LP/2016/1037 Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2046

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) ZMOS uplatňuje v rámci medzirezortného pripomienkového konania zásadnú pripomienku k Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2046. 1) ZMOS žiada vypustiť v predloženom materiáli tie časti, v ktorých je spracovaný a predložený návrh na zmenu kategórie lesných pozemkov z hospodárskych lesov na ochranné lesy, resp. lesy osobitného určenia. 2) Podľa ZMOS nie je dôvod na to, aby sa dokumentmi tohto typu menili dohodnuté zákonné pravidlá v systéme zdaňovania pozemkov. Okrem toho súčasná aplikačná prax nepotvrdzuje, že by sa takýmito opatreniami zlepšila alebo menila situácia v ochrane vtáčích biotopov na Slovensku. Podľa informácií, ktoré má ZMOS k dispozícii, je pripravených niekoľko desiatok ďalších podobných programov s negatívnym dopadom na rozpočtové hospodárenie obcí. Zo strany ZMOS existujú opodstatnené obavy, že v niektorých obciach, v ktorých výnosy dane z nehnuteľností za lesné pozemky tvoria podstatnú časť ich daňových príjmov môže dôjsť k existenčným problémom spojených s neplnením ich základných funkcií. 3) ZMOS nesúhlasí s tvrdením predkladateľa, že realizácia programu si nevyžiada dopady na verejné financie. Žiada doplniť v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov doplniť „Doložku vplyvov“ o negatívny dopad a predkladaného materiálu na rozpočtové hospodárenie miesta obcí aj s jeho vyčíslením. Podobne aj o kumulatívne dopady v ostatných pripravovaných Programoch starostlivosti o Chránené vtáčie územia. Odôvodnenie V zmysle § 6 odsek 1 písm. d) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú predmetom dane z pozemkov len lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy. V rámci predloženého materiálu je navrhnuté, aby sa tieto lesy preklasifikovali na ochranné lesy, resp. lesy osobitného určenia, ktoré sú od dane z pozemkov oslobodené. Za predpokladu, že materiál bude prijatý v navrhovanej podobe, táto skutočnosť negatívne ovplyvní príjmovú časť rozpočtu obcí z dôvodu výpadku príjmov dane z pozemkov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 26. Ukladanie povinností iným rezortom s nárokmi na finančné zdroje žiadame vypustiť alebo ich uplatňovať len v prípade, kedy budú zabezpečené adekvátne zdroje krytia zo zdrojov štátneho rozpočtu Odôvodnenie: PS ukladá povinnosti iným rezortom s nárokmi na dodatočné finančné zdroje. Opatrenia charakteru „zabrániť opusteniu poľnohospodárskej pôdy vhodným nastavením poľnohospodárskych platieb tak, aby bolo výhodné pre poľnohospodárov hospodárenie udržiavať (str. 106), resp. „kontrola dodržiavania zákonných požiadaviek hospodárenia (Statutory Management Requirements – SMR) a štandardov dobrých environmentálnych a poľnohospodárskych podmienok (Good Agricultural and Environmental Conditions - GAEC) v rámci uplatňovania krížového plnenia (Cross compliance - CC) poľnohospodárskymi subjektmi (str. 106)“. Slovenská republika SR realizuje SPP v intenciách stanovených právnou úpravou EÚ. Platby, kontrolné mechanizmy sú ich nedeliteľnou súčasťou a sú schvaľované EK. Ďalšie nároky na platby a kontrolné mechanizmy sú nárokmi na štátny rozpočet, v prípade ich uplatňovania a nekrytia ich zdrojmi štátneho rozpočtu nie je možné ich realizovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 25. Žiadame vypustiť opatrenia prejudikujúce zabezpečenie stavu, o ktorom sa len formálne diskutuje Odôvodnenie: V rámci kontextu PS sa stanovujú opatrenia ako s cieľom posilniť a zachovať ekologickú stabilitu lesných porastov zabezpečiť poskytnutie agroporadenstva lesohospodárskym subjektom vo veci ich zapojenia sa do opatrení "Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a zachovanie lesa" a "Platby týkajúce sa sústavy Natura 2000" v rámci Programu rozvoja vidieka SR (PRV) 2014-2020 za účelom získania kompenzačných platieb za obmedzenie hospodárenia z dôvodu uplatňovania princípu trvalo udržateľného rozvoja a ochrany prírody a zabezpečiť zapracovanie týchto environmentálnych opatrení do PRV vždy na nové programové obdobie (str. 106); s cieľom posilniť a zachovať ekologickú stabilitu potravných biotopov na poľnohospodárskej pôde zabezpečiť poskytnutie agroporadenstva poľnohospodárskym subjektom vo veci ich zapojenia sa do jednotlivých podopatrení "Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia" a opatrenia "Ekologické poľnohospodárstvo" v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 za účelom získania kompenzačných platieb za obmedzenie hospodárenia z dôvodu uplatňovania princípu trvalo udržateľného rozvoja a ochrany prírody a zabezpečiť zapracovanie týchto environmentálnych opatrení do Programu rozvoja vidieka SR na nové programové obdobia (str. 106), ktoré prejudikujú zabezpečenie stavu, ako aj skutočnosť, ako bude konštruovaná SPP po roku 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V programe starostlivosti chýba sumarizácia dopadov uvedených opatrení na lesné hospodárstvo. Jednotlivé navrhované opatrenia sa vzájomne rôzne prekrývajú a kombinujú, často nie sú ani územne špecifikované. Preto sa z programu nedá odhadnúť, do akej miery na ktorej ploche bude hospodárenie obmedzené. Neexistencia takejto sumarizácie taktiež bráni aj posúdiť reálnosť navrhovaných opatrení – veková a druhová štruktúra lesov v CHVÚ pravdepodobne realizáciu viacerých opatrení výrazne obmedzuje, prípadne vylučuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zhodnotenie súčasného stavu druhov, čo sa týka vplyvu ubúdania starých porastov alebo nárastu mototurizmu alebo lesotechnických činností na populáciu. Hlavným problémom totiž môže byť práve vyrušovanie populácie mototurizmom a turizmom, a nie ubúdanie starých porastov, čomu by viac nasvedčovalo fragmentovanie a rozmiestnenia populácie do menej vyrušovaných zón. Je potrebné doložiť terénne merania a podklady pre tieto tvrdenia. Takéto hodnotenie by v programe starostlivosti nemalo byť nakoľko sa jedná len o subjektívny názor. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Žiadame vypustiť nekonkrétne a netransparentné formulácie z programu starostlivosti a nahradiť požiadavkami presne špecifikovanými a prerokovanými z vlastníkmi Odôvodnenie: Napr. požiadavka „zamedziť ďalšiemu znižovaniu výmery vhodných porastov prostredníctvom uplatňovania podmienok v programe starostlivosti o les“ je absolútne netransparentná a nekonkrétna. Od programu starostlivosti sa očakáva, že uvedené podmienky budú detailne rozpracované, nie že budú schválené bez ohľadu na ich budúce znenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Prehľad kategorizácie lesov - v tabuľke sú zle uvedené názvy kategórii lesov, namiesto hospodársky, ochranný treba uvádzať hospodárske, ochranné. Pripomienka je uplatnená z dôvodu správneho používania pojmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) U opatrení nie je špecifikované, kto ich vykoná resp. je za ich vykonanie zodpovedný. Nie vždy je to z povahy opatrenia zrejmé, v niektorých prípadoch môže ísť dokonca o kombinovanú zodpovednosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pre lepšiu a ľahšiu uplatniteľnosť, prípadne vymožiteľnosť programu starostlivosti v praxi navrhujeme doplniť pre jednotlivé EFP zoznam pozemkov a JPRL. