PI/2022/114 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26261/2022/SBPSMR
Podnet: Podľa § 23 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/114
Dátum začiatku PK: 18.05.2022
Dátum konca PK: 31.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.05.2022
Ukončenie štádia: 18.05.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.05.2022
Ukončenie štádia: 31.05.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)