LP/2016/1026 Návrh Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu Slovenskej republiky na obdobie 2018 - 2030

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) - V názve uznesenia odporúčame vypustiť slová „nelegislatívneho všeobecného materiálu Návrhu“. Odôvodnenie: Pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) - Odporúčame doplniť predkladateľa. Odôvodnenie: Zabezpečenie úplnosti textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K návrhu uznesenia: - V názve uznesenia odporúčame vypustiť slová „nelegislatívneho všeobecného materiálu Návrhu“. Odôvodnenie: Pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K obalu: Odporúčame doplniť predkladateľa. Odôvodnenie: Zabezpečenie úplnosti textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) - Zohľadňujúc kompetenciu vyplývajúcu z ustanovenia § 34a ods. 3 zákona č. 171/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony odporúčame názov materiálu v znení „Návrh Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu Slovenskej republiky na obdobie 2018 – 2030“ nahradiť názvom v znení „Návrh postupu pri príprave národného strategického investičného rámca Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“ alebo názvom „Návrh postupu pri príprave národného infraštruktúrneho plánu Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“. Zmenu názvu premietnuť do príslušných súčastí (sprievodnej dokumentácie) k vlastnému materiálu. Odôvodnenie: Zosúladenie alebo harmonizácia s kompetenciou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podľa cit. zákona. - V prípade zotrvania predkladateľa na názve materiálu odporúčame v znení názvu materiálu za slovami „plánu Slovenskej republiky na obdobie“ vložiť slovo „rokov“ alebo slovo „obdobie“ nahradiť slovom „roky“. Odôvodnenie: Zabezpečenie správnosti a úplnosti systematiky textu. - V bode 2. Národný infraštruktúrny plán, 2. odsek, predposledný riadok, odporúčame zvážiť nahradenie slova „predsedu“ slovom „podpredsedu“ a v poslednom odseku, v poslednom riadku, odporúčame písmeno „k“ nahradiť „písmenom „v“. Odôvodnenie: Zosúladenie s kompetenciami podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a odstránenie administratívnej chyby. - V bode 3. Východiskový stav, odsek pod Obr.1, predposledný riadok, žiadame slová „stratégiou zamestnanosti“ nahradiť slovami „so schválenou Národnou stratégiou zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie vlády SR č. 665/2014)“ Odôvodnenie: Zabezpečenie vecnej správnosti textu. - V bode 4. Cestovná mapa k Národnému infraštruktúrnemu plánu Slovenskej republiky na obdobie 2018 – 2030, v 1. riadku, odporúčame slová „Národný infraštruktúrny plán v podmienkach Slovenskej republiky“ nahradiť skratkou „NIP SR“ a vo 4. riadku žiadame za slovami „aby inštitucionalizoval proces strategického riadenia“ pripojiť slová „v oblasti investícií“. Odôvodnenie: Zosúladenie textu s už zavedenou skratkou a spresnenie oblasti, na ktorú sa proces strategického riadenia vzťahuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) - V 2. riadku odporúčame skratku „SR“ nahradiť slovami „Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: Zosúladenie textu s názvom materiálu. - V 3. riadku odporúčame slová v zátvorke v znení „v ďalšom“ nahradiť slovom „ďalej“. Odôvodnenie: Zosúladenie s terminológiou používanou pre zavedenie skratky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Súčasťou materiálu by malo byť aj objasnenie pojmov, ktoré sa v ňom používajú a analýzy skúseností jednotlivých krajín, ktoré NIP používajú ako plánovací nástroj. Dokumentácia NIP iba opisom fungovania NIP v Spojenom kráľovstve nie je dostatočný podporný materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Materiál by mal zobrať do úvahy aj iné jestvujúce a záväzné dokumenty pre budovanie infraštruktúry, najmä financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a za podmienok, ktoré toto financovanie upravujú, ako je Partnerská dohoda a operačné programy. Vzhľadom na podiel EŠIF na financovaní investícií v SR by bolo potrebné už pri definovaní cestovnej mapy analyzovať investičné priority zahrnuté do jednotlivých operačných programov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) ÚPV SR víta predložený materiál, ktorého ambíciou by malo byť zavedenie kľúčových prvkov strategického riadenia a potrebnú mieru kontinuity (úvod) a teda aj podmienky na zosúladenie koordinovanie medzi jednotlivými sektorovými stratégiami. ÚPV SR v tejto súvislosti dáva do pozornosti aj pripravovanú Národnú stratégiu duševného vlastníctva, ku ktorej prijatiu sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení a ktorá by mala posilniť prvky vedomostnej ekonomiky založenej na inováciách a ich efektívnej ochrane. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Odporúčame v predloženom návrhu zohľadniť závery z materiálu z rokovania vlády zo dňa 21. januára 2015 „Informácia o Investičnom pláne pre Európu a postupe pre realizáciu investičných projektov v Slovenskej republike“, ktorý bol vzatý na vedomie vládou Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Z hľadiska kontinuity je žiaduce zohľadniť politiku EÚ v investičnej oblasti, ale aj doterajšie kroky vlády Slovenskej republiky. Napr. v súčasnosti je v indikatívnom zásobníku projektov SR pre EFSI 125 projektov v celkovej výške 28,95 miliardy eur, pričom realizácia len veľmi malého percenta z nich by mohla začať v roku 2017. K 30. októbru 2016 bol z EFSI pre SR schválený len jeden projekt, t.j. diaľničný obchvat Bratislavy D4/R7, na ktorý poskytla Európska investičná banka úver vo výške 426 miliónov eur“.„ Indikatívny zásobník projektov SR pre EFSI na konci novembra 2015 predstavil 125 projektov.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Nedostatočná úroveň participácie sociálnych partnerov pri tvorbe Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu. Odôvodnenie: V programovom vyhlásení sa vláda Slovenskej republiky zaviazala, že „zabezpečí dôsledné uplatňovanie sociálneho dialógu ako jedného z rozhodujúcich nástrojov tvorby svojich rozhodnutí vo všetkých oblastiach a všetkých úrovniach odvetví a regiónov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Materiál by mal podľa nášho názoru, jasnejšie popísať aj vzťah Národného infraštruktúrneho plánu ku koncepcii čerpania prostriedkov z európskych, štrukturálnych a investičných fondov. Odôvodnenie: Predložený návrh Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu v nedostatočnej miere obsahuje väzby na systém čerpania prostriedkov z európskych, štrukturálnych a investičných fondov vychádzajúci z Partnerskej dohody SR na roky 2014 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia v bode B.3 sa ukladá predložiť na rokovanie vlády „Návrh dlhodobej vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030“. Predkladateľ sa však nevysporiadal so skutočnosťou, že vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 180 z 10. marca 2010 vzala na vedomie Stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti. (projekt Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti schválený vládou SR uznesením č. 906 z 25. októbra 2006.) Odôvodnenie: Sme toho názoru, že pri príprave Vízie a Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti by bolo vhodné nadviazať na materiál z roku 2010. Najmä ak nebude dodržaná metodológia a časová postupnosť vypracovania najskôr dlhodobej Vízie a Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti, potom Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky a nakoniec Národnému infraštruktúrnemu plánu Slovenskej republiky. Prioritným sa v súčasnej dobe nejaví absencia dlhodobej stratégie, ale dôslednejšie využívanie strategického plánovania a riadenia v činnosti jednotlivých rezortov. V predloženom návrhu sa prelínajú prvky tvorby Národnému infraštruktúrnemu plánu, hospodárskej stratégie a strategického plánovania a riadenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Odporúčame v bodoch B.1. až B.5. návrhu uznesenia návrh termínov napr. „28.2.2017“, „31.12.2017“, „31.12.2018“ atď. nahradiť textom “do 28. februára 2017”, “do 31. marca 2017” ,“do 31. decembra 2017” atď. Odôvodnenie: Zosúladenie textu termínu uznesenia vlády SR s bodom 5.1 ods. 19 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, ktorý uvádza: „Termín“ je blok, ktorý určuje charakter úlohy: - termínovaná - s jednoznačne určeným termínom (napr.: „do 31. decembra 2001“). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 2, kapitola 2. Národný infraštruktúrny plán, ods. 2, odporúčame rozšíriť rozsah pôsobnosti NIP o hodnotenie efektivity projektu z hľadiska vynakladaných zdrojov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 2, kapitola 2., ods. 3, v závere druhej vety odporúčame doplniť štruktúru NIP pre jednotlivé odvetvie o ďalší bod „mieru efektivity a opodstatnenosti projektu“ vyjadrenú základnými indikátormi CBA, ako IRR či NPV. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) úloha B. 4., odporúčame prehodnotiť navrhovaný termín predloženia dokumentu vzhľadom na prebiehajúce rokovania MDVRR SR a MF SR (IFP) o metodike nákladov a prínosov dopravných stavieb. V závislosti od uvedeného, nemusí byť navrhovaný termín reálne splniteľný. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 6, kapitola 4., ods. ii), veta 3, žiadame, aby jednotnej metodike nepodliehali strategické dokumenty, ktoré sú súčasťou ex ante kondicionalít. Pre rezort dopravy je touto ex ante kondicionalitou vypracovanie Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030, ktorý sa riadi jednotnou metodikou vytvorenou zo strany EK a príprava dokumentu je konzultovaná s technickými poradcami EK: JASPERS. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) úloha B. 5., žiadame doplniť ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR do zoznamu spolupracujúcich subjektov. Odôvodnenie: Pripomienka nadväzuje na úpravu prislúchajúceho textu v materiáli. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 6, kapitola 4., ods. iii), žiadame doplniť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR do zoznamu spolupracujúcich subjektov na príprave „Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030“. Odôvodnenie: V súlade s princípom nadrezortného prístupu a v nadväznosti na kompetencie MDVRR SR považujeme za nevyhnutné spolupracovať na dokumente. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 2, kapitola 2. Národný infraštruktúrny plán, ods. 3, žiadame definovať konkrétnu spodnú hranicu finančnej hodnoty investícií, ktoré budú obsiahnuté v investičnom pláne obdobne ako v prípade NIP Spojeného kráľovstva, kde je stanovená hranica 50 mil. £ a vyššie. Analogicky považujeme hranicu minimálne 50 mil. € za primeranú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 5, kapitola 3, ods. 1, Výber a pripravenosť projektov, prvá až tretia veta, žiadame, aby bolo explicitne uvedené, že toto konštatovanie sa netýka rezortu dopravy, ktorý má aktuálne platný Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry a finalizuje sa schvaľovanie Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030, ktorého opatrenia sú veľmi jasne prepojené s víziou dopravného sektora, globálnymi a špecifickými cieľmi a pod. Rovnako je našou ambíciou pripraviť dôsledný proces monitoringu pre napĺňanie stratégie. Rezort dopravy taktiež dlhodobo pripravuje štúdie uskutočniteľnosti, ktorých obsah a metodiku bude aktualizovať na základe opatrení definovaných v Revízii výdavkov na dopravu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 2, kapitola 2., ods. 4, prvá veta, žiadame, aby do procesu tvorby kritérií pre zaradenie projektu/programu do NIP SR boli zapojené všetky dotknuté rezorty, ktorých sektory majú byť zahrnuté do NIP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 5, ods. 1, Výber a pripravenosť projektov, siedma až jedenásta veta, žiadame, aby aj v tomto odseku bolo explicitne uvedené, že konštatovanie sa netýka MDVRR SR, ktoré vypracovalo najväčší zásobník investičných projektov. Jediným limitujúcim faktorom sú možnosti verejných financií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 1, ods. 5, druhá veta v znení „Každý projekt a program, ktorý bude zaradený do NIP SR, bude musieť prejsť procesom ex ante hodnotenia jeho ekonomickej výhodnosti, čím Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu naplní svoju ambíciu deklarovanú aj v Programovom vyhlásení vlády SR 2016 – 2020 stať sa spolugestorom témy hodnoty za verejné peniaze.“ Žiadame definovať konkrétnu spodnú hranicu finančnej hodnoty investícií, ktoré budú obsiahnuté v investičnom pláne. Odôvodnenie: Za primeranú výšku považujeme hranicu minimálne 50 mil. €. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v súlade s Revíziou výdavkov na dopravu nie každý dopravný projekt bude podliehať ex ante hodnoteniu vzhľadom na ich pokročilé štádium prípravy. Zoznam konkrétnych projektov je definovaný priamo v dokumente Revízia výdavkov na dopravu (tabuľky 13 a 19). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) 14. V celom materiáli odporúčame dodržovať postupnosť program – projekt. Odôvodnenie: V predloženom materiáli je viackrát použité spojenie program a projekt (alebo aj projekt/program), pretože program predstavuje širší pojem, považujeme sa vhodné zachovať postupnosť oboch pojmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) 13. V celom materiáli odporúčame zohľadniť a zapracovať pojem „koncepcia“. Odôvodnenie: V predloženom materiáli sa konštatuje, že prvý pilotný NIP SR sa musí oprieť o existujúce odvetvové a prierezové stratégie. V podmienkach SR sú s rovnakým obsahom a charakterom prijímané rezortné (sektorové) koncepcie. Koncepcia tak prestavuje základný dokument definujúci strategické priority v oblasti, krátkodobé či dlhodobé ciele, ako aj finančné rámce. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 5, ods. 2, odporúčame namiesto slova „medzere“ uviesť „medzery“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 5, ods. 1, Výber a pripravenosť projektov, odporúčame upraviť názov podporeného projektu z EFSI na „D4“. Odôvodnenie: Iba táto časť projektu bola podporená zo strany EIB. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 4, v časti „Absencia strategického rámca pre prioritizáciu investícií“ odporúčame doplniť vetu „V oblasti bytovej výstavby je strategický rámec stanovený v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2020.“ Odôvodnenie: Zosúladenie textu s existujúcim stavom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 4, kapitola 3. Východiskový stav, odporúčame, aby bola do tejto časti zapracovaná informácia o potrebe rešpektovať Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 a ostatné územné plány. Odôvodnenie: Vláda SR uznesením č. 1033 z 31. 10. 2001 schválila KURS 2001 a jej záväznú časť následne vyhlásila nariadením vlády SR č. 528/2002 Z. z.. Aktualizácia KURS 2001 bola schválená uznesením vlády SR č. 513 z 10. 8. 2011 ako KURS 2011 – zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001, ktorej záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády SR č. 461/2011 Z. z. KURS rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia SR a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny SR a jej regiónov. KURS v súlade so stavebným zákonom tak ako všetky ostatné územnoplánovacie dokumentácie sa skladá zo smernej a záväznej časti. Záväzné časti vyhlasuje vláda SR svojím nariadením. Záväzná časť predstavuje dohodu zainteresovaných subjektov na celoštátnej politike územného rozvoja vo vzťahu k zahraničiu a k jednotlivým regiónom SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 2, kapitola 2. Národný infraštruktúrny plán, ods. 2, odporúčame doplniť za slovo „pokroku“ text „a efektivity“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 4, kapitola 3. Východiskový stav, ods. 4, posledná veta, odporúčame upraviť názov strategického dokumentu pre oblasť dopravy na „Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030“, keďže „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020“ je názov dokumentu schváleného vládou SR 25. 6. 2014 a „Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030“ bude tento dokument aktualizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 2, kapitola 2. Národný infraštruktúrny plán, ods. 5, v poslednej vete odporúčame namiesto textu „Programového vyhlásenie“ uviesť „Programové vyhlásenie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) str. 2, kapitola 2. Národný infraštruktúrny plán, ods. 3, odporúčame do štruktúry NIP doplniť aj opatrenia vzhľadom na skutočnosť, že niektoré nadradené rezortné stratégie neobsahujú konkrétne projekty. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) 1. Úvod, str. 1, ods. 4, odporúčame celý odsek odstrániť. Odôvodnenie predmetnou časťou programového vyhlásenia vlády SR považujeme za nerelevantné, keďže sa hovorí o hospodárskej politike a nie o infraštruktúrnom pláne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Na str. 6 vlastného materiálu odporúčame upraviť názov operačného programu, z ktorého bola financovaná príprava uvedenej jednotnej metodiky. Zdôvodnenie: Operačný program efektívna verejná správa v Českej republike podľa našich vedomostí nie je. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Na str. 5 vlastného materiálu odporúčame doplniť predkladateľovu rámcovú víziu stavu strategického investičného plánovania po aktuálnom programovom období čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). Zdôvodnenie: Samotný dokument priznáva vysoký podiel prostriedkov EŠIF na celkových verejných investíciách na Slovensku (cca 80%). Prípadný budúci stav, kedy bude prístup k týmto zdrojom obmedzený, predstavuje významnú finančnú a kapacitnú výzvu pre ďalší investičný rozvoj na Slovensku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Pripomienka k celému vlastnému materiálu – okrem nosného prierezového princípu trvalo udržateľného rozvoja, ktorý vyplýva aj z medzinárodných dokumentov, na ktoré sa odvoláva predložený vlastný materiál, odporúčame zapracovať aj ďalšie dve základné východiská pre ďalšie investičné plánovanie: 1. diverzifikácia investícií s dôrazom na investície s vysokou pridanou hodnotou ako riešenie pre budúci pracovný trh na Slovensku, 2. mitigácia rizík spojených s negatívnym demografickým vývojom na Slovensku a jeho dôsledkom na pracovný trh na Slovensku v kontexte prehlbujúcich sa nedostatkov vo vzdelanostnej pripravenosti mladých ľudí. Zdôvodenie: Uvedené aspekty považujeme v kontexte ďalšieho hospodárskeho rozvoja Slovenska za kľúčové a mali by byť adekvátne adresované nadrezortným strategickým materiálom NIP. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Na str. 3 vlastného materiálu odporúčame doplniť, že súčasťou NIP SR bude aj vymedzenie časového rámca pre realizáciu predmetných intervencií ako aj pomenovanie aktérov zodpovedných za danú realizáciu. Zdôvodnenie: Uvedené detaily sú nevyhnutné na to, aby NIP bol monitorovateľný a aby jednoznačne pomenúval kompetencie a zodpovednosti zapojených strán pri jeho realizácii. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. Na str. 2 vlastného materiálu odporúčame doplniť vysvetlenie spolupráce medzi Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) a Ministerstvom financií Slovenskej republiky pri príprave analýz CBA ako aj pri strategickom plánovaní v oblasti verejných výdavkov. Zdôvodnenie: Uvedené analýzy sú už parciálne realizované Útvarom hodnoty za peniaze v rámci Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. Na str. 2 vlastného materiálu navrhujeme vypustiť vetu „Odborná literatúra neodkazuje na žiadnu metodiku, ktorá by umožňovala stanoviť priority spomedzi rôznych typov infraštruktúry.“ A ponechať len konštatovanie, že ide o rozhodnutie ktoré má charakter politického rozhodnutia, čo je nespochybniteľné. Zdôvodnenie: V odbornej literatúre je popísaných mnoho metód ktoré umožňujú stanoviť priority medzi investíciami do rôznych typov infraštruktúry na základe pomerovania rozličnými spôsobmi kvantifikovanej úrovne spoločenských nákladov a prínosov, napr. CBA (cost-benefit analysis), CEA (cost-effectiveness analysis), CUA (cost-utility analysis) atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V rámci bodu B.5 žiadame upraviť text nasledovne: „v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, ministrom financií, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, ministrom životného prostredia a vedúcim Úradu vlády predložiť na rokovanie vlády SR „Stratégiu hospodárskej politiky SR do roku 2030, vrátane jej finančného rámca a požiadaviek na ochranu životného prostredia a rozvoj ľudského kapitálu“ Zdôvodnenie: Stratégia hospodárskej politiky by okrem požiadaviek na rozvoj ľudského kapitálu mala zohľadňovať aj požiadavky životného prostredia ako jedného z pilierov udržateľného rozvoja. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V rámci uznesenia vlády k bodom B.1, B.3 a B.5 sú uvedené termínované úlohy pre spracovanie strategických dokumentov. Pripomíname, že svojim charakterom predstavujú strategické dokumenty v súlade s § 3 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) v spojení s § 3 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov. Predmet a rozsah posudzovania vplyvov strategických dokumentov je definovaný v § 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Upozorňujeme, že podľa § 15 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov nemôže schvaľujúci orgán bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 zákona o posudzovaní vplyvov alebo bez doložky vplyvov na životné prostredie podľa § 17 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. To znamená, že posúdenie vplyvov strategických dokumentov je nevyhnutné vykonať ešte pred predložením materiálov na rokovanie vlády, preto je potrebné dôkladne zvážiť reálnosť plnenia termínov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Odporúčame pri vypracovávaní Národného infraštruktúrneho plánu, resp. pri definovaní priorít a následne projektov, ktoré budú zaradené do zásobníka projektov, zohľadniť výsledky revízie výdavkov verejnej správy, ktorá už bola realizovaná vo vybraných rezortoch a v ďalších sa bude realizovať v nasledujúcom období v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Návrh Cestovnej mapy V kapitole 4. Cestovná mapa k Národnému infraštruktúrnemu plánu Slovenskej republiky na obdobie 2018 – 2030 sa uvádza: „S cieľom vyplniť identifikované medzery v intervenčnej pyramíde popísanej v predchádzajúcej časti dokumentu, navrhujeme prijatie nasledovných systémových opatrení: Vypracovanie dlhodobej vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030“. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti by mala byť pripravená v horizonte dlhšom ako je rok 2030 – ten je strednodobým horizontom. Vízia by mala byť orientovaná cca do roku 2050. Príprava vízie rozvoja slovenskej spoločnosti by mala presahovať časový rámec roku 2030, i keď národný infraštruktúrny plán by mal byť pripravený v súlade s plnením cieľov Agendy 2030. Odporúčame pripraviť víziu s výhľadom do roku 2050, založenú napr. na podobných dokumentoch ako je OECD Outlook do roku 2050 a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V kapitole 2. Národný infraštruktúrny plán sa uvádza: „NIP SR bude obsahovať investičné programy a projekty pre nasledovné sektory - doprava, informačno-komunikačné technológie, energetika, vodné a odpadové hospodárstvo, veda a výskum, bytová výstavba, zdravotníctvo a školstvo“. Nie je zrejmé, na základe akých kritérií boli v rámci životného prostredia vybrané oblasti vodného a odpadového hospodárstva, preto žiadame doplniť do obsahu NIP SR aj ďalšie oblasti ako sú adaptácia a zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy, kvalita ovzdušia (ochrana ovzdušia), obehové, resp. zelené hospodárstvo, ochranu biodiverzity a podporu udržateľnej spotreby. Zdôvodnenie: Uvedené žiadame doplniť z dôvodu potreby riešenia priorít v oblasti životného prostredia vyplývajúcich z národných i medzinárodných dokumentov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V kapitole 4. Cestovná mapa k Národnému infraštruktúrnemu plánu Slovenskej republiky na obdobie 2018 – 2030 v bode III sa uvádza: 3. „Takto definovaný rozsah stratégie (hospodárskej) vedie k záveru, že na jej príprave by mali spolupracovať Úrad vlády SR, ÚPPVII, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo životného prostredia SR. Je tiež potrebné prehodnotiť zvolený časový rámec a zvážiť jeho predĺženie do roku 2030 (namiesto do roku 2026), čím sa dostane do súladu s časovým rámcom nadradenej Agendy OSN 2030“. Navrhujeme, aby sa na príprave uvedenej stratégie podieľali aj ďalšie dotknuté rezorty (napr. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) a taktiež orgány územnej samosprávy, podnikateľský a tiež mimovládny sektor. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V časti i) „Vypracovanie dlhodobej vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030“ sa uvádza, že vypracovanie týchto dokumentov bude časovo náročné a dokumenty budú schválené Národnou radou SR. Požadujeme spresniť, prečo predmetné dokumenty bude schvaľovať NR SR, keď uvedené nie je legislatívnym aktom a prečo sú dokumenty v ďalšej textácii uvedené v jednotnom čísle. Uvedené požadujeme spresniť a uviesť, ktorý dokument sa bude v NR SR schvaľovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Upozorňujeme, že pri nastavení časového horizontu jednotlivých navrhovaných stratégií do 2030 je náročné odhadnúť nákladovosť jednotlivých opatrní a najmä ich analýzu nákladov a prínosov. Takisto posunom horizontu je možné predpokladať, že jednotlivé navrhované smerovania, resp. opatrenia budú menej konkrétne a detailnejšie. Zároveň upozorňuje na nadväznosť uvedených stratégií, a preto požadujeme zohľadniť ich časové vypracovanie, a to tak, aby „Návrh dlhodobej vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030“ bol spracovaný ako prioritný dokument, od ktorého sa budú ostatné odvíjať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Zásadne nesúhlasíme s návrhom bodu B. 1. návrhu uznesenia a žiadame o jeho nasledovné preformulovanie: B. 1. V spolupráci s ministerstvom financií, ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstvom životného prostredia, ministerstvom hospodárstva a ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja predložiť na rokovanie vlády „Návrh Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu na obdobie 2018 – 2030“; T: 31. 12. 2017 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Súhlasíme s dôležitosťou vypracovania Stratégie hospodárskej politiky SR (ďalej len „SHP“), ktorej gestorom bude minister hospodárstva. Zásadne nesúhlasíme s návrhom bodu B. 5. návrhu uznesenia a žiadame o jeho vypustenie, prípadne o jeho nasledovné preformulovanie: B. 5. Predložiť na rokovanie vlády „Stratégiu hospodárskej politiky SR do roku 2026“ T: 31. 12. 2017 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSRVI (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výskum a inovácie) Navrhujeme predkladateľovi v návrhu uznesenia Bod. B. 5 zahrnúť medzi spolupracujúce subjekty aj MPaRV SR a MDVaRR SR. Odôvodnenie: Vypracovanie Stratégie hospodárskej politiky si vyžaduje čo najširšie zapojenie tzv. hospodárskych ministerstiev, pretože práve ich činnosť významne vplýva na rozvoj jednotlivých hospodárskych sektorov na Slovensku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Odporúčame názov materiálu "Návrh cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu Slovenskej republiky na obdobie 2018-2030" nahradiť názvom "Návrh Národného infraštruktúrneho plánu strategického riadenia a plánovania v Slovenskej republike v rokoch 2018-2030" Odôvodnenie: Pôvodný názov "cestovná mapa" je anglicizmus, z tohto dôvodu odporúčame slovenské znenie názvu materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 6, druhý ods., písm. ii) Požadujeme, aby jednotnej metodike nepodliehali strategické dokumenty, ktoré sú súčasťou ax ante kondicionality. Odôvodnenie: Pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR je touto ex ante kondicionalitou Stratégia pre inteligentnú špecializáciu, ktorej vypracovanie sa riadi jednotnou metodikou a usmerneniami EK a ktorej príprava bola konzultovaná s expertmi, ktoré poskytlo a zaplatilo DG Regio. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 5 prvý odsek, vo vete „ Slabá pripravenosť projektovej prípravy sa naplno prejavila pri tvorbe zásobníka projektov pre Európsky fond strategických investícií. Požadujeme, aby bolo explicitne uvedené, že smerovanie investícií musí spĺňať kritériá oprávnenosti na využitie záruky EÚ (v zásade finančné nástroje EIB) a že všade tam kde je to možné, maximalizujú mobilizáciu súkromného kapitálu a že limitujúcim faktorom sú možnosti verejných zdrojov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 6, posledný ods., písm. iv) Upozorňujeme na povinnosť vypracovať a aktualizovať metodiku CBA pre projekty Operačného programu Výskum a inovácie, ktorá je záväzná, a to najmä pre národné a veľké projekty a ktoré sú financované z EŠIF. Požadujeme exaktne uviesť, že predmetné sa nevzťahuje na CBA pre OP VaI. Odôvodnenie: Zelená kniha metodiky má vychádzať z príručky EK vo väzbe na politiku súdržnosti, pričom súčasne v Prílohe č. 1 sa spomína britský Green Book kde Národný infraštruktúry plán Spojeného kráľovstva v minimálne miera opiera o EŠIF. Je vhodné uviesť nekonzistentne uvádzané údaje, ktoré však pramenia z nedostatočného zadefinovania zdrojov financovania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 6, druhý ods., písm. ii), druhá veta: „Tento prístup si zvolila aj Česká republika a vypracovanie príslušnej metodiky bolo hradené zo zdrojov operačného programu efektívna verejná správa“. Navrhovaný text je zavádzajúci a bolo by vhodné spresniť, z čoho bola financovaná metodika pre vypracovanie strategických dokumentov verejnej správy v Českej republike. Česká republika v obdobiach 2004 – 2006, 2007 – 2013 a ani v programovom období 2014 – 2020 nemá operačný program efektívna verejná správa Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 5, prvý odsek Výber a pripravenosť projektov. Požadujeme, aby bolo explicitne uvedené, že sa predmetné konštatovanie sa netýka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, nakoľko na národnej úrovni máme zadefinovanú a schválenú Stratégiu pre inteligentnú špecializáciu. Základným implementačným nástrojom Stratégie pre inteligentnú špecializáciu je Operačný program Výskum a inovácie. V rámci programu sú zadefinované národné projekty a veľký projekt v rámci ktorých budú vypracované štúdie uskutočniteľnosti, ktorých obsah a metodiku bude aktualizovať na základe opatrení definovaných v Revízii výdavkov na regionálne a vysoké školstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 2, v prvom odseku požadujeme vypustiť „integrovanou stratégiou“ nakoľko pôjde o záväzný plán vlády SR, kam majú smerovať investície, ako plánovať priority vrátane finančného rámca pre projekty a programy v kľúčových odvetviach Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V bode B.3. požadujeme uviesť gestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR a zároveň uviesť v texte, že gestori v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied zabezpečia aktualizáciu Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030. Odôvodnenie: Dokumenty sú spracované, len vyžadujú aktualizáciu tak, aby bolo zabezpečené zodpovedné a efektívne plnenie funkcií štátu, pri zabezpečení riadneho uplatňovania demokratickej formy vlády, ktorá by prinášala pozitívne efekty pre všetkých občanov štátu a dlhodobú a udržateľnú hospodársku prosperitu krajiny. Zároveň v zmysle uznesenia vlády SR č. 906/2006 už boli vynaložené nemalé finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR na vypracovanie Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 2, tretí odsek, poslednú vetu „Súčasťou NIP SR bude aj zásobník projektov, ktorý bude primárne slúžiť na komunikáciu vlády SR s možnými súkromnými sektormi“ požadujeme vypustiť. Odôvodnenie: NIP SR po vzore NIP UK by mal obsahovať zásadné investície na národnej úrovni, ktoré by mali byť predmetom komunikácie vlády SR so súkromnými investormi Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 4, druhý ods. Absencia dlhodobej vízie a stratégie rozvoja spoločnosti. Navrhujeme aktualizovať dokumenty uvedené v texte, nakoľko v zmysle uznesenia vlády SR č. 906/2006, bod B.4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vynaložilo už nemalé finančné prostriedky na vypracovanie vízie a stratégie rozvoja spoločnosti. Predmetné požadujeme následne uviesť aj v návrhu uznesenia vlády v bode B.3 ako „aktualizovaný návrh dlhodobej vízie...“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) str. 2, v treťom odseku, navrhujeme v prvej vete nahradiť „veda a výskum“ slovným spojením „výskum, vývoj a inovácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 3, druhý ods., štúdie uskutočniteľnosti boli realizované alebo sú v príprave, vrátane CBA napr. jednotná metodika pre určité typy napr. OP KŽP je vypracovaná napr. Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu“, ktorú je možné využiť aj pre projekty z iných OP. Zároveň je vypracovaná metodika EK pre spracovanie CBA pre projekty výskumu a vývoja. Požadujeme exaktne uviesť, že v prípade projektov MŠVVaŠ SR sa vypracovávajú pre projekty OP VaI financovaného zo zdrojov EÚ štúdie uskutočniteľnosti, CBA a rôzne analýzy. Odôvodnenie: Nazdávame sa, že v prípade financovania projektov zo zdrojov EÚ a vypracovanie rôznych dodatočných metodík nevytvára predpoklady pre úspešné zavedenie uvádzaných nových postupov v návrhu materiálu v súlade s povinnosťami, ktoré sú zadefinované pre jednotlivé fondy a schválené programy SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 4, tretí odsek Rezortný verzus nadrezortný prístup. Zásadne nesúhlasíme s priradením kompetencie nadrezortnej koordinácie, či už zo strany Úradu vlády SR alebo Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pri tvorbe rezortných stratégií. V zmysle kompetenčného zákona prináleží zodpovednosť za prípravu jednotlivých stratégií príslušným ministerstvám napr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je spoluzodpovedné za prípravu Stratégie pre inteligentnú špecializáciu, pričom metodiku pre spracovanie tejto stratégie vypracovala EK. Zároveň predmetný dokument spája rôzne odvetvia ako napr. IKT, energetiku, podporu malých a stredných podnikov, stanovenými merateľnými ukazovateľmi a finančným rámcom aj mimo zdrojov EÚ. Odôvodnenie: Bez systémovej spolupráce a súčinnosti všetkých zainteresovaných rezortov nie je možné vytvoriť Návrh metodiky a inštitucionálneho rámca verejných stratégií, nakoľko nebude dosiahnuté spoločné uchopenie, nutnosť partnerstva, a to nie len verejného sektora. Zároveň termín stanovený v navrhovanom uznesení vlády 28.2.2017 sa nazdávame, je nereálny. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 1, v prvom odseku navrhujeme po vzore Spojeného kráľovstva skrátiť obdobie na max. 5 rokov. Odôvodnenie: Aktualizácia Národného plánu infraštruktúry Spojeného kráľovstva na roky 2016 – 2021 bola prvý krát publikovaná 23.3.2016 a posledná aktualizácia je z 29.4.2016, t. j. 5-ročné obdobie. Ak teda vychádzame zo vzoru UK alebo aj iných krajín, tak v strednodobom hľadisku financovania infraštruktúry navrhujeme 5-ročné obdobie, ktoré je vhodnejšie aktualizovať s prípadným zohľadnením politického cyklu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 1, v druhom odseku sa uvádza, že vypracovaním samotného NIP SR je vytvorenie podmienok na strategické riadenie, čo povedie k zastabilizovanou kľúčových vládnych programov a projektov. Avšak následne z celého dokumentu nie je zrejmé o aké kľúčové projekty sa jedná a o aké investície ide, či sú to verejné zdroje, súkromné zdroje alebo zdroje z fondov EÚ. Ak vychádzame teda zo vzoru Spojeného kráľovstva a ich Národného plánu infraštruktúry, tak v samotnom dokumente sa uvádza, že sú to výlučne verejné zdroje. Odôvodnenie: V zmysle schválených programov SR sú definované kľúčové národné projekty a veľké projekty, ktoré boli predmetom negociácií a sú v dnešnej dobe schválené. Je potrebné si uvedomiť, že takmer všetky investície do kľúčovej infraštruktúry, vrátane sociálnej infraštruktúry na národnej úrovni sú financované zo zdrojov EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Plne podporujeme snahu vytvorenia Národného infraštruktúrneho plánu Slovenskej republiky založeného na strategickom riadení. Nazdávame sa však, že materiál nie úplne jasne stanovuje zdroje financovania infraštruktúry SR a nabáda len na možnosti financovania zo zdrojov EÚ. Návrh koncepcie je popísaný vo všeobecnej rovine a obsahuje zásadné nepresnosti – nedosahuje dostatočnú úroveň detailu organizačného a technického zabezpečenia tvorby metodiky zberu údajov, tvorby strategických dokumentov, ktoré sú kompetenčne v gescii iných ministerstiev. Zároveň materiál nie je postavený úplne na best practice, ale priam otrockého kopírovania skúseností UK, ktoré nie je možné mechanicky uplatniť na podmienky SR. Odôvodnenie: Keďže sa nazdávame, že vyššie uvedené body nie je možné vyriešiť uznesením vlády, tak aby plnilo zamýšľaný účel a cieľ, navrhujeme Vám stiahnutie a prepracovanie materiálu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Vám poskytnú pri jeho prepracovaní plnú súčinnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti 4. v opatrení iv) na str. 6 nie je špecifikované, že Zelená kniha metodiky hodnotenia nákladov a prínosov má byť rámcovým dokumentom pre hodnotenie investícii, ktorý má byť nadradený detailnejším sektorovým metodikám. Navrhujeme vypustiť text: „Vypracovanie Zelenej knihy metodiky hodnotenia nákladov a prínosov s cieľom zjednotiť postupy pri hodnotení projektov zaradených do NIP SR. Zelená kniha bude záväzným metodickým usmernením pre investorov a spracovateľov projektov financovaných s účasťou verejných zdrojov. Zelená kniha bude vychádzať z príručky Európskej komisie „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects (Economic Appraisal Tool for Cohesion Policy 2014-2020).“ a nahradiť ho textom: „Vypracovanie Zelenej knihy metodiky hodnotenia investícii, s cieľom zjednotiť postupy pri hodnotení projektov zaradených do NIP SR. Zelená kniha bude záväzným, nadrezortným metodickým usmernením pre investorov a spracovateľov všetkých projektov, financovaných s účasťou verejných zdrojov. Zelená kniha bude slúžiť ako rámcový dokument, ktorý bude nadradený sektorovým metodikám.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Pilotná verzia Návrhu Národného infraštruktúrneho plánu na obdobie 2018 – 2030 má byť v zmysle návrhu uznesenia vlády predložená na rokovanie vlády do 31. 12. 2017. Vo vlastnom materiáli sa v časti 2. „Národný infraštruktúrny plán“ (str. 3) uvádza, že jeho vypracovanie bude spojené s vyvolanými nákladmi, napr. na štúdie uskutočniteľnosti projektov/programov, vypracovanie analýz nákladov a prínosov, rôzne typy expertíz, pričom tento vplyv na štátny rozpočet nie je možné v súčasnosti kvantifikovať, keďže nie sú známe všetky projekty/programy, ktoré budú do Národného infraštruktúrneho plánu navrhnuté a nie je známy ani stav ich prípravy. V nadväznosti na uvedené odporúčame v doložke vybraných vplyvov v bode 10. Poznámky uviesť toto odôvodnenie. Zároveň v doložke vybraných vplyvov nie je potrebné v bode 9. uvádzať rozpočtovo zabezpečené vplyvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Pri spracovaní prioritných programov a projektov pre jednotlivé sektory (oblasti) rozvoja, ktorých cieľom bude postupné naplnenie dlhodobých rozvojových potrieb Slovenskej republiky, žiadame rešpektovať záujmy obrany štátu a zabezpečiť, aby navrhovanými projektami nebolo znemožnené, obmedzené, resp. inak ovplyvnené plnenie úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky na úseku zabezpečovania obrany štátu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Prílohu 1 odporúčame vypustiť a text tejto prílohy vhodne včleniť do úvodu vlastného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V úvode v bode 2 Národný infraštruktúrny plán poslednom odseku (str. 2/6) slovo "Programového" nahradiť slovom "Programové". Odôvodnenie: Gramatická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V celom materiáli odporúčame slovo "stanoviť" nahradiť slovom "určiť" vo všetkých tvaroch. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V predkladacej správe ods. 1 odporúčame na konci vypustiť poslednú vetu a citáciu § 34 ods. 3 zákona č. 171/2016 Z.z. Odôvodnenie: Nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail