PI/2022/256 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 9173/2022-510
Podnet: Návrh sa predkladá z dôvodu potreby transpozície smernice Európskej únie - VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2022/905 z 9. júna 2022
ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES
pokiaľ ide o protokoly na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 157/1
10.6.2022)
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/256
Dátum začiatku PK: 10.10.2022
Dátum konca PK: 21.10.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.10.2022
Ukončenie štádia: 10.10.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.10.2022
Ukončenie štádia: 21.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)