LP/2016/286 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V prílohe I časť II bod 4 písm.b) sa uvádza, že ak hnojivý výrobok obsahuje látku, v ktorej boli maximálne limity rezíduí pre potraviny a krmivá stanovené v súlade s nariadením EP a Rady (ES) č. 396/2005, použitie tohto hnojivého výrobku s označením CE podľa návodu na použitie nesmie viesť k prekročeniu uvedených limitov v potravinách alebo krmivách. Táto všeobecná podmienka je správna ale podľa nášho názoru nie je prakticky uskutočniteľná, pokiaľ sa rezíduá účinných látok, pre ktoré sú stanovené limity v súlade s nariadením 396/2005, nebudú v hnojivých materiáloch vyskytovať pod medzou stanoviteľnosti (LOQ). Limity pre účinné látky prípravkov na ochranu rastlín sa stanovujú úzko špecificky pre konkrétne autorizované použitia a každé ďalšie pridávanie môže predstavovať riziko prekročenia týchto látok v potravinách alebo v krmivách a nebude možné odlíšiť, či je limit prekročený následkom hnojenia alebo následkom nesprávneho, resp. nepovoleného použitia. Zároveň sa tým vytvára priestor pre obchádzanie povinných autorizácií prípravkov na ochranu rastlín. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Predložené riadne predbežné stanovisko je potrebné vypracovať v súlade s aktuálne účinným Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 76/2016). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Upozorňujeme predkladateľa, že s účinnosťou od 1. apríla 2016 sa aj na predložený materiál vzťahuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (uznesenie vlády SR č. 76/2016); z tohto dôvodu bolo pri príprave a predkladaní predloženého materiálu potrebné dodržať postup podľa tejto metodiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Predložené riadne predbežné stanovisko je potrebné vypracovať v súlade s aktuálne účinným Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 76/2016). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. Dôsledky na rozpočet je uvedené, že prijatie tohto nariadenia bude mať negatívny vplyv na podnikateľskú sféru ako aj na verejnú správu, ktoré v súčasnej dobe nie je možné exaktne vyčísliť. V nadväznosti na uvedené žiadam uviesť, či tieto negatívne vplyvy na verejnú správu sú vplyvy na rozpočet verejnej správy a zároveň o aké negatívne vplyvy ide. V prípade negatívnych vplyvov na rozpočet verejnej správy žiadam ich vyznačenie v doložke vybraných vplyvov v súlade Jednotnou metodikou vybraných vplyvov vrátane rozpočtového zabezpečenia a v súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy musia byť rozpočtovo zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených požiadaviek na prostriedky štátneho rozpočtu. Ak má materiál pozitívne / negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, podľa jednotnej metodiky vyplýva povinnosť vypracovania analýzy vplyvov. Preto žiadam vypracovať analýzu vplyvov s aspoň kvalifikovaným odhadom vplyvov na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame o vyplnenie doložky vybraných vplyvov v časti „Vplyvy navrhovaného materiálu“ a dopracovanie príslušných analýz vplyvov vypracovaných v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Od 1.4.2016 v zmysle zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, bodu 2.3., sa Jednotná metodika vzťahuje na prípravu návrhov predbežných stanovísk v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ. Doložka vplyvov je síce zverejnená, ale bod 9. Vplyvy navrhovaného materiálu nie sú vyplnené. Preto žiadame o vyplnenie tabuľky priloženej doložky a následne o dopracovanie analýzy vplyvov, ktoré podľa predloženého materiálu by mali byť identifikované. Kapitola V. Iné dôsledky – napr. sociálne, environmentálne, vplyv na podnikateľské prostredie uvádza, že „ Návrh bude mať vplyv najmä na tých výrobcov inovatívnych hnojív vyrábaných z organických alebo druhotných surovín v súlade s modelom obehového hospodárstva, ktorí budú môcť prostredníctvom zásadne zjednodušeného prístupu na vnútorný trh dosiahnuť kritické množstvo. Takíto výrobcovia budú mať z tejto iniciatívy prospech najmä v tých členských štátoch, ktoré neposkytujú dostatočne veľký domáci trh pre nové druhy hnojív. Očakávame vplyv na verejné a súkromné hospodárske subjekty pôsobiace v oblasti zhodnocovania odpadu (napríklad prevádzkovateľov čistiarní odpadových vôd, alebo zariadení na nakladanie s odpadom ktoré vyrábajú kompost alebo digestát), ktorí budú môcť zhodnotiť svoje výstupy, a tým uľahčia investície do takejto infraštruktúry. V dôsledku čoho sa prejavia aj pozitívne vplyvy na životné prostredie.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Riadne predbežné stanovisko... (opakovanie: 2016 Riadne predbežné stanovisko...) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Postrádame tiež vyplnenie doložky vplyvov Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) po kap. 16 nasleduje kap. 11 – právna analýza návrhu, potom zase 11a), - Právny základ predkladaného návrhu, následne zase kap. 11 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) x Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail