania vypustiť OP VaI, vzhľadom na zameranie OP. Odôvodnenie: OP VaI neumožňuje podporiť tu uvedený druh aktivity, pokiaľ nepôjde o inovačný projekt. Nie je možné podporiť obstaranie technológie bez identifikovanej inovácie procesu, produktu alebo organizačnej inovácie. Podporiť bežnú obnovu technológie nie je možné. Pri uvedených projektoch vie MH SR podporiť v zmysle zákona o investičnej pomoci len tých investorov, ktorí si podajú investičný zámer a budú žiadať investičnú pomoc. Prijímateľom môže byť iba PO alebo FO zapísaná v OR SR, alebo ZR SR pri splnení všeobecných podmienok pre najmenej rozvinuté okresy. 1. Musí ísť o priemyselnú výrobu podľa klasifikácia SK NACE 2. Minimálna investícia 200 tis/100 tis pre MSP 3. Minimálny počet nových pracovných miest: 10 4. Podiel technológií na investičných nákladoch: min. 30 %. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) str. 25, Opatrenie C.4 Vybudovanie Komunitného centra,navrhujeme zvážiť financovanie z IROP Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame z kľúčových partnerov (gestorov) vypustiť MH SR pri projektoch na podporu živočíšnej a rastlinnej prvovýroby, na ktoré nemá kompetencie. Žiadame pri týchto opatreniach ako zdroj financovania vypustiť OP VaI, vzhľadom na zameranie OP. Odôvodnenie: OP VaI neumožňuje podporiť tu uvedený druh aktivity, pokiaľ nepôjde o inovačný projekt. Nie je možné podporiť obstaranie technológie bez identifikovanej inovácie procesu, produktu alebo organizačnej inovácie. Podporiť bežnú obnovu technológie nie je možné. Pri uvedených projektoch vie MH SR podporiť v zmysle zákona o investičnej pomoci len tých investorov, ktorí si podajú investičný zámer a budú žiadať investičnú pomoc. Prijímateľom môže byť iba PO alebo FO zapísaná v OR SR, alebo ZR SR pri splnení všeobecných podmienok pre najmenej rozvinuté okresy. 1. Musí ísť o priemyselnú výrobu podľa klasifikácia SK NACE 2. Minimálna investícia 200 tis /100 tis pre MSP 3. Minimálny počet nových pracovných miest: 10 4. Podiel technológií na investičných nákladoch: min. 30 %. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Vo vzťahu k implementácií opatrenia C 5 „Experimentálne overovania diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami odporúčam po konzultácií s Ministerstvom vnútra SR prehodnotiť postavenie MV SR ako kľúčového partnera (gestora) . Odôvodnenie : V súlade so schváleným operačným programom Ľudské zdroje budú počas programového obdobia 2014-2020 na úrovni prioritnej osi 5 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít realizované opatrenia v súlade s napĺňaním špecifického cieľa 5.1.1. – Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie. V kontexte tohto cieľa sú definované intervencie, ktoré neriešia explicitne diagnostiku a rediagnostiku detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj z dôvodu zachovania demarkačnej línie s opatreniami definovanými na úrovni prioritnej osi 1 - Vzdelávanie. Uvedenú pripomienku predkladám vzhľadom na zdroj financovania opatrenia v režime zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prepojení na rámec pôsobnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom rešpektujem pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky rámcovanú zákonom č, 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Doplniť úlohy: ministerka spravodlivosti Pripraviť návrh novelizácie legislatívnej úpravy exekučných konaní tak, aby bola zákonom definovaná maximálna doba trvania týchto konaní. Po tejto dobe musí prejsť predmet exekúcie do majetku v správe štátu. minister výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja Vydať metodické usmernenie na základe ktorého by sa previazali aktivity regionálnych rozvojových agentúr (RRA) na Rady pre rozvoj okresov tak, aby boli ich kapacity využité na podporu realizácie akčných plánov okresov. ministerka pôdohospodárstva Do konca roka 2016 realizovať novú výzvu z OP Rozvoj vidieka na podporu miestnych akčných skupín (MAS) v NRO podľa zákona č. 336/2015 Z. z. tak, aby bola realizácia Akčných plánov zabezpečená aj aktivitami MAS s podporou EŠIF. Zabezpečiť, aby zmluvy o podpore MAS zo EŠIF obsahovali povinnosť využiť kapacitu a finančné zdroje podpory MAS na realizáciu akčných plánov okresov schválených vládou SR. Do konca roku 2016 realizovať dopytovú výzvu v rámci implementácie IROP na vybudovanie Regionálnych centier praktického vzdelávania. V rámci OP Rozvoj vidieka a IROP vyčleniť 100 mil. EUR na dopytové výzvy orientované na podporu realizácie aktivít Akčných plánov NRO. Zabezpečiť poskytnutie pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu pre výstavbu verejno-prospešnej stavby a realizáciu projektov Akčných plánov Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Žiadam doplniť členov Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Sobrance o Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Odôvodnenie: Na základe uplatnenej a akceptovanej pripomienky v legislatívnom procese tvorby zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v poslednej vete § 4 ods. 2 bola zakomponovaná aj integrácia prierezových programov. Uvedenú pripomienku v procese tvorby zákona som predložil z dôvodu, že takýmto prierezovým programom je aj Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Vzhľadom na previazanosť cieľov a úloh oboch programových nástrojov vládnych politík, je účasť Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity v Rade pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Sobrance nevyhnutnou. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti, súčasne s príslušnými postupmi podľa § 5 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Doplniť do úloh: podpredseda vlády pre investície V rámci jednotlivých operačných programov zabezpečiť realizáciu dopytových výziev pre NRO tak, aby vytvorili možnosti pre podporu realizácie aktivít Akčných plánov v oblastiach vzdelávania, výchovy a rozvoja školstva, zamestnanosti, životného prostredia, pôdohospodárstva, rozvoja MSP, infraštruktúry, občianskej vybavenosti, podpory MAS podieľajúcich sa na realizácii akčných plánov zaostávajúcich okresoch. minister vnútra Pripraviť legislatívny návrh posilnenia kompetencií Okresných úradov umožňujúcich efektívnu podporu politiky regionálneho rozvoja NRO v zmysle vládou SR schválených Akčných plánov okresov minister životného prostredia Hľadať možnosti vypísania špecifických výziev na revitalizáciu hnedých plôch a objektov (brownfieldov) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre NRO trpiacich dôsledkami štrukturálnych hospodárskych a spoločenských zmien. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Žiadam v poslednej vete šiesteho odseku na strane 2: „Podľa sociografického mapovania rómskych osídlení na Slovensku v roku 2013 žilo v 15 obciach okresu Sobrance 2730 Rómov, čo je 11,4% obyvateľov okresu.“ vložiť nad slovo „okres“ nový odkaz s poznámkou pod čiarou: „Sociografické mapovanie rómskych osídlení na Slovensku neprestavuje nástroj štatistického zisťovania na základe parametrov zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Vyplýva z textu pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) 1/ Vetu „S výnimkou okresného mesta Sobrance majú všetky obce menej ako 1 000 obyvateľov.“ odporúčame nahradiť vetou „S výnimkou okresného mesta Sobrance a obce Bežovce majú všetky ostatné obce menej ako 1 000 obyvateľov.“. 2/ Vetu „K slovenskej národnosti sa hlási takmer 90 % obyvateľov. Obyvatelia rómskej národnosti tvoria podľa posledného sčítania 4,0 %, obyvatelia rusínskej národnosti 1,2 % a ukrajinskej národnosti 0,5 % z celkového počtu obyvateľov.“ odporúčame nahradiť vetou „Podľa údajov z roku 2015 sa k slovenskej národnosti hlási viac ako 87 % obyvateľov. Obyvatelia rómskej národnosti tvoria 5,1 %, obyvatelia rusínskej národnosti 1,1 % a ukrajinskej národnosti 1,1 % z celkového počtu obyvateľov.“. 3/ Vetu „V produktívnom veku v roku 2014 žilo v okrese 15 842 osôb.“ odporúčame nahradiť vetou „V produktívnom veku v roku 2015 žilo v okrese 15 879 osôb.“. 4/ V Tabuľke č. 1 Štruktúra populácie v roku 2015: „Obyvateľstvo v produktívnom veku (v %) – okres Sobrance 69,9“ odporúčame nahradiť „ Obyvateľstvo v produktívnom veku v (%) – okres Sobrance 69,6“. 5/ V Tabuľke č. 1 Štruktúra populácie v roku 2015: „ Obyvateľstvo v poproduktívnom veku (v %) – SR 14,4“ odporúčame nahradiť „Obyvateľstvo v poproduktívnom veku v (%) – SR 14,5“. Odôvodnenie: sú dostupné aktuálnejšie údaje ako je uvedené v materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 15 odporúčame upraviť text bodu C.2 nasledovne: „C.2 Integrované centrá inkluzívnej výchovy a vzdelávania Podpora celodenných aktivít pre deti a mládež s dôrazom na získanie základných zručností a návykov, manuálnych a technických zručností, a to revitalizáciou existujúcich materských škôl.“ Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že v období rokov 2013, 2014 a 2015 sa v okrese Sobrance eviduje veľmi nízky počet nevybavených žiadostí (3, 5, 7), nepovažujeme za potrebné zriaďovať ďalšiu materskú školu, ale investovať finančné prostriedky do revitalizácie existujúcich materských škôl – revitalizácia budov a revitalizácia interiérového aj exteriérového materiálno-technického zabezpečenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 25 odporúčame upraviť text v nadväznosti na návrh odporúčaný na str. 15 v bode C.2. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V celom texte materiálu je pri stredných školách potrebné nahradiť slová „študent, študenti“ slovami „žiak, žiaci“. Odôvodnenie: Zmena v texte je potrebná z dôvodu zjednotenia terminológie definovanej v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého na stredných školách študujú žiaci a nie študenti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V celom materiáli odporúčame namiesto skratky MŠVVŠ SR používať oficiálnu skratku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „MŠVVaŠ SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 25 odporúčame upraviť text v nadväznosti na návrh odporúčaný na str. 15 v bode C.2. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Navrhujeme zvážiť pri predpokladaných zdrojoch financovania krytie formou operačných programov z dôvodu neexistencie presného dátumu spustenia OP ĽZ. Odôvodnenie: Pripomienku predkladáme po skúsenostiach s obdobným akčným plánom pre región Kežmarok, kde je takisto finančné krytie naviazané na OP ĽZ, pričom sa tento OP ešte nespustil a nie je možné predpokladať budúce zameranie výziev. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 7 prvý odsek pod grafom odporúčame upraviť takto: „Sústavu škôl na území okresu tvoria materské, základné a stredné školy. Nachádza sa tu 22 materských škôl, z toho 4 materské školy spojené so základnou školou. V 27 triedach týchto materských škôl je prijatých 530 detí. V piatich obciach sa nachádzajú neplnoorganizované základné školy s 1. – 4. ročníkom a v 9 deviatich obciach sú plnoorganizované základné školy. V týchto školách je 129 tried, ktoré navštevuje 1 904 žiakov. Materské školy sú v území rozmiestnené relatívne rovnomerne a v súlade s potrebami územia. Vzhľadom na populačný vývoj v obciach okresu možno predpokladať ďalší postupný pokles detí v materských školách a v základných školách.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail