LP/2016/1038 Návrh majetkového usporiadania obytného súboru Krasňany a vysporiadania finančných vzťahov s mestom Žilina

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Z materiálu je potrebné vypustiť analýzu sociálnych vplyvov, keďže predkladateľ podľa doložky vybraných vplyvov nepredpokladá žiadne sociálne vplyvy. Odôvodnenie: Analýza vplyvu nie je súčasťou predkladaného materiálu, ak predkladateľ v príslušnej sledovanej oblasti nepredpokladá žiadny vplyv. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 1. Navrhované odpustenie časti návratnej finančnej výpomoci poskytnutej mestu Žilina je potrebné posúdiť aj z hľadiska pravidiel štátnej pomoci, a to vzhľadom na skutočnosť, že návratná finančná výpomoc bola poskytnutá mestu Žilina na financovanie výstavby obytného súboru Krasňany, ktorý slúži ako ubytovacie zariadenie pre zahraničných investorov a je predmetom prenájmu, t. j. v súvislosti s hospodárskou činnosťou. Je potrebné ex ante posúdiť, či v tomto prípade Ministerstvo financií SR koná v súlade s princípom súkromného veriteľa a postupuje rovnakým, resp. porovnateľným spôsobom, či by za daných trhových podmienok súkromný veriteľ napr. predĺžil dobu splácania finančnej výpomoci, resp. upravil podmienky jej splácania alebo rovnako ako orgán verejnej správy, odpustil časť návratnej finančnej výpomoci za porovnateľných podmienok. V tejto súvislosti dávame do pozornosti najmä časť 4.2 dokumentu „Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 ZFEÚ“ (ďalej len „oznámenie Komisie“). Ak sa nepreukáže súlad s princípom súkromného veriteľa, odpustenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 3 111 881,54 eur môže predstavovať štátnu pomoc a bude potrebné posúdiť jej súlad s pravidlami štátnej pomoci. 2. Navrhované zvýšenie základného imania spoločnosti MH Invest II, s.r.o. je potrebné posúdiť z hľadiska pravidiel štátnej pomoci, a to z hľadiska princípu súkromného investora v trhovom hospodárstve. Na stanovenie toho, či investícia verejného subjektu (najmä pri kapitálových investíciách) predstavuje štátnu pomoc, je potrebné posúdiť, či by súkromný investor porovnateľnej veľkosti pôsobiaci v bežných podmienkach trhového hospodárstva mohol mať záujem uskutočniť za podobných podmienok predmetnú investíciu (časť 4.2 oznámenia Komisie). Ak sa nepreukáže súlad s princípom súkromného investora v trhovom hospodárstve, zvýšenie základného imania spoločnosti MH Invest II, s.r.o. vo výške 10 345 494 eur môže predstavovať štátnu pomoc a bude potrebné posúdiť jeho súlad s pravidlami štátnej pomoci. 3. Do materiálu je potrebné doplniť vyhodnotenie princípu súkromného veriteľa v súvislosti s návrhom na odpustenie časti návratnej finančnej výpomoci mestu Žilina, ako aj vyhodnotenie princípu súkromného investora v trhovom hospodárstve v súvislosti s návrhom na zvýšenie základného imania spoločnosti MH Invest II, s.r.o. tak, aby z materiálu jednoznačne vyplývalo, či predmetné opatrenia podliehajú pravidlám štátnej pomoci a ak áno, ako bude zabezpečený ich súlad s pravidlami štátnej pomoci. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS navrhuje doplniť „Doložku vplyvov“ o náležitosti vyplývajúce z platnej „Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov“ v prípade, ak má predkladaný návrh vplyv na verejný rozpočet. Konkrétne sa jedná o návrh vypracovania prílohy č.2 „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ a osobitne venovať pozornosť časti 2.1 „Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) nemáme pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail