Pripomienka sa nenašla.

LP/2016/245 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky pre vymedzenie nízkoemisných zón

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
2016,
ktorou sa ustanovujú podmienky pre vymedzenie nízkoemisných zón
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 33 písm. m) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Pridať
§ 1
Pridať
(1)

Obec, ktorej územie alebo časť územia patrí do niektorej z oblastí, vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia podľa zákona o ovzduší[1]) vo svojom všeobecne záväznom nariadení vymedzí územie nízkoemisnej zóny a vozidlá, ktoré majú povolený vjazd do nízkoemisnej zóny.

[1]) § 9 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Pridať
(2)

Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení nízkoemisnej zóny je možné určiť najskôr dvanásť mesiacov odo dňa jeho vyhlásenia.

Pridať
(3)

Zámer vyhlásiť nízkoemisnú zónu podľa odseku 1 obec prerokuje s ministerstvom a o prijatí všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení nízkoemisnej zóny informuje ministerstvo najneskôr jeden mesiac po jeho vyhlásení. Ministerstvo na svojom webovom sídle vedie zoznam vyhlásených nízkoemisných zón.

Pridať
(4)

Obec môže ponechať nízkoemisnú zónu zriadenú podľa odseku 1 aj ak obec už nepatrí do oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.

Pridať
§ 2
Pridať
(1)

Na prejazdnom úseku cesty môže obec nízkoemisnú zónu vyhlásiť iba ak existuje iná cesta rovnakej alebo vyššej triedy, po ktorej je možné zaistiť obdobné dopravné spojenie.

Pridať
(2)
Začiatok a koniec nízkoemisnej zóny je označený zvislou dopravnou značkou podľa osobitného predpisu,[2]) ktorá okrem príslušného obmedzenia vymedzí vozidlá s emisnými kategóriami, ktorým je vjazd do nízkoemisnej zóny povolený.

[2]) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pridať
(3)

Vjazd do nízkoemisnej zóny je povolený iba pre cestné motorové vozidlá označené emisnou plaketou s uvedením príslušnej emisnej kategórie a v súlade s podmienkami určenými príslušnou dopravnou značkou a pre

Pridať
a)

vozidlá integrovaného záchranného systému,

Pridať
b)
vozidlá k riešeniu mimoriadnych udalostí[3]) alebo v súvislosti s riešením krízovej situácie[4]), vrátane zásobovania postihnutých miest, zvozu dreva po živelnej pohrome, jázd špeciálnych vozidiel pre odstraňovanie následkov škôd,

[3]) § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.[4]) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
Pridať
c)
vozidlá prepravujúce osoby zdravotné postihnuté, označené podľa príslušných predpisov[5),

[5]) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pridať
d)

vozidlá určené k preprave palív pre zaistenie prevádzky nemocníc, sociálnych ústavov a školských zariadení,

Pridať
e)

vojenské vozidlá Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO),

Pridať
f)
vozidlá k vykonávaniu činností bezprostredne spojených s výkonom údržby, opráv, odstraňovaním porúch a výstavby pozemných komunikácií alebo koľají, plynových zariadení, elektroenergetických zariadení, energetických zariadení, energetických zariadení sústav zásobovania tepelnou energiou, vodárenských zariadení, kanalizačných zariadení, elektrických zariadení, elektronických komunikačných sietí a ďalších inžinierskych sietí vo verejnom záujme a vozidlá správcov vodných tokov,

Pridať
g)

vozidlá zaisťujúce verejnú osobnú dopravu.

Pridať
§ 3
Pridať
(1)

Obec môže stanoviť, že sa obmedzenie vjazdu do nízkoemisnej zóny nevzťahuje na vozidlá patriace osobám s trvalým pobytom na území nízkoemisnej zóny.

Pridať
(2)
Obec môže na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla[6]) povoliť dočasnú alebo trvalú výnimku pre

[6])
§ 2
písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pridať
a)

vozidlá určené k preprave vecí na kultúrne a spoločenské akcie, vrátane akcií rekreačných, vzdelávacích a výchovných,


Pridať
b)

historické vozidlá,

Pridať
c)

vozidlá určené na odvoz komunálneho odpadu,

Pridať
d)

jestvujúce vozidlá organizácie, ktorá sídli na území pred jeho vyhlásením za nízkoemisnú zónu.

Pridať
(3)

Obec podľa ods. 2 môže na základe žiadosti povoliť dočasnú alebo trvalú výnimku pre vozidlá z dôvodu choroby, nevládnosti alebo iného postihnutia osoby, ktorá nespĺňa podmienky pre priznanie označenia pre osobu ťažko zdravotne postihnutú.

Pridať
(4)

Obec vo všeobecnom záväznom nariadení ustanoví formát žiadosti prevádzkovateľa vozidla a zverejní ho na webovom sídle obce.

Pridať
§ 4
Pridať
(1)
Výrobu a distribúciu emisných plakiet a spôsob označenia vozidiel emisnými plaketami zabezpečuje organizácia poverená podľa osobitného predpisu.[7])

[7]) Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pridať
(2)
Vzor emisnej plakety, spôsoby zaradenia vozidiel do emisných kategórií, finančné náležitosti, stanoví osobitný predpis.[8])

[8]) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pridať
(3)

Emisné plakety vydané v inom členskom štáte Európskej únie platia na území Slovenskej republiky.

Pridať
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V § 3 ods. 2 uvádzacej vete odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 6 vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“ a odkaz 6 označiť ako odkaz 8. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi prehodnotiť znenie § 3 ods. 3 v kontexte s čl. 2 ods. 2 a čl. 13 Ústavy SR, pretože upravuje vo vyhláške kompetenciu pre obec povoľovať výnimky, ktorá má byť upravená v zákone č. 137/2010 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi prehodnotiť znenie § 3 ods. 2 v kontexte s čl. 2 ods. 2 a čl. 13 Ústavy SR, pretože upravuje vo vyhláške kompetenciu pre obec povoľovať výnimky, ktorá má byť upravená v zákone č. 137/2010 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V § 3 odporúčame vypustiť odsek 1. Odôvodnenie: Pripomienka súvisí s návrhom na doplnenie písmena j) do § 2 ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V § 3 ods. 2 uvádzacej vete odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 6 vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“ a odkaz 6 označiť ako odkaz 8. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) a) V bode 6 žiadame namiesto zákona č. 725/2004 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 578/2006 Z. z. uviesť vyhlášku č. 29/2006 Z. z. b) Navrhujeme vyčísliť sociálne vplyvy a vplyvy na podnikateľské prostredie, pretože podľa názoru ministerstva ustanovenie emisnej zóny sa výrazne dotkne obyvateľov obce ako aj podnikateľského prostredia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V odôvodnení k § 5 žiadame namiesto zákona č. 725/2004 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 578/2006 Z. z. uviesť vyhlášku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V § 4 žiadame vypustiť odseky 1 a 2. Súčasne navrhujeme odsek 3 zaradiť do § 2 ako odsek 5. Odôvodnenie: Táto pripomienka súvisí so zásadnou požiadavkou na doplnenie odseku 4 do § 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V § 1 ods. 3 je potrebné prvú časť vety „Zámer vyhlásiť nízkoemisnú zónu podľa odseku 1 obec prerokuje s ministerstvom“ vypustiť a skrátiť jednomesačnú dobu na splnenie informačnej povinnosti. Odôvodnenie: Navrhujeme povinnosť prerokovania zámeru upraviť v zákone, nie vo vykonávacom predpise, a určenie doby na oznámenie v dňoch nakoľko ide len o informačnú povinnosť. Ukladanie povinností vykonávacím predpisom je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a zákon o ovzduší a ani iná zákonná právna úprava takúto povinnosť obci neukladá. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V § 1 ods. 2 odporúčame slovo "je" nahradiť slovom "nie je" a slovo „najskôr“ nahradiť slovami „skôr ako“ a skrátiť zbytočne dlhú dvanásťmesačnú legisvakančnú dobu, ktorá nie je v súlade s účelom ochrany a zníženia emisií, na ktorý sa vymedzujú nízkoemisné zóny. Odôvodnenie: Požiadavka určitosti a primeranosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V § 1 ods. 1 odporúčame slová „ niektorej z oblastí, vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia podľa zákona o ovzduší.“ nahradiť slovami „oblasti, vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 9 ods. 1 písm. a),c) až e) zákona“, vypustiť slovo „svojom“ a vypustiť slová „a vozidlá, ktoré majú povolený vjazd do nízkoemisnej zóny“. Odôvodnenie: Jazyková úprava a použitie legislatívnej skratky v súlade s novými Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky schválenými 4.5.2016 (bod 22.9. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky). Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Zákon o ovzduší splnomocnenie na vymedzenie vozidiel, ktoré majú povolený vjazd do nizkoemisnej zóny, nemá. § 27 ods. 1 zákona o ovzduší je splnomocňovacie ustanovenie len na vymedzenie územia alebo časti obce ako nízkoemisnej zóny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Do úvodnej vety odporúčame zaviesť legislatívnu skratku k zákonu o ovzduší „(ďalej len „zákon“)“ a používať ju v celom texte. Odôvodnenie: Požiadavka legislatívnej praxe používania legislatívnej skratky. Súlad s bodom 9.1. a 9.3. prílohy č. 1 k novým Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V poznámke pod čiarou k odkazu 1 odporúčame vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V § 1 ods. 1 odporúčame slová „zákona o ovzduší“ nahradiť slovami „osobitného predpisu“ a slovo „vozidlá“ nahradiť slovami „cestné motorové vozidlá“ (ďalej len „vozidlo“)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) K úvodnej vete: slová „v znení neskorších predpisov“ odporúčame nahradiť slovami „v znení zákona č. 350/2015 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 2 žiadame doplniť odsekom 4, ktorý znie: „(4) Označenie emisnou plaketou na vozidlách evidovaných v Slovenskej republike je súčasťou kontrolnej nálepky o emisnej kontrole.6) Vzor kontrolnej nálepky o emisnej kontrole vrátane emisnej plakety upravuje osobitný predpis.7)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú: „6) § 70 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 7) Príloha č. 10 k vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov.“. Túto pripomienku považuje ministerstvo za zásadnú. Odôvodnenie: Ministerstvo pokračuje v legislatívnej podpore pri vytváraní nízkoemisných zón tým, že predloží do legislatívneho procesu novelu vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov. V tejto novele sa v súvislosti s označovaním cestných motorových vozidiel emisnou plaketou navrhuje emisnú plaketu zahrnúť do kontrolnej nálepky emisnej kontroly. Kontrolná nálepka emisnej kontroly sa umiestňuje na čelné sklo cestného motorového vozidla, čím bude hneď viditeľné, aký emisný štandard vozidlo spĺňa a na základe tejto emisnej plakety môže byť zvislou dopravnou značkou regulovaný vjazd do miest a obcí, kde bude vytvorená nízkoemisná zóna. Zásadná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Do § 2 ods. 3 navrhujeme doplniť písmená h) až j),ktoré znejú: „h) vozidlá štátnej správy na účel výkonu štátneho dozoru, i) vozidlá patriace vlastníkovi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území nízkoemisnej zóny, j) vozidlá patriace osobám s trvalým pobytom na území nízkoemisnej zóny.“. Odôvodnenie: K písm. h): Vjazd vozidiel štátnej správy za účelom výkonu štátneho dozoru do nízkoemisnej zóny predstavuje štandardný prístup, obdobná výnimka sa uplatňuje napríklad podľa § 29 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 5 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. K písm. i): Navrhovaná úprava rieši prístup vlastníkov na svoje pozemky bez obmedzenia ich vlastníckeho práva a odstraňuje neprimerané obmedzenie vlastníckeho práva garantované Ústavou SR. K písm. j): Účelom navrhovanej úpravy je zabezpečiť prístup občanov s trvalým pobytom k svojmu obydliu. Je potrebné samostatne riešiť občanov s trvalým pobytom, nakoľko tento nie je bezpodmienečne viazaný na vlastníctvo nehnuteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V § 2 ods. 3 písm. f) odporúčame slová „vozidlá k vykonávaniu činností bezprostredne súvisiacich s výkonom údržby, opráv, odstraňovaním porúch a výstavby pozemných komunikácií“ nahradiť slovami „vozidlá vykonávajúce údržbu, opravy a výstavbu ciest“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V § 2 ods. 3 písm. d) odporúčame slová „sociálnych ústavov“ nahradiť slovami „ústavov sociálnej starostlivosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V § 2 ods. 3 písm. c) odporúčame slová „príslušných predpisov“ nahradiť slovami „osobitného predpisu“ a znenie poznámky pod čiarou k odkazu 5 upraviť takto: „5) § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Vjazd do nízkoemisnej zóny by mali mať povolené motorové vozidlá, ktoré majú vydaný parkovací preukaz podľa zákona o cestnej premávke. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Dôvodová správa je konštatačná, nie argumentačná, ani vysvetľujúca. Je potrebné dôvodovú správu prepracovať tak, aby bol z nej jasný úmysel predkladateľa, a aby argumentačne podporila a vysvetlila navrhované znenia jednotlivých paragrafov. Napr. v odôvodnení k § 1 je uvedené, že ide o predmet úpravy, ale z obsahu ustanovenia § 1 vyplýva, že to nie je iba predmet právnej úpravy. Osobitná časť dôvodovej správy musí obsahovať vecné odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení právneho predpisu, do odôvodnenia sa nesmie preberať znenie týchto ustanovení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Navrhujeme slovo „vymedzí“ nahradiť slovami „môže vymedziť“. Ustanovenie § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 350/2015 Z. z. neukladá obci povinnosť všeobecne záväzným nariadením vymedziť územie nízkoemisnej zóny, ale dáva jej oprávnenie. Podľa § 2 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 350/2015 Z. z. „nízkoemisná zóna“ je „územie obce alebo časti obce patriace do niektorej oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 9 ods. 1 písm. a), c) až e), v ktorom je regulovaná prevádzka cestných motorových vozidiel s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia“. Oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia je oblasť riadenia kvality ovzdušia, národný park, chránená krajinná oblasť alebo kúpeľné miesto. Oblasťou riadenia kvality ovzdušia podľa § 9 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 350/2015 Z. z. je aglomerácia alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu tolerancie, kde je prekročená limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok, ak nie je určená medza tolerancie, kde je prekročená cieľová hodnota pre ozón, častice PM2,5, arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén. Ustanovenia § 1 ods. 1 a 4 návrhu vyhlášky sú preto v rozpore s pojmom „nízkoemisná zóna“ ustanoveným v zákone. Vyhláška ústredného orgánu štátnej správy je vykonávacím predpisom, jeho ustanovenia nemôžu byť v rozpore so zákonom. Navrhujeme v odseku 1 vypustiť slová „podľa zákona o ovzduší“ vrátane odkazu 1 s poznámkou pod čiarou k odkazu 1 a celý odsek 4. Je žiaduce dôsledne uvážiť aj znenie odsekov 2 a 3. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Žiadame, aby predkladateľ dôsledne rešpektoval splnomocňovacie ustanovenie, a to § 33 písm. m) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 350/2015 Z. z., podľa ktorého Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o podmienkach na vymedzenie nízkoemisných zón. Zákon č. 350/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, poskytol obciam pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia možnosť všeobecne záväzným nariadením vymedziť na svojom území alebo jeho časti nízkoemisné zóny s obmedzením prevádzky motorových vozidiel. Vymedzenie takýchto zón je podľa predkladateľa jedným z možných opatrení pre zlepšenie kvality ovzdušia, najmä v mestách s hustou automobilovou prevádzkou. Avšak ustanovenia § 2 ods. 2 a 3, § 3 a § 4 , t.j. určenie vozidiel, ktoré majú povolený vjazd do nízkoemisnej zóny, udeľovanie dočasných výnimiek obcou, vydávanie emisných plakiet, by nemali byť predmetom navrhovanej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú aj vyobrazenia a vzory dopravných značiek, ich rozmery, farby a presné vyhotovenia dopravných značiek a významy dopravných značiek. Povinnosti prevádzkovateľov cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, technické kontroly cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, emisné kontroly cestných motorových vozidiel a zvláštnych motorových vozidiel upravuje zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na vyššie uvedené požadujeme vypustenie § 2 ods. 2 a 3, § 3 a § 4 z návrhu vyhlášky. Vyhláška ústredného orgánu štátnej správy je vykonávacím predpisom, jeho ustanovenia nemôžu byť v rozpore so zákonmi. Vykonávacím právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené. Predkladateľ v dôvodovej správe konštatuje, že účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. januára 2017 z dôvodu potrebnej novelizácie súvisiacich predpisov dotknutých rezortov, zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sme toho názoru, že legislatívny proces navrhovanej vyhlášky by mal pokračovať až po ukončení legislatívnych procesov predmetných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä však zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bez ktorého zmeny a doplnenia by nebolo možné vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky aplikovať. V návrhu zákona, ktorým sa bude meniť a dopĺňať zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadame uložiť povinnosť vytvoriť a viesť osobitnú evidenciu emisných plakiet. Zároveň uvedenú evidenciu žiadame sprístupniť príslušným útvarom Policajného zboru. Príslušná evidencia bude jednoznačne a nepochybne preukazovať objektívnosť pridelenia emisných plakiet. Tieto pripomienky považujeme za zásadné. Zásadná pripomienka Odoslaná 6.5.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) 1. Odporúčame v § 1 ods. 1 slovo „vymedzí“ nahradiť slovom „môže vymedziť“ v súlade so znením § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 350/2015 Z. z. V tejto súvislosti poukazujeme aj na čl. 71 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. 2. V § 1 ods. 3 navrhujeme posúdiť znenie poslednej vety vzhľadom na § 7 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.5.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) 1. V § 2 ods. 3 žiadame znenie písmena e) zmeniť takto: „e) vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky,“. 2. V § 2 ods. 3 žiadame za písmeno e) vložiť nové písmeno f), ktoré znie: „f) vozidlá Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a vozidlá ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,x)“. Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako g) a h). Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: „x) Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/ 1997 Z. z.). Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).“. Odôvodnenie Žiadame zladiť navrhovanú právnu úpravu s potrebami aplikačnej praxe, ako aj so znením a terminológiou osobitných právnych predpisov, napr. so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na ich znenie považujeme slovo „vojenské“ pri špecifikácii vozidiel za nadbytočné. Slovo „vozidlo“ je postačujúce pre pomenovanie motorových vozidiel, prípojných vozidiel, pozemnej výzbroje a techniky na kolesových a pásových podvozkoch, pracovných strojov a pod. používaných v cestnej premávke zložkami rezortu obrany. Zároveň použitie slova „vojenské“ môže obmedziť plnenie úloh týchto zložiek, keďže nie všetky nimi používané vozidlá patria do zoznamu výrobkov obranného priemyslu vzhľadom na ich možné použitie aj v civilnej sfére. Výnimku v § 2 ods. 3 je potrebné upraviť aj pre vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky vzhľadom na to, že pri plnení jednotlivých úloh napr. podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov nie je možné žiadať v primeranom časovom predstihu povolenia na vjazd vozidiel do nízkoemisných zón od príslušných obcí. Vydanie povolenia na vjazd vozidiel do nízkoemisných zón na tieto účely návrh vyhlášky ani neupravuje. Žiadame precizovať aj úpravu týkajúcu sa výnimky pre vozidlá Organizácie Severoatlantickej zmluvy. Na naše územie prichádzajú okrem vozidiel tejto organizácie hlavne vozidlá ozbrojených síl členských štátov tejto organizácie. V danej súvislosti možno poukázať aj na znenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy o vykonávacích dohodách o prechode ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 248/1996 Z. z.), osobitne na znenie bodov 2 a 8 tejto dohody. Zároveň na základe rozhodnutia ústavných orgánov (Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky) a na základe medzinárodných zmlúv prichádzajú na naše územie aj vozidlá zahraničných ozbrojených síl z iných štátov. Z tohto dôvodu žiadame výnimku upraviť aspoň v nadväznosti na citovanú všeobecnú medzinárodnú právnu úpravu, ako aj podľa rozsahu výnimiek uvedených v iných právnych predpisoch (napr. § 3 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., § 7 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z.). Zásadná pripomienka Odoslaná 5.5.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V dôvodovej správe a v doložke vybraných vplyvov predloženého materiálu sa uvádza, že predkladaný materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Uvedená informácia sa nám javí ako nedostatočná, keďže z materiálu nevyplýva, aká bude všeobecná cena emisnej plakety pre územie Slovenskej republiky, resp. aká bude cena emisnej plakety pre vozidlá verejnej správy, ústredných orgánov štátnej správy a verejnoprávnych inštitúcií. Pokiaľ cena emisnej plakety nebude pre verejnú správu bezplatná a financovanie ceny emisných plakiet pre verejnú správu nebude Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečovať vo svojej rozpočtovej kapitole, tak predložený návrh vyhlášky bude mať finančný vplyv na rozpočet rezortu obrany. Vplyv na verejné financie preto navrhujeme aspoň orientačne uviesť v doložke vybraných vplyvov a v rámci dôvodovej správy. Podotýkame, že významný vplyv na verejné financie môže mať tiež návrhom vyhlášky vyžiadaný nákup nových vozidiel orgánmi verejnej správy z dôvodu nespĺňania požiadaviek na vydanie emisných plakiet pre vozidlá užívané na zabezpečenie plnenia ich úloh. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.5.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) 1. Navrhujeme v poznámke pod čiarou k odkazu 3 za slovo „zákona“ vložiť slová „Národnej rady Slovenskej republiky“ v nadväznosti na bod 52 prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. 2. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 navrhujeme na konci citácie pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“, a to v súlade s bodom 25 prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.5.