LP/2016/1138 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VERSACO s. r. o., IČO: 36 726 231, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Hnúšťa, okres Rimavská Sobota

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) Z tejto časti navrhujeme vypustiť text: „...Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky“, pretože Protimonopolný úrad SR je v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) oprávnený vykonávať kontrolu poskytnutej minimálnej pomoci, a v danom prípade má byť poskytnutá štátna pomoc. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z doložky vybraných vplyvov vyplýva, že materiál má pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a výdavky budú zabezpečené v rámci limitov schváleného rozpočtu verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Výdavky na tento projekt sú zabezpečené v rozpočtoch kapitoly MH SR na roky 2017 až 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS navrhuje v prílohe č.2 „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu” bližšie vysvetliť a popísať spôsob výpočtu vplyvov na rozpočet verejnej správy (v súlade s jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov) tak, aby bolo zrejmé, že predpokladané daňové a odvodové príjmy bezprostredne súvisia s realizáciou zámeru, na ktorý sa vzťahuje investičná pomoc. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) (E) Právna analýza -str. 6, za 7. odsek je potrebné doplniť nový odsek v znení „Pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným zámerom musia byť obsadené do troch rokov po skončení investičného zámeru“. Odôvodnenie Doplnenie podmienky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail