PI/2022/87 Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-3578/2022-213/8363
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/87
Dátum začiatku PK: 19.04.2022
Dátum konca PK: 02.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.04.2022
Ukončenie štádia: 19.04.2022
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.04.2022
Ukončenie štádia: 02.05.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)