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) 1. Odporúčame zvážiť znenie § 3 ods. 2 písm. d), keďže slovo „organizácie“ sa samostatne v právnom poriadku už nepoužíva. Zároveň navrhujeme prehodnotiť navrhovanú úpravu povoľovania vjazdu vozidiel iba v prípade tých subjektov, ktoré majú v nízkoemisnej zóne sídlo. Subjekty môžu mať v danej zóne umiestnenú aj svoju organizačnú zložku, pobočku, príp. prevádzku a z tohto dôvodu by mali mať možnosť žiadať povolenie trvalej výnimky od obce. 2. V § 3 ods. 3 navrhujeme slová „podľa ods. 2“ vypustiť a za slovo „žiadosti“ navrhujeme vložiť slová „prevádzkovateľa vozidla“. Vnútorný odkaz umiestnený za slovom „obec“ považujeme za nadbytočný. Odporúčame tiež špecifikovať subjekt, ktorý je oprávnený podať príslušnú žiadosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.5.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) 1. Odporúčame zvážiť precizovanie § 2 ods. 3 písm. a) a za slovo „vozidlá“ vložiť slová „zložiek a útvarov“. Integrovaný záchranný systém pozostáva z jednotlivých zložiek a útvarov uvedených v zákone č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov a ich vozidlá by mali mať dovolený vjazd do nízkoemisných zón obcí. Úpravu tohto ustanovenia navrhujeme zvážiť aj v nadväznosti na definíciu pojmu „integrovaný záchranný systém“ v predmetom zákone. 2. Odporúčame znenie § 2 ods. 3 písm. b) preformulovať takto: „b) vozidlá na predchádzanie a riešenie mimoriadnych udalostí alebo krízových situácií, vrátane zásobovania postihnutých miest, zvozu dreva po živelnej pohrome, jázd špeciálnych vozidiel pre odstraňovanie škôd a iných následkov mimoriadnych udalostí alebo krízových situácií “. V ustanovení navrhujeme uviesť výnimku aj pre vozidlá určené na predchádzanie mimoriadnych udalostí v prípade, že tieto udalosti len hrozia. Zároveň navrhujeme zladiť formuláciu § 2 ods. 3 písm. b) aj s osobitnými právnymi predpismi, v ktorých sa slová „odstraňovanie následkov“ používajú v spojení s mimoriadnou udalosťou alebo výnimočným stavom a núdzovým stavom (§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov alebo § 4 ods. 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Podobná formulácia sa používa napr. aj v čl. 6 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. 3. V § 2 ods. 3 písm. c) navrhujeme slová „príslušných predpisov“ nahradiť slovami „osobitného predpisu“ v súlade s bodom 21 prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, ako aj vzhľadom na znenie poznámky pod čiarou k odkazu 5. 4. Vzhľadom na predpoklad, že návrh vyhlášky bude mať finančný vplyv na verejné financie, osobitne na rozpočtovú kapitolu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, navrhujeme rozšíriť výnimku v § 2 ods. 3 písm. e) aj na vozidlá rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.5.2016 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) Navrhujeme upraviť text nasledovne: Obec môže ponechať nízkoemisnú zónu zriadenú podľa odseku 1 aj ak obec už nepatrí do oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia, najdlhšie však po dobu 3 rokov. Odôvodnenie: Zavedenie ponechania nízkoemisnej zóny bez časového obmedzenia aj po vyradení danej obce z oblasti s riadením kvality ovzdušia by v porovnaní s inými obcami, ktoré do takejto oblasti nespadujú mohlo pôsobiť diskriminačne. Typ pripomienky: obyčajná Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) § 4 navrhujeme vypustiť. Do vyhlášky nie je potrebné prepisovať obsah iných právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Za slovo "vozidla" navrhujeme vložiť odkaz na odsek 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Navrhujeme slová "Obec podľa ods. 2 môže na základe žiadosti" nahradiť slovami "Obec môže na základe žiadosti podľa odseku 2". Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Slová "ods. 2" navrhujeme nahradiť slovami "odseku 2". Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Slovo "jestvujúce" navrhujeme vypustiť a slovo "organizácie" nahradiť slovami "právnickej osoby". Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame členenie vyhlášky vykonať zaužívaným spôsobom v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR (napr. značenie odsekov, poznámok pod čiarou, umiestnenie poznámok pod čiarou a pod.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) SAPPO - zásadná Za slovom „palív“ doplniť text „pre zásobovanie čerpacích staníc motorových palív a skladovacích terminálov“ Odôvodnenie: Uvedené kategórie doplnené v § 2 sú nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzkovania existujúcich zariadení komunálnych a bezpečnostných infraštruktúr. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) SAPPO - zásadná Ustanovenie žiadame doplniť aj o ďalšie prípady, kedy bude môcť obec vymedziť výnimku. Ide najmä o umožnenie vstupu pre vozidlá, ktoré napríklad: - zabezpečujú výstavbu v takejto oblasti, - zásobovanie, - odvoz iného, ako komunálneho odpadu. Odôvodnenie: Uvedené kategórie doplnené v § 3 sú nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzkovania existujúcich zariadení a činností v príslušnej zóne z tohto dôvodu sme toho názoru, že obec by mala mať možnosť udeliť výnimku pre širší okruh činností ako sa navrhuje v § 3 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) SAPPO - zásadná Za slová „plynových zariadení“ doplniť slovo „produktovodov“. Odôvodnenie: Uvedené kategórie doplnené v § 2 sú nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzkovania existujúcich zariadení komunálnych a bezpečnostných infraštruktúr. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vzhľadom na to, že platná vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neobsahuje dopravnú značku, na ktorú sa predkladaný návrh vyhlášky odvoláva v poznámke pod čiarou č. 2 žiadame, aby bol za účelom komplexného posúdenia predkladanej právnej úpravy zároveň príslušným predkladateľom predložený aj návrh novely vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) SAPPO Za slovom „palív“ doplniť text „pre zásobovanie čerpacích staníc motorových palív a skladovacích terminálov“ Odôvodnenie: Uvedené kategórie doplnené v § 2 sú nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzkovania existujúcich zariadení komunálnych a bezpečnostných infraštruktúr. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Do návrhu vyhlášky žiadame doplniť kritériá, na základe ktorých budú postupovať obce pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení ustanovujúcich nízkoemisné zóny. Odôvodnenie: Formulácia je vágna a nejednoznačná. Sme toho názoru, že pre bez zadefinovania jednoznačných kritérií pre vytváranie nízko emisných zón sa vytvára priestor na netransparentné a možné diskriminačné postupy jednotlivých obcí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) SAPPO - zásadná Do návrhu vyhlášky žiadame doplniť kritériá, na základe ktorých budú postupovať obce pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení ustanovujúcich nízkoemisné zóny. Odôvodnenie: Formulácia je vágna a nejednoznačná. Sme toho názoru, že pre bez zadefinovania jednoznačných kritérií pre vytváranie nízkoemisných zón sa vytvára priestor na netransparentné a možné diskriminačné postupy jednotlivých obcí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) KOZ SR bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Upozorňujeme predkladateľa, že analýza vybraného vplyvu musí byť súčasťou predkladaného materiálu v prípade, ak daný vybraný vplyv je identifikovaný v doložke vybraných vplyvov. Z uvedeného dôvodu je potrebné predložený návrh vyhlášky doplniť o analýzu vplyvov na životné prostredie. Odôvodnenie: Na základe Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Predložený návrh je potrebné upraviť a doplniť na základe stanoviska Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 25. apríla 2016 predloženého v rámci predbežného pripomienkového konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Odporúčame v predkladacej správe a všeobecnej časti dôvodovej správy aktualizovať príslušný text týkajúci sa vybraných vplyvov tak, aby bol v súlade s doložkou vybraných vplyvov upravenou v nadväznosti na výsledky medzirezortného pripomienkového konania a stanovisko Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 25. apríla 2016 uplatneného v rámci predbežného pripomienkového k predloženému návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Odporúčame v § 3 znenie odseku 3 nahradiť znením: „(3) Obec podľa odseku 2 môže na základe žiadosti povoliť dočasnú výnimku alebo trvalú výnimku z dôvodu choroby, nevládnosti alebo iného postihnutia, pre vozidlá prepravujúce fyzické osoby, ktoré nespĺňajú podmienky na vydanie parkovacieho preukazu podľa osobitného predpisu.5)“. Odôvodnenie: Legislatívno - technická pripomienka. Z dôvodu potreby zosúladenia so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Odporúčame v § 2 ods. 3 písm. d) slová „sociálnych ústavov“ nahradiť slovami „zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“. Odôvodnenie: Legislatívno - technická pripomienka. Pojem „sociálne ústavy“ nie je vymedzený v súčasne platnej právnej úprave a nie je zrejmé, aké zariadenia je možné pod ním rozumieť. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov upravuje zariadenia sociálnych služieb. Zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately upravuje zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail