PI/2022/273 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20645/2022/110
Podnet: Čl. II bod 1 písm. e) Štatútu zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 543/2005)
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/273
Dátum začiatku PK: 25.10.2022
Dátum konca PK: 04.11.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 04.11.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)