PI/2023/224 Predbežná informácia - Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/013434/2023-31
Podnet: Úprava výkazov na základe legislatívnych zmien niektorých zákonov (napr. § 30aa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov)
požiadaviek Eurostatu a OECD na poskytovanie údajov o finančnej štatistike
ako aj podnetov z praxe.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/224
Dátum začiatku PK: 26.07.2023
Dátum konca PK: 18.08.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.07.2023
Ukončenie štádia: 26.07.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.07.2023
Ukončenie štádia: 18.08.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)