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 24. Nesúhlasíme so zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov rozšírením zákazov, resp. činností z hľadiska zásadného dopadu na Program rozvoja vidieka – Agronvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO) Odôvodnenie: V prípade premietnutia podmienok zabezpečiť vhodné obhospodarovanie trvalých trávnych porastov pravidelnou kosbou lúk a odvozom biomasy, extenzívnym pasením oviec a hovädzieho dobytka, v odôvodnených prípadoch aj mulčovaním a pri tvorbe trvalých trávnych porastov použiť stanovištne vyhovujúce druhy tráv; na plochách trvalých trávnych porastov vylúčiť aplikáciu priemyselných hnojív a pesticídov (str. 106); na všetkých plochách poľnohospodárskej pôdy realizovať postupy, ktoré minimalizujú negatívny vplyv na populáciu orla krikľavého; pri mulčovaní, kosbe trávnych porastov a žatve poľnohospodárskych kultúr vždy postupovať smerom od stredu k okrajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku, pri kosbe a žatve používať výstražné zariadenia (str. 106) v národnom právnom predpise by tieto museli byť vypustené z podpory PRV, pretože čl. 28 ods. 3 nariadenia EU č. 1305/2013 stanovuje: Agroenvironmentálno-klimatické platby sa vzťahujú iba na tie záväzky, ktoré presahujú rámec príslušných povinných noriem ustanovených podľa kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, príslušných kritérií a minimálnych činností stanovených podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a príslušných minimálnych požiadaviek pre používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iných príslušných povinných požiadaviek stanovených vnútroštátnym právom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 17. Opatrenia charakteru mäkkých aktivít žiadame zabezpečovať odborne spôsobilými osobami ako pre laickú, tak aj odbornú verejnosť, vrátane „ochranárov a ochrancov prírody“ Odôvodnenie: V rámci opatrení sa navrhuje realizácia mäkkých aktivít charakteru propagácie ochrany, informovanosti o nej, medializácie pytliactva, realizácie informačných a praktických ekovýchovných aktivít správneho hospodárenia. Zároveň sa stanovuje cieľová skupina obyvateľstva, na ktorú sa majú tieto aktivity zamerať. Ako cieľové skupiny sa špecifikujú poľovníci k problematike pytliactva, lesníci, poľnohospodári a farmári k správnemu obhospodarovaniu a pod., pričom úplne absentuje verejnosť zastúpená „ochrancami prírody a ochranármi“. Takto formulované opatrenia vyvolávajú dojem, že problémovými pre zachovanie a zlepšenie starostlivosti sú práve poľovníci, lesníci, poľnohospodári..., s čím zásadne nesúhlasíme a považujeme takto postavené opatrenia za tendenčné a nesprávne formulované. Samotný materiál konštatuje „pomerne vysokú stabilitu a zachovalosť krajiny a biotopov“ (str. 12). Táto, pri všetkej úcte k aktivitám ochrany prírody a krajiny, je predovšetkým výsledkom prístupu lesníkov, poľnohospodárov a ďalších zainteresovaných skupín (vrátane poľovníkov) a nie výsledkom ochrany prírody. Vyšpecifikovanie práve týchto subjektov za skupiny, pre ktoré je potrebné „mäkké aktivity“ organizovať, je neodôvodnené a nesprávne. V prípade lesníkov ide o subjekty s odborným vzdelaním a špeciálnou odbornou spôsobilosťou a je v PS nezodpovedané, kto má tieto subjekty učiť „správnemu hospodáreniu“. Mäkké aktivity je potrebné realizovať odborne spôsobilými osobami a zamerať ich na širokú odbornú verejnosť vrátane „ochrancov prírody a ochranárov“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 28. Žiadame vypustiť Operatívny cieľ č. 4.2. Vyhodnotiť adresnosť legislatívneho rámca pre ochranu predmetov ochrany a presadiť potrebné úpravy. (str. 143) Zasadiť sa za zmenu v národnej legislatíve v prípade ak realizácia niektorých opatrení navrhovaných v PS CHVÚ Horná Orava naráža na legislatívne prekážky (napríklad zníženie zakmenenia) a upraviť existujúce dotačné programy (napr. PRV 2014-2020) s cieľom podpory navrhovaných opatrení v lesnom hospodárstve a pri poľnohospodárstve Odôvodnenie: Z hľadiska možnej úpravy PRV nie je možné z kapacitných ani časových aspektov zabezpečiť riešenie tohto cieľa v intenciách požiadaviek podľa predloženého PS. Zmena PRV je možnou podľa právnej úpravy EU iba jedenkrát za rok. Teoreticky by pripadalo do úvahy podanie návrhu zmeny v roku 2018 s odsúhlasením EK a realizáciou od roku 2019. Avšak v roku 2019 sa už nebude otvárať výzva na predkladanie nových žiadostí. Pozri aj odôvodnene k pripomienke 8. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 21. Opatrenia „vylúčenie (zrušenie) vnadenia diviačej zveri (poľovnej) zveri zrninami a granulami“ žiadame v celom PS preformulovať nasledovne „zákaz vnadenia diviačej zveri“ a vypustiť slovo „okolie“. Odôvodnenie: Vo viacerých častiach materiálu sa v rôznych obmenách opakuje opatrenie „vylúčenie (zrušenie) vnadenia diviačej zveri (poľovnej zveri) zrninami a granulami (zrninami a dužinatými plodmi/jadrovým a dužinatým krmivom) v lokalitách hlucháňa hôrneho/tetrova hlucháňa (v EFP1 a EFP2)“. Ide o kapitoly 2.3.1.4 na str. 104, 2.3.1.5 na str. 105, 2.3.2.1 na str. 114, 2.3.2.2. na str. 116, opatrenie 1.2.10 na str. 135, operatívny cieľ 1.7.1. na str. 137, aktivita 008-006 na str. 148, opatrenie 1.2.10 na str. 159. V tabuľke na strane 137 pri operatívnom cieli 1.7.1. v stĺpci Lokalita však žiadame vypustiť slová „a okolie“, pretože toto územie nie je presne špecifikované. Naopak, vnadenie diviačej zveri v širšom okolí území EFP1 a EFP2 môže viesť k požadovanému odvedeniu diviačej zveri z lokalít výskytu hlucháňa a tetrova. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 29. Žiadame na rokovanie vlády Slovenskej republiky predložiť celkové ekonomické dopady programov starostlivosti o chránené územia na území SR vrátane zdrojov ich finančného zabezpečenia Odôvodnenie: V súvislosti s predpokladaným predložením programov starostlivosti o chránené vtáčie územia v SR (35) je nevyhnutné, aby na rokovanie vlády bol predložený súhrnný dokument, ktorý vyšpecifikuje ekonomické dopady všetkých programov starostlivosti o CHVÚ, zdroje ich krytia vrátane dopadov na zvýšenie nákladov na obhospodarovanie štátnych organizácií lesného hospodárstva, subjektov neštátnych vlastníkov lesov s vyšpecifikovaním náhrady ujmy z titulu obmedzenia bežného obhospodarovania lesov. Dopady na štátne subjekty je potrebné doložiť aj kvantifikáciou zníženia ich ekonomickej efektívnosti v dôsledku uplatňovania nových cieľov, opatrení a obmedzení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 20. Žiadame opatrenia ochrany hniezdnych stromov v osobitných, zreteľa hodných prípadoch odsúhlasiť s vlastníkom, resp. vlastníkmi, správcom alebo obhospodarovateľmi lesa území dotknutých ochranou hniezdneho stromu a vyšpecifikovať tieto osobitné prípady Odôvodnenie: V mnohých prípadoch je za „osobitný, zreteľa hodný prípad“ možné považovať skutočnosť, že hniezdny strom sa nachádza v blízkosti stavby, resp. lesnej cesty, teda tieto sa nachádzajú v ochrannej zóne hniezdneho stromu. V prípade, kedy ide napr. o lesnú cestu, ktorou sú sprístupnené lesné ekosystémy rozsiahleho územia, čo je pri lesných cestách pravidlom, nie je možné úplne zamedziť pohyb – dopravu po týchto cestách. V týchto „osobitných, zreteľa hodných prípadoch“ je nevyhnutnú určiť osobitný režim využívania takéhoto zariadenia (napr. lesnej cesty) s vlastníkmi, správcami alebo obhospodarovateľmi všetkých lesov sprístupnených touto komunikáciou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 27. Žiadame vypustiť opatrenie „Zabezpečiť legislatívny rámec pre zlepšenie kvality biotopov predmetov ochrany v CHVÚ Horná Orava doplnením a úpravou jestvujúcich obmedzení, prehodnotiť a zmeniť predmet ochrany v CHVÚ Horná Orava u druhov Caprimulgus europaeus, Porzana parva, Porzana porzana, Anas strepera a upraviť