PI/2023/173 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Vodné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20455/2023
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/173
Dátum začiatku PK: 26.06.2023
Dátum konca PK: 21.08.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia: 26.06.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia: 21.08.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)