LP/2016/1025 Návrh na uzavretie Zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoj vidieka SR v programovom období 2014 – 2020

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V Predkladacej správa a v Doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že “dodatočný dopad na deficit bude len vo výške finančných nákladov (úroky z úveru) na daný úver”. Keďže dodatočný vplyv na verejný rozpočet by mal mať len rozdiel v úrokových nákladoch platených z úveru od EIB voči alternatívnej forme financovania (štátne dlhopisy), NBS navrhuje v tomto zmysle upraviť aj znenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) 1. Na str. 29 v bode 8.01. písmeno (a) Dohody doplniť predložku „v“ medzi slová „projektov“ a „rámci“ a nahradiť slovo „oborov“ vhodnejším slovenským ekvivalentom odborov, odvetví, prípadne oblastí. 2. Na str. 31 v bode 8.03 za slovom „agentúry“ nahradiť bodku čiarkou a v nasledujúcom bode 8.04 za slovom „dôkazy“ tak isto. 3. Na str. 39 v Rozpise A v bode A 1.5 v odrážkach nahradiť slovo „activity“ slovom „aktivity“ a nahradiť slovo „prevýchodné“ slovom „prevýchovné“. 4. Na str. 45 v Rozpise B dať medzeru medzi slová „aplikovanú“ a „sadzbu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 44, riadok 23 tabuľky – požadujeme zmeniť názov výstupového ukazovateľa nasledovne: „Výstupový indikátor (M7.1, 7.2, 7.4 – 7.7)“. Odôvodnenie: Daný ukazovateľ sa nevzťahuje na podopatrenie 7.3 platného PRV SR 2014-2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 28, posledná veta – odporúčame slovo „schémy“ nahradiť slovom „projektov“. Odôvodnenie: V zmysle zavedeného označovania v úvodnom ustanovení zmluvy (1). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 15, písm. ii) – požadujeme upraviť nasledovne: (ii) „Dlžník nemôže prideliť žiadne prostriedky banky na tie projekty, ktoré si vyžadujú PVNŽP, posúdenie biodiverzity, zmenu plánu povodia rieky, manažérsky plán povodňových rizík, udržateľnosť biomasy a posúdenie dopadu na kvalitu vzduchu, podľa EÚ nariadenia a národného práva, bez toho, aby dostal povolenie z príslušného úradu, ktorý zabezpečuje dodržanie relevantných a aplikovateľných požiadaviek PRV bez toho, aby tieto relevantné dokumenty sprístupnil verejnosti.“ a rovnako: Vlastný materíal, str. 25, ods. 4 – požadujeme upraviť text nasledovne: (4) “je požadovaná analýza za účelom ustanovenia udržateľnosti a vplyvu používania biomasy na kvalitu ovzdušia v súlade s PRV;”. Odôvodnenie: Zmluva sa vzťahuje len na opatrenia PRV SR 2014-2020, ktoré sú implementované len podľa podmienok, stanovených v PRV SR 2014-2020. Z tohto dôvodu je zmienka o OP KŽP v texte nerelevantná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 31, bod 8.04 „Jazyky“ – požadujeme text zmeniť nasledovne: " Dokumenty, dôkazy. oznámenia a komunikácie poskytnuté alebo urobené dlžníkom podľa tejto zmluvy musia byť poskytnuté v oficiálnom jazyku dlžníka, ak nie je inak dohodnuté medzi bankou a dlžníkom.“ Odôvodnenie: Riadiaci orgán PRV SR 2014-2020 nedisponuje administratívnymi kapacitami, ktoré by zabezpečovali preklad všetkých požadovaných podkladov pre EIB. Všetky relevantné podklady sú predkladané európskej komisii (DG AGRI) v slovenskom jazyku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 42, časť „Jazyk reportov“ – požadujeme zmeniť text nasledovne: "Slovenčina“. Odôvodnenie: Riadiaci orgán PRV SR 2014-2020 nedisponuje administratívnymi kapacitami, ktoré by zabezpečovali preklad všetkých požadovaných podkladov pre EIB. Všetky relevantné podklady sú predkladané aj vo vzťahu k európskej komisii (DG AGRI) v slovenskom jazyku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str.3, ods. 1 -2 – požadujeme upraviť nasledovne: (1) „Dlžník vyhlásil, že vykonáva program (ďalej ako „program“) na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 (ďalej ako „PRV“) (každý ďalej ako „projekt“ a spoločne ako „projekty“) napomáhajúci, okrem iného, podpore konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora a rozvoju vidieckeho hospodárstva, a to spoločne s EÚ fondami, poskytnutými v období rokov 2014-2020, konkrétne Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV),tak, ako sú podrobnejšie opísané v technickej špecifikácii (ďalej ako „technická špecifikácia“) v Rozpise A.1. (2) Dlžník vyhlásil, že pri implementácii programu bude konať prostredníctvom Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky, ktoré je riadiacim orgánom PRV (ďalej ako „riadiaci orgán“), zodpovedným za účinné, efektívne a správne riadenie a vykonávanie programu a projektu. Úlohu poskytovateľa (okrem technickej pomoci, v ktorej prípade je poskytovateľom riadiaci orgán) pre poskytovanie príspevku z EPFRV plní v zmysle §3, ods. 2, písm. f) zákona č. 292/2014 Z. z. Poľnohospodárska platobná agentúra (ďalej ako „poskytovateľ"), ktorá je platobnou agentúrou, zodpovednou za manažment a kontrolu výdavkov PRV a kontroly oprávnenosti výdavkov.“ Odôvodnenie: Zosúladenie zmenia zmluvy s platných Programom rozvoja vidieka SR 2014-2020 a nariadením č. 1305/2013, zákonom č. 292/2014 o EŚIF a textáciou zaužívanou v praxi PRV SR 2014-2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vlastný materiál – celý dokument (konkrétne str. 19, bod 4.03A(2), prvá veta; str. 23, bod 6.04, prvá veta; str. 23, bod 6.05(A), prvá veta; str. 23, písm. f); str. 24, Autorizované účty, prvý až tretí riadok; str. 25, bod 6.06 a); str. 26, písm. d) – časť i) a ii); písm. j) a l); str. 28, bod 8.01A, prvá veta; písm. d) – časť i), iii) – druhý, tretí a štvrtý riadok; str. 29, písm. f), prvá veta a časť iii); bod 8.01D, prvá veta; bod 8.02 v názve, písm. a); str. 30, písm. c) – v druhom, šiestom, siedmom, ôsmom riadku; bode 8.03, prvá veta a písm. b)) – požadujeme v nadväznosti na pripomienku č. 1 zosúladiť text zmluvy s vymedzením riadiaceho orgánu a poskytovateľa nasledovne: “.......riadiaci orgán, poskytovateľ alebo.....“. Odôvodnenie: Zosúladenie textu zmluvy s vymedzením riadiaceho orgánu a poskytovateľa v rámci PRV SR 2014-2020(viď. pripomienka č.1). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) v čl. 6, bod. 6.04 "Postup obstarávania" sa postup opísaný za bodkočiarkou javí ako nejasný. Návrh zmluvy nikde neozrejmuje, čo sú to postupy obstarávania, ktoré k spokojnosti banky rešpektujú kritériá hospodárnosti a efektívnosti a v prípade verejných zákaziek zásady transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti. Smernice EÚ sa neuplatnia na obstarávanie tovarov, služieb alebo stavebných prác v prípade, keď požadované plnenie napĺňa znaky výnimky uznanej týmito smernicami alebo v prípade, že predpokladaná hodnota zákazky nedosahuje finančné limity predpokladané smernicami a súvisiacim delegovaným nariadením EK, t. j. v prípade Slovenskej republiky nedosiahne hodnoty nadlimitných zákaziek. Zákazky pod prahovými hodnotami smerníc, ktoré zadávajú verejní obstarávatelia, zákon o verejnom obstarávaní rozdeľuje na podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou a zároveň zákon v súvislosti s týmito druhmi zákaziek pozná aj osobitné kategórie výnimiek z použitia pravidiel verejného obstarávania, ktoré presahujú rámec výnimiek predpokladaný smernicami. V podmienkach SR tak v praxi môžu nastať rôzne situácie, v ktorých sa na uzatváranie zmlúv neuplatnia pravidlá predpokladané smernicami EÚ v o verejnom obstarávaní, a síce: - ak je prijímateľom dotácie verejný obstarávateľ a predmet plnenia spadá pod niektorú zo zákonných výnimiek - ak je prijímateľom dotácie verejný obstarávateľ a ide o podlimitnú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou, - ak ide o prijímateľa dotácie, ktorý nie je verejný obstarávateľ a ide o zadávanie inej zákazky, ako je zákazka na stavebné práce alebo službu súvisiacu s týmito stavebnými prácami, ktorej hodnota je vyššia ako finančný limit platný pre nadlimitnú zákazku a dotácia poskytnutá verejným obstarávateľom na takúto zákazku predstavuje viac ako 50% finančných prostriedkov. Vzhľadom na absenciu uvedenia pravidiel rešpektovaných EIB pre dané prípady navrhujeme za účelom zamedzenia prípadných sporov v budúcnosti zvážiť ich bližšiu špecifikáciu v zmluve, a to predovšetkým vo vzťahu k prípadom, na ktoré sa vzťahujú výnimky z pravidiel verejného obstarávania. Ako vhodné sa taktiež javí ujasnenie s EIB, či sú s ich požiadavkami/pravidlami zlúčiteľné naše vnútroštátne postupy zadávania podlimitných zákaziek (vrátane použitia systému EKS) a zákaziek s nízkou hodnotou pre prípady, v ktorých sa predpokladá ich použitie. Napokon navrhujeme v prípadoch odkazu na legislatívu EÚ vo verejnom obstarávaní v texte slovenskej verzie zmluvy vykonať opravu, nakoľko máme za to, že nemá ísť o nariadenia EÚ, ale o smernice EÚ (napr. bod 6.05 písm. h) - anglická verzia v tomto podľa nás správne používa pojem Directive, bod vi) - tu zrejme anglická verzia používa pojem regulation v širšom, všeobecnom kontexte). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail