PI/2023/60 Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rodinné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14480/2023-M_OPVA
Podnet: aplikačná prax
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/60
Dátum začiatku PK: 13.02.2023
Dátum konca PK: 24.02.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia: 13.02.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia: 24.02.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)