PI/2022/188 Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Náhradná starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20421/2022-M_OPVA
Podnet: Vyhláška č. 103/2018 Z. z. je vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia - § 97 zákona č. 305/2005 Z. z.
a je potrebné niektoré jej ustanovenia doplniť resp. zmeniť tak
aby korešpondovali s navrhovanými zmenami zákona č. 305/2005 Z. z. v návrhu zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/188
Dátum začiatku PK: 11.08.2022
Dátum konca PK: 24.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia: 11.08.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia: 24.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)