PI/2023/65 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 332/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/01685/2023-801 - 002445/2023
Podnet: transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2380 z 23. novembra 2022
ktorou sa mení smernica 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu (Ú. v. EÚ L 315/30
07.12.2022)
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/65
Dátum začiatku PK: 14.02.2023
Dátum konca PK: 23.02.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.02.2023
Ukončenie štádia: 14.02.2023
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.02.2023
Ukončenie štádia: 23.02.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))