PI/2023/256 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014271/2023-31, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014271/2023-31
Podnet: Nadväzujúca zmena na úpravu poznámok individuálnej účtovnej závierky rozpočtových organizácií
príspevkových organizácií
štátnych fondov
obcí a vyšších územných celkov
ako aj na základe poznatkov z aplikačnej praxe a procesu štatutárneho auditu konsolidovaných účtovných závierok subjektov verejnej správy.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/256
Dátum začiatku PK: 17.08.2023
Dátum konca PK: 25.08.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 25.08.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)