PI/2023/199 Návrh novely opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012606/2023-36
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/199
Dátum začiatku PK: 12.07.2023
Dátum konca PK: 25.07.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.07.2023
Ukončenie štádia: 12.07.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.07.2023
Ukončenie štádia: 25.07.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)