PI/2023/31 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S13610-2023-OL
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/31
Dátum začiatku PK: 25.01.2023
Dátum konca PK: 10.02.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.01.2023
Ukončenie štádia: 25.01.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.01.2023
Ukončenie štádia: 10.02.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)