hranice CHVÚ Horná Orava odčlenením intravilánov, urbanizovaných zón a pričlenením zachovalých území s výskytom kritériových druhov v Oravskej Magure a Oravskej vrchovine“ v časti 3 Ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie. Odôvodnenie: Pozri odôvodnenie k pripomienkam 8, 24, 25, 26 a 27 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V kapitole 2.3. je u niektorých druhov navrhnutá zmena kategorizácie lesa. Postup zmeny kategorizácie je stanovený v § 16 zákona 326/2005 Z.z. a vyžaduje aj rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh programu starostlivosti hospodárskych opatrení. V dokumente starostlivosti takýto návrh vypracovaný nebol. Žiadame vypracovať a doplniť v súlade s právnymi predpismi. Keďže návrh je zahrnutý medzi opatrenia starostlivosti o CHVÚ, má byť vypracovaný rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh programu starostlivosti hospodárskych opatrení už v programe starostlivosti o CHVÚ, aby bolo možné návrh a jeho dopady vôbec posúdiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Veľmi rozsiahly materiál, v zásadách na obhospodarovanie lesných porastov veľmi nekonkrétny, písaný podľa šablóny. Problém bude pri realizácii programu starostlivosti, lebo každý si dopad na plánovanie hospodárskych opatrení vysvetľuje inak. Žiadame podrobne rozpracovať, aby bolo možné program starostlivosti realizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 8. Prepracovať materiál v celom rozsahu a zosúladiť ho s právnym stavom vyplývajúcim s ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Odôvodnenie: Materiál na viacerých miestach vyžaduje úpravu všeobecne záväzných právnych predpisov (str. 106, 110, 114, 118, 122...), pričom však v rámci doložky vplyvov predkladateľ deklaruje v bode „6. Vykonávacie predpisy“, že sa nepredpokladá prijatie/zmena vykonávacích predpisov. Je zrejmé, že predkladaný materiál je nevyhnutné vypracovať v intenciách platnej právnej úpravy, nie nad jej rámec a teda v rozpore s ňou. Táto skutočnosť ovplyvňuje realizovateľnosť opatrení a dosiahnutie zachovania stavu ochrany predmetu ochrany, resp. jej zlepšenie. Dotýka sa to aj právnej úpravy v oblasti lesného hospodárstva, pričom opatrenia zamerané na zmenu kategorizácie lesov hospodárskych na lesy osobitného určenia a ich realizácia naráža na právne uzáväznené ustanovenia. Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ak návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia predkladá osoba podľa odseku 3 písm. b) a c), návrh obsahuje súhlas vlastníka alebo správcu s vyhlásením lesov osobitného určenia a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv v dôsledku osobitného režimu hospodárenia. Zo samotného materiálu vyplýva, že predkladateľ materiálu koná pri stanovovaní opatrení nad rámec ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, čo potvrdzuje i skutočnosť, že v materiáli deklaruje, že „príjem na strane vlastníkov/užívateľov pozemkov za vykonávanie opatrení nad rámec bežného obhospodarovania pozemkov za obdobie 3 rokov sa zvýši spolu o 521 600 EUR“, pričom však nemá zabezpečené zdrojové krytie tohto navýšenia. Konštatovať, že vlastník môže o tieto zdroje žiadať príslušný orgán nie je dostatočnou zábezpekou ich reálneho získania obzvlášť v období, kedy nie sú vytvorené ani dostatočné zdroje na krytie náhrady ujmy z titulu obmedzenia bežného hospodárenia v rámci dnes uplatňovaných obmedzení, nie teda obmedzení nad tento rámec, za ktoré možno považovať obmedzenia v zmysle PS. Nie je akceptovateľné vypracovať a schváliť PS a následne tomu prispôsobiť ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 23. Nesúhlasíme so zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov rozšírením zákazov, resp. činností z hľadiska zásadného dopadu na Program rozvoja vidieka – opatrenie Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov (LEKS) Odôvodnenie: V prípade stanovenia podmienok, ako napr. vylúčiť akúkoľvek aplikáciu insekticídov v lesných porastoch v celom CHVÚ (str. 104); v hospodárskych lesoch nachádzajúcich sa v CHVÚ Horná Orava pri obnove lesných porastov zabezpečiť, pokiaľ je to možné, uplatňovanie výberkového a účelového hospodárskeho spôsobu a uprednostňovať prirodzenú obnovu porastov s cieľom posilniť a zachovať ekologickú stabilitu lesných porastov na hniezdiskách orla krikľavého (str.105); zabezpečiť uplatňovanie systému tvorby ochranných zón v okolí všetkých aktívnych hniezd jednotlivých párov orla krikľavého, ak tak určí orgán ochrany prírody (str. 105); v dobe rozmnožovania, t. j. od 16. marca do 31. augusta kalendárneho roka, sa zakazuje vykonávať akúkoľvek plánovanú lesohospodársku činnosť v ochrannej zóne (str. 105) a ich premietnutia v národnom právnom predpise by museli byť tieto vypustené z podpory PRV, pretože čl. 34 ods. 2 nariadenia EU č.1305/2013 stanovuje: Platby kryjú iba tie záväzky, ktoré presahujú príslušné povinné požiadavky stanovené vnútroštátnym zákonom o lesnom hospodárstve, alebo inými príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 14. Žiadame prehodnotiť opatrenia požadujúce zákaz jednotlivých činností (napr. zákaz budovania cestnej siete) a tieto neuplatňovať tam, kde sa zároveň požaduje uplatňovanie a podporovanie uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesa Odôvodnenie: Uplatňovanie obmedzení vybraných činností do značnej miery vplýva na schopnosť subjektov hospodáriacich v lesoch uplatňovať prírode blízke obhospodarovanie lesov. Toto vyžaduje predovšetkým dostatočné sprístupnenie lesných porastov tak, aby sa v nich mohli uplatňovať metódy výberkového hospodárskeho spôsobu alebo účelového hospodárskeho spôsobu. Podobne zákaz nesprístupňovania porastov zamedzuje aj vykonávaniu opatrení súvisiacich s rekonštrukciou lesov s cieľom dosiahnutia požadovaných parametrov hospodárenia v lesoch. Stanovenie ochranných pásiem hniezdnych stromov (pričom nie je zrejmé, čo je hniezdny strom) s požadovanými parametrami sa pri ochrannom pásme s polomerom 300 m dotýka územia o výmere 28,26 ha. Zákaz jednotlivých činností „obvykle na 5 rokov“ znamená, že obmedzenia sa budú uplatňovať aj v prípade, keď hniezdo bude opustené. Vychádzajúc z uvedeného je opatrenie na uplatňovanie výberkového a účelového hospodárskeho spôsobu nerealizovateľné. Neopodstatnenosť uplatňovania vyššie dokumentovaných obmedzení vedie k zamedzovaniu vykonávania manažmentových opatrení smerujúcich k zabezpečeniu udržateľného obhospodarovania lesov na princípoch uplatňovania princípov prírode blízkych spôsobov obhospodarovania lesov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 15. Nesúhlasíme s požiadavkou úmyselného znižovania zakmenenia pod 0,7, resp. požadovať maximálne zakmenenie 0,6. Odôvodnenie: Problematika zakmenenia a jeho „potenciálneho znižovania“ je riešená ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva. Opatrenia PS požadujúce zníženie zakmenenia nie sú v súlade s týmito ustanoveniami a sú teda v súčasnej dobe nerealizovateľné. I napriek tejto skutočnosti úmyselné znižovanie zakmenenia v lesoch vyšších vekových stupňov jednoznačne ovplyvňuje stabilitu a odolnostný potenciál lesných porastov, čo môže viesť k rozpadu porastov. Problematika znižovania zakmenenia v lesoch vyšších vekových stupňov vedie k výraznému narušeniu schopnosti lesov plniť požadované funkcie a plnenie ekosystémových služieb. Za obzvlášť nebezpečné považujeme obmedzovanie plnenia ďalších funkcií lesov (napr. viazanie uhlíka) výrazne ovplyvňujúcich stav zložiek životného prostredia (v tomto prípade ochrana ovzdušia). PS je zameraný z pohľadu zložiek životného prostredia len na biotickú zložku, aj to s priorizovaním živočíchov, konkrétne vtákov a v celom rozsah materiálu nie sú zohľadnené žiadne vplyvy alebo dopady realizácie požadovaných opatrení na ostatné zložky životného prostredia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 16. Nesúhlasíme s opatrením smerujúcim k „vypracovaniu nového programu starostlivosti o les“ v súvislostiach podľa návrhu PS Odôvodnenie: V rámci materiálu predpokladá predkladateľ realizáciu „prípravných prác súvisiacich s prekategorizovaním lesov hospodárskych na lesy osobitného určenia a vypracovanie nového programu starostlivosti o les“, čo sa premietlo do prílohy č. 2 v ocenení „priemerných nákladov 5 EUR/ha“. Upozorňujeme na skutočnosť, že zmena kategorizácie lesov je upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi v lesnom hospodárstve a že zmena kategórie lesa nie je dôvodom na vypracovanie nového programu starostlivosti o les, obdobne ako nie je dôvodom na jeho predčasnú obnovu. Predkladateľ deklaruje na túto činnosť sumu 5 EUR/ha a konštatuje, že ide o „aktuálne ceny“. Nie je zrejmé, odkiaľ predkladateľ čerpal informácie o aktuálnych cenách, napr. na vyhotovenie programu starostlivosti o les, ktoré sa pohybujú v hodnote 3 – 4 násobku ním uvedenej sumy, pričom tieto náklady taktiež nie sú zohľadnené v doložke vplyvov, pretože náklady vyhotovenia PSL sú súčasťou rozpočtu MPRV SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 13. Nesúhlasíme s uplatňovaním opatrenia s formuláciou „potreba maximálneho zachovania porastov vo veku nad 80 rokov“ a požadujeme nahradiť formuláciou „dosiahnutie normálneho (ideálneho) zloženia lesov podľa vekových stupňov“ Odôvodnenie: Stálosť a udržateľnosť lesných ekosystémov a schopnosť plniť požadované funkcie lesov, vrátane ekosystémových služieb, je v rozhodujúcej miere ovplyvnená stabilitou, odolnostným potenciálom, optimálnou štruktúrou podľa vekových stupňov, pôsobením škodlivých činiteľov a ďalšími vonkajšími a vnútornými faktormi. Požiadavka „maximálneho zachovania“ môže byť pochopená v rozsahu, že všetky lesy, ktoré dosiahnu vek 80 rokov, budú vylúčené z manažmentu lesov na danom území, čo môže viesť k vážnym a často až nezvratným vplyvom na stabilitu lesných ekosystémov. Z uvedených dôvodov požadujeme uplatňovať požiadavku dosiahnutia normálneho (ideálneho) zloženia lesov podľa vekových tried. V zmysle ideálneho zloženia lesov podľa vekových stupňov zastúpenie vekových stupňov nad 80 rokov je stanovené na úrovni 41,1 %, pričom v zmysle návrhu PS na dotknutom území dosahuje ich zastúpenie 38 %, teda sa výrazne blíži k optimálnemu zastúpeniu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 18. Požadujeme rozšíriť opatrenie zamerané na „turistiku, fotografovanie a sledovanie...“ aj na aktivity súvisiace s monitorovaním hniezdenia v pôsobnosti ochrany prírody alebo subjektov so záujmom v oblasti ochrany prírody Odôvodnenie: Požiadavku ochrany a zabezpečenia nerušenia hniezdiacich párov z titulu turistického ruchu, fotografovania, rekreácie a pod. považujeme za oprávnenú. Podobný negatívny vplyv, ktorý môže predstavovať významný negatívny faktor podmieňujúci úspešné hniezdenie vtákov a vyvedenie mláďat je aj monitoring a sledovanie zástupcami ochrany prírody a krajiny. Aktivity stanovania v blízkosti hniezd, resp. zisťovania priebehu hniezdenia či už priamo alebo kamerovými systémami z okolitých stromov, považujeme za neprípustné rovnako, ako iné aktivity, ktorých zákaz sa v období hniezdenia vyžaduje. Okrem toho dochádza, pri lezení do korún okolitých stromov a osadzovaní kamerových systémov, k poškodeniu a poraneniu týchto stromov, čo môže mať negatívny vplyv na pôsobenie sekundárnych škodlivých činiteľov v lesoch a stabilitu týchto lesných porastov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 22. Opatrenie 1.7.1. „Vylúčiť prikrmovanie poľovnej zveri zrninami a zabezpečiť zníženie stavu diviakov v týchto revíroch na nulu“ žiadame preformulovať nasledovne „Vylúčiť vnadenie diviačej zveri“. Odôvodnenie: Je potrebné rozlišovať medzi prikrmovaním v zmysle § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nežiaducim celoročným vynášaním krmiva, resp. potravinových zvyškov do poľovných revírov. Prikrmovanie zveri v čase núdze je zákonnou povinnosťou užívateľa poľovného revíru a jeho účelom je, aby zver v zimných mesiacoch, najmä v čase vysokej snehovej pokrývky netrpela hladom. Nie je možné ho „vylúčiť“. Zároveň požiadavka „zabezpečiť zníženie stavov diviakov v týchto revíroch na nulu“ je v rozpore so zákonom o poľovníctve. Podľa zákona o poľovníctve diviačia zver podlieha poľovníckemu plánovaniu a orgány štátnej správy určujú jej normované kmeňové stavy (NKS) v poľovných revíroch. Je povinnosťou užívateľa poľovného revíru udržiavať NKS zveri a preto stavy zveri v revíri nemôžu klesnúť pod jej NKS. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 19. Ochranu hniezdnych stromov realizovať tak, aby vlastník, správca a obhospodarovateľ boli jednoznačne informovaní o ich výskyte, ako aj o dopadoch v okolí hniezdneho stromu Odôvodnenie: V materiáli spracovateľ uvádza, že jednou z možnosti ochrany hniezdnych stromov je ich utajenie. Vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa, resp. všetky ostatné subjekty dotknuté ochranou (napr. poľovníci, turisti a pod.) sú tak uvedení do právnej neistoty, pretože z dôvodu „utajenia hniezdneho stromu“ nemôžu vedieť, kde sa ochranné opatrenia realizujú. Napriek tomu môžu byť postihovaný orgánom ochrany prírody a krajiny za nerešpektovanie zakázaných činností. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 4. Prepracovať jednotlivé časti materiálu, dotýkajúce sa ekonomických vplyvov a dopadov, kvantifikovanie výšky zdrojov na krytie náhrady ujmy z titulu obmedzenia bežného obhospodarovania a vytvorenie odpovedajúceho finančného krytia týchto nákladov, a nákladov spojených s realizáciou opatrení Odôvodnenie: Návrh PS stanovuje ciele a opatrenia na ich dosiahnutie, pričom však ich krytie definuje len vo forme „predpokladaných zdrojov financovania“. Z celého materiálu, ako aj z návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky vyplýva, že predkladateľ nepožaduje navýšenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, čo vyvoláva dojem zabezpečenia finančného krytia. Predpokladané finančné prostriedky a zdroje financovania sú pre roky 2017 – 2022 sústredené iba na „Eurofondy“ a pre roky 2023 - 2046 „ŠOP vlastné zdroje“ a „ SR rozpočet“. Za základný zdroj financovania teda predkladateľ považuje čerpanie fakultatívnych zdrojov, z čoho vyplýva aj sústredenie čerpania zdrojov v rozhodujúcom objeme v prvých troch rokoch platnosti PS. Z materiálu je však zrejmé, že dochádza k zvýšeniu obmedzovania vlastníckych práv v porovnaní so súčasným stavom, pričom vzniká zákonná povinnosť štátu na zabezpečenie odpovedajúcej náhrady a zároveň vznikajú aj dopady na hospodárenie štátnych organizácií. V prípade subjektov súkromného charakteru sa odvoláva na riešenie obmedzenia vlastníckych práv uplatnením ustanovení § 61, 61a, 61b, 61c, 61d, resp. 61e zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. Zdroje na úhradu týchto náhrad nie sú v súčasnej dobe zabezpečené v dostačujúcom objeme ani na krytie súčasných náhrad, nie teda náhrad vznikajúcich novými obmedzeniami. Stanovenie opatrení, ktoré sa odvolávajú na ich riešenie v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o ochrane prírody, sú zavádzajúce a nekryté finančnými prostriedkami, teda nerealizovateľné v zmysle zákona. Ich uplatňovanie zostáva len na úrovni povinnosti právnických a fyzických osôb strpieť tieto obmedzenia bez odpovedajúcej náhrady, čo je nemysliteľné a v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V rôznych častiach materiálu a jeho príloh je odvolávka na zdroj financovania – Program rozvoja vidieka (PRV). Garantovanie podpory z tohto programu pre opatrenia AEKO (agroenvironmentálno-klimatické opatrenia) a LEKS (lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov) je nenárokovateľné. Obmedzené je finančnými možnosťami prostriedkov alokovaných na tieto opatrenia (možnosť uplatnenia výberových kritérií v rámci SR). Zároveň zapájanie sa oprávnených poberateľov podpory do týchto opatrení je dobrovoľné, čo predmetný materiál nezohľadňuje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 9. Prepracovať materiál v celom rozsahu vo väzbe na uplatňovanie správnej terminológie v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré sa odvoláva, resp., ktoré sú PS dotknuté Odôvodnenie: Vychádzajúc z ambície materiálu ovplyvniť sociálne, environmentálne a ekonomické aspekty rozvoja dotknutého územia, ako aj zo skutočnosti, že materiál má byť schválený vládou Slovenskej republiky, je potrebné, aby bol vypracovaný na odbornej terminologickej úrovni. Ide napr. o nepresné používanie termínu LPF (lesný pôdny fond), ktorý sa už dlhú dobu nepoužíva; resp. používanie nepresne definovaných pojmov ako napr. „staršie lesné porasty“ bez jednoznačnej špecifikácie vekového stupňa alebo veku porastov, ktorý je pre autorov postačujúci na použitie termínu „staršie“; obdobne používanie pojmu „vytváranie väčších holín“ bez špecifikácie o akú výmeru ide (všeobecne záväzné právne predpisy jednoznačne definujú pojmy maloplošné, resp. veľkoplošné); nejednoznačnosť výrazov ako „určité zhoršenie hniezdnych a potravinových biotopov“ – nie je nikde stanovené, čo znamená „určité zhoršenie“; slovné spojenie “opusteniu poľnohospodárskej pôdy, resp. zmenu kultúry na lesný pôdny fond, okrem prípadov, kedy je na danej parcele už zavedený les podľa lesníckej legislatívy, ale nie je kultúra les evidovaná podľa katastra nehnuteľnosti“, len potvrdzuje nedôslednosť spracovateľov dokumentu a ignorovanie súvislostí, s ktorými sa ochrana prírody stretáva. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Z programu starostlivosti nie je možné jednoznačne zistiť, na ktoré činnosti sa vzťahuje ustanovenie §29 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z., žiadame text programu starostlivosti upraviť. Odôvodnenie: V prílohe č. 7 Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana, v texte je uvedené, že „vo vybraných prípadoch dôjde k zjednodušeniu postupov“ a že „sa znižujú finančné náklady fyzických a právnických osôb o správne poplatky, ktoré by museli uhrádzať za podanie žiadosti o vydanie súhlasu a podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z. z. V zmysle §29 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. zákaz činnosti v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany a chránených vtáčích územiach neplatí a súhlas na činnosť v prvom až piatom stupni ochrany sa nevyžaduje, ak ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, ktoré sa vykonávajú v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 2 písm. b).“ No v celom texte programu starostlivosti chýba jednoznačný výpočet činností (najvhodnejší by bol súčasne s citáciou ustanovenia zo zákona alebo vyhlášky) na ktoré by sa nevyžadovala výnimka a súhlas, t. j. ktoré súvisia so zabezpečením starostlivosti o chránené územie. V celom texte sa uvažuje s „dôsledným“ posudzovaním vplyvov činností pri ich povoľovaní, čo navodzuje jednoznačný dojem o správnych konaniach. Text programu starostlivosti je veľmi všeobecný, neurčitý, jeho schválenie v predloženom tvare prinesie právnu neistotu pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa , ktorí vykonávajú činnosti v Chránenom vtáčom území Horná Orava. Text programu starostlivosti je nutné upraviť v zmysle zákona - §29 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z., najvhodnejšie by bolo vypracovať prehľady pre jednotlivé vtáčie druhy. Vytváranie nových EFP vyvoláva dojem novej zonácie CHKO Horná Orava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 5. V rámci dopadov žiadame špecifikovať dopady na hospodárenie štátnych organizácií a dopady na rozpočty verejnej správy – obcí Odôvodnenie: Dopady na hospodárenie štátnych organizácií sú predkladateľom nevyčíslené a v podstate bagatelizované len konštatovaním, že sú, pričom však ich nárokovateľnosť nie je možná. Kvantifikácia dopadov na tieto subjekty je ďalšou podstatnou súčasťou zabezpečenia plnenia PS, ako aj zabezpečovania plnenia ekosystémových služieb lesov, ktoré štátne organizácie, ako aj subjekty neštátnych vlastníkov lesa, zabezpečujú. Dopady majú ako charakter zvyšovania nákladov na manažment lesov v intenciách požiadaviek PS, tak aj charakter znižovania výnosov hospodárenia týchto organizácií. Výkonnosť najväčšej štátnej organizácie obhospodarujúcej lesy na Slovensku – LESY SR, š. p., ktorá každoročne prispieva k tvorbe zdrojov štátneho rozpočtu, bude ovplyvnená týmito dopadmi a pri predpoklade ich ďalšieho nárastu (ďalšie programy starostlivosti o CHVÚ) je otázna jej schopnosť tvorby zdrojov a ich odvodu do štátneho rozpočtu. Z uvedeného dôvodu je tieto dopady potrebné uviesť v materiáli a upozorniť vládu Slovenskej republiky na ekonomické súvislosti tohto, ako aj ďalších PS o CHVÚ. Za dôležitý faktor, ktorý nie je v predkladanom materiáli vôbec uvedený, považujeme aj skutočnosť, že predpokladanou zmenou kategorizácie lesov v prospech lesov osobitného určenia dôjde k dopadom na rozpočty obcí z titulu výpadku platieb dane z pozemkov. Táto skutočnosť, resp. jej kompenzácia tohto výpadku, nie je v návrhu PS absolútne zohľadnená . Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 1. Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava (ďalej len „PS“) prepracovať v celom rozsahu v intenciách zásadných pripomienok vznesených v rámci stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Odôvodnenie: Materiál je vypracovaný nad rámec platnej právnej úpravy Slovenskej republiky, predovšetkým zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 173/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava (ďalej len „vyhláška“) a zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Spôsob spracovania jednotlivých častí (viď nasledovné pripomienky), definovanie jednotlivých opatrení a nezabezpečenie finančného krytia realizácie opatrení nevytvára predpoklady pre zachovanie biotopov druhov vtákov podľa § 1 ods. 1 vyhlášky a prenáša zodpovednosť (finančnú, realizačnú) za plnenie na vlastníkov, správcov, obhospodarovateľov pozemkov bez vytvorenia a garantovania odpovedajúceho finančného krytia na realizáciu opatrení, resp. krytia obmedzení vlastníckych práv fyzických a právnických osôb z dôvodu uplatňovania obmedzení a požiadaviek ochrany prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 3. PS žiadame vypracovať pre územie v súlade s ustanovením §1 ods.3 a § 2 vyhlášky Odôvodnenie: V zmysle § 1 ods. 3 vyhlášky má Chránené vtáčie územie Horná Orava (ďalej len „CHVÚ“) výmeru 58 738 ha, pričom hranice CHVÚ sú vymedzené v prílohe č. 1 vyhlášky. Návrh PS je vypracovaný na výmeru 59 086,66 ha s odôvodnením, že „spracovávaná vrstva GIS, ktorú má k dispozícii Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, je 59 087 ha“. Rozdiel vo výmere predstavuje nárast o 348,66 ha, čo z hľadiska výmery a uplatňovania, resp. obmedzovania vlastníckych práv možno považovať za významný nárast. Z uvedeného vyplýva, že PS nie je vypracovaný v územnom rozsahu definovanom všeobecne záväzným predpisom, ale za záväzné berie vrstvu GIS. Je zrejmé, že mnohí vlastníci pozemkov v dotknutom území môžu byť týmto postupom uvedení do právnej neistoty, čo v právnom štáte nie je prístupné. Z uvedených dôvodov je potrebné zosúladiť výmeru rozlohy CHVÚ, uvádzanú v PS s výmerou definovanou všeobecne záväzným právnym predpisom (58 738 ha) a túto rešpektovať v rámci definovania plošného uplatňovania navrhovaných opatrení, resp. obmedzení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 11. Návrh jednotlivých opatrení požadujeme formulovať zreteľne a jednoznačne s konkrétnym stanovením finančnej náročnosti, časového harmonogramu plnenia a subjektu zodpovedného za realizáciu opatrenia, ich definovanie zabezpečiť v úzkej súčinnosti s dotknutými subjektmi Odôvodnenie: Z hľadiska dosiahnutia účelu, za ktorým sa CHVÚ vyhlásilo, je potrebné stanovenie konkrétnych opatrení, ktorých definovanie musí byť jednoznačné a musia viesť k dosiahnutiu účelu, teda zachovaniu biotopov druhov vtákov v zmysle § 1 ods.1 vyhlášky. V mnohých prípadoch sú opatrenia definované nejednoznačne (uplatňovanie vhodných, maximálne zachovanie, vysoké zastúpenie, relevantné opatrenia...). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 10. Presne definovať termín „hniezdny strom“ Odôvodnenie: V PS sa uplatňuje termín „hniezdny strom“, ktorého definícia nie je zrejmá a nie je taxatívne vymedzená žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom. V zmysle návrhu PS sa tento termín používa vo viacerých súvislostiach, dokonca aj v súvislosti s tým, že ak organizácia ochrany prírody uzná za vhodný niektorý zo stromov za hniezdny, môže zrealizovať umiestnenie hniezda na ňom. Takáto voľnosť v terminológii je neprípustná, predovšetkým preto, lebo na „hniezdny strom“ sa vzťahujú ďalšie vážne súvislosti ovplyvňujúce uplatňovanie vlastníckych práv. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 12. Prehodnotiť a zosúladiť návrh opatrení súvisiacich s uplatňovaním schém certifikácie lesov Odôvodnenie: V rámci návrhu jednotlivých opatrení sa navrhuje zachovanie výstavkov, resp. stromov na dožitie, pričom tieto opatrenia sú totožné s opatreniami súvisiacimi s uplatňovaním certifikačným schém PEFC, FSC. Zároveň sa navrhujú opatrenia práve na podporu schém certifikácie lesov, ktorých obsahová náplň odpovedá niektorým čiastkovým opatreniam. Z uvedeného dôvodu požadujeme opatrenia tohto charakteru orientovať len na uplatňovanie certifikačných schém a ich podporovanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka: Spracovateľ programu starostlivosti vôbec nerešpektuje dynamiku lesa (prirodzeného ani hospodárskeho). Preto navrhujeme celý materiál zásadne prepracovať a znovu predložiť na pripomienkovanie. Odôvodnenie: Pre viaceré druhy vtákov autori požadujú vysoké zastúpenie starších porastov smreka (na str. 91 dokonca zmieňujú „porastov v dobrom stave“), z textu však vyplýva, že si neuvedomujú, že porasty do požadovaného veku neustále dorastajú a v určitom veku zas hynú resp. sú ťažené. Zjavne ani nechápu, že tento zánik starších porastov je v súčasnosti často urýchlený pôsobením klimatickej zmeny a následného zvýšenia vitality viacerých „škodcov“, napr. podkôrneho hmyzu. U niektorých druhov (napr. ďubník trojprstý) dokonca vyzdvihujú priaznivý vplyv porastov napadnutých lykožrútom na jeho populáciu, požadujú ponechávanie stojacich napadnutých stromov a p. To je síce pravda, treba si však uvedomovať, že tento stav nie je udržateľný – po prechodnom náraste populácie ďubníka bude nevyhnutne nasledovať jej hlboký pokles. Po uhynutí väčšiny dospelých smrekov sa súčasné smrečiny stanú biotopom pre ďubníka nevhodným, pričom len málo záleží na tom, či mŕtve stromy budú spracované alebo ponechané. Požiadavky z programu starostlivosti o CHVÚ sú teda vzájomne si odporujúce. Podobný statický prístup vidíme napr. u hlucháňa, kde autori požadujú vysoké zastúpenie starších preriedených porastov s podrastom čučoriedky a nízke zastúpenie hustých mladín bez podrastu. V skutočnosti dnešné mladiny sú budúcimi starými porastmi. Cieľom teda musí byť vyrovnané zastúpenie vekových stupňov (pokiaľ to klimatická zmena a populácia lykožrúta umožňujú – ak nie, program starostlivosti by mal ponúkať alternatívu) blížiacu sa k ich optimálnemu zastúpeniu. Do úvahy by sa malo brať aj to, že hlucháňovi plne vyhovuje hospodárska mozaika lesa, pokiaľ je hospodárenie dostatočne maloplošné – čučoriedka napr. najlepšie plodí na holinách, nie v riedkych lesoch ako (asi) predpokladajú zostavovatelia programu starostlivosti. Ak teda je ich cieľom naozaj dosiahnuť trvalé zastúpenie porastov určitej dreviny určitého veku, mali by zhodnotiť celú vekovú štruktúru lesov v CHVÚ a na základe prognózy jej vývoja navrhnúť opatrenia. Pokiaľ na toto nemajú kvalifikáciu a dostatočné údaje, mali by sa obrátiť na subdodávateľa, ktorý im toto spracuje. Je aj nutné skúmať, či pre daný druh nevyhovuje dynamika hospodárskeho lesa, čo by znamenalo zníženie nákladov na ochranu. Bez takéhoto prístupu materiál ponúka len čiastkové požiadavky vytrhnuté z kontextu, ktoré však pravdepodobne vôbec nie sú reálne, resp. nie sú reálne bez intenzívnej ochrany lesa a (možno) umelej obnovy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Kapitola je neúplná a nekonkrétna. Preto navrhujeme celú kapitolu zásadne prepracovať a znovu predložiť na pripomienkovanie. Aby kapitola prinášala nejakú pridanú hodnotu, mala by obsahovať detailný rozbor stavu ochrany každého predmetného druhu v zmysle smernice o vtákoch a v zmysle kritérií nastavených národnými dokumentmi (napr. údaje o populačnej dynamike, areáli a stave a vývoji biotopov potrebných pre zachovanie druhu), čo neobsahuje, resp. ak aj obsahuje, tak zväčša len ako slabo zdôvodnené dohady. Prahové hodnoty pre zaradenie do stavov A až C nie sú v texte nijako zdôvodnené. Vzbudzujú dojem, že boli vytvorené len na základe pocitov. Badateľný je schematický prístup k ich stanovovaniu bez zváženia vzájomných súvislostí medzi jednotlivými kritériami. Odôvodnenie: Ako príklad uvádzame druh kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum). Súčasný stav populácie je odhadnutý 200-250 párov, ako prah 1.1 pre zaradenie do stavu A je navrhnuté číslo 200. Pri posudzovaní trendu druhu (1.2) však autori pre zaradenie do stavu A požadujú nárast populácie o 20% v priebehu 5 rokov. Kritériá 1.1 a 1.2 sú teda v rozpore – ak je súčasná veľkosť populácie viac než dostatočná, pre stav A musí postačovať aj stabilný trend, akceptovateľný by mal byť aj mierny pokles. Prahové hodnoty kritéria 2.1 sú nastavené úplne vágne. Požaduje sa „dostatočné“ zastúpenie porastov vhodnej druhovej štruktúry (smrek borovica) nad 80 r. na „celom území“ CHVÚ. Nikde nie je stanovené, aké zastúpenie je dostatočné a čo znamená „na celom území“ (na každom hektári, na každom km2, v každej doline?), predsa predmetom ochrany CHVÚ Horná Orava nie sú len druhy viazané na lesné biotopy. Kritérium 3.2 znie „menej ako 15 % je zasiahnutých výrubom drevín v hniezdnom období“ – nie je napísané 15% čoho. Kritérium 3.2 je nehodnotiteľné. Na „menej ako 20 % územia CHVÚ majú byť staršie lesné porasty značne zasiahnuté ťažbou alebo kalamitami s odstraňovaním dutinových stromov, s narastaním holiny, výskytom a zväčšovaním rozsiahlych mladín“. Chýba metodika, akou sa rozhodne, či tento stav platí viac či menej ako 20% územia, popis stavu je veľmi vágny. Navyše, kritérium 3.2 sa nazýva „stupeň ohrozenia druhu“ a je isté, že lesné hospodárstvo nie je jeho jediným ohrozením. Podobné chyby sa objavujú pri väčšine druhov, vďaka čomu je hodnotenie ich stavu nevykonateľné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Požadujeme dôsledné prehodnotenie všetkých požiadaviek na Ochranné zóny okolo hniezdnych stromov“ v programe starostlivosti (aj v ďalších kapitolách u ďalších druhov). V prípade, že sa na požiadavkách bude trvať, požadujeme dôslednú a transparentnú kvantifikáciu dopadov a nákladov, ako aj preukázanie dohody s vlastníkom alebo užívateľom lesa o ich akceptovaní. Požadujeme aj zosúladenie textov o ochranných zónach v tejto kapitole s ich opisom v rámci sumarizácie opatrení pre EFP2, EFP3 a EFP4. Odôvodnenie: Kapitola uvádza, že „ochranná zóna hniezdneho stromu sa stanovuje v polomere minimálne 300 m od hniezdneho stromu obvykle na dobu 5 rokov“. V dobe rozmnožovania je zakázané vykonávať „akúkoľvek plánovanú lesohospodársku činnosť v ochrannej zóne“. Domnievame sa, že navrhnutý (dokonca minimálny) polomer je zbytočne veľkorysý a schématický – 300 metrov môže znamenať už územie za hrebeňom resp. za dolinovou cestou. Každopádne nijaký druh nie je tak plachý, aby vôbec registroval čo sa deje 300 metrov od neho. Výmera takéhoto kruhu je cca 28 ha, čo je v porovnaní s výmerou mnohých hospodáriacich subjektov veľmi významné číslo (alebo v porovnaní s bežnou výmerou maloplošných CHÚ). Väčší počet takýchto zón môže významne obmedziť hospodárenie na veľkej časti CHVÚ. Doba 5 rokov je taktiež zbytočne dlhá – už nasledujúci rok nemusí byť hniezdny strom obsadený. Pri zmene hniezdneho stromu môže počas 5 rokov dôjsť k znásobeniu počtu ochranných zón. Takisto požiadavky na zmenu hospodárskeho spôsobu v ochrannej zóne sú vysoko nadsadené a nerealistické. Prejsť napr. na výberkový hospodársky spôsob na takto rozsiahlej výmere lesa, nemusí byť možné, pre vlastníka zaťažujúce a z pohľadu hniezdiaceho druhu zbytočné, prípadne až nevhodné (druh zahniezdil v rovnovekom lese, nie vo výberkovom). Zmena hospodárskeho spôsobu určite nie je zmenou na 5 rokov, ale zmenou trvalou. Text týkajúci sa ochranných zón v rámci EFP2 alebo EFP3 sa od textu v kapitole 2.3.1.6 vo viacerých významných detailoch líši. V „nelesnom“ EFP4 sa dokonca dodržiavanie obmedzení pre ochranné pásma hniezdnych stromov požaduje len v lesných porastoch, ako keby aktivity na poľnohospodárskej pôde predmetné druhy nijako nevyrušovali. Spracovatelia pravdepodobne nepoznajú a nevedia odhadnúť ekonomické dopady svojej požiadavky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 7. Návrh opatrení formulovať tak, aby boli zohľadnené všetky požiadavky ochrany vyplývajúce nielen z ochrany vtáčích druhov, ale aj z ochrany vyplývajúcej z požiadaviek území európskeho významu a chránených území národného významu Odôvodnenie: Zo samotného materiálu je zrejmý prekryv s územiami európskeho významu a s územiami národnej siete chránených území. Absentuje však posúdenie dopadu navrhovaných opatrení s požiadavkami ochrany týchto území. Zabezpečenie priaznivého stavu ochrany vzťahujúce sa na ochranu vtáčích druhov (predmet ochrany CHVÚ) realizáciou vybraných opatrení je jedným, nie však jediným záujmom ochrany prírody a musí rešpektovať aj požiadavky iných chránených území a predmetu ochrany nimi chránených záujmov. Z uvedeného vyplýva požiadavka jednoznačného preukázania dopadu navrhovaných opatrení a presná kvantifikácia dopadov opatrení na súvisiace záujmy ochrany prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 6. Doplniť prekryv s územiami národnej sústavy chránených území o maloplošné chránené územia vyhlásené v rámci CHVÚ, resp. aj prekryv so zónami CHKO Horná Orava Odôvodnenie: PS v časti 1.6.4. definuje prekryv s územiami európskeho významu (15) a územím CHKO Horná Orava. Pre komplexnosť PS je nevyhnutné doplniť prekryv s „maloplošnými“ chránenými územiami národného významu, čo má podstatný význam pri definovaní jednotlivých opatrení PS. Vyčlenenie jednotlivých ekologických funkčných plôch vyvoláva dojem novej (skrytej) zonácie CHKO. Z uvedeného vyplýva aj otázka relevantnosti k v súčasnosti platnej zonácie CHKO Horná Orava a prekry so zonáciou CHKO Horná Orava ako aj relevantnosť opatrení k jednotlivým zónam. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Žiadame prepracovať program starostlivosti v súlade s platnými právnymi predpismi. Program starostlivosti musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi. Odôvodnenie: Tento program starostlivosti obsahuje opatrenia nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov podľa očakávanej, resp. autormi plánovanej novely vyhlášky MŽP SR č. 173/2005 Z. z., čo reálne nemusí nikdy nastať. Na to, že program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava je navrhnutý na stav, nad rámec vyhlášky MŽP SR č. 173/2005 Z. z. poukazuje text programu starostlivosti na viacerých stranách, napr. 114, 117, 118, 120, 121, 122. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 2. PS po komplexnom prepracovaní opätovne prerokovať s dotknutými subjektmi a predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie Odôvodnenie: Vychádzajúc z charakteru požadovaných zmien a doplnení, ktorými dôjde k zásadným zmenám v PS, je nevyhnutné nové znenie PS opätovne prerokovať s dotknutými subjektmi a následne takto prepracovaný PS predložiť na nové medzirezortné pripomienkové konanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Materiál obsahuje nadbytočný text, ktorý ho robí neprehľadný, najmä z pohľadu vlastníkov a užívateľov predmetných pozemkov, a odpútava pozornosť od dôležitejších častí. Navrhujeme materiál dôkladne posúdiť a nadbytočné časti vypustiť. Odôvodnenie: Kapitola Fauna napr. uvádza druhy nemajúce nijaký vzťah k druhom vtákov, kvôli ochrane ktorých bolo CHVÚ vyhlásené (napr. mäkkýše, vážky a p.). Navyše, systém kapitoly je značne chaotický, mieša kmene, rady a triedy, u niektorých jednotiek uvádza všetky zistené druhy, u iných vyberá len niekoľko vzácnych druhov. Pre užívateľa programu starostlivosti je takáto kapitola bezcenná. Ak už, hodil by sa opis druhov, ktoré majú k ochrane predmetných vtáčích druhov nejaký vzťah. Kapitola „Vymedzenie a opis biotopov druhov“ je taktiež poňatá nesprávne – nezaoberá sa opisom biotopov jednotlivých druhov, kvôli ochrane ktorých bolo územie vyhlásené, ale vymenúva biotopy ako jednotky katalógu biotopov Slovenska. V nich potom, viac či menej vhodne, vymenúva nielen vtáčie, ale aj ďalšie živočíšne druhy, ktoré sa v týchto biotopoch vyskytujú. Pre účely ochrany CHVÚ by bolo omnoho vhodnejšie charakterizovať biotop(y) pre každý druh, kvôli ochrane ktorého bolo územie vyhlásené. Zbytočná, resp. nadmerne dlhá, je aj kapitola 1.6.3.4. (Cieľový stav druhov, na ochranu ktorých sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava). Táto len opäť uvádza zoznam predmetných vtáčích druhov, opakuje hodnotenie ich súčasného stavu a potom stereotypne navrhuje stav zlepšiť alebo, ak je priaznivý, zachovať. Toto je však základnou povinnosťou vyplývajúcou z európskej legislatívy a nemá zmysel to rozpisovať pred jednotlivé druhy, najmä ak to neprináša pridanú hodnotu napr. v podobe analýzy, či je zlepšenie/udržanie stavu reálne vzhľadom na vývoj územia. Kapitola 1.6.3.4.(Osobitné záujmy) zbytočne uvádza celý zoznam predmetných vtáčích druhov, pričom u väčšiny konštatuje, že u nich nijaké „osobitné záujmy (správne by malo byť konflikty záujmov) nie sú. Úplne by stačilo vymenovať tie konflikty, ktoré reálne existujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Opatrenie „obmedziť používania hnojív a chemických látok na hniezdnych lokalitách“ je prakticky zbytočné, nakoľko neprináša nijakú pridanú hodnotu oproti súčasnému stavu. Navrhujeme text doplniť o informácie, ktoré poskytnú aspoň jasnejšiu predstavu o rozsahu opatrenia a jeho lokalizácii. Odôvodnenie: Používanie chemických látok je predsa jednoznačne upravené zákonom o ochrane prírody a závisí od stupňov ochrany. V príslušných zónach CHKO je teda použitie chemických látok buď viazané na udelenie súhlasu, alebo zakázané. Pokiaľ je potrebné obmedziť používanie chemických látok aj na ďalších územiach, mal by iniciovať zmenu zonácie územia. Opatrenie, tak ako je formulované, je netransparentné a ľahko zneužiteľné na obmedzovanie (neudelenie súhlasu) obhospodarovateľa pozemkov aj tam, kde to nie je potrebné. Od programu starostlivosti by sa čakalo skôr odstránenie tejto netransparentnosti ako jej prosté konštatovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Správny názov má byť ...komplexného stavu lesa... – žiadame upraviť a v celom kontexte používať správnu terminológiu a celú kapitolu vypracovať nanovo a predložiť na posúdenie Odôvodnenie: Kapitola v skutočnosti takéto výsledky prevažne neobsahuje, resp. z nich vyberá tie menej podstatné. Komplexné zisťovanie stavu lesa je jednou z činností právnickej osoby poverenej MPRV SR hospodárskou úpravou lesa a jeho hlavným výstupom sú modely hospodárenia. Tieto sú dôležité aj z hľadiska predmetu ochrany CHVÚ, v kapitole sa však vôbec nespomínajú. Detailná analýza vhodnosti modelov hospodárenia z hľadiska predmetu ochrany CHVÚ by, podľa nás, mala byť kľúčovou súčasťou tejto kapitoly aj celého programu starostlivosti. Aj to málo údajov z programov starostlivosti o lesy, ktoré sa v kapitole objavuje, je citovaných bez uvedenia súvislostí s predmetom ochrany (t. j. menovanými druhmi vtákov). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Žiadame prepracovať kapitolu v celom rozsahu so zohľadnením požiadaviek v zmysle nižšie uvedeného odôvodnenia. Odôvovnenie : S cieľom objektívneho zhodnotenia „časti lesné hospodárstvo“ prepracovať kapitolu s doplnením hlavných ukazovateľov socio-ekonomického významu lesného hospodárstva v CHVÚ, t.j. počet zamestnaných osôb, ročný výnos na základe priemerných cien dreva, príspevok lesného hospodárstva k sprístupňovaniu územia pre turistiku (budovanie a údržba lesných ciest a chodníkov) a p. V stave v akom sa nachádza je kapitola takmer bezúčelná. Veta „spôsob, akým budú [rubné porasty] obnovované, významne ovplyvní na dlhé obdobie charakter krajiny“ nepatrí do tejto kapitoly, ale do analýzy lesného hospodárstva ako ekologického faktora. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zákon č. 543/2002 Z. z. v § 54 ods. 5 prvá veta ustanovuje: Program starostlivosti o chránené územia je dokumentom na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie ... Len malá časť predloženého programu starostlivosti sleduje uvedené ustanovenie. Dokument v časti, ktorá sa týka konkrétnych opatrení skôr kopíruje len zákazové ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 173/2005 Z. z., ktoré sa uplatňujú aj bez uvedenia v programe starostlivosti. Prípadne uvádza opatrenia vyplývajúce zo zákona, ako kontrolná činnosť („Zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení z dôvodu ochrany prírody.“), ktoré budú vykonávané aj bez uvedenia v programe starostlivosti. Toto text programu starostlivosti zbytočne zneprehľadňuje Žiadame program starostlivosti rozpracovať v častiach, ktoré sa venujú „priebežnej starostlivosti o chránené územie“ a naopak vynechať text, ktorý je uvedený v iných dokumentoch, predpisoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V kapitole sa u viacerých druhov uvádzajú zóny ochrany okolo hniezdnych stromov (po prvý krát v 1.6.3.4.6 (orol krikľavý). Požadujeme u každej zmienky o zóne ochrany hniezdneho stromu v programe starostlivosti doplniť (resp. ešte lepšie dať referenciu na kapitolu s údajmi spoločnými pre všetky zóny) jej výmeru a polomer, režim jej ochrany, spôsob jej vyhlasovania a pravdepodobný počet takýchto zón počas jedného roku. Odôvodnenie: V uvedených prípadoch sa neuvádza výmera resp. polomer takejto zóny, ani polomer jej „jadrovej časti“ (tieto sú uvedené až v ďalšej časti materiálu). Tie zóny sa však v tejto kapitole udávajú ako možný zdroj konfliktu s lesným hospodárstvom, pričom bez presného špecifikovania rozmerov týchto zón a režimu ich ochrany si nie je možné rozsah konfliktu a potrebu kompenzácií predstaviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) "bez pripomienok" Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Odporúčame upraviť zrejmé nesprávnosti v materiáli. Napr. v predkladacej správe, 3. odsek, vo vete:“...na lesných pozemkov“, ale v časti doložky vybraných vplyvov, bod 8, predposledná veta „...podľa § 54 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. o ochrane prírody a krajiny - doplniť opomenuté „z." za textom „zákona č. 543/2002 Z. “, alebo V časti materiálu – Doložka vplyvov - Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie, 3.1. v texte „... zvýšené náklady sa približovanie, ...“ opraviť zrejmú nesprávnosť, alebo v časti materiálu – Vlastný materiál, časť 3. za textom : „3.1. Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné“ navrhujeme doplniť na konci slovo „priestory“. V časti materiálu - Doložka vplyvov – Doložka - Rozpočet - Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.2.1. v texte . „Vlastníci, správcovia a nájomcovia pozemkov a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky sú oprávnenými prijímateľmi podpory z OP KŽP.“ navrhujeme nahradiť slovo "podpora" slovom "príspevok". Dôvod: precizovanie terminológie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na rozdiel od obdobia 2007-2013 sa pre obdobie 2014 - 2020 už preferuje použitie pojmu "príspevok". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) V bode 1.5 Celková výmera územia, na strane č. 6 materiálu je potrebné slová „do evidencie registra katastra nehnuteľností“ nahradiť slovami „do katastra nehnuteľností“. Uvedené je potrebné opraviť v celom texte dokumentu, v prípade, že sa takéto slovné spojenie ďalej vyskytuje. Odôvodnenie: Pripomienka je uplatnená z dôvodu správneho používania pojmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) V bode 1.5 Celková výmera územia, na strane č. 6 materiálu je potrebné slová „GIS vrstvu CHVÚ Horná Orava s parcelným stavom.“ nahradiť slovami „GIS vrstvu CHVÚ Horná Orava s katastrálnou mapou“. Odôvodenie: Parcelným stavom sa v kontexte dokumentu myslí katastrálna mapa, preto je potrebné používať tento pojem. Chránené vtáčie územie sa eviduje na katastrálnej mape. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie, že výdavky vyplývajúce z predmetného materiálu budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva životného prostredia SR na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených požiadaviek na prostriedky štátneho rozpočtu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS navrhuje doplniť v prílohe č. 2 “Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“, v tabuľke č.1 na strane príjmov príslušný objem zdrojov EÚ, z ktorých budú financované výdavky zo zdrojov EÚ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) bez pripomienok Odvolávky na ÚPN VÚC ŽK sú odvolávky na jestvujúci stav. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail