LP/2016/292 Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) v bode „B. ukladá“ navrhujeme vyčiarknuť podpredsedu vlády SR pre investície. Zdôvodnenie: Plnenie navrhovaných opatrení a úloh vyplývajúcich z Akčného plánu nespadá do priamej pôsobnosti podpredsedu vlády pre investície. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 56 v časti VI Intergrácia existujúcich programov, v zarážke 3 vypustiť text „programu cezhraničnej spolupráce“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V časti „F. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni štátu“ žiadame odstrániť 3. a 4. odrážku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 50, časť 15.5.2. Rozvoj a skvalitnenie miestnych komunikácií a budovanie cyklotrás vo vybratých mestách a obciach na území okresu požadujeme vypustiť „IROP“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 46, časť 15.2.4 Obnova chránených kultúrnych pamiatok a sakrálnych stavieb ako produktov CR v 3 lokalitách okresu – sever, stred a juh okresu pomocou subjektov sociálnej ekonomiky a PÚ RS (Rimavská Baňa-kostol, Rimavské Janovce-kostol, Rimavská Sobota, Tisovec) požadujeme vypustiť „IROP“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 30 v opatrení 5 žiadame posunúť termín prípravy a realizácie na roky 2016 – 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 28 žiadame preformulovať znenie projektový zámer 3.2.1 nasledovne: „Zabezpečenie akreditovaného vzdelávania vo včelárstve“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 23 v podopatrení 1.2.2 žiadame vypustiť zo zdrojov financovania IROP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 20 v bode 6.3 žiadame, pre oblasť pôdohospodárstva, preformulovať dané opatrenie na „podporu horizontálnej a vertikálnej spolupráce v rámci potravinového reťazca“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 20 odporúčame doplniť ako kľúčového partnera v bode 4.1 aj MPRV SR. MPRV SR môže podporiť zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez schému štátnej pomoci. Systémová aplikácia tohto opatrenia s orientáciou na podporu najmenej rozvinutých regiónov si však vyžaduje dodatočné finančné zdroje zo štátneho rozpočtu. Čo sa však týka podmienok poskytovania štátnej pomoci na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove, je možné ich upraviť tak aby zohľadňovali prioritu podpory okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Zoznam skratiek, navrhujeme doplniť skratku MK SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Str. 24 AP Rimavská Sobota, 1.2.3.1 Zriadenie náborového a vyhľadávacieho centra pre investorov. V rámci predpokladaných zdrojov financovania je uvedený OP ĽZ, pričom ako partner nie je uvedené žiadne ministerstvo spravujúce financie z OP ĽZ. Žiadame, aby z predpokladaných zdrojov financovania bol OP ĽZ odstránený. Taktiež navrhujeme zosúladiť celkový rozpočet 1.2.3.1 Zriadenie náborového a vyhľadávacieho centra investorov (220 tis. EUR) s Podopatrením 1.2.3 Podpora klastrových iniciatív, kde je celkový rozpočet 160 tis. EUR. Rozpočet 1.2.3.1 Zriadenie náborového a vyhľadávacieho nemôže byť vyšší ako podopatrenie 1.2.3 Podpora klastrových iniciatív. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 45., časť 15.1.2 Rekonštrukcia mestského spoločensko-kultúrneho strediska Rimavská Sobota Požadujeme vypustiť ako zdroj financovania „IROP“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V projektovom zámere 7.3.2 Modernizácia a skvalitnenie spracovania drevnej hmoty a lesníckych činností sa predpokladá, pri realizácii lesníckych činností v LESOCH SR s využitím uchádzačov o zamestnanie, evidovaných na ÚPSVR Rimavská Sobota, so zamestnávaním minimálne 25 ľudí. K tomuto zámeru sa vyjadril aj podnik LESY SR, š. p. nakoľko sa ho vecne dotýka, pričom zaujal stanovisko, že z uvedeného nie je jasné, či LESY SR budú uvedených uchádzačov zamestnávať priamo alebo budú pre takýchto uchádzačov poskytovať pracoviská. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V projektovom zámere 7.3.1 Podpora rozšírenia a modernizácie spracovania drevnej hmoty – Mestské lesy Tisovec, ktorého zámerom je rozšírenie produkcie a obnova technológií na vybudovanie sušičky reziva a spracovanie štiepky v severnej časti okresu, žiadame špecifikovať úlohu Lesov SR ako kľúčového partnera v projekte. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 37 a 38 pri indikatívnych projektových zámeroch 7.1.5, 7.2.1 a 7.2.2 je potrebné prehodnotiť termín realizácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 37 pri indikatívnom projektovom zámere 7.1.4 žiadame prehodnotiť termín realizácie a žiadame doplniť informáciu, či bude súčasťou projektu aj rozvoj spracovania vlastných produktov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) str. 31 – 39 žiadame prehodnotiť MV SR ako gestora úloh uvedeného v opatreniach a podopatreniach č. 6 a 7, a to z dôvodu jeho pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) str. 22 k bodu 15 navrhujeme za bodom 15.1 doplniť nový bod 15.2 v znení: „15.2 Budovanie klientskych centier – vytvorenie klientskeho centra Okresného úradu Rimavská Sobota pre zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie občana s orgánmi miestnej štátnej správy.“ Odôvodnenie: V okresnom meste Rimavská Sobota je plánované vybudovanie klientskeho centra pri Okresnom úrade Rimavská Sobota. V súčasnosti už funguje v rámci okresu Rimavská Sobota klientske centrum v meste Hnúšťa. Služby klientskych centier plánuje Ministerstvo vnútra SR rozširovať a modernizovať tak, aby v rámci klientskych centier ušetril občanom ich čas a finančné prostriedky zjednodušil ich prístup k službám štátu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 36 pri indikatívnom projektovom zámere 7.1.3 žiadame prehodnotiť výšku celkového rozpočtu a uviesť informáciu, že maximálna výška nenávratného finančného príspevku v rámci podopatrenia 4.1 je na úrovni 2 mil. EUR na projekt. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 36 pri indikatívnom projektovom zámere 7.1.2 odporúčame prehodnotiť výšku celkového rozpočtu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 36 pri indikatívnom projektovom zámere 7.1.1 odporúčame prehodnotiť výšku celkového rozpočtu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 35 pri indikatívnom projektovom zámere 6.3.1 žiadame opraviť skratku „OP PRV“ na „PRV“ a zároveň preformulovať názov tohto projektového zámeru na „Podporu horizontálnej a vertikálnej spolupráci v rámci potravinového reťazca“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na stranách 31 – 34 v indikatívnych projektových zámeroch 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9 a 6.1.10 upozorňujeme na pomerne veľký objem predpokladanej finančnej alokácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • Vzhľadom na zmenu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnú od 1. apríla 2016 je potrebné vypracovať analýzu sociálnych vplyvov podľa novej šablóny (je dostupná na webstránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/jednotna-metodika-iys/138426s). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • V časti „IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania“, D. Prioritný program „Zvýšenie investícií do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb“ žiadame na str. 40 a 41 nahradiť slová „dom dôchodcov“ slovami „zariadenie pre seniorov“. Zdôvodnenie: ide o zosúladenie terminológie v zmysle zákona o sociálnych službách. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri formulovaní stanovísk ku prezentovaným opatreniam pristupujeme v dobrej viere, že zabezpečenie podpory na jednotlivé aktivity bude plne v súlade s podmienkami poskytovania nenávratných finančných príspevkov v zmysle PRV a operačných programov. MPRV SR teda v prvom rade vytvorí podmienky pre to, aby sa mohli subjekty o spolufinancovanie indikatívnych projektov uchádzať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Požadujeme zmeniť slová „minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“ na „ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Dôrazne upozorňujeme predkladateľa, že v prípade využitia finančných zdrojov z IROP, Prioritná os 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch je možná podpora infraštruktúry (budova, technológie) len v území krajských miest, služby kreatívneho centra budú obsluhovať celý región daného kraja. V rámci Prioritnej osi č. 3 bude možné podporiť malé a stredné podnikanie v rámci aktivity č. 3 pod názvom Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Dôrazne upozorňujeme predkladateľa, že v prípade využitia finančných zdrojov z IROP, Prioritná os 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch je možná podpora infraštruktúry (budova, technológie) len v území krajských miest, služby kreatívneho centra budú obsluhovať celý región daného kraja. V rámci Prioritnej osi č. 3 bude možné podporiť malé a stredné podnikanie v rámci aktivity č. 3 pod názvom Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 19 v bode 3 žiadame vypustiť MPRV zo zoznamu kľúčových partnerov, nakoľko v rámci PRV, IROP a programov cezhraničnej spolupráce nie je možné podporiť dopytovo orientované vzdelávanie (bod 3.1) a taktiež ani vybudovanie centra aplikovaného vývoja v oblasti zhodnotenia nerastných surovín (bod 3.2) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 19 v bode 2 upozorňujeme, že oprávnenou aktivitou v rámci IROP je len vybudovanie 2 regionálnych centier vzdelávania a zamestnaneckého inkubátora (bod 2.1). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na strane 19 v bode 1.2.4 Podpora MAS na úrovni okresu upozorňujeme, že nie je možné garantovať udelenie štatútu MAS žiadateľovi na úrovni okresu, je možné garantovať len udelenie štatútu MAS na úrovni kraja. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Žiadame odstrániť CLLD ako predpokladaný zdroj financovania v rámci časti C. Prioritný program „Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky...“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V rámci celého materiálu žiadame upraviť formulácie navrhovaných systémových opatrení a kľúčových aktivít Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota, ktorých zdrojom financovania je navrhovaný PRV a IROP a programy cezhraničnej spolupráce zároveň gestorom (kľúčovým partnerom) určené MPRV SR tak, aby z jednotlivých formulácii nevyplývala povinnosť PRV, IROP a programov cezhraničnej spolupráce na podporu konkrétnych navrhovaných projektov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • V časti „IV. Návrhy opatrení a úlohy na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania“, na str. 29 k podopatreniu „4.1 Zlepšenie postavenia UoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ a znevýhodnených UoZ“ požadujeme doplniť v rámci národných projektov podpory zamestnanosti formou odrážky aj nasledovný text: „NP Cesta na trh práce – realizáciou projektu sa očakáva lepšie uplatnenie občanov na trhu práce v najmenej rozvinutých okresoch a zníženie nezamestnanosti najmä zo skupín znevýhodnených UoZ ako sú dlhodobo nezamestnaní občania, starší ako 50 rokov veku a uchádzači o zamestnanie s nižším vzdelaním.“ V nadväznosti na doplnenie národného projektu požadujeme upraviť aj predpokladanú výšku celkového rozpočtu v tabuľke. Zdôvodnenie: doplnenie zoznamu realizovaných národných projektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • V časti „I. Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Rimavská Sobota“, str. 9, v tabuľke č. 7, ukazovateľ v poslednom riadku „viac ako 48 mesiacov“ odporúčame upraviť na „z toho viac ako 48 mesiacov“. Zdôvodnenie: údaje v poslednom riadku sú súčasťou údajov predposledného riadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • V časti „I. Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Rimavská Sobota“, str. 4 , posledný odsek začínajúci slovami: „Značná migračná strata...“ odporúčame upraviť nasledovne: „Značná migračná strata predovšetkým v kategórii mladého obyvateľstva so vzdelaním, prispieva hlavne k zvýšeniu podielu obyvateľstva s nízkou úrovňou vzdelania ťažko uplatniteľného na trhu práce.“ Zdôvodnenie: podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku je v okrese Rimavská Sobota nižší ako slovenský priemer aj priemer Banskobystrického samosprávneho kraja. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • V časti „I. Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Rimavská Sobota“, str. 3, v prvom odseku v druhej vete požadujeme opraviť údaj z 27,4 % na 26,91 %. Zdôvodnenie: oprava údajov - viď. mesačné štatistiky ÚPSVAR marec 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • V texte dokumentu žiadame spracovať informácie aj ohľadom infraštruktúry zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (Detský domov Rimavská Sobota, Detský domov Jesenské, Detský domov Hnúšťa). Zdôvodnenie: existencia infraštruktúry sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je významnou súčasťou sociálnej infraštruktúry ma mala by byť zapracované v časti - D. Prioritný program „Zvýšenie investícií do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) str. 18 – 22 v „Systémových opatreniach a kľúčových aktivitách Akčného plánu“ žiadame prehodnotiť MV SR ako gestora úloh uvedeného v bodoch č. 3, 6 a 7 a to z dôvodu jeho pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • V časti „I. Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Rimavská Sobota“ žiadame doplniť podstatné informácie o sociálnych službách, ktoré sú poskytované alebo zabezpečované v okrese. Zdôvodnenie: existencia infraštruktúry sociálnych služieb je významnou súčasťou sociálnej infraštruktúry. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • V tabuľkách, kde sa uvádza zdroj ÚPSVAR odporúčame uviesť informáciu, že sú to údaje k 31.12. daného roka (nie priemery za rok). Napr. str. 8, tabuľka č. 6, uvedené údaje sú k 31.12.2015, nie priemery za rok 2015. Zdôvodnenie: zabezpečenie jednoznačnosti údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) • Odporúčame pri mierach nezamestnanosti uvádzať zdroj, či ide o údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky alebo údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVAR) - napr. v časti „I. Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Rimavská Sobota“ v prvom odseku. Zdôvodnenie: precizovanie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) 1.V časti 3.2 v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľ nesprávne vyhodnotil konzultácie. Žiadame do tejto časti uviesť podnikateľské subjekty alebo ich zastupiteľské organizácie, s ktorými boli konzultácie vykonané. Odôvodnenie: V zmysle bodu 5. jednotnej metodiky je hlavným účelom konzultácií zvýšenie transparentnosti prípravy návrhov legislatívnych a nelegislatívnych materiálov a vytvorenie priestoru pre zapojenie dotknutých podnikateľských subjektov do ich tvorby v počiatočnom štádiu procesu prípravy. Konzultácie sa uskutočňujú pred predložením materiálu na predbežné pripomienkové konanie. 2. V časti 3.3 Náklady regulácie žiadame predkladateľa o konkretizovanie a kvantifikovanie pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie. Zároveň predkladateľ nepriamo uvádza negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pričom v Doložke vplyvov negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie nie sú vyznačené. Žiadame predkladateľa o zosúladenie a prípadné doplnenie Doložky vplyvov o negatívne vplyvy na podnikateľské subjekty, vrátane MSP. Odôvodnenie: Na webovom sídle MH SR sa nachádzajú všetky potrebné informácie o procese posudzovania vybraných vplyvov a jednotnej metodike, vrátane kalkulačky nákladov. 3. Odporúčame predkladateľovi prehodnotiť text uvedený v časti 3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu a 3.5 Inovácie a nahradiť ho relevantnými odpoveďami v zmysle predložených otázok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame predkladateľa zosúladiť text o výške negatívnych vplyvov na rozpočet verejnej správy, výdavky štátneho rozpočtu, kde sa uvádzajú predpokladané výdavky celkom vo výške 116 mil. Eur, s analýzou vplyvov na rozpočet verejnej správy, kde je za roky 2016-2020 uvedených 4 mil. Eur. Odôvodnenie: Nesúlad vo výške vykazovanej finančnej pomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame predkladateľa o vyznačenie predpokladaných vplyvov na podnikateľské prostredie na MSP v časti 9. Doložky vybraných vplyvov. Vyznačeniu vplyvov má predchádzať test MSP. Zároveň upozorňujeme predkladateľa, že v zmysle jednotnej metodiky nebol vykonaný test MSP napriek predpokladu existencie vplyvov na malé a stredné podniky. Odôvodnenie: Predložené opatrenia sa týkajú všetkých kategórií podnikateľských subjektov, vrátane malých a stredných. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame priložiť novú verziu Doložky vybraných vplyvov, doplnenú aj o vyznačenie predpokladaných vplyvov služby pre občana a zároveň vypracovanie analýzy k tomuto vplyvu. Odôvodnenie: Na základe schválenia zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré nadobudli účinnosť 1. apríla 2016 uznesením vlády SR č. 76 z 24. februára 2016. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame materiál, ako aj ďalšie pripravované Akčné plány menej rozvinutých okresov prepracovať v zmysle platného kompetenčného zákona, nakoľko je MH SR uvedené ako gestor/spolugestor pri úlohách, na ktoré nemá zo zákona kompetencie (napr. lesnícke činnosti, živočíšna a rastlinná výroba, atď.). Odôvodnenie: MH SR nemá na plnenie uvedených úloh kompetencie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na rozdiel od iných rezortov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V projektoch uvedených pod číslami 6.1.1 až 6.1.10, kde je uvedené MH SR ako kľúčový partner (gestor), žiadame vypustiť ako predpokladané zdroje financovania OP VaI. Odôvodnenie: OP VaI neumožňuje podporiť tu uvedený druh aktivity, pokiaľ nepôjde o inovačný projekt. Nie je možné podporiť obstaranie technológie bez identifikovanej inovácie procesu, produktu, alebo organizačnej inovácie. Podporiť bežnú obnovu technológie nie je možné. Pri uvedených projektoch vie MH SR podporiť v zmysle zákona o investičnej pomoci len tých investorov, ktorí si podajú investičný zámer a budú žiadať investičnú pomoc. Prijímateľom môže byť iba PO alebo FO zapísaná v OR SR, alebo ZR SR pri splnení všeobecných podmienok pre najmenej rozvinuté okresy. 1. Musí ísť o priemyselnú výrobu podľa klasifikácie SK NACE 2. Minimálna investícia 200 tis /100 tis pre MSP 3. Minimálny počet nových pracovných miest: 10 4. Podiel technológií na investičných nákladoch: min. 30 %. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V podopatrení 3.2.2 Výskum a vývoj zhodnotenia a spracovania druhotnej serpentinitovej suroviny v Hnúšti žiadame v riadku kľúčoví partneri (gestor) nahradiť MH SR textom MŠVVŠ SR. Odôvodnenie: Tematický cieľ OP VaI v kompetencii MH SR neumožňuje podporiť tu uvedený druh aktivity, pokiaľ nepôjde o inovačný projekt. Financovanie je pravdepodobne možné z OP VaI v tematických cieľoch v kompetencii MŠVVŠ SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V podopatrení 1.2.6 Vytvorenie centra udržateľnej energetiky okresu žiadame v riadku kľúčoví partneri (gestor) doplniť SIEA. Odôvodnenie: Navrhujeme bližšie špecifikovať, na aký účel majú byť prostriedky použité. SIEA môže v rámci plánovaného NP realizovať rôzne služby v oblasti energetickej efektívnosti. Bolo by vhodné poznať podrobnejší návrh centra, aby bolo jasne, aké úlohy má MH SR a aké SIEA. Odporúčame zvážiť potrebu vypracovania nízko uhlíkovej stratégie okresu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V podopatrení 1.2.5 Podpora informovanosti verejnosti žiadame v riadku kľúčoví partneri (gestor) vypustiť z textu MH SR. Odôvodnenie: MH SR nemá na plnenie uvedených úloh kompetencie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Vzhľadom na skutočnosť, že z textu vlastného materiálu nevyplývajú pre Ministerstvo zdravotníctva SR žiadne priame úlohy, odporúčame vypustiť z návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) nahradiť text „Nepriaznivá situácia je hlavne v oblasti od Jesenského smerom na Novú Baštu a vo Valickej doline. Po sprísnení normy na pitnú vodu má nevyhovujúcu kvalitu aj celá oblasť Chanavy“ nasledovným znením: „Nepriaznivá situácia je hlavne v oblasti od Jesenského smerom na Novú Baštu, vo Valickej doline a v okolí Bátky“. Odôvodnenie: Popis nepriaznivej situácii nezodpovedá realite, nakoľko oblasť Chanavy podľa informácii z príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva problémy so zásobovaním už nemá. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame do zoznamu kľúčových partnerov (gestorov) doplniť spolugestora MK SR vzhľadom na jeho kompetencie a opatrenia v IROP (co-workingové kreatívne centrá a pod.). Odôvodnenie: MH SR nemá na plnenie uvedenej úlohy kompetencie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť termín plnenia úlohy „raz ročne k 31. decembru do roku 2020“, prípadne preformulovať úlohu v zmysle, že povinnosťou predkladateľa je informovať napr. vládu SR, Akčnú radu pre rozvoj okresu Rimavská Sobota a pod. o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota. Odôvodnenie: Znenie úlohy B.1, tak ako je navrhnuté, nie je v súlade s čl. 6 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a s bodom 2.2.2 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, podľa ktorých „Návrh uznesenia vlády SR má presne a jednoznačne formulovať rozhodnutie vlády, najmä úlohy, ktoré majú príslušní členovia vlády a iné osoby plniť.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť bod A.1 návrhu uznesenia vlády SR. Zásadne nesúhlasíme s udelením výnimky podľa bodu 2.5 c) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „jednotná metodika“). Odôvodnenie: Udelenie výnimky podľa bodu 2.5 c) jednotnej metodiky musí podliehať schváleniu vládou SR v procese pred prípravou materiálu, nie až v štádiu jeho predloženia na medzirezortné pripomienkové konanie, či priamo na rokovanie vlády SR. Podľa platnej jednotnej metodiky materiál predkladaný na rokovanie vlády SR v zmysle Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, akým je aj tento, z dôvodu jeho značných vplyvov, ako aj prínosov v tomto prípade pre okres Rimavská Sobota, mal prejsť celým procesom posudzovania vybraných vplyvov, vrátane predloženia do predbežného pripomienkového konania a konzultácií. Práve v týchto častiach procesu sa vyšpecifikujú optimálne požiadavky, opatrenia a ďalšie návrhy na riešenie nepriaznivej situácie priamo z podnikateľského prostredia. Z uvedeného materiálu tiež nevyplýva, že bol konzultovaný s podnikateľským prostredím tohto regiónu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V podopatrení 15.2.5 Kultúrno-vzdelávacie a informačné centrum Gemera-Malohontu (Dom osvety RS) pre podporu rozvoja remeselnej výroby okresu žiadame v riadku kľúčoví partneri (gestor) aj partneri vypustiť z textu MH SR a v riadku predpokladané zdroje financovania vypustiť text OP VaI. Odôvodnenie: MH SR nemá na plnenie uvedených úloh kompetencie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Nakoľko nie je zrejmý charakter projektu, nie je možné posúdiť možnosť financovania v rámci OP VaI, avšak z názvu projektu usudzujeme, že podpora takého projektu nebude možná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V projektoch uvedených pod číslami 7.3.1 a 7.3.2, kde sa uvádza MH SR ako kľúčový partner (gestor), žiadame MH SR vypustiť a žiadame vypustiť ako predpokladané zdroje financovania OP VaI. Odôvodnenie: OP VaI neumožňuje podporiť tu uvedené druhy aktivít, pokiaľ nepôjde o inovačný projekt. Nie je možné podporiť obstaranie technológie bez identifikovanej inovácie procesu, produktu alebo organizačnej inovácie. Podporiť bežnú obnovu technológie nie je možné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V projektoch uvedených pod číslami 7.1.1 až 7.2.2, kde sa uvádza MH SR ako kľúčový partner (gestor), žiadame MH SR vypustiť a nahradiť MPRV SR, nakoľko ide o projekty Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Žiadame vypustiť ako predpokladané zdroje financovania OP VaI. Odôvodnenie: Pri predpokladaných zdrojoch financovania je uvedený PRV (program rozvoja vidieka), na ktorý MH SR nemá dosah a ktorý je v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. OP VaI neumožňuje podporiť tu uvedené druhy aktivít, pokiaľ nepôjde o inovačný projekt. Nie je možné podporiť obstaranie technológie bez identifikovanej inovácie procesu, produktu alebo organizačnej inovácie. Podporiť bežnú obnovu technológie nie je možné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V podopatrení 6.3.1. Založenie spoločnosti fungujúcej ako odbytové združenie žiadame v riadku kľúčoví partneri (gestor) vypustiť z textu MH SR. Odôvodnenie: MH SR nemá na plnenie uvedených úloh kompetencie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V podopatrení 6.2.1, kde je uvedené ako kľúčový partner (gestor) MH SR, žiadame vypustiť ako predpokladané zdroje financovania OP VaI. Odôvodnenie: Čo sa týka podpory investícií do infraštruktúry priemyselných areálov, MH SR vie podporiť uvedené v rámci programu 07K 08 Podpora regionálneho rozvoja, kde je možné poskytnúť dotáciu mestám, obciam na vybudovanie infraštruktúry v rámci „Výzvy na predloženie žiadosti na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb“. Teda je potrebné o dotáciu požiadať. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené je aj jednou z priorít Programového vyhlásenia vlády SR, MH SR bude požadovať navýšenie kapitálových výdavkov na nasledujúce tri roky v sume 10 mil. Eur ročne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) navrhujeme vypustiť slovo „zdravotná“. Odôvodnenie: V súlade s § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciach v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa používa označenie zdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho zdravotnícke povolanie sestra. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Podopatrenie 1.2.3 Podpora klastrových iniciatív - vrátane integrovanej informačno-štatistickej bázy okresu podľa klastrov. Odôvodnenie: Uvedené opatrenie bude možné podporiť v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu sieťovania podnikov, vrátane klastrov a technologických platforiem, zapojených do VaI aktivít. Výzva spadá pod špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách a jej vyhlásenie je plánované v priebehu roka 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Podopatrenie 1.2.2 Podpora rozvoja podnikania a identifikácia podnikateľov najmä mladých – a inovatívnych Start-up projektov. Odôvodnenie: Uvedené opatrenie bude možné podporiť v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP. Výzva spadá pod špecifický cieľ 3.1.1: Nárast vzniku nových konkurencieschopných MSP. Harmonogram výziev na obdobie marec 2016 – február 2017 však nepočíta s výzvou zameranou na tento typ aktivít. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V opatrení 15. Projekty zlepšenia kvality a dostupnosti verejných služieb žiadame v stĺpci kľúčoví partneri (gestor) vypustiť z textu MH SR. Odôvodnenie: MH SR nemá na plnenie uvedených úloh kompetencie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V opatrení 3. Podpora dopytovo-orientovaného školstva a výskumných a vývojových aktivít so zainteresovaním vysokých škôl žiadame v stĺpci kľúčoví partneri (gestor) vypustiť z textu MH SR. Odôvodnenie: MH SR nemá na plnenie uvedených úloh kompetencie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V bodoch 1.1. Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota a 1.2. Podpora založenia a budovania centra pre rozvoj Gemera a Malohontu, žiadame v stĺpci kľúčoví partneri (gestor) nahradiť „SARIO“ textom „SIEA“. Odôvodnenie: SIEA bude zapojená do plnenia podopatrenia 1.2.6 Vytvorenie centra udržateľnej energetiky okresu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) V opatrení č. 9, v kolónke tabuľky „Kľúčoví partneri, (gestor)“ žiadam nahradiť slová „Vládny splnomocnenec pre Rómsku komunitu“ názvom „splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity“ a súčasne vzhľadom na limity zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v previazaní na § 6 až 8 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadam identifikovať formu gescie a s tým súvisiace rozpočtové dôsledky vo vzťahu k verejným zdrojom, pretože ako zdroje financovania sú uvedené RP, OP EVS, OP ĽZ. Verejné zdroje vynakladané v režime zákona č. 526/2010 Z. z. sú rozpočtované v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, rovnaká skutočnosť sa dotýka prostriedkov v režime zákona č. 292/20014 Z. z. v previazaní na reguláciu § 2 písm. a) a e), § 7 ods. 2, § 8 ods.3 a § 20 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 Z. z. V prípade pokiaľ gescia zakladá výdavky vyššie uvedeného typu s dispozičným právom verejných zdrojov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prípadne ide o verejné zdroje ku ktorým sa vyjadrujem na základe štatútu splnomocnenca vlády, či prechádzajú rozpočtom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, je potrebné v súlade s rozpočtovou disciplínou pred posúdením/ pri posúdení akčného plánu radou prejednať a upraviť uvedené opatrenie tak, tak, aby nenarušilo plnenie príslušných úloh, na ktoré sú aj v súlade so zákonom č.411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016 vyčlenené (respektíve zákonmi v budúcich rozpočtových rokoch budú vyčlenené) príslušné rozpočtové prostriedky, aby nedošlo ku kolízií s plnením úloh Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity najmä v oblasti plnenia úloh stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. Odôvodnenie: Je obsiahnuté v texte pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Na strane 10, v prvej vete štvrtého odseku a na strane 11 v tabuľke 9, v poradovom čísle 11 žiadam vypustiť „Reedukačné centrum Čerenčany“. Súčasne žiadam doplniť v prvej vete štvrtého odseku a na strane 11 v tabuľke 9, v poradovom čísle 11 podľa § 27 ods. 2 písm. e) a § 32 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v príslušnom tvare alternatívne na strane 10 v príslušnom názve typu, „Súkromné Hudobné Dramatické Konzervatórium Rimavská Sobota“. Odôvodnenie: Reedukačné centrum je podľa § 120 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. špeciálne výchovné zariadenie, ktorého podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych výchovných zariadeniach bližšie upravuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach. Podľa § 122 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. síce reedukačné centrum na základe výchovno-vzdelávacieho programu a individuálneho reedukačného programu poskytuje deťom do veku 18 rokov s možnosťou predĺženia o jeden rok výchovu a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie, v centre však pôsobí len základná škola a špeciálna základná škola, a vek detí je obmedzený hranicou 16 rokov. Súkromné Hudobné Dramatické Konzervatórium Rimavská Sobota, so sídlom Školská 31 Rimavská Sobota, je strednou školou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) V druhej vete na strane 5 znenia: „Údaje o počte rómskeho obyvateľstva v okrese (6 percent) sú výrazne podhodnotené, keďže podľa Atlasu rómskych komunít na SR v okrese žilo takmer 24.000 Rómov, čo je 28 percent celkovej populácie okresu“ žiadam umiestniť nad slovom „okresu“ nový odkaz, a v poznámke pod čiarou k odkazu žiadam vložiť vetu: „Cieľom Atlasu rómskych komunít v SR (aktualizovanom v roku 2013) nebolo sčítavanie obyvateľov rómskej národnostnej menšiny na Slovensku na základe parametrov zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale vychádzal z územného a sídelného princípu a použitia klasifikačných pojmov v súlade s príslušnými politickými dokumentmi Európskeho parlamentu a Európskej rady. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Odporúčam vo vlastnom materiály odstrániť z predpokladaných zdrojov financovania operačný program vzdelávanie (OP V) (napr. strana 46), ktorý bol relevantným zdrojom financovania v predchádzajúcom programovom období. Odôvodnenie: Pripomienku predkladám v súlade so štruktúrou operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, počínajúc uznesením vlády Slovenskej republiky č. 139 z 20. marca 2013 k návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Žiadam doplniť členov Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota o Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Odôvodnenie: Na základe uplatnenej a akceptovanej pripomienky v legislatívnom procese tvorby zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v poslednej vete § 4 ods. 2 bola zakomponovaná aj integrácia prierezových programov. Uvedenú pripomienku v procese tvorby zákona som predložil z dôvodu, že takýmto prierezovým programom je aj Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Vzhľadom na previazanosť cieľov a úloh oboch programových nástrojov vládnych politík, je účasť Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity v Rade pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Sobrance nevyhnutnou. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti, súčasne s príslušnými postupmi podľa § 5 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vplyvov. Odôvodnenie: Podľa jednotnej metodiky (bod 7.1) sa predkladajú na predbežné pripomienkové materiály, ktoré majú identifikovaný jeden alebo viacero vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana). Materiál má identifikovanú väčšinu z uvedených vplyvov, avšak nebol zaslaný na predbežné pripomienkové konanie, čím bol obídený proces posudzovania vplyvov podľa jednotnej metodiky účinnej od 1. apríla 2016. Okrem uvedeného predkladateľ porušil viacero bodov jednotnej metodiky - nezaslal informáciu o príprave materiálu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov, nerealizoval proces konzultácií s podnikateľskými subjektmi, ani test MSP, do úvahy neboli vzaté žiadne alternatívne riešenia. Predkladaný materiál je preto po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Pri navrhovaných opatreniach týkajúcich sa kapitoly MŽP SR sa uvažuje s financovaním z OP KŽP a Environmentálneho fondu. Negatívny dopad na rozpočtové zdroje kapitoly (zdroj 111) uvádzaný nie je, a preto nemáme k materiálu zásadné pripomienky. Máme však za to, že doložka vplyvov na rozpočet by mala obsahovať všetky alternatívne zdroje financovania, a nielen regionálny príspevok (z analýzy vplyvov v predloženej podobe vyplýva, že okrem regionálneho príspevku sa neuvažuje s inými zdrojmi financovania). Vzhľadom na každoročný nedostatočný objem výdavkov kapitoly MŽP SR na zdroji 111 upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade, ak v danom okamihu vzniknú prípadné nároky na rozpočet, budú môcť byť riešené len v rámci možností schválených limitov rozpočtu kapitoly, a v takomto zmysle žiadame upraviť text v časti 2.1.1. analýzy vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V zozname skratiek navrhujem doplniť skratku SHR a RSC, ktoré sa vyskytujú v texte materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti F. žiadam preformulovať bod „Legislatívne upraviť limitovanie času exekučných konaní“ na text „Upraviť legislatívu exekučných konaní s cieľom ich zrýchlenia a zefektívnenia“ vzhľadom na to, že časové ohraničenie exekučného konania by postavilo oprávnených do zásadne oslabenej pozície. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V opatreniach, resp. podopatreniach, v ktorých sa neuvažuje s regionálnym príspevkom navrhujem v záujme jednoznačnosti uviesť nulovú hodnotu, resp. tento riadok vynechať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V opatreniach 11.1 a 11.3 (str. 40) sa navrhuje vybudovanie zdravotných a sociálnych centier. V tejto súvislosti upozorňujem, že podľa zákona o sociálnych službách štát poskytuje verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančné príspevky zo štátneho rozpočtu. Uvedené opatrenia teda predstavujú zvýšené nároky na štátny rozpočet. Upozorňujem aj na nesprávnu terminológiu používanú v uvedených opatreniach, od 1. januára 2009 sa Domovy dôchodcov považujú za Zariadenia pre seniorov (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 4. v kap. VI. Integrácia existujúcich programov sa uvádzajú úlohy vyplývajúce z uznesení vlády SR č. 45/2016 a č. 476/2015, týkajúce sa zapracovania do hodnotiacich kritérií bodového zvýhodnenia projektov najmenej rozvinutých regiónov. Riadiaci orgán pre OP KŽP s cieľom zvýhodňovania projektov najmenej rozvinutých okresov v rámci procesu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložil členom Monitorovacieho výboru pre OP KŽP (ďalej len „výbor“) v marci 2016 na hlasovanie písomným rozhodovacím procesom per rollam „Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov OP KŽP“ (ďalej len „návrh úpravy kritérií“). Napriek tomu, že z výsledkov hlasovania vyplynula skutočnosť, že predložený návrh úpravy kritérií mohol byť považovaný za schválený, riadiaci orgán pre OP KŽP predmetný návrh stiahol. Dôvodom stiahnutia predmetného návrhu bola skutočnosť vyplývajúca z komunikácie s Úradom vlády SR, že k systémovému riešeniu na zabezpečenie podpory najmenej rozvinutých okresov v nadväznosti na úlohu C.1. uznesenia vlády SR č. 476/2015 k návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebiehala na koordinačnej úrovni diskusia. V tejto súvislosti na str. 55, v kap. VI. Integrácia existujúcich programov, v časti týkajúcej sa uznesenia vlády SR č. 45/2016, 2. odrážka, žiadame zvážiť odôvodnenosť ponechania (resp. možnosť vypustenia) textu: „bodové zvýhodnenie projektov najmenej rozvinutého okresu tak, aby bol na zabezpečenie vyrovnávania regionálnych rozdielov zohľadnený zámer podpory rozvoja najmenej rozvinutého okresu“ a zároveň na str. 56, v kap. VI. Integrácia existujúcich programov, v časti týkajúcej sa uznesenia vlády SR č. 476/2015, 1. odrážka žiadame zvážiť odôvodnenosť ponechania (resp. vypustenie) textu: „alebo prideľovania bodov v rámci hodnotiacich a výberových kritérií podľa miery rozvinutosti regiónov v procese schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok“. Zdôvodnenie: Pripomienka vyplýva z usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu k podpore najmenej rozvinutých okresov zo dňa 22.04.2016, v ktorom je uvedené, že „pri následnej úprave hodnotiacich a výberových kritérií je však nevyhnutné brať na zreteľ to, že za účelom predchádzania diskriminácie nie je možné v procese hodnotenia vo vyššej miere zvýhodniť projekty z najmenej rozvinutých okresov nad projektmi s iným geografickým miestom realizácie, ako je územie okresu zaradeného do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.“ Je teda na zváženie, či bude Centrálny koordinačný orgán zabezpečovať následne aj úpravu, resp. súlad znenia predmetných úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR s Usmernením k podpore najmenej rozvinutých okresov zo dňa 22.04.2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 3. Na str. 51, v kapitole IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania, v bode F, v 5. odrážke, v 2. pododrážke považujeme za potrebné do textu: „zahrnúť do národného projektu Odborne o energii vypracovanie metodického postupu na tvorbu nízkouhlíkových stratégií regiónov...“ vložiť za projekt Odborne o energii slová: „...a/alebo národného projektu Žiť energiou“. Zdôvodnenie: Uvedenú aktivitu je možné riešiť kombináciou oboch národných projektov, a to „Odborne o energii“, ako aj „Žiť energiou“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 2. Na str. 51, v kapitole IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania, v bode F, v 5. odrážke, 1. pododrážke navrhujeme text: „pripraviť osobitnú výzvu v rámci aktivity 4.4.1A OP KŽP pre NRO (vypracovanie a implementácia plánov udržateľnej energetiky)“ preformulovať takto: „v rámci aktivity 4.4.1A OP KŽP (vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií a z nich vychádzajúcich plánov udržateľnej energetiky) bodovo uprednostniť NRO, resp. pripraviť osobitnú výzvu pre NRO,“ Zdôvodnenie: Uprednostňujeme NRO bodovo zvýhodniť v rámci hodnotiacich kritérií jednotlivých projektov, pred vyhlasovaním samostatnej výzvy na NRO pre vypracovanie nízkouhlíkových stratégií. Zároveň odporúčame, aby zmienený „plán udržateľnej energetiky“ vychádzal z nízkouhlíkovej stratégie, keďže táto je obsahovo širší dokument (jej súčasťou je napr. aj doprava a rozvoj podnikania). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Na str. 18, v kapitole IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania, v bode D odporúčame v texte: - „príprava a rozvoj územia prostredníctvom budovania, modernizácie a rekonštrukcia dopravnej a technickej infraštruktúry, resp. komunikácií na všetkých úrovniach, infraštruktúry na ochranu životného prostredia, vrátane protipovodňových opatrení, základnej infraštruktúry miest a obcí, podpory zlepšenia odpadového hospodárstva, vrátane separácie a zhodnocovania odpadov, sociálnej a...“ nahradiť slovo „separácie“ a upraviť text takto: - „príprava a rozvoj územia prostredníctvom budovania, modernizácie a rekonštrukcia dopravnej a technickej infraštruktúry, resp. komunikácií na všetkých úrovniach, infraštruktúry na ochranu životného prostredia, vrátane protipovodňových opatrení, základnej infraštruktúry miest a obcí, podpory zlepšenia odpadového hospodárstva, vrátane triedenia komunálnych odpadov a zhodnocovania odpadov, sociálnej a...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 26 v bode B. navrhujeme za slová "na stredné školy v okrese" doplniť slová "vrátane možnosti doplnenia základného vzdelania,". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Požadujeme vložiť úlohu pre MŠVVaŠ SR v znení: "Rozvíjať pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 3. Na str. 48, v časti Indikatívny zoznam projektových zámerov k podopatreniu 15.3., podopatrenie 15.3.2 Projekty integrovanej ochrany pred povodňami v povodiach riek Rimava a Slaná, obciach v okrese Rimavská Sobota (napr. v katastroch Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Tisovec, Hnúšťa) s využitím lokálnej pracovnej sily, žiadame pod názov podopatrenia vložiť vetu: „Podmienkou podpory projektov je ich súlad s cieľmi a oprávnenými aktivitami OP KŽP, ako aj s podmienkami podpory stanovenými v príslušných výzvach.“ Zdôvodnenie: Keďže charakteristika projektov v rámci predmetného podopatrenia je veľmi všeobecná a na ich financovanie sa uvádza iba jediný zdroj, a to OP KŽP, je potrebné špecifikovať charakter projektov minimálne poukázaním na potrebu ich súladu s OP KŽP a podmienkami príslušnej výzvy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 2. Na str. 26 v rámci podopatrenia 1.2., v rámci 1.2.6 Vytvorenie centra udržateľnej energetiky okresu požadujeme vypustiť „OP KŽP“ ako zdroj financovania. Zdôvodnenie: Vytvorenie centra udržateľnej energetiky okresu nie je oprávnenou aktivitou v rámci OP KŽP, a preto nie je možné OP KŽP uvádzať ako zdroj financovania. V súlade s národnými projektmi realizovanými Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci OP KŽP ja možné zabezpečiť poskytovanie informácií takýmto centrám, avšak nie je možné financovať ich vytvorenie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. Na str. 22, žiadame v názve podopatrenia 15.4. Podpora separácie a energetické zhodnotenie odpadov v regióne Rimavská Sobota – Lučenec, vypustiť slovo „energetické“. Zdôvodnenie: Z Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) nie je energetické zhodnotenie odpadov oprávnené na podporu, takže vzhľadom na to, ak sa v prípade zdrojov v gescii MŽP SR uvažuje so zdrojmi OP KŽP, je potrebné slovo „energetické“ vypustiť. Dôvodom pripomienky je zároveň potreba zosúladiť názov podopatrenia 15.4. na str. 22 s jeho názvom na str. 48, v ktorom je slovo „energetické“ už vypustené. Zároveň ani indikatívny zoznam projektových zámerov v rámci uvedeného podopatrenia neobsahuje projekty zamerané na energetické zhodnocovanie odpadov. Pozn.: V prípade, ak by malo byť zo zdrojov v pôsobnosti MŽP SR podporené aj energetické zhodnotenie odpadov, bolo by potrebné zabezpečiť financovanie takýchto projektov prostredníctvom zdrojov Environmentálneho fondu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Do bodu B. doplniť slová "ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu". Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V podopatrení 1.2.3. „Podpora klastrových iniciatív“ (str. 24) odporúčam špecifikovať rolu OP VaI, keďže sa predpokladá, že celkové náklady vo výške 160 tis. eur budú kryté regionálnym príspevkom vo výške 160 tis. eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľke obsahujúcej systémové opatrenia a kľúčové aktivity akčného plánu v bode 2.2 navrhujem nahradiť text „Vybudovanie 2 tréningových centier so sídlom v Rimavskej Sobote a v Hnúšti na zabezpečenie kvalifikácie a rekvalifikácie pracovnej sily s nízkym stupňom získaného vzdelania” textom „Vybudovanie 2 tréningových centier so sídlom v Rimavskej Sobote a v Hnúšti na zabezpečenie kvalifikácie a rekvalifikácie pracovnej sily s nízkym stupňom získaného vzdelania alebo nevyhovujúcim vzdelaním.”. Rekvalifikácia by mala byť otvorená aj pre osoby, ktorých stupeň vzdelania sa nedá charakterizovať ako nízky. Nadväzne je potrebné upraviť popis podopatrenia 2.2 na str. 27. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Navrhujem upraviť názov podopatrenia 1.2.4 „Podpora MAS na území okresu“ (str. 25) na názov „Podpora verejno-súkromných partnerstiev bez štatútu MAS“, keďže vzhľadom na deklarovaný účel regionálneho príspevku pôjde zrejme o podporu VSP bez štatútu MAS. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov v bode 10. Poznámky navrhujem za text „Pozitívny vplyv na hospodársky rast Slovenskej republiky, pozitívny vplyv na zamestnanosť v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti, t. j. v najmenej rozvinutých regiónoch.“ vložiť text „Zároveň v spojitosti s nárastom zamestnanosti možno očakávať pozitívny vplyv na rozpočet v podobe poklesu výdavkov na podporu sociálne odkázaných domácností v okrese Rimavská Sobota.“. Nárast zamestnanosti vďaka realizácii projektov obsiahnutých v akčnom pláne prispeje k zníženiu niektorých výdavkov rozpočtu verejnej správy, napr. výdavkov na dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a iné dávky pre sociálne najslabšie domácnosti. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v bodoch 2.1.1 a 2.2.4. je potrebné za text „Výšku príjmov v súčasnosti nie je možné vyčísliť.“ doplniť text „Zároveň v spojitosti s nárastom zamestnanosti možno očakávať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v podobe poklesu výdavkov na podporu sociálne odkázaných domácností v okrese Rimavská Sobota. Veľkosť uvedeného pozitívneho efektu však nie je možné v súčasnosti predvídať.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 8. Na str. 47 k podopatreniu 15.3.1 Výstavba systémov čistenia odpadových vôd na báze vegetačných štrkových filtrov a súvisiacej infraštruktúry uplatňujeme zásadnú pripomienku: MŽP SR podporuje overené technológie a systémy na čistenie odpadových vôd, ktoré zaručujú ochranu podzemných a povrchových vôd. Pojem „vegetačné štrkové filtre“ na čistenie komunálnych odpadových vôd nie je v používanej odbornej praxi na Slovensku známy, zaužívaný, nevieme aké výsledky čistenia odpadových vôd dosahuje, preto neodporúčame takto formulované opatrenie 15.3.1 podporovať pre vybrané skupiny obcí bez vodovodov s ohrozenými zdrojmi pitnej vody z Environmentálneho fondu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 7. Na str. 51, v kapitole IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania, v bode F, v 5. odrážke, 3. pododrážke požadujeme do textu: „dopytovú výzvu na vybudovanie priestorov pre rozšírenie výrobných kapacít“ doplniť názov operačného (resp. iného) programu, v rámci ktorého má byť uvedená dopytová výzva vyhlásená, avšak nie Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zdôvodnenie: Keďže v texte 5. odrážky sú vo všetkých ostatných pododrážkach (1., 2. a 4.) uvedené opatrenia týkajúce sa zdrojov financovania v pôsobnosti MŽP SR, t.j. OP KŽP alebo Envirofond, vzniká dojem, že aj „dopytovú výzvu na vybudovanie priestorov pre rozšírenie výrobných kapacít“ je potrebné vyhlásiť v rámci OP KŽP. Avšak vybudovanie priestorov pre rozšírenie výrobných kapacít nie je oprávnenou aktivitou na podporu z OP KŽP. Navyše, bez uvedenia názvu operačného (resp. iného) programu, v rámci ktorého má byť uvedená dopytová výzva vyhlásená, je predmetné opatrenie neadresné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 6. Na str. 49, v časti Indikatívny zoznam projektových zámerov k podopatreniu 15.4., podopatrenie 15.4.4 Likvidácia environmentálnej záťaže z minulosti v sklade toxických látok v obci Včelince, žiadame pod názov podopatrenia vložiť vetu: „Podmienkou podpory projektu je jeho súlad s oprávnenými aktivitami OP KŽP, ako aj s podmienkami podpory stanovenými v príslušnej výzve, pričom v prípade sanácie environmentálnych záťaží jednou zo základných podmienok podpory je, že nie je známy pôvodca environmentálnej záťaže alebo povinná osoba a zodpovednosť za sanáciu prechádza na štát, reprezentovaný príslušným ministerstvom.“ Zdôvodnenie: Keďže predmetný projekt nie je z hľadiska dodržania princípu „znečisťovateľ platí“ bližšie špecifikovaný a na jeho financovanie sa uvádza iba jediný zdroj, a to OP KŽP, je potrebné špecifikovať charakter projektu minimálne poukázaním na potrebu jeho súladu s OP KŽP a dodržania princípu „znečisťovateľ platí“. Projekty sanácie environmentálnych záťaží sú oprávnené na podporu z OP KŽP len v prípade, ak realizovaný projekt bude v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží a zároveň, v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“, je podpora sanácie environmentálnej záťaže zo zdrojov OP KŽP možná len v prípade, ak nie je známy jej pôvodca alebo povinná osoba, takže zodpovednosť za sanáciu prechádza na štát, reprezentovaný príslušným ministerstvom. Príslušné ministerstvá sú určené uznesením vlády SR. V opačných prípadoch je za vykonanie a financovanie sanácie environmentálnej záťaže zodpovedný jej pôvodca alebo povinná osoba. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 5. Na str. 49, v časti Indikatívny zoznam projektových zámerov k podopatreniu 15.4., 15.4.3 Likvidácia tzv. čiernych skládok za pomoci obecných podnikov v 15 obciach obnovením programu „Veľké upratovanie Slovenska“ pre okres Rimavská Sobota, požadujeme v tabuľke, v riadku „Predpokladané zdroje financovania:“ vypustiť ako zdroj financovania OP KŽP. Zdôvodnenie: Likvidácia tzv. čiernych skládok nie je oprávnenou aktivitou na podporu z OP KŽP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 4. Na str. 48, v časti Indikatívny zoznam projektových zámerov k podopatreniu 15.4., podopatrenie 15.4.2 Likvidácia skládky komunálneho a priemyselného odpadu (nebezpečného odp.) v areály bývalého závodu LZ Hnúšťa v meste Hnúšťa a Tisovec, žiadame pod názov podopatrenia vložiť vetu: „Podmienkou podpory projektu je jeho súlad s oprávnenými aktivitami OP KŽP, ako aj s podmienkami podpory stanovenými v príslušnej výzve, pričom v prípade sanácie environmentálnych záťaží jednou zo základných podmienok podpory je, že nie je známy pôvodca environmentálnej záťaže alebo povinná osoba a zodpovednosť za sanáciu prechádza na štát, reprezentovaný príslušným ministerstvom.“ Zdôvodnenie: Keďže predmetný projekt nie je z hľadiska dodržania princípu „znečisťovateľ platí“ bližšie špecifikovaný a na jeho financovanie sa uvádza iba jediný zdroj, a to OP KŽP, je potrebné špecifikovať charakter projektu minimálne poukázaním na potrebu jeho súladu s OP KŽP a dodržania princípu „znečisťovateľ platí“. Projekty sanácie environmentálnych záťaží sú oprávnené na podporu z OP KŽP len v prípade, ak realizovaný projekt bude v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží a zároveň, v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“, je podpora sanácie environmentálnej záťaže zo zdrojov OP KŽP možná len v prípade, ak nie je známy jej pôvodca alebo povinná osoba, takže zodpovednosť za sanáciu prechádza na štát, reprezentovaný príslušným ministerstvom. Príslušné ministerstvá sú určené uznesením vlády SR. V opačných prípadoch je za vykonanie a financovanie sanácie environmentálnej záťaže zodpovedný jej pôvodca alebo povinná osoba. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bey pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Názov časti A. Systémové opatrenia Akčného plánu na str. 22 navrhujem nahradiť názvom „Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu“, keďže táto časť sa týka iba opatrení na úrovni okresu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. v rámci opatrení akčného plánu odporúčam doplniť Slovak Investment Holding (ďalej len „SIH“) k predpokladaným zdrojom financovania k projektom v opatreniach 6. Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky, inovácií a investícií, 9. Pilotné programy svojpomocnej výstavby sociálnych bytových jednotiek pre aktívnych z marginalizovaných sociálnych skupín a 15. Projekty zlepšenia kvality a dostupnosti verejných služieb (napr. opatrenie 15.4. Podpora separácie a energetické zhodnotenie odpadov). Opatrenia nepočítajú so zapojením SIH ako jedným z možných zdrojov financovania uvedených oblastí. V rámci štruktúry SIH pritom bude vytvorený podfond zameraný na podporu malého a stredného podnikania, podfond na podporu sociálnej ekonomiky ako aj podfond odpadového hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z bodu B.1. navrhujem vypustiť ministra financií vzhľadom na to, že plnenie navrhovaných opatrení a úloh akčného plánu nie je vo vecnej pôsobnosti ministerstva financií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Národná banka Slovenska neuplatňuje k materiálu pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že materiál nebude mať žiadne vplyvy na životné prostredie, pritom opatrenia navrhované v samotnom akčnom pláne sú takej povahy, že ich realizácia predpokladá pozitívny, resp. v niektorých prípadoch aj negatívny vplyv na životné prostredie (napr. opatrenia v časti C a D materiálu). Žiadame v Doložke vybraných vplyvov uviesť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 5. Na str. 48 v časti Kľúčoví partneri 15.3.2 Projekty integrovanej ochrany pred povodňami v povodiach riek Rimava a Slaná, obciach v okrese Rimavská Sobota (napr. v katastroch Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Tisovec, Hnúšťa) s využitím lokálnej pracovnej sily, „Povodie Slanej“ navrhujeme uviesť ako kľúčového partnera aj SVP, š. p. (správa povodia Slanej). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 8. vlastný materiál, str. 39, Opatrenie 8. – doplniť do popisu činností „zabezpečenie technického zázemia“. Zodpovedných partnerov (9 obcí) uviesť aj ako kľúčových. 9. vlastný materiál, str. 40, Opatrenie 9. – zmeniť výšku regionálneho príspevku na výšku 300 tis. EUR, zároveň upraviť aj výšku celkového rozpočtu na výšku 2.605 tis. EUR 10. vlastný materiál, str. 40, opatrenie 10. – doplniť ako kľúčového partnera predpokladaný, resp. aj zdroj ŠRFB Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 11. vlastný materiál, str. 40, opatrenie 11. – doplniť ako kľúčového partnera Ministerstvo zdravotníctva SR 12. vlastný materiál, str. 49, opatrenie 15.5.1 – odstrániť 13. vlastný materiál, str.52, Tabuľka č. 10 Poskytnutie regionálneho príspevku pre okres Rimavská Sobota (v tis. EUR) upraviť v celej tabuľke výšku poskytnutého regionálneho Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 4. vlastný materiál, opatrenie 2.1, str. 27 - Banskobystrický samosprávny kraj uviesť ako partnera; a doplniť kľúčového partnera mesto Rimavská Sobota 5. vlastný materiál, opatrenie 2.2, str. 27 - Banskobystrický samosprávny kraj uviesť ako partnera; a doplniť kľúčového partnera mesto Hnúšťa 6. vlastný materiál, str. 35, Podopatrenie 6.3 – vypustiť z názvu podopatrenia slovo „podnikateľského“ a slová „odbytového združenia“ nahradiť slovom „odbytu“ 7. vlastný materiál, str. 35, Podopatrenie 6.3.1 – je potrebné uviesť výšku predpokladaného rozpočtu projektového zámeru. V tom istom projektovom zámere je potrebné doplniť do kľúčového partnera centrum pre rozvoj Gemera a Malohontu – CeroGeMa Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. vlastný materiál, str.23, - Podopatrenia 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 a 1.2.6 zlúčiť do opatrenia 1.2., pričom pôvodné opatrenia budú charakterizované ako aktivity opatrenia 1.2 a upraviť výšku regionálneho príspevku na sumu 670 tis. EUR a rozdeliť v tabuľke č. 10 na str. 52 na jednotlivé roky nasledovne: rok 2016 – 170 tis. EUR, rok 2017 – 300 tis. EUR, 2018 – 100 tis. EUR a 2019-2020 – 100 tis. EUR 2. vlastný materiál, str. 23,– ako Kľúčového partnera opatrenia 1.2 zaradiť centrum pre rozvoj Gemera a Malohontu – CeroGeMa 3. v celom vlastnom materiáli zjednotiť terminológiu „zodpovedný“ a „kľúčoví partneri“, s tým, že všetky subjekty doteraz uvedené ako „zodpovedný“ sa budú zaraďovať medzi kľúčových partnerov (gestorov), vymazať riadok „zodpovedný“ zo všetkých tabuliek, str. 23 až 50 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujem doplniť do úloh: podpredseda vlády pre investície V rámci jednotlivých operačných programov zabezpečiť realizáciu dopytových výziev pre NRO tak, aby vytvorili možnosti pre podporu realizácie aktivít Akčných plánov v oblastiach vzdelávania, výchovy a rozvoja školstva, zamestnanosti, životného prostredia, pôdohospodárstva, rozvoja MSP, infraštruktúry, občianskej vybavenosti, podpory MAS podieľajúcich sa na realizácii akčných plánov zaostávajúcich okresoch. minister vnútra Pripraviť legislatívny návrh posilnenia kompetencií Okresných úradov umožňujúcich efektívnu podporu politiky regionálneho rozvoja NRO v zmysle vládou SR schválených Akčných plánov okresov minister životného prostredia Hľadať možnosti vypísania špecifických výziev na revitalizáciu hnedých plôch a objektov (brownfieldov) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre NRO trpiacich dôsledkami štrukturálnych hospodárskych a spoločenských zmien. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme doplniť Do časti B ukladá doplniť ministra školstva, vedy, výskumu a športu ministerku spravodlivosti a ministra zdravotníctva Doplniť úlohy pre: ministerka spravodlivosti Pripraviť návrh novelizácie legislatívnej úpravy exekučných konaní tak, aby bola zákonom definovaná maximálna doba trvania týchto konaní. Po tejto dobe musí prejsť predmet exekúcie do majetku v správe štátu. minister výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja Vydať metodické usmernenie na základe ktorého by sa previazali aktivity regionálnych rozvojových agentúr (RRA) na Rady pre rozvoj okresov tak, aby boli ich kapacity využité na podporu realizácie akčných plánov okresov. ministerka pôdohospodárstva Do konca roka 2016 realizovať novú výzvu z OP Rozvoj vidieka na podporu miestnych akčných skupín (MAS) v NRO podľa zákona č. 336/2015 Z. z. tak, aby bola realizácia Akčných plánov zabezpečená aj aktivitami MAS s podporou EŠIF. Zabezpečiť, aby zmluvy o podpore MAS zo EŠIF obsahovali povinnosť využiť kapacitu a finančné zdroje podpory MAS na realizáciu akčných plánov okresov schválených vládou SR. Do konca roku 2016 realizovať dopytovú výzvu v rámci implementácie IROP na vybudovanie Regionálnych centier praktického vzdelávania. V rámci OP Rozvoj vidieka a IROP vyčleniť 100 mil. EUR na dopytové výzvy orientované na podporu realizácie aktivít Akčných plánov NRO. Zabezpečiť poskytnutie pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu pre výstavbu verejno-prospešnej stavby a realizáciu projektov Akčných plánov Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V návrhu uznesenia vlády odporúčame úlohu B.11 nahradiť nasledovne a následne body prečíslovať: B.11 poskytnúť dotácie na vypracovanie dokumentácie v oblasti zamestnanosti a vzdelávania, ako povinnej súčasti žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programov INTERREG V-A do 31. decembra 2016 B.12 poskytnúť dotácie na vypracovanie plánov rozvoja cezhraničných tematických ciest a na vypracovanie projektových dokumentácií na výstavbu alebo modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou cezhraničných tematických ciest, ako povinnej súčasti žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programov INTERREG V-A, prípadne z iných externých zdrojov do 31. decembra 2016 Odôvodnenie: B. 11 – Je potrebné rozšíriť možnosť čerpania finančných prostriedkov na všetky programy INTERREG V-A B. 12 – Tematické cesty predstavujú komplexnú sústavu navzájom prepojených projektov v území. Pre zabezpečenie efektívne vynaložených verejných zdrojov na vypracovanie projektových dokumentácií je nevyhnutné zároveň podporiť aj rozvojové dokumenty ako napr. plány rozvoja cezhraničných tematických ciest, ktoré v súčasnosti absentujú na cezhraničnej úrovni a tvoria podklady pre konkrétne investície v území na podporu CR. Zároveň je potreba rozšíriť aj zdroje financovania infraštruktúry CR na aj iné externé zdroje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Formálna Na strane 39 v opatrení 9. v časti Kľúčoví partneri (gestor) uviesť správny názov Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) 1. Banskobystrický samosprávny kraj nesúhlasí s označením ako „Kľúčový partner (gestor)“ pri systémových opatreniach a aktivitách predmetného Akčného plánu bez toho, aby jednotlivé opatrenia a aktivity neboli vopred prekonzultované a odsúhlasené Banskobystrickým samosprávnym krajom. Ide najmä o aktivity týkajúce sa oblastí: doprava, vzdelávanie, sociálne veci a zdravotníctvo. Zdôvodnenie: Napriek tomu, že sa Banskobystrický samosprávny kraj zaujímal o tvorbu Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota (z vlastnej iniciatívy rokoval v marci 2016 s niekoľkými subjektami, ktoré participovali za okres Rimavská Sobota na príprave plánu), nebol nijakým spôsobom zo strany zodpovedného ministerstva informovaný o príprave dokumentu a nebol prizvaný na žiadne z pracovných stretnutí k príprave Akčného plánu. Navrhované opatrenia a aktivity Akčného plánu nezohľadňujú ani projekty zahrnuté do Regionálnej integrovanej územnej stratégie Banskobystrického kraja za okres Rimavská Sobota, ktorá je zverejnená na webstránke BBSK. 2. Banskobystrický kraj nesúhlasí s textom časti E. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni BBSK. Zdôvodnenie: BBSK má záujem participovať na príprave a realizácii aktivít Akčného plánu (všetkých okresov Banskobystrického kraja, nielen okresu Rimavská Sobota), no za predpokladu, že aktivity Akčného plánu budú spoločne prerokované a zástupca BBSK bude riadnym členom Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu v zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. 3. Napriek dobrému zhodnoteniu hospodárskej a sociálnej situácie v okrese Rimavská Sobota považujeme návrh opatrení za nevhodný - najmä z dôvodu nevhodnosti opatrení z hľadiska predpokladaného množstva a štruktúry nových pracovných miest. Zdôvodnenie: Z analýzy vyplynulo, že viac ako 52 % uchádzačov o zamestnanie má len základné, resp. nemá ukončené ani základné vzdelanie, pre ktorých je potrebné pripraviť vhodnejšiu štruktúru pracovných miest. Odporúčame do analýzy zaradiť aj prehľad vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva a zohľadniť vysoké percento obyvateľstva rómskej národnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 47 v bode: „15.2.6 Rekonštrukcia budovy Centra voľného času Relax – RS“ navrhujeme v kolónke „Kľúčoví partneri (gestor)" nahradiť „MŠVVŠ SR“ slovom: „Mesto Rimavská Sobota“. Odôvodnenie: Finančné krytie ide zo strany mesta Rimavská Sobota, MŠVVaŠ SR vytvára iba legislatívne predpoklady na fungovanie centier voľného času. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 30 v texte „4 materskéch školy“ odstrániť v texte písmeno „ch“. Odôvodnenie: Slovo nie je uvedené v správnom tvare z hľadiska pravopisu slovenského jazyka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 28 pri Popise kľúčových aktivít v Podopatrení 3.2.1 „Vybudovanie akreditovaného centra vzdelávania vo včelárstve“ navrhujeme vypustiť slovo: „akreditovaného“. Odôvodnenie: Podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CŽV“) môže stredná odborná škola pôsobiť ako vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania. Podľa § 9 zákona o CŽV je predmetom akreditácie iba vzdelávací program, neakredituje sa vzdelávacia inštitúcia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 27 navrhujeme vo vete „Vytvorenie systému spolupráce medzi zamestnávateľmi a školami v podobe zamestnaneckého inkubátora so sídlom v Rimavskej Sobote v úzkej spolupráci s Gymnáziom Ivana Kraska v Rimavskej Sobote a ďalšími partnerskými strednými školami podporujúci integráciu zamestnávateľov do vzdelávacích aktivít a tým uľahčenie vstupu absolventov stredných škôl na trh práce.“ nahradiť slová „Gymnáziom Ivana Kraska v Rimavskej Sobote“ slovami „Strednou odbornou školou ...“. Odôvodnenie: Príprava na povolanie, povolania a odborné činnosti pre trh práce je primárne úlohou stredných odborných škôl. Základom efektívneho prechodu absolventov stredných škôl na trh práce je spolupráca medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami. Z tohto dôvodu by mal byť zamestnanecký inkubátor situovaný na strednej odbornej škole a nie na gymnáziu, ktoré pripravuje svojich žiakov na štúdium na vysokej škole. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 20 v bode 5 text „min. 4 nové škôlky“ odporúčame nahradiť textom „min. 4 nové materské školy“. Odôvodnenie: Ide o spresnenie pomenovania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Termín „materské školy“ žiadame správne uvádzať v celom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 11 v tabuľke č. 9 v riadku 11 odporúčame uviesť v stĺpci „Druh“ text „Špeciálne výchovné zariadenie“. Odôvodnenie: Reedukačné centrum nie je školou, ale je špeciálnym výchovným zariadením. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V tabuľke č. 9 na str. 11 v riadkoch 5 až 10 odporúčame uviesť v stĺpci „Druh“ text „Stredná odborná škola“. Odôvodnenie: Terminologické spresnenie Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 11 v tabuľke č. 9 text „Názov školy“ odporúčame nahradiť textom „Názov školy/školského zariadenia“. Odôvodnenie: Reedukačné centrum nie je školou, ale je špeciálnym výchovným zariadením, ktoré patrí medzi školské zariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 11 text „Tabuľka č. 9 Zoznam stredných škôl a gymnázií v okrese Rimavská Sobota“ odporúčame nahradiť textom „Tabuľka č. 9 Zoznam gymnázií, stredných odborných škôl a špeciálnych výchovných zariadení v okrese Rimavská Sobota“. Odôvodnenie: Ide o spresnenie pomenovaní škôl a školských zariadení v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 10 text „V okrese Rimavská Sobota je 11 stredných škôl, z toho 4 gymnáziá, 3 stredné odborné školy (SOŠ)s maturitou, 2 odborné učilištia a 1 reedukačné centrum.“ odporúčame nahradiť textom „V okrese Rimavská Sobota je 10 stredných škôl (z toho 4 gymnáziá a 6 stredných odborných škôl) a 1 reedukačné centrum.“ Odôvodnenie: Uvedené stredné školy v okrese sú gymnáziá a stredné odborné školy, nie odborné učilištia. Odborné učilište je špeciálnou školou. Reedukačné centrum nie je strednou školou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 10 tretí odsek odporúčame upraviť takto: „V okrese sa nachádza 55 materských škôl, v ktorých je prijatých 1 949 detí; v Materskej škole, I. Hatvaniho 32, Rimavská Sobota je zriadená jedna špeciálna trieda pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, v ktorej je prijatých 10 detí. V sieti škôl je zaradených 22 plnoorganizovaných základných škôl, z toho sú 3 dvojjazyčné (s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským) a päť je s vyučovacím jazykom maďarským. Neplnoorganizovaných základných škôl je 42, z nich 30 s vyučovacím jazykom maďarským a 2 dvojjazyčné (s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským). V okrese sú 4 základné umelecké školy v Tisovci, Hnúšti, Rimavskej Sobote a v Jesenskom. Sieť špeciálnych škôl tvorí päť špeciálnych základných škôl. V okrese je evidovaných viac ako 21 mládežníckych združení. Centrum voľného času Relax je mimoškolské zariadenie pre deti a mládež.“ Odôvodnenie: Ide o terminologické spresnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Navrhujeme zvážiť pri predpokladaných zdrojoch financovania krytie formou operačných programov z dôvodu neexistencie presného dátumu spustenia OP ĽZ. Odôvodnenie: Pripomienku predkladáme po skúsenostiach s obdobným akčným plánom pre región Kežmarok, kde je takisto finančné krytie naviazané na OP ĽZ, pričom sa tento OP ešte nespustil a nie je možné predpokladať budúce zameranie výziev. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 47 žiadame vypustiť bod 15.2.7 „Vytvorenie multifunkčného spoločensko-vzdelávacieho centra v Hnúšti“ Odôvodnenie: Školská legislatíva nepozná pojem „multifunkčné spoločensko-vzdelávacie centrum“, navyše úlohu takéhoto centra môže spĺňať niektorá zo stredných škôl. Uvedené predpokladané zdroje financovania sú nereálne, pretože OP V (Vzdelávanie) v súčasnom programovom období neexistuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY: 1. Banskobystrický samosprávny kraj nesúhlasí s označením ako „Kľúčový partner (gestor)“ pri systémových opatreniach a aktivitách predmetného Akčného plánu bez toho, aby jednotlivé opatrenia a aktivity neboli vopred prekonzultované a odsúhlasené Banskobystrickým samosprávnym krajom. Ide najmä o aktivity týkajúce sa oblastí: doprava, vzdelávanie, sociálne veci a zdravotníctvo. Zdôvodnenie: Napriek tomu, že sa Banskobystrický samosprávny kraj zaujímal o tvorbu Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota (z vlastnej iniciatívy rokoval v marci 2016 s niekoľkými subjektami, ktoré participovali za okres Rimavská Sobota na príprave plánu), nebol nijakým spôsobom zo strany zodpovedného ministerstva informovaný o príprave dokumentu a nebol prizvaný na žiadne z pracovných stretnutí k príprave Akčného plánu. Navrhované opatrenia a aktivity Akčného plánu nezohľadňujú ani projekty zahrnuté do Regionálnej integrovanej územnej stratégie Banskobystrického kraja za okres Rimavská Sobota, ktorá je zverejnená na webstránke BBSK. 2. Banskobystrický kraj nesúhlasí s textom časti E. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni BBSK. Zdôvodnenie: BBSK má záujem participovať na príprave a realizácii aktivít Akčného plánu (všetkých okresov Banskobystrického kraja, nielen okresu Rimavská Sobota), no za predpokladu, že aktivity Akčného plánu budú spoločne prerokované a zástupca BBSK bude riadnym členom Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu v zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. 3. Napriek dobrému zhodnoteniu hospodárskej a sociálnej situácie v okrese Rimavská Sobota považujeme návrh opatrení za nevhodný - najmä z dôvodu nevhodnosti opatrení z hľadiska predpokladaného množstva a štruktúry nových pracovných miest. Zdôvodnenie: Z analýzy vyplynulo, že viac ako 52 % uchádzačov o zamestnanie má len základné, resp. nemá ukončené ani základne vzdelanie, pre ktorých je potrebné pripraviť vhodnejšiu štruktúru pracovných miest. Odporúčame do analýzy zaradiť aj prehľad vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva a zohľadniť vysoké percento obyvateľstva rómskej národnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) 1/ V slovenskom texte sa nepoužíva bodka na oddeľovanie tisícov. Odporúčame upraviť. 2/ V uvedených tabuľkách a grafoch odporúčame doplniť referenčný rok. 3/ V celom texte slovo ,,percent“ odporúčame nahradiť symbolom „%“. 4/ V Tabuľke č. 2 Národnostné zloženie obyvateľstva okresu Rimavská Sobota a Tabuľke č. 5 Štruktúra populácie a mzdy v okrese Rimavská Sobota odporúčame nahradiť údaje za rok 2014 aktuálnymi údajmi za rok 2015. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Slová "v katastri"(napr. str. 8 a 36 vlastného materiálu) a slová "v katastroch" (napr. str. 48 vlastného materiálu) žiadame nahradiť slovami "v katastrálnom území" v príslušnom tvare. Odôvodnenie: Z kontextu, v akom sa používajú slová "v katastri" vo vlastnom materiály, je zrejmé, že predkladateľ má na mysli "katastrálne územie". Kataster nehnuteľností (t. j. kataster) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností a je vedený ako jeden pre celé územie Slovenskej republiky. Kataster nehnuteľností tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území. Z uvedeného vyplýva, že slová "v katastri" je potrebné nahradiť slovami "v katastrálnom území". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail