PI/2022/37 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....../2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja v znení vyhlášky č. 42/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S13570/2022
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/37
Dátum začiatku PK: 16.02.2022
Dátum konca PK: 28.02.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia: 16.02.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia: 15.02.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia: 16.02.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)