PI/2024/78 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20184/2024-M_OdVPA
Podnet: § 78b ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 484/2021 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/78
Dátum začiatku PK: 08.04.2024
Dátum konca PK: 08.04.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 08.04.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 08.04.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)