PI/2023/201 Návrh novely Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012605/2032-36
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/201
Dátum začiatku PK: 12.07.2023
Dátum konca PK: 25.07.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.07.2023
Ukončenie štádia: 12.07.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.07.2023
Ukončenie štádia: 25.07.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)