PI/2022/131 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S18353-2022-OL
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/131
Dátum začiatku PK: 01.06.2022
Dátum konca PK: 15.06.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia: 01.06.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)