LP/2016/1009 Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Návrh zákona o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde): V zdôvodnení sa uvádza, že návrhom zákona sa zároveň transponuje smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť na to, že v zmysle predmetnej smernice bolo potrebné dosiahnuť súlad do 23. augusta 2013 a v tomto kontexte odporúčame zdôvodnenie upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon c. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov V poslednej vete v zdôvodnení odporúčame doplniť, že smernica, ktorú má návrh transponovať, zatiaľ nebola prijatá, a preto sa v texte neuvádza číslo smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Odporúčame v dôvode predloženia úlohy č. 5 na mesiac marec na konci druhej vety pripojiť tieto slová: „a úrazovej renty“. Odôvodnenie: Spresnenie dôvodu predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorým sa okrem dôchodkových dávok valorizuje aj úrazová renta. Pozostalostná úrazová renta, maximálna suma jednorazového odškodnenia, maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením a maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom sa zvyšujú spôsobom ustanoveným pre úrazovú rentu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Odporúčame úlohu č. 2 Návrh zákona o sociálnej ekonomike z mesiaca jún presunúť na mesiac december. Odôvodnenie: Zmenu termínu predloženia návrhu zákona o sociálnej ekonomike na rokovanie vlády Slovenskej republiky odporúčame z dôvodu dodatočného prehodnotenia termínov jednotlivých legislatívnych úloh v rámci pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť úlohy č. 13. a 14. na mesiac máj z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017. Odôvodnenie: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z. ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia priamo nadväzujú na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol zaradený do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016 na mesiac december. Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky požiadalo o odklad termínu splnenia tejto úlohy, uvedené nariadenia vlády Slovenskej republiky budú predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Odporúčame v názve aj dôvode predloženia úlohy č. 7 na mesiac september rok „2017“ nahradiť rokom „2018“. Odôvodnenie: Ide o návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Nakoľko realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky tak, ako je uvedená v dôvode predloženia sa bude vzťahovať najmä na výberové konanie na funkciu prokurátora, názov úlohy č. 9 navrhujeme nahradiť týmto názvom: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov“. Súčasne ako hlavného gestora úlohy navrhujeme uviesť Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) ZSPS navrhuje doplniť do návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017 Návrh nového stavebného zákona. Odôvodnenie: Sústavné odkladanie prijatia nového stavebného zákona má negatívny dopad na procesy územného plánovania a prípravu územia pre výstavbu, čo spolu s neúmernou administratívnou náročnosťou procesu povoľovania stavieb a všeobecne kritizovaným výkonom stavebných úradov znižuje potenciál stavebníctva a jeho podiel na optimalizácii využitia obcí, miest a regiónov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Navrhujeme doplniť Plán legislatívnych úloh vlády o návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: Návrh zákona bude vypracovaný na základe návrhov vyplývajúcich z analýzy skúseností a poznatkov z doterajšej aplikácie zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe aplikačnej praxe bolo preukázané, že platné znenie zákona, najmä v oblasti zadefinovania kvalifikačných predpokladov na výkon odbornej činnosti, je ťažko uplatniteľné, a to aj v súvislosti implementáciou národných projektov zameraných na podporu terénnej sociálnej práce a komunitných centier. Zároveň úprava zákona má prepojenie na úpravu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení a neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých úprava je naplánovaná na rok 2017 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) Predložený návrh plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 požadujeme doplniť nasledovne: 1.Všeobecne záväzný právny predpis Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vydaný po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovia druhy prác zvlášť ťažkých alebo zdraviu škodlivých, pracoviská a oblasti, kde sa také práce vykonávajú. Odôvodnenie: V Zákonníku práce sa v § 106 – Dodatková dovolenka, ods. 3 uvádza: „Druhy prác zvlášť ťažkých alebo zdraviu škodlivých, pracoviská a oblasti, kde sa také práce vykonávajú, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.“ Od roku 2001, kedy bol Zákonník práce v tomto znení prijatý, až do súčasnosti, nebol tento všeobecne záväzný právny predpis vydaný. Uplatnenie tohto ustanovenia Zákonníka práce preto spôsobuje nemalé problémy u jednotlivých zamestnávateľov, každý si ho vykladá podľa seba. V súčasnosti ako pomôcka na uplatnenie tohto ustanovenia sa používa vyhláška ministerstiev zdravotníctva a zahraničných vecí č. 75/1967 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce, a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania. Táto vyhláška, ale rieši len niektoré biologické faktory a niektoré činnosti súvisiace s ionizujúcim žiarením. V mnohých prípadoch je už prekonaná a nezodpovedá súčasnému stavu pracovných podmienok, prístrojovému vybaveniu, spôsobu výkonu práce a podobne. Takisto nerieši všetky vykonávané pracovné činnosti v súvislosti s priznaním dodatkovej dovolenky zamestnancom. 2. V zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platové tarify upraviť tak, aby neboli pod úrovňou minimálnej mzdy. Odôvodnenie : Odporúčame uviesť v súlade s odôvodnením, ako je to uvedené v záverečnom stanovisku KOZ SR k „Alternatívnym riešeniam odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ zo dňa 28.10.2016. Uvedená požiadavka je mimoriadne naliehavá tak v podmienkach zamestnancov zariadení sociálnych služieb ako aj v podmienkach verejného zdravotníctva /Úrad a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RUVZ)/. Zlepšenie nedostatočnej úrovne odmeňovania zamestnancov zariadení sociálnych služieb po niekoľkoročnom úsilí nášho odborového zväzu sa stalo súčasťou Programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky, preto je splnenie tejto úlohy na mieste . Zabezpečenie úloh verejného zdravotníctva má priamy dopad na zdravotný stav obyvateľstva. Nepretržitý pokles počtu zamestnancov RUVZ v kombinácii s ich neúmerne nízkou úrovňou odmeňovania môže spôsobiť pokles úrovne poskytovaných služieb občanom. 3. Zákon č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 požadujeme zaradiť novelizáciu citovaného zákona. V súvislosti s rozšírením kompetencií jednotlivých zdravotníckych povolaní je nutné upraviť koeficient minimálnej výšky základnej zložky mzdy dotknutých zamestnancov . Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) Marec, P.č.5 - Dôvod predloženia: Rozšírenie okruhu osôb, ktorým je poskytovateľ povinný poskytnúť a sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie o komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Návrh na doplnenie nových úloh do "Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017" 1.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok Dôvod predloženia: Doplniť možnosť vstupu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím spôsobom ako prokurátor. Poukazujem na to, že podľa Občianskeho súdneho poriadku platného do 30.6.2016 mal komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a komisár pre deti podľa § 35b rovnaké postavenie ako prokurátor. Podľa civilného sporového poriadku je v súčasnosti na zvážení súdu, či komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do konania priberie. Navrhujem, aby sa komisár stal účastníkom konania na základe oznámenia komisára o vstupe do konania. 2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok Dôvod predloženia: Doplniť možnosť vstupu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím spôsobom ako prokurátor. Poukazujem na to, že podľa Občianskeho súdneho poriadku platného do 30.6.2016 mal komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a komisár pre deti podľa § 35b rovnaké postavenie ako prokurátor. Podľa civilného mimosporového poriadku je v súčasnosti na zvážení súdu, či komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do konania priberie. Navrhujem, aby sa komisár stal účastníkom konania na základe oznámenia komisára o vstupe do konania. Navrhujem tiež, aby komisár mohol podať návrh na začatie konania v tých konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu. 3.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok Dôvod predloženia: Doplniť možnosť vstupu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím spôsobom ako prokurátor. Poukazujem na to, že podľa Občianskeho súdneho poriadku platného do 30.6.2016 mal komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a komisár pre deti podľa § 35b rovnaké postavenie ako prokurátor. Podľa aktuálneho správneho súdneho poriadku komisár nemá žiadne kompetencie, nemôže žiadať ani vstup do konania.Navrhujem, aby sa komisár stal účastníkom konania na základe oznámenia komisára o vstupe do konania. 4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dôvod predloženia: Doplniť ustanovenie o predbežnej vykonateľnosti priznaného peňažného príspevku na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia dňom ich doručenia. Jedná sa najmä o problém peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Táto požiadavka je odôvodnená trvaním odvolacích konaní, počas ktorých osoba, ktorá je odkázaná na pomoc je počas tohto obdobia je bez pomoci. - Nekrátenie peňažného príspevku za opatrovanie dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje na vzdelávacom procese a na príprave na povolanie počas školských prázdnin. - Zvýšenie súm peňažných príspevkov na kompenzácie. - Odstrániť zo zákona hranicu veku 65 rokov pri poskytovaní peňažných príspevkov. - Možnosť vykonávania osobnej asistencie pri úkonoch sebaobsluhy počas vyučovania v škole. 5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Dôvod predloženia: Navrhujem spracovať novelu občianskeho zákonníka, ktorej predmetom bude podporované rozhodovanie v súlade s článkom 12 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Úloha vyplynula zo záverečného odporúčania Výboru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím k Východiskovej správe Slovenskej republiky, bod 39, ktorá sa premietla aj do úlohy aktualizácie Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, Opatrenie 4.4.3. 6.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z. z. o Ústavnom súde Dôvod predloženia: Možnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím podať ústavnú sťažnosť v mene osoby so zdravotným postihnutím. 7.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Dôvod predloženia: Univerzálne navrhovanie prístupnosti stavieb. 8.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dôvod predloženia: Doplniť zákon o inkluzívne vzdelávanie v súlade s článkom 24 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nárokovateľnosť pedagogického asistenta. 9.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti Dôvod predloženia: Rozšírenie okruhu osôb podľa § 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorým sú sprístupňované údaje zo zdravotnej dokumentácie o komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie konkrétnej úlohy v rozsahu kompetencie komisára podľa zákona č. 176/2015 Z. z. Táto kompetencia je v priamej spojitosti s článkom 25 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. 10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Dôvod predloženia: Novelizovať ustanovenie, ktoré sa týka osobného podávania písomných žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 34 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti). V prípade, že ide o osobu so zdravotným postihnutím, často krát je osobné dostavenie sa na úrad práce a osobné podanie žiadosti veľmi náročné a komplikované. Táto úloha priamo súvisí aj s informatizáciou verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPLS SR (Únia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti Slovenskej republiky) Pridať LP vo veci hodnotenia odbornosti farmaceuta Návrh: 1. Novela Z. č. 362/2011 Z.z. vložiť nový § 20a, ktorý znie: §20a Poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním lekárenskej starostlivosti (1) Poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním lekárenskej starostlivosti je služba vo všeobecnom hospodárskom záujme. (2) Zoznam služieb je súčasťou zoznamu zdravotných výkonov podľa osobitného predpisu (§ 3 Z. 576/2004 Z.z.) 2. Doplnenie Nariadenia vlády č. 776/2004 doplnenie výkonov: XXXIX. výkony iných zdravotníckych pracovníkov s VŠ vzdelaním II. Klinická farmácia a lekárenstvo Farmaceuti v špecializačnom odbore klinická farmácia alebo lekárenstvo môžu vykazovať zdravotné výkony: 3351 – stanovenie hladín liečiva 3352 - monitorovanie liečiv 3353 – riedenie cytostatík 3354 – dekontaminácia obalového materiálu pre prípravu IVLP 3355 - vysvetlenie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom 3356 – zhodnotenie interakcií účinných látok pri výdaji humánnych liekov podľa lekárskeho predpisu 3357 – identifikácia polypragmázie u polymorbídneho pacienta 3358 – preventívne výkony - kontrola krvného tlaku pri liečení hypertenzie, kontrola hladiny glukózy 3359 – očkovanie proti chrípke 3360 – poskytnutie súkromných konzultácií pacientovi 3361 – zhodnotenie dotazníka Odôvodnenie: Jediným príjmom poskytovateľa lekárenskej starostlivosti je marža. Keďže cenotvorba v oblasti liekovej politiky spôsobila, že ceny liekov kulminujú na finančnej hodnote roku 2006, zaviedla sa degresívna marža, mesačné kategorizácie, referencovanie troch najnižších cien liekov a zdravotníckych pomôcok krajín, ktoré navyše nie sú v eurozóne, čím došlo k dlhodobému poklesu príjmov lekární, ktorý však nemá adekvátnu náhradu. Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti je v zmysle platnej legislatívy poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ako jediný nemá definovanú úhradu služieb spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) návrh na doplnenie Legislatívneho plánu vlády - navrhujeme vypracovať návrh zákona, ktorým by sa zakázalo pestovanie geneticky modifikovaných organizmov, vrátane zákazu dovozu, zapracovávania do kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá, zákazu dovozu a výroby akejkoľvek zložky s obsahom geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a zákazu distribúcie finálnych produktov s obsahom GMO pre potravinársky priemysel. 11.3.2015 vstúpila do platnosti Smernica Európskeho parlamentu a rady 2015/412 z 11.3.2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na ich území, ktorá do smernice doplnila nové články 26a a 26c a upravila tak možnosť pre členské štáty obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na ich území a to bez zložitého vedeckého dokazovania. Väčšina štátov túto možnosť využila a 17 krajín a 4 regionálne vlády poslali Európskej Komisii žiadosť o obmedzenie pestovania GMO na ich území. Nedôvera voči GMO má stále rastúcu tendenciu. Vo východnej Európe sa GMO pestujú len v Českej republike a Rumunsku. Uvedomujeme si limity zákonnej úpravy zákazu pestovania GMO s ohľadom na znenie smernice. Je nám známe, že splnenie podmienok pestovania GMO podľa smernice bude vytvárať istý priestor pre pestovanie GMO. Cieľom zákonnej úpravy by však malo byť vyhnúť sa hrozbám , ktoré môže pestovanie GMO spôsobiť. Pri stanovení podmienok pestovania GMO by mal byť prvoradým etický vzťah k životnému prostrediu a princíp predbežnej opatrnosti , ktorý je súčasťou medzinárodných dohôd uzavretých na pôde OSN ako Dohovor o biodiverzite či Kartagénsky protokol o biologickej bezpečnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPLS SR (Únia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti Slovenskej republiky) 1. Novela Z. č. 578/2004 Z.z. §5 doplniť o odsek (6), ktorý znie: Prepočítaná sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú lekárenskú starostlivosť podľa osobitného predpisu 9a, je také určenie siete poskytovateľov, ktoré prihliada na počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia. doplniť §5 o odsek (7), ktorý znie: Prepočítanú sieť podľa ods. 6 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky. 2. Nové Nariadenie vlády o prepočítanej verejnej sieti poskytovateľov lekárenskej starostlivosti Prepočítaná sieť stanovuje demografické a geografické kritéria pre založenie novej verejnej lekárne – 1 km vzdialenosť medzi vstupom z lekárne do lekárne, 5000 obyvateľov. Odôvodnenie: v rámci pripomienkových konaní LP v oblasti zdravotníctva opakovanie navrhujeme začatie legislatívneho procesu vo veci regulácie lekárenského trhu. Analýzy jednoznačne dokazujú, že nárast lekární nezlepšil dostupnosť poskytovania lekárenskej starostlivosti, že vstup sieťových lekární v SR nezlepšil situáciu, naopak, zhoršila sa okamžitá dostupnosť liekov v lekárni. Ak chce rezort zdravotníctva reálne riešiť nedostatok liekov, je potrebné ovplyvniť všetky parametre, ktoré ho spôsobujú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) RÚZ navrhuje doplniť do návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017 novelu Zákonníka práce a vecne súvisiacich právnych predpisov upravujúcich problematiku poskytovania príspevku na stravovanie formou poukážok (gastrolístkov) Odôvodnenie: Stravné poukážky v súčasnej podobe predstavujú pre zamestnávateľov, ktorí sú povinný ich poskytovať ako aj pre ich prijímateľov (stravovacie zariadenia, obchody s potravinami) značnú administratívnu záťaž. V dôsledku nastavenia súčasného systému poskytovania gastrolístkov taktiež dochádza k narušeniu hospodárskej súťaže (čo konštatoval aj Protimonopolný úrad SR) a zabraňuje sa slobodnému výberu zo strany zamestnanca. Taktiež upozorňujeme na neustále zvyšovanie poplatkov za spätné odkupovanie stravných poukážok od prevádzkovateľov obchodných a stravovacích prevádzok zo strany emitentov. Vzhľadom na to, že provízie sú určené percentom z ceny poukážky, ktorá neustále stúpa, zvyšuje sa aj provízia emitentov, ktorý však žiadnym spôsobom nezvyšujú produktivitu práce ani neposkytujú žiadnu pridanú hodnotu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) RÚZ navrhuje doplniť do návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017 novelu Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vecne súvisiacich právnych predpisov s cieľom riešenia problémov aplikačnej praxe. Odôvodnenie: Zákon o odpadoch v platnom znení, ktoré spôsobujú problémy v aplikačnej praxi a ohrozujú fungovanie odpadového hospodárstva. Navrhujeme preto doplnenie Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017, tak aby obsahoval aj novelu zákona o odpadoch riešiace tieto problémy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Odporúčame spojiť uvedené úlohy, pretože nepovažujeme za vhodné viackrát v jednom roku novelizovať Trestný poriadok ako predpis kódexového typu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Žiadame vypustiť legislatívnu úlohu č. 13 pre plán legislatívnych úloh Vlády SR na rok 2017, mesiac máj. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie novej služby, ktorou je objednanie na konkrétny čas je vlastne vrátenie poplatku za prednostné ošetrenie, ktoré bolo novelou zákona číslo 577/2004 Z. z. zrušené. Poplatok bol zrušený z dôvodu, že diskriminoval občanov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Novelou nariadenia vlády by sa nezavádzala nová služba, ale zaviedol by sa opäť diskriminačný poplatok za prednostné ošetrenie, ktorý rozdeľuje ľudí na bohatých a chudobných. Opäť by došlo k zníženiu dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti u občanov, ktorý na to nemajú finančné zdroje. S predloženým návrhom nesúhlasíme a žiadame jeho vypustenie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) Dôvod predloženia: Rozšírenie okruhu osôb, ktorým je poskytovateľ povinný poskytnúť a sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie o komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Slovenská komora SP a ASP (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce) Navrhujeme doplniť do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017 v časti jún položku s p.č. 12: Názov úlohy: Zosúladenie zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnosu MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov. Dôvod predloženia: Potreba úprav a doplnení zákonov vyplývajúcich z aplikácie uvedenej legislatívy v praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Slovenská komora SP a ASP (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce) Navrhujeme doplniť do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017 v časti marec položku s p.č. 6: Názov úlohy: Zosúladenie zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvod predloženia: Potreba úprav a doplnení zákonov vyplývajúcich z aplikácie uvedenej legislatívy v praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Návrh na doplnenie Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017/ ZMOS - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dôvod predloženia ZMOS žiada o zmenu a doplnenie zákona č. 582/2004 Z. z. na základe skúseností vyplývajúcich z aplikačnej praxe pri uplatňovaní zákona v podmienkach miest a obcí. Spracované pripomienky ZMOS k zákonu budú predmetom rokovania pracovnej skupiny vytvorenou na úrovni MF SR. - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dôvod predloženia ZMOS pri pripomienkovaní zákona č. 145/1995 Z. z. v roku 2016 poukázalo na potrebu upraviť, resp. doplniť niektoré položky v Sadzobníku správnych poplatkov a niektorých ustanovení zákona. V rámci MPK v roku 2016 neboli tieto pripomienky akceptované, no MF SR navrhlo vytvoriť pracovnú skupinu k tejto problematike, ktorej výstupy sa stanú podkladom pre zmenu a doplnenie tohto zákona. -Návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dôvod predloženia Novelizáciou ustanovenia § 8 zamedziť diskriminácii vo veci úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov do základnej školy, v ktorej školskom obvode sa nachádza, pričom miesto trvalého bydliska žiaka je niekedy viac ako 10 km, ale cestovné sa mu neuhrádza, lebo jeho bydlisko sa nachádza v obci (lazy, kopanice a pod.). -Návrh nového zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Dôvod predloženia Návrhom nového zákona reagovať na požiadavky a potreby súčasnej doby. -Zároveň návrh novely zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Dôvod predloženia Pokiaľ nedôjde k prijatiu nového stavebného zákona, ktorý by problematiku reklamných stavieb riešil komplexným spôsobom, je nevyhnutné, aby aj platná právna norma, t.j. zák. č. 50/1976 Zb., jednoznačne definovala podmienky pre povoľovanie reklamných stavieb (billboardov, bigboardov) a regulovala tieto aktivity aj v súlade s požiadavkami a nárokmi na ich umiestňovanie, životné prostredie, estetický prvok ako i ďalšie dôležité faktory. -Návrh novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Dôvod predloženia Na základe skúseností z doterajšej aplikácie zák. č. 79/2015 Z. z. je nevyhnutné zabezpečiť odstráneniu nedostatkov vyplývajúcich z aplikačnej praxe. -Návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dôvod predloženia Na základe skúseností z aplikačnej praxe zák. č. 343/2015 Z. z. by bolo vhodné zjednodušiť niektoré procesy a navýšiť zákonné limity. •Návrh novely zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dôvod predloženia Za účelom riešenia situácie, kedy musia mestá a obce v zmysle poslednej novely zákona, a to konkrétne podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. c) vydávať potvrdenia mesta alebo obce o blízkom alebo príbuzenskom vzťahu osoby prevádzajúcej vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku s osobou nadobúdajúcou vlastníctvo predmetného poľnohospodárskeho pozemku. Pred nadobudnutím účinnosti novely zákona postačovalo pri potvrdzovaní o blízkom alebo príbuzenskom vzťahu osoby namiesto potvrdenia od mesta alebo obce len čestné prehlásenie, čo sa však zneužívalo. Na základe tohto dôvodu pripravilo MS SR prostredníctvom poslaneckého návrhu úpravu – potvrdenie mesta alebo obce. • Návrh novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dôvod predloženia Za účelom zmeny vykonávacieho predpisu v súvislosti s predplácaním úkonov v zdravotníckych zariadeniach. • Návrh novely zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dôvod predloženia V rámci aplikačnej praxe spôsobujú vykonávacie predpisy k predmetnému zákonu interpretačné problémy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 za mesiac máj, k bodu 7, ktorý sa týka úlohy „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene doplnení niektorých zakonov v znení neskorších predpisov" v gestorstve Ministerstva financií Slovenskej republiky, navrhujeme v časti Dôvod predloženia doplniť nasledovné vety: "Zohl'adnenie všetkých sektorov finančného trhu a plošné zmeny so zabezpečením transpozície relevantných smerníc (IDD, MiFID2, MCD). Úpravy v sektore kapitálového trhu v súvislosti so sprostredkovaním špekulatívnych finančných nástrojov.". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V mesiaci apríl žiadam z PLÚV SR vypustiť úlohu č. 1 – Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Vypracovanie predmetného návrhu zákona, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie vyplýva z uznesenia vlády SR č. 73/2016 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc, a to v termíne do 15. 03. 2017. Ponechanie predmetnej úlohy v PLÚV SR v pôvodne navrhovanom termíne, by bolo v rozpore s bodom B.6 uznesenia vlády SR č. 73/2016. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V PLÚV SR žiadam zmeniť termín predloženia návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi z mesiaca október 2017 na mesiac december 2017. Odôvodnenie: Vzhľadom na pripomienku k zmene termínu predloženia návrhu zákona o Národnom jadrovom fonde je potrebné zmeniť aj termín predloženia súvisiaceho návrhu nariadenia vlády SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V PLÚV SR žiadam zmeniť termín predloženia návrhu zákona o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) z mesiaca apríl 2017 na mesiac september 2017. Odôvodnenie: Zmena termínu je potrebná vzhľadom na rozsah legislatívnych úprav, ktoré súvisia s prerozdelením hlavných zodpovedností za činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 žiadame presunúť úlohu č. 2 v mesiaci júl s názvom "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov" na mesiac december 2017. Odôvodnenie: Prehodnotenie termínu na predloženie návrhu zákona z mesiaca júl 2017 na mesiac december 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) vypustiť v mesiaci jún 2017 úlohu uvedenú pod bodom č. 11 „Návrh zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. odôvodnenie: ide o duplicitu s úlohou B.1. uznesenia vlády SR č. 187/16 zo dňa 18.5.2016 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V mesiaci október žiadam z PLÚV SR vypustiť úlohu č. 2 - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Vzhľadom na rozsah potrebných legislatívnych úprav vyplývajúcich z významných koncepčných zmien, ale aj novelizácie predmetnej legislatívy EÚ, ktorá sa predpokladá až v roku 2018, je potrebné predmetnú úlohu z PLÚV SR na rok 2017 vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Odporúčame slová "Návrh zákona o zahraničnej službe" nahradiť slovami "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov". V časti dôvod predloženia odporúčame za slovo "návrhu" vložiť slovo "novely". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Navrhujeme upraviť názov úlohy uvedenej v mesiaci august pod p. č. 4 nasledovne: "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov." Dôvod predloženia: "Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva)." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť úlohu uvedenú v mesiaci august pod p. č. 7: "Návrh zákona, ktorým sa ustanovujú definície a množstvá omamných a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné alebo psychotropné látky, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony". Odôvodnenie: Uvedená úloha bude zaradená do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Domnievame sa, že v tabuľke PLÚ na mesiac september 2017 je pod poradovým číslom 7 v názve predpisu, ako aj v odôvodnení predloženia chybne uvedený rok. Namiesto roku 2017 by zrejme malo ísť o rok 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail