PI/2022/164 Návrh novely opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z xxxxxx 2022 č. MF/xxxxx/2022-36, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozpočtové a príspevkové organizácie
Štátne fondy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/13176/2022-36
Podnet: Vypustenie tabuľky č. 15 z poznámkovej časti Individuálnej účtovnej závierky z dôvodu odstránenie duplicity vykazovania dlhu obce a VUC
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/164
Dátum začiatku PK: 22.07.2022
Dátum konca PK: 04.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia: 22.07.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.07.2022
Ukončenie štádia: 04.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)