PI/2022/49 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S14884-2022-OL
Podnet: Implementácia smernice EP a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/49
Dátum začiatku PK: 15.03.2022
Dátum konca PK: 27.04.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.03.2022
Ukončenie štádia: 15.03.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.03.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)