PI/2023/281 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26350/2023-M_OPVA
Podnet: plnenie úlohy č. B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 134 z 28. marca 2023 k Národnej stratégii výskumu
vývoja a inovácií
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gaborčáková, Soňa, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/281
Dátum začiatku PK: 22.09.2023
Dátum konca PK: 05.10.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.09.2023
Ukončenie štádia: 21.09.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.09.2023
Ukončenie štádia: 05.10.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)