PI/2023/205 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011687/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/011687/2023-74
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/205
Dátum začiatku PK: 14.07.2023
Dátum konca PK: 28.07.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.07.2023
Ukončenie štádia: 14.07.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.07.2023
Ukončenie štádia: 28.07.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)