PI/2023/258 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 31591/2023/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/258
Dátum začiatku PK: 23.08.2023
Dátum konca PK: 07.09.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 23.08.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 07.09.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)